PRAWO I PROCEDURY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA

Działania związane z jakością kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska podejmowane są w oparciu o akty prawne Uniwersytetu Łódzkiego oraz o uchwały i zarządzanie podejmowane przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.

Uchwały Senatu UŁ związane z jakością kształcenia:

 1. Uchwała nr 28 Senatu UŁ z dnia 28 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia w UŁ
 2. Uchwała nr 620 Senatu UŁ z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie: wytycznych w zakresie tworzenia programów studiów w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.)
 3. Uchwała nr 206 Senatu UŁ z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów uczenia się w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym

Zarządzenia Rektora związane z jakością kształcenia:

 1. Zarządzenie nr 16 Rektora UŁ z dnia 22 października 2020 r. w sprawie: powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia UŁ na kadencję 2020-2024
 2. Zarządzenie nr 165 Rektora UL z dnia 1 września 2020 r. w sprawie: powołania Pełnomocnika Rektora UŁ do spraw jakości kształcenia
 3. Zarządzenie nr 170 Rektora UŁ z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: powołania Pełnomocnika Rektora UŁ do spraw systemu akumulacji i transferu punktów ECTS
 4. Zarządzenie nr 53 Rektora UŁ z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia procedury tworzenia i modyfikowania programów studiów (harmonogram działań)
 5. Zarządzenie nr 9 Rektora UŁ z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: obowiązującego wzoru planu studiów (siatki godzin)
 6. Zarządzenia nr 64 rektora UŁ z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie: opisu przedmiotów w Uniwersytecie Łódzkim (sylabus) oraz weryfikacji efektów uczenia się i zadań koordynatora przedmiotu
 7. Zarządzenie nr 128 Rektora UŁ z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie: modelu zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Łódzkim
 8. Zarządzenie nr 157 Rektora UŁ z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie: zasad dokonywania oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem
 9. Zarządzenie nr 66 Rektora UŁ z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Doskonalenia Dydaktyki na kadencję 2020-2024
  zmiany:
  - zarządzenie nr 89 Rektora UŁ z dnia 1.02.2021 r.
 10. Zarządzenie nr 69 Rektora UŁ z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie: zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowanych na platformie edukacyjnej UŁ Moodle
  zmiany:
  -zarządzenie nr 33 Rektora UŁ z dnia 1 luty 2019 r.
  -zarządzenie nr 91 Rektora UŁ z dnia 26 lutego 2020 r.

Pozostałe przepisy:

 1. Uchwała nr 195 Senatu UŁ z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie: uchwalenia Strategii Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2021-2030
 2. Uchwała nr 449 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu studiów
  zmiany:
  - Uchwała nr 639 Senatu UŁ z dnia 9 grudnia 2019 r.
  - Uchwała nr 82 z dnia 15 marca 2021 r.
  - Uchwała 118 z dnia 26 kwietnia 2021 r. (obowiązuje od 1.10.2021 r.)

 

 1. Uchwały Rady Wydziału o powołaniu Komisji związanych z Jakością Kształcenia w kadencji 2020-2024
  i) Uchwała nr 15-2020-2024 - powołanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Studiów Doktoranckich
  ii) Uchwała nr 16-2020-2024 - powołanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  iii) Uchwała nr 17-2020-2024 - powołanie Wydziałowej Komisji ds. Weryfikacji Jakości Prac Dyplomowych i Egzaminów Dyplomowych
  iv) Uchwała nr 18-2020-2024 - powołanie Wydziałowej Komisji dydaktycznej ds. kierunku Biologia
  v) Uchwała nr 19-2020-2024 - powołanie Wydziałowej Komisji dydaktycznej ds. kierunku Biologia kryminalistyczna
  vi) Uchwała nr 20-2020-2024 - powołanie Wydziałowej Komisji dydaktycznej ds. kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
  vii) Uchwała nr 21-2020-2024 - powołanie Wydziałowej Komisji dydaktycznej ds. kierunku Biotechnologia
  viii) Uchwała nr 22-2020-2024 - powołanie Wydziałowej Komisji dydaktycznej ds. kierunku EkoMiasto
  ix) Uchwała nr 23-2020-2024 - powołanie Wydziałowej Komisji dydaktycznej ds. kierunku Genetyka
  x) Uchwała nr 24-2020-2024 - powołanie Wydziałowej Komisji dydaktycznej ds. kierunku Mikrobiologia
  xi) Uchwała nr 25-2020-2024 - powołanie Wydziałowej Komisji dydaktycznej ds. kierunku Ochrona Środowiska
 2. Zarządzenia nr 2 Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ z dnia 22 października 2019 r. w sprawie: ustanowienia nagrody Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ za osiągnięcia dydaktyczne oraz określenia zasad jej przyznawania
  oraz
  Formularz wniosku do Zarządzenia nr 2 Dziekana z dn. 22 października 2019 r.
 3. Zarządzenie nr 9  Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie szczegółowej procedury przeglądu oferty dydaktycznej i programów studiów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 4. Uchwała nr 149 Wydziału BiOŚ UŁ w sprawie przyjęcia Polityki Zarządzania Jakością Kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 5. Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: procedury przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 6. Zarządzenie nr 4 Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 7. Zarządzenie nr 5 Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ z 24 października 2018 r. w sprawie: procedury potwierdzania osiągnięcia oraz weryfikacji zakładanych efektów kształcenia na studiach I i II stopnia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego