Absolwent szkoły doktorskiej, jako osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, w terminie co najmniej 15 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne (terminarz posiedzeń komisji do pobrania 1) składa Przewodniczącemu Komisji wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Uruchamia to procedurę składającą się z trzech etapów:

 1. Etap I - przyjęcie rozprawy doktorskiej,
 2. Etap II - wyznaczenia promotora/ promotorów, promotora pomocniczego,
 3. Etap III - wyznaczenia recenzentów.

Wszystkie trzy etapy procedowane są w czasie jednego posiedzenia Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne w przypadku, gdy nie ma konieczności przeprowadzenia dodatkowych egzaminów potwierdzających u Kandydata znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 i/lub uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.

Etap I - przyjęcie rozprawy doktorskiej

Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora dołącza się:

 1. rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem we właściwym języku w czterech egzemplarzach oraz z ich zapisem na elektronicznym nośniku danych
 2. oświadczenie kandydata do stopnia doktora potwierdzające tożsamość rozprawy doktorskiej złożonej na zakończenie kształcenia w szkole doktorskiej z rozprawą doktorską załączoną do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
 3. pozytywną opinię promotora/promotorów wyznaczonego/wyznaczonych przez szkołę doktorską wraz z raportem z systemu antyplagiatowego JSA stanowiącym załącznik do opinii. W podsumowaniu opinii należy zawrzeć formułę: „Wszystkie założone w rozprawie doktorskiej cele badawcze zostały zrealizowane, jest ona ukończona i gotowa do przedłożenia recenzentom. Wnioskuję zatem do Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne o wyznaczenie recenzentów
  w postępowaniu doktorskim mgr ...”
 4. zaświadczenie o ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej
 5. certyfikat z nowożytnego języka obcego lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2. Jeżeli absolwent szkoły doktorskiej nie dysponuje certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającym znajomość tego języka na poziomie co najmniej B2, komisja przeprowadza egzamin potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2 po wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
 6. informację o dorobku naukowym (zgodnie z przepisami określonymi w art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 179 ust. 6 pkt. 1-2 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
 7. kwestionariusz osobowy
 8. dwa egzemplarze podpisanego oświadczenia w sprawie udostępnienia rozprawy doktorskiej zdeponowanej w Repozytorium UŁ
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO

W przypadku, gdy absolwent szkoły doktorskiej nie złoży wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia niezwłocznie po zakończeniu kształcenia w szkole doktorskiej lub dokona modyfikacji rozprawy doktorskiej, zostaje zobowiązany do przedstawienia aktualnej opinii przygotowanej przez osobę, która złoży oświadczenie o pełnieniu funkcji promotora/promotorów na etapie wszczęcia postępowania przed Komisją, obejmującej informację o ewentualnych modyfikacjach rozprawy doktorskiej w stosunku do rozprawy złożonej na zakończenie kształcenia w szkole doktorskiej. Przed wydaniem opinii przez promotora/ promotorów rozprawa jest sprawdzana z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.
W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w terminie późniejszym niż 2 lata od momentu zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej komisja może przeprowadzić egzaminy doktorskie potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK, jeśli uzna, że doszło do istotnej zmiany wiedzy naukowej w obrębie dyscypliny reprezentowanej przez absolwenta szkoły doktorskiej, a w szczególności tematyki rozprawy doktorskiej.

Etap II - wyznaczenia promotora/ promotorów, promotora pomocniczego

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa Przewodniczącemu Komisji wniosek o wyznaczenie promotora.

Do wniosku dołącza się:

W przypadku kiedy promotor/promotor pomocniczy nie jest pracownikiem UŁ, należy podać dane teleadresowe kandydata do tej funkcji (w szczególności adres e-mail i nr telefonu kontaktowego).

W przypadku, gdy promotor wyznaczony przez szkołę doktorską na czas kształcenia doktoranta nie będzie chciał lub nie będzie mógł pełnić funkcji promotora powołanego przez komisję, istnieje możliwość powołania w to miejsce innej osoby lub osób do pełnienia funkcji promotora/promotorów. W przypadku śmierci promotora albo długotrwałej niezdolności do pełnienia tej funkcji stosuje się odpowiednio powyższe zasady. Stosuje się je odpowiednio także w stosunku do promotora pomocniczego.

Etap III - wyznaczenia recenzentów

W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem/doktorantem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora. Recenzentem może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora habilitowanego.

Na minimum 15 dni przed posiedzeniem Komisji Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne:

Do obrony może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej dwóch recenzentów oraz spełniła wymagania, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, w szczególności z rozprawą doktorską oraz recenzjami, Komisja Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne wydaje postanowienie w sprawie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej.

Komisja Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne powołuje komisję doktorską do obrony rozprawy doktorskiej.

Wniosek o wyznaczenie terminu publicznej obrony kandydat lub promotor składa do Przewodniczącego Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, na min. 15 dni przed posiedzeniem Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, na którym odbędzie się dopuszczenie do publicznej obrony.

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora/promotorów, promotora pomocniczego. W posiedzeniu musi wziąć udział przynajmniej 1 recenzent i promotor.

Najpóźniej na 10 dni przed obroną rozprawy doktorskiej kandydat przesyła na adres jaroslaw.mrowczynski@biol.uni.lodz.pl autoreferat przedstawiający główne założenia rozprawy doktorskiej. Kandydat składa w Dziekanacie uaktualniony i podpisany wykaz publikacji naukowych oraz życiorys (prosimy, aby w życiorysie Państwa osiągnięcia były usystematyzowane od osiągnięć najstarszych do najbardziej bieżących).

Prosimy o kontakt z dr. Radomirem Jaskułą w celu opublikowania informacji o obronie na stronie Facebooka.

Decyzję w sprawie nadanie stopnia doktora podejmuje Komisja Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne na posiedzeniu po zapoznaniu się z protokołem
z obrony pracy doktorskiej.