UWAGA

Wszystkie przewody doktorskie, które zostały wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów, a które nie zostaną zakończone do 31 grudnia 2023 r., zostaną obligatoryjnie zamknięte po tym terminie.

SKŁADANIE PRACY DOKTORSKIEJ I WYZNACZENIE RECENZENTÓW

W przewodzie doktorskim powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której doktorantem/pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód. Recenzentem może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.

Na minimum 14 dni przed posiedzeniem Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne należy złożyć nastepujące dokumenty:

 • opinia promotora o pracy wraz z propozycją recenzentów (min. 3 osoby wszystkie spoza UŁ (z podaniem adresów do korespondencji i adresów e-mail)),
 • raport z systemu antyplagiatowego (JSA), podpisany przez promotora,
 • oświadczenie kandydata o tym, że proponowani recenzenci nie są pracownikami tej samej jednostki, w której kandydat do stopnia jest doktorantem/pracownikiem,
 • praca doktorska (4 egz.) (wzór1, wzór2, wzór 3 - eng),
 • praca doktorska na nośniku elektronicznym (cała praca (rozszerzenie pdf)),
 • oświadczenie dla BUŁ (2 egzemplarze),
 • oświadczenie,
 • podpisaną elektroniczną wersję streszczenia w jęz. polskim i angielskim w jednym pliku,
 • autoreferat przedstawiający główne założenia rozprawy doktorskiej.

 

Po przyjęciu rozprawy przez Komisję UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne i wpłynięciu recenzji, doktorant zobowiązany jest zdeponować pracę doktorską w Repozytorium UŁ.

Repozytorium UŁ - Deponowanie doktoratów

Drogę postępowania określa Zarządzenie Rektora nr 23 z dnia 2014-12-16 w sprawie: gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim oraz Zarządzenie Rektora nr 76 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 23 Rektora UŁ z dnia 16.12.2014 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim

Kontakt do osób zajmujących się Repozytorium UŁ:

e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 

ZDAWANIE EGZAMINÓW DOKTORSKICH

Przed egzaminem należy złożyć w Dziekanacie podanie do Przewodniczącego Kosmiji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w konkretnym terminie. Podanie należy złożyć najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu.

Instrukacja dotycząca zdalnych egzaminów doktorskich.

PRZYJĘCIE ROZPRAWY I DOPUSZCZENIA JEJ DO PUBLICZNEJ OBRONY

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie jej do publicznej obrony następuje po jednoczesnym spełnieniu dwóch warunków:

 1. Zdaniu pozytywnym wszystkich egzaminów doktorskich przez kandydata do stopnia,
 2. Złożeniem przez recenzentów recenzji rozprawy doktorskiej.

 

Na minium 14 dni przed posiedzeniem Komisji, doktorant przesyła podanie na adres stopnie.naukowe@biol.uni.lodz.pl.


Komisja Uniersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora albo promotora i kopromotora oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, a także uchwałę o powołaniu komisji doktorskiej do przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

Obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego albo promotora i kopromotora.

Najpóźniej na 10 dni przed obroną rozprawy doktorskiej kandydat składa w Dziekanacie:

 • indeks doktorancki (z zaliczeniem ostatniego roku przez Kierownika Studiów Doktoranckich),
 • uaktualniony wykaz publikacji naukowych,
 • informację o działalności popularyzującej naukę,
 • uaktualniony życiorys.

Dokumenty te należy także przesłać w formie elektronicznej na adres: inga.grzela@biol.uni.lodz.pl.

 

 • Przed obroną prosimy o przesłanie na adres inga.grzelak@biol.uni.lodz.pl informacji kto będzie protokolantem podczas obrony rozprawy doktorskiej (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego).
 • Po obronie doktorskiej, należy dostarczyć do Dziekanatu oraz wysłać na adres inga.grzelak@biol.uni.lodz.pl podpisany przez przewodniczącego komisji doktorskiej i protokolanta protokół w dwóch egzemplarzach.

PO NADANIU STOPNIA DOKTORA

Po nadaniu stopnia naukowego doktora, należy złożyć następujące dokumenty:

Dyplom doktorski

 • Zarządzenie Rektora nr 73 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki osobom, którym nadano od dnia 1 października 2019 r. stopień doktora lub doktora habilitowanego
 • Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: opłaty za wydanie oryginału, odpisu lub duplikatu dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego.