WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR DS. WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI I BIZNESEM

LIST INTENCYJNY

Szanowni Państwo,

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego jest bardzo nowoczesną i wszechstronną jednostką naukowobadawczą, która eksploruje przejawy życia na wszystkich poziomach jego organizacji. Analizujemy molekularne i biochemiczne podstawy procesów życiowych, mutacje genetyczne i zmienność gatunkową, zmiany cytologiczne i procesy fizjologiczne poszczególnych organizmów, populacji czy gatunków, a także złożone zależności ekologiczne środowiska naturalnego oraz zaburzenia i interakcje wywoływane rosnącą antropopresją. Posiadamy dobrze wyposażone, wysokospecjalistyczne laboratoria badawcze, stacje do badań terenowych i kompetentną kadrę naukową reprezentującą wszystkie dziedziny nauk biologicznych.

Idąc za dobrym przykładem wielu ośrodków akademickich na świecie, pragniemy zbudować trwałe i satysfakcjonujące relacje ze środowiskami biznesu, służące kształceniu studentów – przyszłych pracowników firm w regionie. Pragniemy, aby posiadana przez nas wiedza miała możliwość służenia praktyce, była wykorzystywana, a przez to, dawała nam wymierną satysfakcję i wychodziła naprzeciw oczekiwaniom, zarówno pracodawców, jak i absolwentów naszego Wydziału.

Liczymy, że współpraca ze środowiskami biznesu, służyć będzie między innymi:

  • wymianie informacji pomiędzy teoretykami, a praktykami (konfrontacje: oferta i możliwości nauki, a potrzeby środowiska biznesu);
  • podnoszeniu jakości kształconych przez nasz Wydział kadr;
  • przygotowaniu oferty konsultingowej (badania, analizy i ekspertyzy naukowe) i szkoleniowej odpowiadającym potrzebom biznesu (oferta dedykowana);
  • korzystaniem z infrastruktury naukowo-badawczej Wydziału BiOŚ, np. w formie: wspólnych prac badawczych w celu wdrożenia wyników w przedsiębiorstwie, prac zamawianych przez przedsiębiorstwa i innych;
  • pozyskaniu partnerów do finansowania badań i dydaktyki;
  • pozyskaniu partnerów do odbywania praktyk przez najlepszych studentów;
  • ułatwieniu najlepszym absolwentom uzyskania pierwszej pracy.

 

Nasza oferta będzie sukcesywnie uzupełniana. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie.

Dziękujemy za zainteresowanie - zapraszamy do współpracy!

Wydziałowy Koordynator ds. współpracy z pracodawcami i biznesem

prof. dr hab. Małgorzata Posmyk

Nowe firmy w Radzie Biznesu Wydziału BiOŚ


W dniu 23 czerwca 2022 r. do Rady Biznesu działającej przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska przystąpiły cztery nowe firmy: APRS Sp. z o.o. z siedzibą w Nielbarku; Leda Polymer Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi; Mikronatura Środowisko Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i OLP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Firmy zostały zgłoszone z inicjatywy Pracowników Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej jako instytucje już współpracujące z tą jednostką i chcące rozszerzyć kooperację z naszym Wydziałem. Liczymy na nowe pomysły i owocną współpracę!

Dziekan Wydziału BiOŚ prof. Andrzej Kruk i Pani Agnieszka Sitarz – Prezes Zarządu Leda Polymer Sp. z o.o.

Dziekan Wydziału BiOŚ prof. Andrzej Kruk i Pani Małgorzata Grodzicką-Kowalczyk – Prezes Zarządu OLP Sp. z o.o.

 

Nowy list intencyjny zacieśniający współpracę na rzecz ekologicznych rozwiązań!


Dnia 18 V 2022 na Wydziale BiOŚ UniLodz miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Wydziałem BiOŚ UniLodz reprezentowanym przez Pana Dziekana prof. dr hab. Andrzeja Kruka, a Gminą Stare Babice reprezentowaną przez Pana Wójta Sławomira Sumkę oraz Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym "Eko-Babice" Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Prezesa Marcina Łasińskiego. Inicjatorem porozumienia jest, kierowana przez prof. dr hab. Tomasza Jurczaka, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej. Bogate doświadczenie naukowców Katedry oraz wieloletnie zaangażowanie w realizację międzynarodowych projektów wdrożeniowych w zakresie adaptacji miast do zmian klimatu pozwoli wypracować rozwiązania ograniczające problemy zgłaszane przez gminę Stare Babice. Są to, z jednej strony, liczne podtopienia w okresach deszczowych utrudniające funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, z drugiej - niedostatek wody w okresach bezdeszczowych. Widząc potencjał dla szerokiej kooperacji w zakresie wprowadzania różnych ekologicznych rozwiązań porozumienie umożliwia zaangażowanie się w prace wszystkich zainteresowanych jednostek Wydziału. Planowane są również działania edukacyjne: warsztaty, szkolenia dla młodzież i lokalnych mieszkańców, pikniki ekologiczne i inne rodzinne inicjatywy organizowane w celu zwiększenia świadomości w zakresie gospodarowania wodą, minimalizowania odpadów, znaczenia fitoremediacji i bioróżnorodności. Jako Wydział jesteśmy otwarci na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie konkretnych działań, które powinny być podejmowane przez każdego z nas indywidualnie, jak i przez instytucje, w których pracujemy, czy uczymy - aby wspólnymi siłami ograniczać szkodliwego oddziaływania człowieka na środowisko a przez to łagodzić negatywne skutki związane ze zmianami klimatu.

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka i Dziekan Wydziału BiOŚ Andrzej Kruk

Przedstawiciele Urzędu Gminy Stare Babice, Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z o. o. oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Od lewej: Sławomir Sumka, Andrzej Kruk, Marcin Łasiński, Agnieszka Kamińska, Tomasz Jurczak

 

 

Szkolenie dla firmy PrimaVega


Na Wydziale BiOŚ przygotowano i przeprowadzono w dniach 27-29 kwietnia 2022 r. komercyjne szkolenie nt. „Podstawy biologii roślin zielnych”, przeznaczone dla pracowników firmy PrimaVega. Wykładowcy: prof. dr hab. Maria Skłodowska, prof. dr hab. Małgorzata M. Posmyk i dr M. Juraniec. Obsługa administracyjna: dr Aneta Domańska, mgr Joanna Pokładek, Katarzyna Opas, Grzegorz Frątczak.

Dziękujemy za zainteresowanie pogłębianiem wiedzy i zapraszamy do dalszej współpracy!

Komercyjne szkolenie przeprowadzone w dniach 27-29 kwietnia 2022 r. nt. „Podstawy biologii roślin zielnych”, przeznaczone dla pracowników firmy PrimaVega.


Zdjęcie przestawia pracowników firmy PrimaVega biorący udział w Szkoleniu i przedstawicieli Wydziału BiOŚ
 

Sprawozdania:

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności