BADANIA ANKIETOWE NAD JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA

Badania ankietowe nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ przeprowadzane są zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Celem procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ jest określenie zasad przeprowadzania ankietyzacji w zakresie metod, podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie badań, postępowania z wynikami badań, upowszechniania wyników i ich wykorzystania w doskonaleniu procesu dydaktycznego z uwzględnieniem kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne

Badania ankietowe obejmują:

Zasady:

 1. Ocena zajęć dydaktycznych w formie ankiety papierowej jest przeprowadzana na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 506 z dnia 15 czerwca 2015 r.
 2. Ocenie podlegają zajęcia na wszystkich rodzajach studiów I, II i III stopnia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 3. W ocenie uwzględnia się wykłady (oprócz wykładów monograficznych) oraz ćwiczenia.
 4. Ocenie podlegają zajęcia prowadzone przez wszystkich nauczycieli akademickich.
 5.  Zajęcia prowadzone przez doktorantów studiów doktoranckich nie podlegają ocenie, o ile nie zażyczy sobie takiej oceny opiekun naukowy doktoranta, Kierownik Katedry / samodzielnego Zakładu / Pracowni, Dyrektor Instytutu lub Dziekan.
 6. Ocenie podlegają zajęcia z 1 przedmiotu prowadzonego przed danego pracownika w roku akademickim (albo w semestrze zimowym, albo semestrze letnim).
 7. Na początku każdego roku akademickiego – nie później niż do dnia 31 października –  Prodziekan odpowiedzialny za jakość kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ przekazuje do Dyrektorów Instytutów informację o konieczności przygotowania wykazów zajęć dydaktycznych do oceny ankietowej i przesłanie ich do wskazanego pracownika Dziekanatu, który następnie w formie zbiorczej przekazuje je do Przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wykaz zajęć sporządzany jest wg następujących reguł:
  a. W wykazie nie uwzględnia się zajęć, które już się zakończyły,
  b. W wykazie nie uwzględnia się zajęć, które trwają krócej niż 12 godzin, i tych, które nauczyciel akademicki przeprowadzi z grupą oceniającą w ramach mniej niż 5 spotkań,
  c. W wykazie nie uwzględnia się zajęć prowadzonych w grupach mniejszych niż 8 studentów, przy czym wyjątkowo, w przypadku ćwiczeń z przedmiotów kierunkowych prowadzonych przez tę samą osobę w mniejszych grupach, zajęcia dwóch grup mogą być oceniane łącznie,
  d. Wykaz musi uwzględniać zajęcia ze studentami wszystkich kierunków studiów oraz doktorantami wszystkich prowadzonych na Wydziale BiOŚ UŁ studiów doktoranckich.
 8. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia typuje zajęcia do oceny na podstawie przekazanego wykazu biorąc pod uwagę następujące reguły:
  a. Obligatoryjnie do oceny typowane są zajęcia (wykłady i ćwiczenia) prowadzone dla doktorantów, o ile spełnią kryteria wymienione w pkt 7,
  b. Do oceny typowane są zajęcia uwzględniające wszystkie kierunki i stopnie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studia doktoranckie.
  c. Do oceny typowane są zajęcia uwzględniające wszystkie formy zajęć: wykłady i ćwiczenia.
  d. O ile to możliwe, do oceny typowane są zajęcia, które nie były oceniane w poprzednim roku akademickim.
 9. Na wniosek Dziekana Wydziału lub Przewodniczącego Komisji ds. Studiów Doktoranckich, do listy zajęć wytypowanych do oceny Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia dołącza także wskazane przez te podmioty zajęcia prowadzone przez doktorantów.
 10. Po ustaleniu listy zajęć wytypowanych do oceny Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia przedstawia ją Prodziekanowi odpowiedzialnemu za jakość kształcenia, który po jej zatwierdzeniu przekazuje Dyrektorom Instytutów.
 11. Dyrektorzy Instytutów niezwłocznie przekazują dane pracownikom podlegających im jednostek.
 12. Pracownicy prowadzący zajęcia wytypowane do oceny zobowiązani są do przeprowadzenia badania ankietowego.
 13. Ocena wytypowanych zajęć odbywa się w oparciu o ankietę,
 14. Wzór ankiety opracowany został w oparciu o Uchwałę 506 Senatu UŁ z dnia 15 czerwca 2015 r.
 15. Druki ankiet pracownik pobiera z Pracowni Powielającej zlokalizowanej w budynku A Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w liczbie odpowiadającej liczebności grupy.
 16. Wzór ankiety dostępny jest także na stronie internetowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w zakładce Jakość Kształcenia.
 17. Wraz z drukami ankiet prowadzący zajęcia pobiera także kopertę, w którą zapakowane zostaną ankiety. Wzór opisu koperty stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.
 18. Ankieta przeprowadzana jest wśród wszystkich studentów/doktorantów, dla których nauczyciel akademicki prowadził zajęcia dydaktyczne, z zastrzeżeniem w pkt. 19.
 19. Studenci/doktoranci, którzy opuścili więcej niż 3 zajęcia, powinni zrezygnować z wypełnienia ankiety dla danych zajęć.
 20. Studenci/doktoranci wypełniają ankiety na jednym z trzech ostatnich wykładów i ostatnich lub przedostatnich ćwiczeniach.
 21. O terminie przeprowadzenia oceny studenci i doktoranci są informowani jeden lub dwa tygodnie wcześniej.
 22. Prowadzący zajęcia są zobowiązani do przekazania ankiet oraz kopert studentom/doktorantom oraz do pomocy organizacyjnej podczas wypełniania ankiet przez studentów/doktorantów, nie mogą jednak ingerować w ich wypełnianie.
 23. Student/doktorant może nie skorzystać z prawa do oceny zajęć.
 24. Ankiety wypełniane są anonimowo.
 25. Studenci/doktoranci dokonują wyboru dwóch przedstawicieli, którzy zbiorą wypełnione ankiety i w zaklejonej kopercie przekażą je do wskazanego pracownika dziekanatu.
 26. Koperty z wypełnionymi ankietami, zaklejone i podpisane przez przedstawicieli studentów/doktorantów, powinny być przekazane do Dziekanatu o ile to możliwe w tym samym dniu, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym.
 27. Uprawniony pracownik Dziekanatu dokonuje zbiorczego podsumowania wyników ankiet w formie obliczenia średniej ocen i przekazuje je do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz do Prodziekana odpowiedzialnego za jakość kształcenia i do właściwych kierowników katedr, którzy przekazują je poszczególnym pracownikom.
 28. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia szczegółowo analizuje wyniki ankiet i opracowuje w formie zbiorczego raportu i rekomendacji, a następnie prezentuje je na posiedzeniu Rady Wydziału poświęconemu jakości kształcenia.
 29. Opracowane wyniki zamieszczane są na stronie internetowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w zakładce Jakość Kształcenia.
 30. Analiza ankiet na każdym etapie oraz przekazywanie informacji o wynikach oceny przeprowadzane są z zachowaniem tajności.
 31. Indywidualne wyniki oceny nauczyciel akademicki uwzględnia w ocenie okresowej w części B formularza dotyczącej działalności dydaktycznej.
 32. Pracownicy, którzy otrzymali ocenę poniżej 3,5 w którymkolwiek z dwóch poprzednich semestrów, podlegają obowiązkowej hospitacji.
 33. Wypełnione ankiety przechowywane są w Dziekanacie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ nie krócej niż 1 miesiąc od dnia przekazania Dyrektorom Instytutów wyników ankiet.
 34. W tym okresie osoby zainteresowane mogą dokonać sprawdzenia poprawności ich analizy.

Formularz:

Wzór ankiety

Raporty:

Raport z ankietyzacji 2018-2019

 

 

Zasady:

 1. Ocena zajęć dydaktycznych w formie ankiety elektronicznej w systemie USOS jest przeprowadzana na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 506 z dnia 15 czerwca 2015 r.
 2. Ankieta dostępna jest dla wszystkich studentów i doktorantów, dla których nauczyciel akademicki prowadził zajęcia dydaktyczne.
 3. Ankieta ma formę elektroniczną.
 4. Ankieta jest umieszczona w systemie USOS i uruchamiana po zalogowaniu się studenta/doktoranta do systemu.
 5. Ankieta składa się z 6 pytań tożsamych z pytaniami stawianymi w ankiecie papierowej
 6. Wypełnienie ankiety przez studenta/doktoranta jest dobrowolne.
 7. Ankieta wypełniania jest co semestr i jest aktywna dla studentów i doktorantów w okresie trwania sesji egzaminacyjnej.
 8. Studentom/doktorantom, którzy opuścili więcej niż 3 zajęcia, zaleca się rezygnację z wypełnienia ankiety dla danych zajęć.
 9. Ankieta jest w pełni anonimowa – wykładowca nigdy nie ma dostępu do danych studentów/doktorantów ją wypełniających.
 10. Po zakończeniu semestru wyniki ankiet w formie zbiorczej widoczne są dla każdego prowadzącego oceniane zajęcia po zalogowaniu się do systemu USOS.
 11. Dodatkowo uprawniony pracownik Dziekanatu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ po zakończeniu roku akademickiego generuje wyniki ocen wszystkich zajęć i przekazuje Prodziekanowi odpowiedzialnemu za jakość kształcenia.
 12. Prodziekan odpowiedzialny za Jakość Kształcenia wraz z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Jakości kształcenia dokonuje analizy wyników ankiet oraz sporządza raport zbiorczy.
 13. Indywidualne wyniki ankiety elektronicznej przekazywane są do Dyrektorów Instytutów.
 14. Raport zbiorczy prezentowany jest przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia podczas posiedzenia Rady Wydziału poświęconego jakości kształcenia.
 15. Raport zbiorczy zamieszczany jest na stronie internetowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w zakładce Jakość Kształcenia.

Formularz:

Wzór ankiety

Raporty:

 

Zasady:

 1. Po zakończeniu kolejnego roku akademickiego studentom i doktorantom umożliwia się wzięcie udziału w badaniu ankietowym na temat jakości kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
 2. Badanie przeprowadzane jest nie wcześniej niż w dniu 1 października i nie później niż w dniu 30 listopada, przez okres około 2 tygodni i dotyczy roku akademickiego poprzedzającego badanie.
 3. W badaniu mogą wziąć udział wszyscy studenci i doktoranci, poza studentami i doktorantami I roku studiów.
 4. Badania przeprowadza się w oparciu o ankietę papierową,
 5. Studentom/doktorantom udostępnia się druki ankiet w 3 oznakowanych specjalnie w tym celu punktach zlokalizowanych w budynków A, B i D Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne.
 6.  Wzór ankiety dostępny jest także i możliwy do pobrania na stronie internetowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w zakładce Jakość Kształcenia.
 7. O badaniu i terminie ankietyzacji studenci powiadamiani są za pomocą systemu USOS oraz poprzez stronę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
 8. Ankiety zbierane są do zamykanych urn wystawionych na czas badania w miejscach wskazanych w ust. 5.
 9. Po zakończeniu terminu badań ankietowych, ankiety gromadzone są przez uprawnionych członków Komisji ds. Jakości Kształcenia, którzy następnie opracowują raport zbiorczy i prezentują go na najbliższym posiedzeniu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 10. Komisja podejmuje decyzje o rekomendacjach i metodach ich wdrożeń i przekazuje je członkom Rady Wydziału podczas posiedzenia poświęconemu jakości kształcenia.

Formularz:

Wzór ankiety

Raporty:

 

Zasady:

 1. Po zakończeniu kolejnego roku akademickiego studentom umożliwia się wzięcie udziału w badaniu ankietowym na temat obsługi administracyjnej i infrastruktury na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
 2. Badanie przeprowadzane jest nie wcześniej niż w dniu 1 października i nie później niż w dniu 30 listopada, przez okres około 2 tygodni
 3. W badaniu mogą wziąć udział wszyscy studenci/doktoranci z wyjątkiem studentów/doktorantów I roku.
 4. Badania przeprowadza się w oparciu o ankietę papierową
 5. Studentom/doktorantom udostępnia się druki ankiet w 3 oznakowanych specjalnie w tym celu punktach zlokalizowanych w budynków A, B i D Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne, oraz w Dziekanacie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
 6. Formularz ankiety dostępny jest także i możliwy do pobrania na stronie internetowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w zakładce Jakość Kształcenia.
 7. O badaniu i terminie ankietyzacji studenci powiadamiani są za pomocą systemu USOS oraz poprzez stronę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
 8. Ankiety zbierane są do zamykanych urn wystawionych na czas badania w budynkach: A, B, D.
 9. Po zakończeniu terminu badań ankietowych ankiety gromadzone są przez uprawnionych Członków Komisji ds. Jakości Kształcenia, którzy następnie opracowują raport zbiorczy i prezentują go na najbliższym posiedzeniu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, a także przekazują Kierownikowi Dziekanatu i Kierownikowi Administracyjnemu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
 10. Komisja podejmuje decyzje o rekomendacjach i metodach ich wdrożeń i przekazuje je Członkom Rady Wydziału podczas posiedzenia poświęconemu jakości kształcenia.

Formularz:

Wzór ankiety

Raporty:

 

Zasady:

 1. Ocena studiów doktoranckich w formie ankiety jest przeprowadzana na podstawie Uchwały nr 210 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2018 r.
 2. Ocena studiów doktoranckich ma charakter kompleksowy i dotyczy zarówno procesu dydaktycznego, opieki naukowej, jak i spraw organizacyjnych i obsługi administracyjnej.
 3. Oceny dokonuje się najpóźniej do dnia 30 września danego roku akademickiego, a za jej przeprowadzenie odpowiedzialny jest Kierownik Studiów Doktoranckich.
 4. Ocena opiera się na ankiecie papierowej
 5. Ankieta jest anonimowa.
 6. Doktorant może nie skorzystać z prawa do oceny studiów doktoranckich.
 7. Ankiety gromadzone są i analizowane przez kierownika studiów.
 8. Raport z analizy ankiet przekazywany jest Wydziałowej Komisji ds. Jakości Studiów Doktoranckich i przedstawiany Radzie Wydziału,

Formularz:

Wzór ankiety

Raporty:

 

Zasady:

 1. Dopuszcza się inne formy badań nad jakością kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
 2. Badania dodatkowe mogą być prowadzone w ramach obowiązków ewaluacyjnych wynikających m.in. z realizacji projektów unijnych lub innych form dofinansowywania procesu dydaktycznego.
 3. O prowadzonych badaniach, przed ich realizacją, informowany jest Prodziekan odpowiedzialny za Jakość Kształcenia oraz Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, która może wnioskować o udostępnienie ich wyników przez kierowników projektów lub inne osoby odpowiedzialne za ich realizację.
 4. Dodatkowo możliwe jest wyrażanie opinii studentów na temat jakości kształcenia poprzez adres e-mail Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: jakosc.ksztalcenia@biol.uni.lodz.pl
 5. Przekazywane poprzez adres e-mail opinie studentów analizowane są na bieżąco przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i przekazywane raz w roku w formie Raportu Członkom Rady Wydziału podczas posiedzenia poświęconemu jakości kształcenia