UWAGA

Procedura postępowania doktorskiego dla kandydatów ubiegających się o stopień doktora - doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktorskie przed rokiem akademickim 2019/2020 i nie wszczynali przewodu doktorskiego do 30 kwietnia 2019 r.

WYZNACZENIE PROMOTORA/PROMOTORA POMOCNICZEGO

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w terminie co najmniej 15 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne składa Przewodniczącemu Komisji wniosek o wyznaczenie promotora.

Do wniosku dołącza się:

 1. oświadczenie promotora oraz zgodę na pełnienie funkcji promotora/promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej kandydata;
  1. W przypadku kiedy promotor/promotor pomocniczy nie jest pracownikiem UŁ, proszę o podanie danych teleadresowych kandydata do tej funkcji (w szczegolności adres e-mail i nr telefonu kontaktowego).
 2. dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 pkt 4-6 i 8 Regulaminu:
 • informację o dorobku naukowym (zgodnie z przepisami określonymi w art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 179 ust. 6 pkt. 1-2 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
 • odpis lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podmiot wydający dokument) dyplomu poświadczającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO,
 • wniosek o powołanie Komisji egzaminacyjnej (w składzie co najmniej 4 osób + promotor/promotorzy),
 • oświadczenie opiekuna naukowego o stopniu zaawansowania pracy doktorskiej,
 • pismo określające planowaną datę złożenia pracy doktorskiej,
 • osoby, które nie posiadają certyfikatu z nowożytnego języka obcego, proszone sa o złożenie podania, w którym wskażą konkretną, uprawnioną osobę do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego (wykaz certyfikatów zwalniających ze zdawania egzaminu z nowożytnego języka obcego).

Złożenie kompletnego wniosku o wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie zmierzające do nadania stopnia doktora.

ZDAWANIE EGZAMINÓW DOKTORSKICH

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora po powołaniu promotora do momentu powołania recenzentów musi zdać egzaminy doktorskie oraz spełnić  wymogi efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, powołuje w drodze postanowienia, komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:

 1. dyscypliny wiodącej odpowiadającej przedmiotowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, a także promotora lub promotorów rozprawy doktorskiej;
 2. dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej.

Planując złożyć egzamin doktorski, po uzgodnieniu terminu egzaminu ze wszystkimi członkami komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie, należy zwrócić się do Przewodniczącego Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w zaplanowanym terminie. Podanie należy złożyć najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu.

Instrukacja przeprowadzania zdalnych egzaminów doktorskich

Po zdaniu egzaminów przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora, promotor w terminie 14 dni od dnia ostatniego egzaminu przedstawia Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne wyniki weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 8. Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK jest przeprowadzana przez promotora z uwzględnieniem wyników egzaminów.

POWOŁANIE RECENZENTÓW

W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora. Recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

Na minimum 15 dni przed posiedzeniem Komisji Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne:

 • promotor rozprawy doktorskiej składa wniosek do Przewodniczącego Komisji w sprawie proponowanych recenzentów w postępowaniu doktorskim oraz opinię o ukończonej rozprawie doktorskiej. W podsumowaniu opinii należy zawrzeć formułę: Wszystkie założone w rozprawie doktorskiej cele badawcze zostały zrealizowane, jest ona ukończona i gotowa do przedłożenia recenzentom. Wnioskuję zatem do Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne o wyznaczenie recenzentów w postępowaniu doktorskim mgr ...;
 • promotor sprawdza rozprawę doktorską z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Raport z systemu antyplagiatowego stanowi załącznik do opinii;
 • kandydat do stopnia doktora składa oświadczenie o tym, że proponowani recenzenci nie są pracownikami tej samej jednostki, w której kandydat do stopnia jest doktorantem lub pracownikiem.

Ponadto do wniosku o wyznaczenie recenzentów kandydat składa:

 1. rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem we właściwym języku w co najmniej czterech egzemplarzach wraz z ich zapisem na elektronicznym nośniku danych (wzór1, wzór2, wzór 3 - eng),
 2. certyfikat z nowożytnego języka obcego lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2, o ile nie zdawał egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego
  1. wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego
 3. informację o dorobku naukowym (zgodnie z przepisami określonymi w art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 179 ust. 6 pkt. 1-2 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
 4. kwestionariusz osobowy;
 5. dwa egzemplarze podpisanego oświadczenia w sprawie udostępnienia rozprawy doktorskiej zdeponowanej w Repozytorium UŁ;
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO;

Po wpłynięciu recenzji osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora zobowiązana jest do zdeponowania w Repozytorium UŁ elektronicznej wersji rozprawy doktorskiej w formacie pdf ze streszczeniem we właściwym języku oraz dokonania jej właściwego opisu.

DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Do obrony może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej dwóch recenzentów oraz spełniła wymagania, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, w szczególności z rozprawą doktorską oraz recenzjami, Komisja Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne wydaje postanowienie w sprawie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej.

Komisja Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne powołuje komisję doktorską do obrony rozprawy doktorskiej.

Wniosek o wyznaczenie terminu publicznej obrony kandydat lub promotor składa do Przewodniczącego Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, na min. 15 dni przed posiedzeniem Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, na którym odbędzie się dopuszczenie do publicznej obrony.

Doktorant przed obroną, powinien mieć zrealizowany program studiów doktoranckich i złożyć do Dziekanatu zaliczony indeks, kartę osiągnięć doktoranta.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora/promotorów, promotora pomocniczego. W posiedzeniu musi wziąć udział przynajmniej 1 recenzent i promotor.

Najpóźniej na 10 dni przed obroną rozprawy doktorskiej kandydat przesyła na adres inga.grzelak@biol.uni.lodz.pl autoreferat przedstawiający główne założenia rozprawy doktorskiej. Kandydat składa w Dziekanacie uaktualniony i podpisany wykaz publikacji naukowych oraz życiorys (prosimy, aby w życiorysie Państwa osiągnięcia były usystematyzowane od osiągnięć najstarszych do najbardziej bieżących).

Na 10 dni przed obroną prosimy o przesłanie na adres inga.grzelak@biol.uni.lodz.pl proponowanego protokolanta podczas obrony rozprawy doktorskiej (imię, nazwisko, tel. kontaktowy, adres e-mail). Prosimy także o skontaktowanie się z dr. Radomirem Jaskułą (radomir.jaskula@biol.uni.lodz.pl) w celu opublikowania informacji o obronie na stronie facebooka.

NADANIE STOPNIA DOKTORA

Decyzję w sprawie nadanie stopnia doktora podejmuje Komisja Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne na posiedzeniu.

DYPLOM

 • Zarządzenie Rektora nr 73 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki osobom, którym nadano od dnia 1 października 2019 r. stopień doktora lub doktora habilitowanego
 • Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: opłaty za wydanie oryginału, odpisu lub duplikatu dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego