Procedura postępowania doktorskiego dla kandydatów ubiegających się o stopień doktora dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktorskie przed rokiem akademickim 2019/2020 i nie wszczynali przewodu doktorskiego do 30 kwietnia 2019 r.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w terminie co najmniej 15 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, składa w Dziekanacie wniosek o wyznaczenie promotora.

Do wniosku dołącza się:

 1. oświadczenie promotora oraz zgodę na pełnienie funkcji promotora/promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej kandydata,
 2. oświadczenie opiekuna naukowego o stopniu zaawansowania pracy doktorskiej,
 3. pismo określające planowaną datę złożenia pracy doktorskiej,
 4. dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 pkt 4-6 i 8 Regulaminu:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora po powołaniu promotora do momentu wszczęcia postępowania zmierzającego do nadania stopnia doktora musi zdać egzaminy doktorskie oraz spełnić wymogi efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, powołuje w drodze postanowienia, komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:

 1. dyscypliny wiodącej odpowiadającej przedmiotowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, a także promotora lub promotorów rozprawy doktorskiej;
 2. dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej.

Planując złożyć egzamin doktorski, po uzgodnieniu terminu egzaminu ze wszystkimi członkami komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie, należy zwrócić się do Przewodniczącego Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w zaplanowanym terminie. Podanie należy złożyć najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu.

Informacja o przeprowadzaniu egzaminów w formie zdalnej

Po zdaniu egzaminów przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora, promotor w terminie 14 dni od dnia ostatniego egzaminu przedstawia Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne wyniki weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 8. Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK jest przeprowadzana przez promotora z uwzględnieniem wyników egzaminów.

Przed wszczęciem postępowania kandydat do stopnia składa wniosek do Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, do którego dołącza:

 1. rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem we właściwym języku w co najmniej czterech egzemplarzach wraz z ich zapisem na elektronicznym nośniku danych (wzór 1, wzór 2, wzór 3 - eng),
 2. pozytywną opinię promotora lub promotorów,
 3. certyfikat z nowożytnego języka obcego lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2,
 4. informację o dorobku naukowym (zgodnie z przepisami określonymi w art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 179 ust. 6 pkt. 1-2 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. dwa egzemplarze podpisanego oświadczenia w sprawie udostępnienia rozprawy doktorskiej zdeponowanej w Repozytorium UŁ,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.

W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora. Recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Na minimum 15 dni przed posiedzeniem Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne:

 • promotor rozprawy doktorskiej składa wniosek do Przewodniczącego Komisji w sprawie proponowanych recenzentów w postępowaniu doktorskim oraz opinię o ukończonej rozprawie doktorskiej,
 • promotor sprawdza rozprawę doktorską z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Raport z systemu antyplagiatowego stanowi załącznik do opinii;
 • kandydat do stopnia doktora składa oświadczenie o tym, że proponowani recenzenci nie są pracownikami tej samej jednostki, w której kandydat do stopnia jest doktorantem lub pracownikiem.

Powyższe dokumenty składa się wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania doktorskiego.

Przed dopuszczeniem do obrony osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora zobowiązana jest do zdeponowania w Repozytorium UŁ elektronicznej wersji rozprawy doktorskiej w formacie pdf ze streszczeniem we właściwym języku i recenzjami oraz dokonania jej właściwego opisu.

Do obrony może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej dwóch recenzentów oraz spełniła wymagania, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, w szczególności z rozprawą doktorską oraz recenzjami, Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne wydaje postanowienie w sprawie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej.

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne powołuje komisję doktorską do obrony rozprawy doktorskiej.

Wniosek o wyznaczenie terminu publicznej obrony kandydat lub promotor składa do Przewodniczącego Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, na min. 15 dni przed posiedzeniem Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, na którym odbędzie się dopuszczenie do publicznej obrony.

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora/promotorów, promotora pomocniczego. W posiedzeniu musi wziąć udział przynajmniej 1 recenzent i promotor.

Na 10 dni przed obroną prosimy o przesłanie na adres jaroslaw.mrowczynski@biol.uni.lodz.pl proponowanego protokolanta podczas obrony rozprawy doktorskiej (imię, nazwisko, tel. kontaktowy, adres e-mail).

Decyzję w sprawie nadanie stopnia doktora podejmuje Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne na posiedzeniu.

Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia naukowego doktora, wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie w wysokości równej kosztom postępowania. Do kosztów postępowania zalicza się w szczególności koszty wynagrodzeń promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów oraz koszty obsługi administracyjnej.

Zarządzenie Rektora nr 75 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: zasad finansowania na Uniwersytecie Łódzkim kosztów postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora