Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ prowadzone są przewody doktorskie i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Przewodnicząca Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne: prof. dr hab. Agnieszka Marczak

Koordynator ds. przewodów doktorskich wszczętych przed 30.04.2019 r.: dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ

Koordynator ds. postępowań o nadanie stopnia doktora wszczętych po 1.10.2019 r.: dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ

Sekretarz administracyjny ds. stopnia naukowego doktora: mgr Jarosław Mrówczyński

 • e-mail: stopnie.naukowe@biol.uni.lodz.pl
 • Zadania:
  • obsługa administracyjna, w szczególności:
  • zamieszczenie dokumentów, o których mowa w Regulaminie § 7 ust. 6, w BIP UŁ;
  • zamieszczenie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 6, w Systemie POLon;
  • obsługa administracyjna posiedzeń komisji
  • inne, bieżące zadania wyznaczone przez przewodniczącego

Termin posiedzeniaSkładanie dokumentów do dnia

24 października 2023 r.

 6 października 2023 r.

14 listopada 2023 r.

 27 października 2023 r.

19 grudnia 2023 r.

 1 grudnia 2023 r.

16 stycznia 2024 r.

 2 stycznia 2024 r.

13 lutego 2024 r.

 26 stycznia 2024 r.

12 marca 2024 r.

 23 lutego 2024 r.

16 kwietnia 2024 r.

 29 marca 2024 r.

14 maja 2024 r.

 26 kwietnia 2024 r.

11 czerwca 2024 r.

 24 maja 2024 r.

2 lipca 2024 r. 

 14 czerwca 2024 r.

24 września 2024 r.

 6 września 2024 r.

Wskazówki Komisji UŁ ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne do prac doktorskich łączących artykuły opublikowane z wynikami nieopublikowanymi:

Rozprawa doktorska, w której połączone są artykuły opublikowane z wynikami nieopublikowanymi, powinna:

 • być opatrzona wspólnym wstępem, w którym wykazana zostanie integralność merytoryczna obu części rozprawy poprzez określenie wspólnych tez pracy doktorskiej i koncepcji badań
 • zawierać ogólną dyskusję i wnioski w oparciu o wyniki przedstawione w obu częściach rozprawy.

Określenie proporcji pomiędzy częścią opublikowaną i nieopublikowaną, jak również sposób/forma przedstawienia wyników nieopublikowanych, zależy od wspólnych uzgodnień promotora i doktoranta.
Wskazane jest, aby zachować spójny charakter całej rozprawy doktorskiej, nie tylko pod względem merytorycznym, ale także w zakresie formy.
W przypadku, gdy w skład rozprawy doktorskiej wejdą opublikowane artykuły naukowe uzupełnione o nieopublikowane artykuły wysłane do redakcji czasopism, do rozprawy doktorskiej dołączone powinny być:

 • potwierdzenia z redakcji o wpłynięciu manuskryptów oraz
 • oświadczenia współautorów o ich udziale w powstawaniu określonych prac na zasadach obowiązujących przy umieszczaniu w rozprawach doktorskich opublikowanych już artykułów naukowych.

Poniżej znajduje się lista osób, których obrona rozprawy doktorskiej została zaplanowana. Informacje dotyczące planowanych obron znajdują się w odnośniku dla każdaj osoby i udostępnione są w BIP UŁ.

Aleksandra Górecka