Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej

  • COST CA 13118 Understanding and exploiting the impact of low pH on microorganisms. Horyzont 2020 - Program Ramowy Unii Europejskiej. COST European Cooperation in Science and Technology. Członkinie zarządu: prof. dr hab. M. Chmiela, dr K. Rudnicka; Wice-Przewodnicząca grupy WG3: Clinical applications of microbial responses to low pH: dr K. Rudnicka. Realizacja w latach: 2019-2023. Wartość całkowita – 600 000 EURO (dla wszystkich państw członkowskich).

  Program Erasmus + 

  • WILD! The Wild Garden for Learning and Development Project No. 2019-1-IT02-KA201-063227. Realizowany w latach 2019-2023. Koordynator UŁ projektu: dr Natalia Ratajczyk. Wartość całkowita: 264.070,00 euro. www.wildgardenschool.eu

  Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym

  • Przedsięwzięcia realizowane w ramach „Premia na Horyzoncie 2”:

   • Flaga i Godło Rzeczpospolitej Polskiej
    „PROSPERES –  system bezpieczeństwa dla dużych zgromadzeń ludzi w miejscach kultu religijnego”
    Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki:
    „Premia na horyzoncie 2” umowa nr 534537/PNH2/2022
    Dofinansowanie: 949 683,00 zł
    Całkowita wartość: 949 683,00 zł

    Opis projektu:
    Projekt PROSPERES ma na celu zbadanie obecnych luk w systemach bezpieczeństwa miejsc kultu, możliwych typów zagrożeń oraz podniesienie poziomu ochrony. Ten cel będzie osiągnięty poprzez współpracę naukowców, ekspertów i praktyków bezpieczeństwa, służb publicznych i instytucji wyznaniowych (w konsorcjum reprezentowane są: Kościół Katolicki, Kościół Grecko-Prawosławny i Gmina Wyznaniowa Żydowska) oraz przygotowanie kompleksowego systemu ochrony. Wieloaspektowy system obejmie środki na rzecz poprawienia prewencji, ochrony, identyfikowania i właściwego reagowania na różnego rodzaju zagrożenia i incydenty terrorystyczne, które mogą wystąpić w miejscach kultu religijnego. Szczególny nacisk jest położony na przeciwdziałanie atakom i skutkom ataków z użyciem środków CBRN (Chemicznych, Biologicznych, Radiologicznych-Nuklearnych). W ramach projektu kluczowe jest przeprowadzenie wielowymiarowych, interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie wykorzystania czynników CBRN podczas ataku terrorystycznego, prawdopodobieństwa ich użycia, oceny skutków, jakie mogą spowodować, i opracowanie skutecznych metod detekcji, identyfikacji i reakcji na tego typu zdarzenia w miejscach dużych zgromadzeń ludzi w celach religijnych. UŁ odpowiada za przeprowadzenie analiz i opracowanie rozwiązań w zakresie czynników biologicznych. Projekt umożliwia pogłębienie obecnie już prowadzonych badań w zakresie wykorzystywania czynników biologicznych do ataków, możliwych scenariuszy zdarzeń, skutków, metod skutecznej detekcji i identyfikacji oraz optymalnych środków zaradczych dostosowanych do tego typu miejsc publicznych. Opracowane środki będą składać się z zestawu rekomendacji procedur przeciwdziałania i reagowania, wyposażenia, usprawnień infrastruktury zgodnie z „security in design” oraz protokołów współpracy ze służbami publicznymi. Wdrożenie systemu zostanie przeprowadzone poprzez przygotowanie i zainicjowanie szkoleń modułowych, w tym eLearning z VR, do zastosowania w różnych rodzajach edukacji w strukturach religijnych; przeprowadzenie ćwiczeń na dużą skalę; oraz zainicjowanie ogólnoeuropejskiej kampanii uświadamiającej skierowanej do przywódców religijnych, personelu obiektów oraz uczestników zgromadzeń. Miejsca kultu religijnego są uważane za szczególnie podatne na ataki terrorystyczne ze względu na ich dostępność i fakt, że zazwyczaj stosuje się w nich ograniczone środki bezpieczeństwa. W ostatnich latach ekstremiści atakowali miejsca kultu religijnego różnych wyznań. Informacje zebrane od instytucji i władz religijnych sugerują, że istnieje coraz większa świadomość zagrożeń i potrzeba zwiększenia zabezpieczeń, jednak należy zachować równowagę między bezpieczeństwem a zachowaniem otwartego charakteru miejsc kultu religijnego. Więcej informacji na stronie www.prosperes.eu
     

   • Flaga i Godło Rzeczpospolitej Polskiej
    „Mall-CBRN –  opracowanie systemu przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE dla wielkopowierzchniowych centrów handlowych” 
    Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki:
    „Premia na horyzoncie 2” umowa nr 567917/PNH2/2022
    Dofinansowanie: 1 716 753,00 zł
    Całkowita wartość: 1 716 753,00 zł

    Opis projektu:
    Projekt Mall-CBRN jest odpowiedzią na rosnącą na przełomie ostatnich lat możliwość zastosowania środków biologicznych, chemicznych lub radiologicznych w ramach różnego rodzaju działań terrorystycznych, co może doprowadzić do destabilizacji Unii Europejskiej i naruszenia jej fundamentów gospodarczych, bezpieczeństwa publicznego oraz integralności społecznej. Działania tego typu mogą mieć podstawy polityczne, religijne, gospodarcze lub narodowościowe. Badania naukowe obejmują analizę możliwości wykorzystania środków CBRN do ataków terrorystycznych w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, jak również na potencjalnym rozprzestrzenianiu się czynników biologicznych. Dodatkowo prace badawcze prowadzone będą w zakresie oceny tzw. bezpieczeństwa żywności, które to stanowi jeden z głównych elementów infrastruktury galerii handlowych. Projekt Mall-CBRN jest ściśle związany z planem działania Komisji Europejskiej dotyczącym poprawy przygotowania na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe tzw. CRBN action plan (Bruksela, 18.10.2017 COM(2017) 610 final). Projekt  stanowi odpowiedź na drugi cel tego niniejszego planu „(2) Zapewnienie lepszego przygotowania i sposobu reagowania na zdarzenia CBRN”, ale chcemy również wypełnić luki w ramach celu „(4) Powiększanie naszej wiedzy na temat zagrożeń CBRN”. Ponadto planujemy, że projekt Mall-CBRN będzie stanowić uzupełnienie celów planu działania Komisji Europejskiej odnośnie do wspierania ochrony przestrzeni publicznych (Brussels, 18.10.2017 COM(2017) 612), zgodnie z którymi „Kraje członkowskie ponoszą zasadniczą odpowiedzialność za ochronę przestrzeni publicznych, jednakże Unia Europejska może i powinna podejmować więcej działań wspierających dane wysiłki”. W związku z tym opracowywane są w ramach projektu  specjalistyczne materiały oraz wytyczne dotyczące możliwości zabezpieczeń przestrzeni publicznych, w których można w prosty sposób przeprowadzić ataki CBRNE. Więcej informacji nzajduje się na stronie www.mall-cbrn.uni.lodz.pl
     

   • Flaga i Godło Rzeczpospolitej Polskiej
    „Safe stadium –  zintegrowany system bezpieczeństwa dla dużych obiektów sportowych w zakresie ochrony wydarzeń masowych przed zagrożeniami CBRN” 
    Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki:
    „Premia na horyzoncie 2” umowa nr 534542/PNH2/2022
    Dofinansowanie: 1 095 539,00 zł
    Całkowita wartość: 1 095 539,00 zł

    Opis projektu:
    Głównym celem projektu Safe Stadium koordynowanym przez Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym Wydziału BiOŚ UŁ jest opracowanie w oparciu o przeprowadzone szczegółowe badania naukowe zintegrowanego systemu poprawiającego bezpieczeństwo CBRN w masowych obiektach sportowych. Konsorcjum zamierza osiągnąć te cele poprzez następujące zadania:

    • Naukową analizę potrzeb w obiektach sportowych w obszarze bezpieczeństwa CBRN, której elementem będą wizyty studyjne na stadionach. Wizyty studyjne obejmą: obiekty sportowe należące do Miejskiej Areny Kultury i Sportu, Lech Poznań, Stadion MŠK Žilina (Słowacja) oraz Real Madrid (Hiszpania).

    • Opracowanie procedur i narzędzi wspierających system bezpieczeństwa w zakresie CBRN np.: rozpoznanie zagrożenia, ewakuacja i zarządzanie tłumem, podstawy triażu medycznego CBRN, przywracanie obiektu do ponownego użytkowania po ataku terrorystycznym.

    • Przeprowadzenie testów i opracowanie rekomendacji w zakresie infrastruktury obiektów, sprzętu i oprogramowania ICT oraz wyposażenia tym w środki ochrony osobistej.

    • Opracowanie materiałów szkoleniowych z zakresu zagrożeń CBRN dla pracowników ochrony oraz przeprowadzenie serii ćwiczeń i pilotaży.

    • Przeprowadzenie badań symulacyjnych rozprzestrzeniania się czynników zakaźnych w oparciu o specyfikę infrastruktury i opracowanie systemu odpowiedzi na zagrożenia epidemiologiczne. Mocną stroną projektu jest przekrojowe i dopasowane partnerstwo, obejmujące 14 instytucji z Polski, Słowacji, Hiszpanii, Niemiec oraz Włoch. W skład konsorcjum wchodzą instytucje eksperckie, prywatne i publiczne odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w tym przedstawiciele służb mundurowych (Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Główna Policji Hiszpanii), przedstawiciele sektora ochrony obiektów (SERIS Konsalnet), jaki i podmioty zarządzające obiektami sportowymi – REAL Madryt, Lech Poznań, MŠK Žilina, MAKiS Łódź. Więcej informacji na stronie www.safe-stadium.eu
      

   • Flaga i Godło Rzeczpospolitej Polskiej
    „HoloZcan –  zastosowanie mikroskopii holograficznej wspieranej przez uczenie głębokie do detekcji zagrożeń biologicznych w warunkach terenowych”
    Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki:
    „Premia na horyzoncie 2” umowa nr 517140/PNH2/2021
    Dofinansowanie: 555 755,00 zł
    Całkowita wartość: 555 755,00 zł

    Opis projektu:
    Projekt HoloZcan – DEEP LEARNING POWERED HOLOGRAPHIC MICROSCOPY FOR BIOTHREAT DETECTION ON FIELD jest projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Horyzontu 2020. Na realizację projektu konsorcjum otrzymało kwotę 4 380 400 EUR, z czego kwota 611 500 EUR stanowi budżet Uniwersytetu Łódzkiego. Data rozpoczęcia projektu to czerwiec 2021, a czas realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. Celem projektu jest opracowanie nowoczesnej metody w oparciu o technologię mikroskopii holograficznej identyfikacji patogenów uznawanych za potencjalne czynniki broni biologicznej. Ponadto, opracowane urządzenie może zostać wykorzystywane do identyfikacji patogenów wirusowych, w tym wirusa SARS-CoV-2. Urządzenie i technologia będzie charakteryzować się kompaktowością oraz niskimi kosztami operacyjnymi. Docelowymi odbiorcami wypracowanej technologii będą służby zaangażowane w bezpieczeństwo państwa oraz jednostki zarządzania kryzysowego (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Sanepid etc.).
    W realizację projektu zaangażowane są zarówno instytucje naukowe (Uniwersytet Łódzki, Politechnika mediolańska oraz Instytut Pasteura), SME (IDEAS Science, DataSenseLabs, Sioux-CCM BV, DMI Associates) oraz potencjalni odbiorcy docelowi (Komenda Stołeczna Policji). W projekcie uczestniczy 9 Konsorcjantów: 1 IDEAS Science Ltd. Węgry (koordynator), 2 DataSenseLabs Ltd. Węgry, 3 ZugMedical System SAS Francja, 4 Politecnico di Milano Włochy, 5 Uniwersytet Łódzki Polska, 6 Sioux-CCM BV Holandia, 7 Komenda Stoleczna Policji (KSP) Polska, 8 DMI Associates DMI Francja, 9 Institut Pasteur Institut Pasteur Francja.
     

   • Flaga i Godło Rzeczpospolitej Polskiej
    „NEST –  interoperacyjny wielodomenowy system CBRN”
    Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki:
    „Premia na horyzoncie 2” umowa nr 518706/PNH2/2021
    Dofinansowanie: 487 994,00 zł
    Całkowita wartość: 487 994,00 zł
    Opis projektu:
    Projekt H2020 NEST ma na celu przeprowadzenie badań naukowych pozwalających na opracowanie nowatorskiego systemu typu standoff, zdolnego do eliminacji zagrożeń CBRN (chemicznych, biologicznych, radiacyjnych/nuklearnych) oraz wirusów pandemicznych w przestrzeniach publicznych. W związku z tym, że codzienna ochrona obiektów handlowych, sportowych jak i transportowych należy do obowiązków właścicieli i operatorów, w ścisłej współpracy z lokalnymi organami ścigania, NEST będzie wspierać właścicieli, operatorów i pracowników ochrony poprzez dostarczanie (i) sygnałów i ostrzeżeń o zagrożeniach oraz (ii) wskazówek dotyczących ochrony obiektów opracowując odpowiednie mechanizmy wymiany i analizy informacji. System będzie opierał się na jednoczesnym wykorzystaniu tanich detektorów CBRN wbudowanych w jedno, specjalne urządzenie detekcyjne; takie urządzenia będą mogły być rozmieszczone w różnych miejscach wewnątrz budynku lub przenoszone przez pracowników ochrony. Zastosowanie tanich detektorów do wykrywania czynników chemicznych, biologicznych (immunosensory) oraz radiacyjnych pozwoli na pokrycie szerokiej przestrzeni wewnątrz budynku. W ramach projektu na podstawie interdyscyplinarnych badań naukowych przeprowadzonych przez biologów Uniwersytetu Łódzkiego powstaną nowatorskie biosensory oparte na interakcji antygen-przeciwciało pozwalających na dobór wykrywanego czynnika biologicznego w zakresie bakterii, wirusów czy toksyn o budowie białkowej. Zintegrowany system NEST pomoże we wczesnym wykrywaniu zagrożeń CBRN w czasie rzeczywistym, a także zapewni informacje uzupełniające – takie jak lokalizacja zagrożeń, temperatura, wilgotność, czas, zaangażowani operatorzy itp.
     

  • i Uniwersytet Łódzki realizuje w partnerstwie m.in. z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego projekt pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja i standaryzacja”. Przedsięwzięcie jest finansowane z Programu "Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014– 2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
   Opis projektu:
   Projekt ma na celu poprawienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zagrożeń w zakresie CBRNE (tzw. czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i materiałów wybuchowych).
   Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź, na zapotrzebowanie różnych służb i instytucji w zakresie ustandaryzowania procedur, umożliwiających podjęcie właściwych działań zarówno w sytuacji zagrożenia, jak i kryzysu wynikającego z użycia czynników CBRNE.
   Projekt będzie realizowany w okresie od maja 2021 do marca 2024 r.
   Wartość całkowita projektu wynosi 7 250 000,00 €
   Wartość dofinansowania z NMF 2014-2021: 6 162 500,00 €
   Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 1 087 500,00 €

   Projekt realizowany jest przez:
   • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

   • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk

   • Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

   • Ministerstwo Zdrowia

   • Państwową Agencją Atomistyki

   • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

   • Szkołę Główną Służby Pożarniczej

   • Uniwersytet Łódzki (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

   • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

   • Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

   • Norwegian Directorate for Civil Protection

   • Norwegian Defence Research Establishmen
   • Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektów realizowanych w ramach funduszy norweskich jest dostępnych pod adresami:
    www.eeagrants.org
    www.eog.gov.pl
    www.fundusze.mswia.gov.pl
    „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

   Międzynarodowe Programy Ramowe

   Katedra Biofizyki Ogólnej

   • VACTRAIN, Research and innovation programme "TWINNING ON DNA-BASED CANCER VACCINES" grant agreement No 692293. Horizon 2020. Kierownik zespołu Polskiego - prof. dr hab. M. Bryszewska. Realizowany w terminie 01.01.2016 – 31.12.2018. Wartość projektu - 999.475,00 EUR - Broszura informacyjna.
   • NANOGENE, EU-Balarus-Russia Network in Nanomamterials-Driven Anti-Cancer Gene Therapy, 7PR. Kierownik - prof. dr hab. M. Bryszewska. Realizowany w latach 2012-2016. Wartość projektu - 754.395,19 zł (koordynator).

   Fundusze strukturalne

   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

   •  BioLider – program rozwoju kompetencji studentów Wydziału BiOŚ UŁ - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, nr projektu: POWR.03.01.00-00-K281/15. Realizowany w latach 2016-2018. Kierownik - dr N. Ratajczyk. Wartość - 526 925,00 zł (koordynator).
   • "InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale BiOŚ UŁ” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie. Nr projektu: POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16. Realizowany w latach 2018-2022. Kierownik - dr hab. Agnieszka Marczak, prof. nadzw. UŁ. Wartość dofinansowania z UE: 1 128 823,92 zł (koordynator).

   Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

   • Przebudowa i wyposażenie IV i V piętra budynku dydaktycznego Uniwersytetu Łódzkiego w segmencie B dla potrzeb dydaktycznych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko nr projektu POIS.13.01-009/12-00. Realizowany w latach  2012-2014. Wartość projektu – 26.030.700,71 zł (koordynator).
   • Absolwenci kierunku ochrony środowiska szansą dla zrównoważonego rozwoju, Program Operacyjny Kapitał Ludzki nr projektu POKL.04.01.02-00-173/12. Realizowany w latach 2012-2015. Kierownik - dr A. Wolańska-Kamińska. Wartość projektu – 1.837.334,45 zł (koordynator).

   Katedra Cytofizjologii

   • POMOST/2011-4/8 – Chromatin, chromatids and chromosomes during the course of prematurely induced mitoses and their behavior within the second round of the nuclear replication and division. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Działanie 1.2 – Program POMOST. Kierownik - dr D. Rybaczek. Realizowany w latach 2012-2015. Wartość całkowita – 420.000,00 zł (koordynator). Link: biol.uni.lodz.pl/pomost.

   Katedra Biofizyki Molekularnej 

   • Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG.01.01.02-10-005/08). Realizowany w latach 2008-2015. Kierownik - prof. dr hab. G. Bartosz. Wartość całkowita – 62.344.740,00 zł (koordynator).

   Katedra Biofizyki Ogólnej

   • Dendrymery fosforowe jako nośniki dla fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej i jej kombinacji z hipertermią w badaniach in vitro. Program VENTURES prowadzony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizowany w latach 2013-2015. Kierownik - mgr M. Dąbrzalska. Wartość całkowita – 146.500,00 zł (koordynator).

   Katedra Ekologii Stosowanej 

   • Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź), jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, LIFE+. Projekt LIFE08 (ENV/PL/000517). Realizowany w latach 2010-2015. Kierownik - prof. dr hab. M. Zalewski. Wartość całkowita – 489.157,00 euro (koordynator).
   • Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia (Adaptation to climate change through sustainable management of water of the urban area in Radom City) - LIFERADOMKLIMA-PL. Projekt LIFE14 CCA/PL/000101. Realizowany w latach 2015-2020. Koordynator projektu: prof. dr hab. Maciej Zalewski, kierownik projektu dr Tomasz Jurczak.

   Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej

   • POIR.02.03.02-10-0003/15 Opracowanie suplementu diety wspomagającego leczenie objawowych zakażeń bakterią H. pylori. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Osi priorytetowej II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kierownik – dr K. Rudnicka. Realizacja w latach: 2016-2018. Wartość całkowita – 230 000 zł.
   • POIR.04.04.00-00-16D7/18 Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego. Konkurs TEAM-NET 1/2018 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej finansowany z środków Unii Europejskiej (Działanie 4.4 POIR - Zwiększanie potencjału kadrowego, sektora B+R, Inteligentny Rozwój). Kierownik (członek kadry zarządzającej UŁ) – dr K. Rudnicka. Realizacja w latach: 2019-2022. Wartość całkowita – 3 499 825 zł.

    

   Programy strategiczne NCBiR

   Pracownia Ekofizjologii Roślin

   • Projekt realizowany jest w KONSORCJUM "BIOKONWERSJA": „Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych”; “Processing of waste biomass in the associated biological and chemical processes” DZP/BIOSTRATEG-II/393/2015 Dyrektora NCBiR z dnia 22.12.2015 r. Realizowany w latach 2016 – 2019. Koordynator Projektu w UŁ – dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda prof. nadzw UŁ. Wartość całkowita zadania UŁ – 963.750,00 zł.

   Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin

   • „Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych, z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych” HabitARS (http://habitars.pl/). DZP/BIOSTRATEG-II/390/2015. Realizowany w latach 2016 – 2018. Koordynator Projektu – dr Dominik Kopeć. Wartość całkowita zadania – 13 170 840 PLN (wykonawca).

    

   Granty specjalne, zamawiane, dofinansowanie MNiSzW, projekty międzynarodowe niewspółfinansowane

   Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

   • Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców WBiOŚ realizuje pomiędzy 29 grudnia 2015 r. a 31 grudnia 2017 r. zadanie badawcze o nazwie:Monitoring ichtiofauny zlewni rzeki Pilicy (szósta dekada badań) - nasilenie i kierunki długoterminowych (1963-2017) zmian metapopulacji i metazespołów ryb w wyniku antropopresji i napływu gatunków obcych. Wartość ogólna zadania: 157 298,88 PLN. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 120 000,00 PLN.Numer umowy: 867/BN/D/2015. Kierownik zadania: dr hab. Łukasz Głowacki.
    • Opis zadania:
     Zbadanie stanu ichtiofauny na 80 stanowiskach w rzekach zlewni Pilicy poprzez skupienie się na następujących tematach:
     • zmiany w strukturach zespołów ryb i wyodrębnienie w nich tzw. gatunków wskaźnikowych,
     • ocena różnorodności biologicznej populacji ryb,
     • ocena prawdopodobieństwa kolonizacji zlewni przez gatunki obce,
     • koncepcja metapopulacji i metazespołu i ich znaczenie dla ochrony populacji ryb,
     • warunki przetrwania populacji ryb w systemie Pilicy, o rozbitej ciągłości zasiedlenia: model funkcjonowania metapopulacji i metazespołu,
     • losy subpopulacji ryb w zlewni Pilicy, które są pod wpływem procesów zanikania i odbudowy w wyniku rekolonizacji i zarybiania,
     • stabilne, niezagrożone ekstynkcją subpopulacje ryb,
     • monitoringowe studia: lata 1963 – 2017,
     • istotne zmiany w dominacji poszczególnych grup ekologicznych ryb.
    • Badania umożliwią stwierdzenie, jakie czynniki są odpowiedzialne za stan ichtiofauny, ale także jakie zabiegi hodowlano-gospodarcze mogą powodować poprawę istniejącego stanu ichtiofauny w rzekach zlewni Pilicy. Badania mają również umożliwić określenie, czy stwierdzona w ostatnich latach istotna poprawa jakości wody w Pilicy umożliwia już wykorzystanie jej jako korytarza ekologicznego, który posłuży do odbudowywania populacji gatunków typowo rzecznych w dużych dopływach Pilicy, np. Drzewiczce czy Wolbórce oraz jakie przedsięwzięcia, np. zarybienia, modyfikacje koryt, itp. będą niezbędne czy wskazane dla realizacji tego celu.

   Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin

   • Wpływ leja depresyjnego na torfowiska w Kotlinie Szczercowskiej. Wartość ogólna zadania: 130.000,00 sto trzydzieści tysięcy złotych. Zadania dofinansowane w formie dotacji w wysokości: 104.000,00 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
    •  Opis projektu:
     Celem badań jest ocena wpływu leja depresyjnego na szatę roślinną i reżim hydrologiczny  wybranych torfowisk Kotliny Szczercowskiej i Wyżyny Bełchatowskiej. Projekt zakłada przeprowadzenie badań na 30 torfowiska  - 15  zlokalizowanych w granicach leja depresyjnego i 15 położonych poza wyznaczonymi granicami oddziaływania kopalni. Uzyskane wyniki pozwolą na określenie faktycznego oddziaływania leja depresyjnego na stan torfowisk w Polsce środkowej.
     www.wfosigw.lodz.pl
   • Zadanie „Trwałe użytkowanie zasobów przyrodniczych w warunkach antropopresji – program ćwiczeń specjalistycznych dla studentów kierunku Ochrona Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego”. Wartość ogólna zadania 20 000 zł. Wartość ogólna zadania: 20 000 zł. Zadanie dofinansowane w formie dotacji w wysokości: 18.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
    • Opis zadania:
     Celem głównym programu „Trwałe użytkowanie zasobów przyrodniczych w warunkach antropopresji – program ćwiczeń specjalistycznych dla studentów kierunku Ochrona Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego” jest praktyczne poznanie problematyki powiązań pomiędzy rozwojem gospodarczym, kształtowaniem środowiska  a zagadnieniami ochrony tworów i zasobów przyrody. Za zasadniczy efekt kształcenia w ramach programu przyjęto umiejętność oceny wpływu antropopresji na trwałe użytkowanie odnawialnych i nieodnawialnych zasobów wykorzystywanych przez człowieka. Szczególną uwagę poświęcono gospodarce wodnej, gospodarczemu wykorzystaniu wód oraz ich ochronie. Na ćwiczeniach omawiane są aspekty prawne np. wynikające ze zobowiązań nałożonych przez Ramową Dyrektywę Wodną.
     Cel osiągnięty będzie w oparciu o case study . Rozpatrywane będą konkretne sytuacje problemowe w 5 wybranych regionach Polski. Wyznaczone obszary i obiekty charakteryzują się odmiennymi cechami przyrodniczo-geograficznymi i zróżnicowanym potencjałem przyrodniczym oraz stopniem wykorzystania zasobów.
     W Programie uczestniczyć będzie ok. 135 studentów.

   Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

   • Ocena wpływu tamy i toru kajakowego na funkcjonowanie nizinnej rzeki. Wartość ogólna zadania: 57 500 PLN, dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 42 000 PLN. Nr umowy 213/BN/D/2013.
    • Zakres projektu:
     zebranie danych i przeanalizowanie materiału w celu ustalenia reakcji biocenozy na ponowne uruchomienie zbiornika zaporowego i toru kajakowego. Kierownik dr Eliza Szczerkowska-Majchrzak (lata realizacji: 2013-2014).

   Katedra Ekologii Stosowanej 

   • Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź), jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich. Dofinansowuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr umowy 484/2009/Wn-05/GW-ZB-LF/D. Realizowany w latach 2009-2015. Wartość całkowita - 2.032.254 zł.
   • Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź), jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich. Dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr umowy  297/BN/D/2011. Realizowany w latach 2011-2015. Wartość całkowita – 1.013.625,00 zł.

   Katedra Biofizyki Ogólnej 

   • Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany (MNiSW; SPUB) Sieć EU-Białoruś-Rosja w dziedzinie przeciwnowotworowej terapii genowej z wykorzystaniem nanomateriałów. Realizowany w latach 2012-2016. Kierownik - prof. dr hab. M. Bryszewska. Wartość całkowita – 1.068.000,00 zł (koordynator).
   • NCN, Harmonia Mechanizmy oddziaływań pomiędzy dendrymerami a białkami. Realizowany w latach 2012-2015. Kierownik - prof. dr hab. M. Bryszewska. Wartość całkowita – 328.380,00 zł (koordynator).
   • NCN, Harmonia Badanie dendrymerów fosforowych jako systemów transportujących fotouczulacze. Realizowany w latach 2013-2016. Kierownik - prof. dr hab. B. Klajnert-Maculewicz. Wartość całkowita – 695.760,00 zł (koordynator).
   • Mobilność Plus (MNiSW), Dendrimer-based Drug Delivery - Dostarczanie leków na bazie dendrymerów. Realizowany w latach 2014 - 2015. Kierownik - mgr K. Cieplucha. Wartość całkowita - 197.200,00 zł (koordynator).
   • Projekt „Iuventus Plus” IP2011 041071 Dendrymery jako nanotransportery leków stosowanych  w terapii genowej skierowanej przeciw genom wirusa HIV. Realizowany w latach 2012-2015. Kierownik – dr E. Pędziwiatr-Werbicka. Wartość całkowita – 250.900,00 zł.
   • NCN, Harmonia Auto-fluoryzujące dendrymery - badania spektrofluorymetryczne i komórkowe. Kierownik - prof. dr hab. B. Klajnert-Maculewicz. Wartość całkowita – 869 700,00 zł (koordynator)

   Katedra Biofizyki Molekularnej 

   • NCN, Harmonia Zapobieganie potranslacyjnym modyfikacjom białek. Realizowany w latach 2011-2014. Kierownik - prof. dr hab. G. Bartosz. Wartość całkowita - 447.600,00 zł.
   • Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany, w ramach Akcji COST CM1001: Chemistry of non-enzymatic protein modification – modulation of protein structure and function. Realizowany w latach 2011-2014. Kierownik prof. dr hab. G. Bartosz. Wartość całkowita – 447.600,00 zł (koordynator)
   • Projekt „Iuventus Plus” IP2012 039072 Rola reorganizacji chromatyny limitowanej statusem metylacji histonów w kontrolowaniu aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego. Kierownik – dr A. Balcerczyk. Realizacja w latach 2013-2015. Wartość całkowita – 300.000,00 zł

   Katedra Neurobiologii

   • FIZCOM, Grant Funduszu Rozwoju Systemów Edukacji - Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. Implementacja nowatorskiego kursu z fizjologii zwierząt dla studentów biologii przy wykorzystaniu wysoce zaawansowanych programów komputerowych. Kierownik - prof. dr hab. J. Konopacki. Realizowany w latach 2014 - 2016. Wartość całkowita - 149.473,21 euro ( 624.798,00 zł).

   Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej 

   • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu START przyznała roczne stypendium w wysokości 28.000,00 zł dla dr Piotra Miniasa w 2014 r.

    

   Granty MNiSW oraz NCN koordynowane w UŁ

   Katedra Biochemii Ogólnej

   • Badanie mechanizmów koaktywacji limfocytów i płytek krwi w rozwoju autoimmunologicznych chorób tarczycy. Kierownik - mgr M. Tomczyńska. Wartość całkowita - 149.501,00 zł.

   Katedra Cytobiochemii

   • UMO-2015/19/D/NZ3/01488 Rola mitochondrialnej izoformy O-GlcNAc transferazy w zależnej od glukozy regulacji aktywności glikolitycznej komórek prawidłowych i nowotworowych piersi. Kierownik - dr Paweł Jóźwiak. Realizacja w latach 2016-2019. Wartość całkowita - 469.080,00 zł.
   • UMO-2015/17/N/NZ5/00336 Receptor estrogenów GPER jako modulator chorób zapalnych i czynnościowych układu pokarmowego oraz nowotworów jelita grubego. Kierownik - mgr Damian Jacenik . Realizacja w latach 2016-2019. Wartość całkowita - 150.000,00 zł.
   • UMO-2015/19/N/NZ3/01311 Rola wzajemnych zależności między TET3 i O-GlcNAc transferazą w progresji nowotworów. Kierownik – mgr Piotr Ciesielski. Realizacja w latach 2016-2019. Wartość całkowita - 150.000,00 zł.

   Katedra Genetyki Molekularnej 

   • UMO-2011/01/NZ2/03022(289) Opracowanie wielostanowego komputera DNA poprzez zastosowanie wielu enzymów restrykcyjnych. Kierownik – dr hab. T. Popławski, prof. nadzw. UŁ. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 260.000,00 zł.
   • UMO-2011/01/B/NZ4/03391 (290) Modulacja przez tiocukry naprawy DNA indukowanej lekami używanymi w terapii nowotworów. Kierownik – dr hab. T. Popławski, prof. nadzw. UŁ. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 260.000,00 zł.
   • UMO-2011/03/B/NZ2/01396 (319) Znaczenie uszkodzeń i naprawy mitochondrialnego DNA komórek z ekspresją onkogenu BCR/ABL dla ich oporności na imatinib. Kierownik – prof. dr hab. J. Błasiak. Realizacja w latach 2012-2015. Wartość całkowita – 436.800,00 zł.
   • UMO-2012/07/B/NZ7/04245 (358) Białka naprawy pęknięć dwuniciowych DNA jako cele dla spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej opartej na syntetycznej letalności. Kierownik – dr hab. inż. T. Śliwiński, prof. nadzw. UŁ. Realizacja w latach 2013-2016. Wartość całkowita – 509.995,00 zł.
   • UMO-2012/05/B/NZ7/03032 (339) Aspekty funkcjonalne, epigenetyczne oraz genetyczne szlaku naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych w chorobie Alzheimera. Kierownik – dr hab. inż. T. Śliwiński, prof. nadzw. UŁ. Realizacja w latach 2013-2016. Wartość całkowita – 479.709,00 zł.
   • UMO-2012/05/N/NZ3/01014 (343) Rola reaktywnych form tlenu w oporności komórek BCR/ABL+ na imatynib. Kierownik – mgr S. Głowacki. Realizacja w latach 2013-2015. Wartość całkowita –79.520,00 zł.
   • UMO-2012/07/N/NZ3/01755 (379) Rola reinicjacji cyklu komórkowego w odpowiedzi komórek postmitotycznych na stres oksydacyjny i znaczenie tego procesu w patogenezie AMD. Kierownik - mgr P. Tokarz. Realizowany w latach 2013-2016. Wartość całkowita – 117.000,00 zł.
   • Uszkodzenia i naprawa mitochondrialnego DNA w depresji. Kierownik - mgr P. Czarny. Wartość całkowita - 98.904,00 zł.

   Katedra Biofizyki Molekularnej 

   • NN404 178440 (245) Wpływ próby wysiłkowej na zmiany w strukturze erytrocytów oraz osocza krwi u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca poddanych rehabilitacji kardiologicznej. Kierownik – prof. dr hab. K. Gwoździński. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 162.500,00 zł.
   • UMO-2012/05/B/NZ1/00701 (332) Badanie indukowanych przez reaktywne formy tlenu i azotu procesów agregacji GAPDH i innych białek biorących udział w chorobach neurodegeneracyjnych. Ocena antyoksydantów w przeciwdziałaniu tym procesom. Kierownik – prof. dr hab. G. Bartosz. Realizacja w latach 2013-2016. Wartość całkowita – 436.700,00 zł.
   • UMO-2012/05/B/NZ2/01663 (327) Epigenetyczna regulacja procesu angiogenzy indukowana zmianami w obrębie metylacji białek histonowych, jako szansa dla nowych interwencji terapeutycznych w chorobie nowotworowej. Kierownik – dr A. Balcerczyk. Realizacja w latach 2013-2016. Wartość całkowita – 789.100,00 zł.
   • Rola nanocząsteczek srebra w procesie regulacji ekspresji, ważnych pod względem fizjologicznym i farmakologicznym, transporterów ABC w wybranych liniach komórkowych - badania in vitro. Kierownik - mgr D. Krzyżanowski. Wartość całkowita - 73.320,00 zł.
   • Rola nanocząsteczek srebra w regulacji poziomu oraz modulacji aktywności białek zaangażowanych w sekrecję  beta - amyloidu. Kierownik - mgr M. Żuberek. Wartość całkowita - 75.000,00 zł.

   Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska

   • UMO-2012/07/B/NZ7/01174 (370) Analiza mechanizmu oddziaływania wybranych bisfenoli na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka. Kierownik – dr hab. J. Michałowicz, prof. nadzw. UŁ. Realizowany w latach 2013-2016.Wartość całkowita – 330.000,00 zł.
   • UMO-2013/11/D/NZ2/00034 (416) Transkrypcyjno-epigenetyczna rola polimerazy poli(ADP-rybozy)-1 w warunkowaniu ekspresji czynników prozapalnych kontrolowanych przez oś NF-kappaB w mieloidalnych komórkach efektorowych. Kierownik - dr A. Robaszkiewicz. Realizowany w latach 2014-2017.Wartość całkowita - 499.855,00 zł.
   • UMO-2013/11/N/NZ7/0037 (413) 2Ocena właściwości prooksydacyjnych, proapoptotycznych i genotoksycznych glifosatu, jego metabolitów i produkcyjnych zanieczyszczeń w jednojądrzastych komórkach krwi człowieka. Kierownik - mgr M. Kwiatkowska. Realizowany w latach 2014-2015. Wartość całkowita - 49.150,00 zł.

   Katedra Biofizyki Ogólnej 

   • UMO-2011/01/B/NZ5/01371 (282) Dendrymery – potencjalne leki w przewlekłej białaczce limfocytowej. Kierownik – prof. dr hab. M. Bryszewska. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 298.600,00 zł.
   • UMO-2014/13/B/NZ3/04643 (447) Komórkowe i molekularne mechanizmy działania kompleksów dendrymerów PPI z lekami przeciwnowotworowymi - analogami nukleozydowymi. Kierownik - prof. dr hab. B. Klajnert-Maculewicz. Realizacja w latach 2015-2018. Wartość całkowita - 1.134.900,00 zł.

   Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

   • UMO-2012/07/N/NZ9/00041 (369) Metaboliczne i hormonalne regulacje odpowiedzi ogórka siewnego (Cucumis sativus) na działanie wieloczynnikowego stresu środowiskowego. Kierownik - mgr inż. J. Chojak. Realizowany w latach 2013-2016. Wartość całkowita – 150.000,00 zł.
   • UMO-2013/11/N/NZ9/00117 (412) Udział chloroplastów i mitochondriów w odpowiedzi ogórka siewnego (Cucumis sativus) na infekcję Pseudomonas syringae pv lachrymans. Kierownik - mgr T. Kopczewski. Realizacja w latach 2014-2017. Wartość całkowita - 150.000,00 zł.

   Katedra Ekofizjologii i Rozwoju Roślin 

   • NN310 111940 (242) Proteomiczna analiza zmian profili białkowych w osiach zarodkowych nasion kondycjonowanych z melatoniną eksponowanych na stres chłodu podczas kiełkowania. Kierownik – dr hab. M. Posmyk, prof. nadzw. UŁ. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 220.000,00 zł.

   Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii 

   • UMO-2011/01/B/NZ1/04315 (285) Zmiany w aparacie Brassicaceae w odpowiedzi na infekcję Alternaria brassicicola. Kierownik – prof. dr hab. A. Kononowicz. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 395.600,00 zł.

   Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej

   •  NN302 636340 (232) Badanie immunogennego i neuroprotekcyjnego działania rekombinowanych szczepionek przeciw toksoplazmozie z użyciem mysiego modelu doświadczalnego. Kierownik – dr J. Gatkowska. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 230.000,00 zł.
   •  UMO-2011/01/B/NZ6/01880 (283) Fitoekdysteroidy jako potencjalne leki hamujące rozwój zarażenia Toxoplasma gondii. Kierownik – dr K. Dzitko. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita ­– 188.500,00 zł.
   • UMO-2011/03N/NZ6/04655 (322) Aktywność immunogenna i ochronna rekombinowanych białek ROP 5 i ROP 18 Toxoplasma gondii. Kierownik – mgr M. Grzybowski. Realizacja w latach 2012-2015. Wartość całkowita – 91.000,00 zł.
   • UMO-2012/05/N/NZ7/01216 (337) Analiza biomedyczna alternatywnej strategii leczenia ran przewlekle zakażonych. Badania in vitro z zastosowaniem polifenoli roślinnych. Kierownik – mgr M. Paszkiewicz. Realizacja w latach 2013-2015. Wartość całkowita – 98.800,00 zł.
   • UMO-2013/09/N/NZ6/00826 (406) Infekcyjne zapalenie wsierdzia - analiza biomedyczna in vitro potencjalnych cech terapeutycznych wybranych fitozwiazków. Kierownik – mgr B. Micota. Realizacja w latach 2014-2017. Wartość całkowita – 148.200,00 zł.
   • UMO-2013/09/N/NZ6/00806 (407) Wyznaczniki reakcji zapalnej i odpornościowej w modelowym zakażeniu Helicobacter pylori u świnek morskich. Kierownik – mgr E. Miszczyk. Realizacja w latach 2013-2015. Wartość całkowita – 100.000,00 zł.
   • UMO-2013/11/B/NZ6/01305 (418) Immunologiczne podstawy udziału IL-18 w odpowiedzi komórkowej na Mycobacterium bovis BCG u myszy z obniżoną odpornością i immunokompetentnych. Kierownik - dr M. Fol. Realizacja w latach 2014-2017. Wartość całkowita - 659.000,00 zł.
   • 2015/17/N/NZ6/03490 Znaczenie IL-33 w monitorowaniu funkcji barierowej nabłonka żołądkowego oraz regulacji procesów zapalnych wzbudzanych przez miejscowe patogeny bakteryjne oraz czynniki pokarmowe i farmakologiczne. Kierownik – mgr A. Gajewski. Realizacja w latach: 2016-2019. Wartość całkowita –150 000 zł.
   • B1913500000964300 PioMelaCure – piomelaninowy preparat wspomagający terapię powszechnych zakażeń H. pylori. „Inkubator Innowacyjności +”. Kierownik – mgr M. Urbaniak. Realizacja w latach: 2019-2020. Wartość całkowita – 52 028,88 zł.
   • 2016/23/D/NZ6/02553 Odpowiedź limfocytów NKT na glikolipidowe ligandy Helicobacter pylori w kontekście cząsteczki CD1d - znaczenie w rozwoju odporności.  Kierownik – dr K. Rudnicka. Realizacja w latach: 2017-2020. Wartość całkowita – 674 010 zł.

   Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii 

   • UMO-2011/01/B/NZ9/02898 (291) Mikrobiologiczna degradacja ksenoestrogenów i estrogenów w obecności metali ciężkich oraz NaCl. Kierownik – prof. dr hab. J. Długoński. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 346.500,00 zł.
   • UMO-2013/09/N/NZ9/01668 (405) Mikrobiologiczna degradacja wybranych związków N-heterocyklicznych o działaniu farmokologicznym. Kierownik – mgr K. Zawadzka. Realizacja w latach 2014-2016. Wartość całkowita – 99.840,00 zł.
   • UMO-2013/11/D/NZ9/02777 (415) Lakaza Myrothecium roridum - identyfikacja, charakterystyka i ocena przydatności w procesach eliminacji toksycznych związków organicznych. Kierownik - dr A. Jasińska. Realizacja w latach 2014-2016. Wartość całkowita - 329.050,00 zł.
   • Mikrobiologiczna degradacja wybranych ksenobiotyków o właściwościach endokrynnych obecnych w produktach codziennego użytku i chemii gospodarczej. Kierownik - dr M. Krupiński. Wartość całkowita - 551.100,00 zł.
   • UMO-2014/13/N/NZ9/00878 (445) Zmiany w proteomie grzyba strzępkowego Cunninghamella echinulata podczas degradacji organicznych związków cyny. Kierownik - mgr A. Soboń. Realizacja w latach 2015-2017. Wartość całkowita - 99.780,00 zł.

   Zakład Genetyki Drobnoustrojów 

   • NN402 692640 (243) Badanie struktury klonalnej klinicznych szczepów dermatofitów izolowanych od pacjentów w regionie łódzkim w latach 2000-2011. Kierownik – dr A. Ciesielska. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 95.000,00 zł.
   • UMO-2013/11/D/NZ7/00766 (414) Ocena właściwości biologicznych pochodnych tiosemikarbazydów o zdefiniowanej aktywności antybakteryjnej. Kierownik - mgr A. Strzelczyk. Realizacja w latach 2014-2016. Wartość całkowita - 98.800,00 zł.
   • UMO-2014/13/B/NZ7/02307 (440) Analiza dermatofitów pod kątem: identyfikacji polimorfizmów DNA przydatnych w molekularnej diagnostyce, epidemiologii i filogenetyce, ekspresji wybranych genów wirulencji oraz wrażliwości na tiosemikarbazydy. Kierownik - dr hab. P. Stączek, prof. nadzw. UŁ. Realizacja w latach 2015-2018. Wartość całkowita - 698.470,00 zł.

   Katedra Antropologii

   • NN303 506038 (88) Hypoplastyczna linia neonatalna – wyznacznik stresu okołoporodowego. Możliwości praktycznego zastosowania w badaniach rozwoju prenatalnego współczesnych i historycznych populacji ludzkich. Kierownik – prof. dr hab. E. Żądzińska. Realizacja w latach 2010-2015. Wartość całkowita – 230.000,00 zł.
   • NN404 075440 (244) Zakres zmienności cech pigmentacyjnych populacji jako istotny element wśród genetyczno-środowiskowych czynników ryzyka występowania nowotworów skóry. Kierownik – dr A. Sitek. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 374.800,00 zł.
   • NN303 335436 (63) Kształtowanie się współczesnej populacji Europy Centralnej w świetle badań neolitycznego mtDNA. Kierownik – dr hab. W. Lorkiewicz. Realizacja w latach 2009-2014. Wartość całkowita – 188.500,00 zł.

   Katedra Algologii i Mykologii 

   • NN305 304540 (241) Podziemne Basidiomycota w Polsce na tle ich występowania w Europie Środkowe. Kierownik – prof. dr hab. M. Ławrynowicz. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 236.850,00 zł.

   Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii 

   • NN304 350139 (173) Ko-filogeografia inwazyjnego kiełża Dikergammarus villosus i jego wewnątrzkomórkowego pasożyta Cucumispora dikerogammari. Kierownik – dr K. Bącela-Spychalska. Realizacja w latach 2010-2014. Wartość całkowita – 314.000,00 zł.
   • NN303 579439 (179) Ukryta różnorodność i filogeografia skorupiaków obunogich z grup Gammarus roeselli i G. balcanicus w Europie. Kierownik – dr hab. M. Grabowski, prof. nadzw. UŁ. Realizacja w latach 2010-2014. Wartość całkowita – 345.400,00 zł.
   • NN303 798440 (236) Tanaidacea (Crustacea, Malacostraca) półkuli południowej – taksonomia, różnorodność, struktura zgrupowań i zoogeografia. Kierownik – dr hab. M. Błażewicz-Paszkowycz, prof. nadzw. UŁ. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 350.100,00 zł.
   • UMO-2011/03/D/NZ8/03012 (320) Testowanie hipotezy “invasional meltdown” na przykładzie zespołu inwazyjnych gatunków ponto-kaspijskich w wodach śródlądowych Polski. Kierownik – dr K. Bącela-Spychalska. Realizacja w latach 2012-2017. Wartość całkowita – 998.600,00 zł.
   • UMO-2014/13/B/NZ8/04702 (443) Fauna Tanaidacea stoku kontynentalnego, abysalu i hadalu - odkrywanie głębokowodnej różnorodności biologicznej. Kierownik - prof. dr hab. M. Błażewicz-Paszkowycz. Realizacja w latach 2015-2018. Wartość całkowita - 588.000,00 zł.

   Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców 

   • NN304 023240 (237) Ocena bioakumulacji wybranych metali w bezkręgowcach bentosowych (Chironomidae) o rozmaitych adaptacjach do środowiska. Kierownik – dr M. Dukowska. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 149.500,00 zł.
   • NN304 305140 (239) Zagrożenia i długoterminowe zmiany (1963-2013) w ichtiofaunie Warty wskutek stresów antropogenicznych i oddziaływania gatunków inwazyjnych. Kierownik – dr hab. A. Kruk, prof. nadzw. UŁ. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 210.000,00 zł.
   • UMO-2011/01/D/NZ8/01807 (286) Cechy biologii bassa słonecznego Lepomis gibbosus sprzyjające inwazji w kontekście przewidywalnych zmian klimatu. Kierownik – dr G. Zięba. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 264.700,00 zł.
   • NN304365338 (126) Preferencje siedliskowe kozy złotawej (Sabanejewia aurata) i kozy (Cobitis taenia).Kierownik – dr hab. M. Przybylski, prof. nadzw. UŁ. Realizacja w latach 2010-2014. Wartość całkowita – 122.760,00 zł.

   Katedra Ekologii Stosowanej 

   • UMO-2013/11/N/NZ8/00608 (411) Dynamika występowania cyjanofagów i ich gospodarzy w dwóch polskich zbiornikach zaporowych. Kierownik - mgr A. Jaskulska. Realizacja w latach 2014-2017. Wartość całkowita - 149.985,00 zł.

   Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej 

   • NN304 286640 (238) Wpływ czynników termicznych oraz typów zabudowy na skład gatunkowy i dynamikę sezonową nekrofagicznych plujkowatych (Diptera: Calliphoridae) Łodzi. Kierownik – dr M. Michalski. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 95.360,00 zł.

   Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej 

   • UMO-2012/05/N/NZ8/00889 (350) Schemat kolonizacji terenów zurbanizowanych oraz korzyści płynące z gniazdowania w obrębie miast u pospolitego ptaka wodnego, łyski Fulica atra. Kierownik – dr P. Minias. Realizacja w latach 2013-2016. Wartość całkowita – 145.090,00 zł.

   Katedra Neurobiologii 

   • UMO-2011/01/B/NZ4/00373 (292) Rytm theta typu II rejestrowany w obszarze tylnego podwzgórza: badania in vivo i in vitro. Kierownik – dr T. Kowalczyk. Realizacja w latach 2011-2014. Wartość całkowita – 239.400,00 zł.
   • UMO-2012/07/B/NZ4/00205 (353) Interakcje układu nerwowego i odpornościowego w mechanizmach kompensacyjnych na poziomie molekularnym i komórkowym. Kierownik – dr hab. M. Wieczorek, prof. nadzw. UŁ. Realizacja w latach 2013-2016. Wartość całkowita – 629.200,00 zł.
   • NCN-KR-0011/149/2/13 Rola receptorów oreksynergicznych (OX1, OX2), glutaminergicznych typu NMDAR i KAR oraz serotoninergicznych typu 5-HT1A w regulacji aktywności oscylacyjnej w formacji hipokampa in vitro. Kierownik - mgr Paulina Kaźmierska. Realizacja w latach 2014-2015. Wartość całkowita - 98.702,00 zł.
   • UMO-2013/11/B/NZ4/04873 (417) Rytm theta w obszarze tylnego podwzgórza u szczura: postnatalny rozwój aktywności komórkowej i polowej (badania in vitro i in vivo). Kierownik - prof. dr hab. J. Konopacki. Ralizacja w latach 2014-2017. Wartość całkowita - 294.110,00 zł.
   • UMO-2017/26/D/NZ4/00159 Udział kanałów HCN w synchronizacji aktywności EEG oraz powstawaniu pamięci w szczurzym modelu choroby Alzheimera - Kierownik dr Paulina Kaźmierska-Grębowska, realizacja w latach 2018-2021. Wartość całkowita 1. 034. 844,00 zł.
   • UMO-2017/25/B/NZ4/01476 Neuronalne i behawioralne korelaty rytmu theta generowanego w obszarze tylnego podwzgórza - badania in vivo oraz in vitro. - Kierownik dr hab. Tomasz Kowalczyk, prof. UŁ, ralizacja w latach 2018-2021. Wartość całkowita 1. 306. 500,00 zł.

    

   Projekty B+R we współpracy z przedsiębiorstwami

   • B1711000000142.03 Ocena właściwości immunostymulujacych i przeciwdrobnoustrojowych mieszanki ekstraktów wobec H. pylori. Firma-partner: Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej „ICHEM” Sp. z o. o. Kierownik – prof. dr hab. M. Chmiela. Realizacja w latach: 2017. Wartość całkowita – 21 500 zł.
   • B1811000000212.03 The in vitro evaluation of immunostimulatory potential of 11 berry extracts obtained by different extraction. Firma-partner: IPRONA. Kierownik – dr K. Rudnicka. Realizacja w latach: 2018. Wartość całkowita – 16 000 zł.
   • B1821000000187.03 Immunological activity of berry extracts towards monocytes and their role in the regulation of inflammatory responses. Firma-partner: IPRONA. Kierownik – dr K. Rudnicka. Realizacja w latach: 2018-2019. Wartość całkowita – 60 000 zł.
   • B1911000000219.03 Zastosowanie suplementu diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego w łagodzeniu dolegliwości towarzyszących skapooobjawowym zakażeniom H. pylori. Firma-partner: Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej „ICHEM” Sp. z o. o. Kierownik – dr hab. A. Krupa. Realizacja w latach: 2019-2020. Wartość całkowita – 77 000 zł.
   • B1911000000240.03 Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego systemu niezacieranych antybakteryjnych posadzek cienkowarstwowych. Firma- Przedsiębiorstwo Bautech i Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Sieci Łukasiewicza, Warszawa. Kierownik – dr K. Rudnicka. Realizacja w latach: 2020-2021. Wartość całkowita – 21 500 zł.