SYSTEM ECTS DLA PRZEDMIOTÓW

Liczba punktów ECTS, która zostaje przypisana przedmiotowi, odzwierciedla pełny nakład pracy przeciętnego studenta konieczny do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, określonych dla tego przedmiotu. Nakład pracy przeciętnego studenta obejmuje zarówno godziny pracy na Uczelni przewidziane planem zajęć, jak i godziny pracy indywidualnej studenta na Uczelni albo poza nią w czasie realizacji zadanych prac oraz przygotowywania się do zaliczeń i egzaminów.

Obowiązujący system ustalania wartości punktowej ECTS dla przedmiotów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska zatwierdzony został Zarządzeniem nr 132 Rektora UŁ z dnia 19 kwietnia 2021 r.

System ustalania wartości punktowej ECTS dla przedmiotów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego zatwierdzony przez Radę Wydziału BiOŚ UŁ w dniu 30 marca 2021 r.