ZESPÓŁ DS. DOBROSTANU ZWIERZĄT

Teresa Staszewska (zwielab@biol.uni.lodz.pl)

Przygotowanie wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Aktualne wzory formularzy wniosku i nietechnicznego streszczenia doświadczenia należy pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia

 

Opiniowanie wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Przygotowane wnioski do LKE należy przesłać do zaopiniowania przez Zespół ds. dobrostanu zwierząt najpóźniej 14 dni przed ich wysłaniem do LKE. Wnioski prosimy przesyłać w formie elektronicznej do sekretarza Zespołu (zwielab@biol.uni.lodz.pl)

 

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt i opieką nad zwierzętami:

Teresa Staszewska

Osoby odpowiedzialne za udostępnienie informacji dotyczących gatunków zwierząt utrzymywanych w ośrodku lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

 

Akty prawne:

https://www.gov.pl/documents/1068557/1069061/20190619_Ustawa_o_ochronie_zwierz%C4%85t_wykorzystywanych_do_cel%C3%B3w_naukowych_lub_edukacyjnych.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002338/O/D20212338.pdf

 

Informacje dodatkowe

Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach:

https://www.gov.pl/web/nauka/krajowa-komisja-etyczna-do-spraw-doswiadczen-na-zwierzetach  

Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:

https://bip.umed.pl/SitePages/DevHome.aspx#Lokalna_Komisja_ds__Do%C5%9Bwiadcze%C5%84_na_Zwierz%C4%99tach

ZESPÓŁ DS. SZKOLEŃ, PRAKTYK I STAŻY Z ZAKRESU UŻYTKOWANIA ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH

Zespół prowadzi szkolenia z zakresu:

  • uczestnictwa w procedurach z użyciem zwierząt
  • wykonywania procedur z użyciem zwierząt
  • planowania procedur i doświadczeń oraz ich przeprowadzania

Zespół prowadzi praktyki z zakresu:

  • uśmiercania zwierząt

Teresa Staszewska (zwielab@biol.uni.lodz.pl)