PROCEDURA DOTYCZĄCA NOSTRYFIKACJI STOPNI NAUKOWYCH NADANYCH ZA GRANICĄ ORAZ DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ W DYSCYPLINIE NAUKI BIOLOGICZNE

Koordynatorem ds. nostryfikacji na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ jest dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ. Korespondencję związaną z procedurą nostryfikacji należy kierować na adres mailowy: nostryfikacje@biol.uni.lodz.pl

Dokumentację gromadzi oraz obsługę administracyjną procedury prowadzi
mgr Inga Grzelak
tel. +48 42 635 4504
nostryfikacje@biol.uni.lodz.pl
ul. Pilarskiego 14/16, Łódź; pokój nr 11, pierwsze piętro

NOSTRYFIKACJA STOPNI NAUKOWYCH NADANYCH ZA GRANICĄ

 • Wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z oświadczeniem o miejscu i dacie urodzenia oraz oświadczeniem wskazującym, czy stopień, o którego uznanie ubiega się kandydat, był przedmiotem postępowania nostryfikacyjnego w Polsce (Wniosek o nostryfikację dyplomu);
 • Dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora (w języku oryginału wraz z tłumaczeniem na język angielski);
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia doktora (w języku oryginału wraz z tłumaczeniem na język angielski);
 • Opis przebiegu studiów doktoranckich (w tym wykaz zaliczonych przedmiotów/kursów) (w języku oryginału, wraz z tłumaczeniem na język angielski);
 • Protokół obrony rozprawy doktorskiej (w języku oryginału wraz z tłumaczeniem na język angielski);
 • Rozprawa doktorska (może być w wersji elektronicznej);
 • Lista osiągnięć akademickich (Curriculum Vitae, w języku angielskim).

Przebieg procedury nostryfikacji jest następujący:

 • Po złożeniu przez Kandydata/Kandydatkę wniosku i oryginalnych dokumentów w dziekanacie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Przewodnicząca Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinę nauki biologiczne pani prof. dr hab. Agnieszka Marczak powołuje Zespół do oceny dokumentacji. Zadaniem Zespołu jest sprawdzenie czy uzyskany przez Kandydata/Kandydatkę stopień doktora jest równoważny ze stopniem doktora nadawanym w Polsce. Zgodnie z przepisami Zespół ma maksymalnie 90 dni na tę ocenę.
 • Po pozytywnej ocenie, Zespół kieruje wniosek do Komisji UŁ ds. stopni naukowych o nostryfikację stopnia naukowego doktora.
 • Głosowanie w sprawie nostryfikacji odbywa się na posiedzeniu Komisji UŁ ds. stopni naukowych. Na tym posiedzeniu Komisja podejmuje także decyzję o zwolnieniu z opłaty nostryfikacyjnej, jeżeli taki wniosek zostanie złożony.
 • Po przyjęciu przez Komisję UŁ ds. stopni naukowych wniosku o nostryfikację stopnia naukowego doktora (pomyślne głosowanie), Kandydat/Kandydatka otrzymuje właściwe zaświadczenie.

NOSTRYFIKACJA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ

 • Wniosek o przeprowadzenie procedury nostryfikacyjnej; Oświadczenie o dacie i miejscu urodzenia (Wniosek o nostryfikację dyplomu);
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich (w języku oryginału wraz z tłumaczeniem na język angielski);
 • Suplementy do dyplomu tj. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów (w języku oryginału wraz z tłumaczeniem na język angielski);
 • Dyplom lub inny dokument, na podstawie którego Kandydat/Kandydatka został/została przyjęty/przyjęta na studia (dyplom licencjacki lub świadectwo ukończenia szkoły średniej, w przypadku realizowania jednolitych studiów magisterskich) (w języku oryginału wraz z tłumaczeniem na język angielski);
 • Ewentualnie można dołączyć CV (Curriculum Vitae, w j. angielskim).

Przebieg procedury nostryfikacji jest następujący:

 • Po złożeniu przez Kandydata/Kandydatkę wniosku i oryginalnych dokumentów w dziekanacie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Przewodnicząca Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinę nauki biologiczne pani prof. dr hab. Agnieszka Marczak powołuje Zespół do oceny dokumentacji. Zadaniem Zespołu jest sprawdzenie czy uzyskany przez Kandydata/Kandydatkę dyplom ukończenia studiów za granicą jest równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi. Zgodnie z przepisami Zespół ma maksymalnie 90 dni na tę ocenę.
 • Po pozytywnej ocenie, Zespół kieruje wniosek do Komisji UŁ ds. stopni naukowych o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów.
 • Głosowanie w sprawie nostryfikacji odbywa się na posiedzeniu Komisji UŁ ds. stopni naukowych. Na tym posiedzeniu Komisja podejmuje także decyzję o zwolnieniu z opłaty nostryfikacyjnej, jeżeli taki wniosek zostanie złożony.
 • Po przyjęciu przez Komisję UŁ ds. stopni naukowych wniosku o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów (pomyślne głosowanie), Kandydat/Kandydatka otrzymuje właściwe zaświadczenie.

PROCEDURE FOR THE NOSTRIFICATION OF DEGREES AWARDED ABROAD AND DIPLOMAS FROM STUDIES ABROAD IN THE DISCIPLINE OF BIOLOGICAL SCIENCES

The nostrification coordinator at the Faculty of Biology and Environmental Protection of the University of Łódź is dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ. Correspondence related to the nostrification procedure should be sent to the following e-mail address: nostryfikacje@biol.uni.lodz.pl

The documentation is collected and the administrative handling of the procedure is carried out by
mgr Inga Grzelak
tel. +48 42 635 4504
nostryfikacje@biol.uni.lodz.pl
ul. Pilarskiego 14/16, Łódź; room no. 11, first floor

NOSTRIFICATION OF ACADEMIC DEGREES

 • Application for nostrification proceedings, together with a statement of place and date of birth and a statement indicating whether the degree for which recognition is sought has been the subject of nostrification proceedings in Poland (Application for nostrification procedure);
 • Diploma confirming the awarding of a doctoral degree (in the original language with an English translation);
 • Master's degree to apply for the award of a doctoral degree (in the original language together with an English translation);
 • A description of the course of doctoral studies (including a list of passed subjects/courses) (in the original language, with translation into English);
 • Dissertation defense protocol (in the original language, with English translation);
 • Doctoral dissertation (may be in electronic version);
 • List of academic achievements (Curriculum Vitae, in English).

The procedure for nostrification is as follows:

 • After the Candidate has submitted the application and original documents to the Dean's Office of the Faculty of Biology and Environmental Protection of the University of Lodz, the Chairperson of the UniLodz Commission for Degrees in the Discipline of Biological Sciences, Prof. Agnieszka Marczak, appoints a Team to evaluate the documentation. The Team's task is to verify whether the Candidate's PhD degree is equivalent to the PhD degree awarded in Poland. According to the regulations, the Team has a maximum of 90 days for this assessment.
 • After a positive assessment, the Team directs a request to the UniLodz Commission for Academic Degrees for the nostrification of the doctoral degree.
 • The vote on the nostrification takes place at a meeting of the UniLodz Commission for Academic Degrees. At this meeting, the Commission also decides whether to waive the nostrification fee, if such an application is made.
 • Once an application for the nostrification of a doctoral degree has been accepted by the UniLodz Degrees Committee (successful vote), the Candidate will receive the appropriate certificate.

NOSTRIFICATION OF HIGHER EDUCATION DIPLOMAS

 • Application for the nostrification procedure; Statement of date and place of birth (Application for nostrification procedure);
 • Master's degree diploma (in the original language together with its translation into English);
 • Diploma Supplements, i.e. documents enabling the assessment of the course of study, the learning outcomes achieved and the duration of the studies (in the original language together with an English translation);
 • Diploma or other document on the basis of which the Candidate was admitted to studies (undergraduate diploma or secondary school-leaving certificate in case of pursuing a uniform master's degree) (in the original language together with its translation into English);
 • Alternatively, a CV (Curriculum Vitae, in English) may be attached.

The procedure for nostrification is as follows:

 • After the Candidate has submitted the application and original documents to the Dean's Office of the Faculty of Biology and Environmental Protection of the University of Lodz, the Chairperson of the University's Commission for Academic Degrees in the Discipline of Biological Sciences, Professor Agnieszka Marczak, appoints a Team to evaluate the documentation. The Team's task is to verify whether the Candidate's foreign diploma is equivalent to the corresponding Polish diploma. According to the regulations, the Team has a maximum of 90 days for this assessment.
 • After a positive assessment, the Team directs a request to the University of Lodz Commission for Academic Degrees for the recognition of the degree diploma.
 • The vote on the nostrification takes place at a meeting of the UniLodz Commission for Academic Degrees. At this meeting, the Commission also decides whether to waive the nostrification fee, if such an application is made.
 • Once the UniLodz Commission for Academic Degrees has accepted the application for the nostrification of the graduation diploma (successful vote), the Candidate receives the appropriate certificate.