PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. KONTAKTÓW Z PRACODAWCAMI I BIZNESEM

LIST INTENCYJNY

Szanowni Państwo,

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego jest bardzo nowoczesną i wszechstronną jednostką naukowobadawczą, która eksploruje przejawy życia na wszystkich poziomach jego organizacji. Analizujemy molekularne i biochemiczne podstawy procesów życiowych, mutacje genetyczne i zmienność gatunkową, zmiany cytologiczne i procesy fizjologiczne poszczególnych organizmów, populacji czy gatunków, a także złożone zależności ekologiczne środowiska naturalnego oraz zaburzenia i interakcje wywoływane rosnącą antropopresją. Posiadamy dobrze wyposażone, wysokospecjalistyczne laboratoria badawcze, stacje do badań terenowych i kompetentną kadrę naukową reprezentującą wszystkie dziedziny nauk biologicznych.

Idąc za dobrym przykładem wielu ośrodków akademickich na świecie, pragniemy zbudować trwałe i satysfakcjonujące relacje ze środowiskami biznesu, służące kształceniu studentów – przyszłych pracowników firm w regionie. Pragniemy, aby posiadana przez nas wiedza miała możliwość służenia praktyce, była wykorzystywana, a przez to, dawała nam wymierną satysfakcję i wychodziła naprzeciw oczekiwaniom, zarówno pracodawców, jak i absolwentów naszego Wydziału.

Liczymy, że współpraca ze środowiskami biznesu, służyć będzie między innymi:

 • wymianie informacji pomiędzy teoretykami, a praktykami (konfrontacje: oferta i możliwości nauki, a potrzeby środowiska biznesu);
 • podnoszeniu jakości kształconych przez nasz Wydział kadr;
 • przygotowaniu oferty konsultingowej (badania, analizy i ekspertyzy naukowe) i szkoleniowej odpowiadającym potrzebom biznesu (oferta dedykowana);
 • korzystaniem z infrastruktury naukowo-badawczej Wydziału BiOŚ, np. w formie: wspólnych prac badawczych w celu wdrożenia wyników w przedsiębiorstwie, prac zamawianych przez przedsiębiorstwa i innych;
 • pozyskaniu partnerów do finansowania badań i dydaktyki;
 • pozyskaniu partnerów do odbywania praktyk przez najlepszych studentów;
 • ułatwieniu najlepszym absolwentom uzyskania pierwszej pracy.

 

Nasza oferta będzie sukcesywnie uzupełniana. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie.

Dziękujemy za zainteresowanie - zapraszamy do współpracy!

Wydziałowy Koordynator ds. współpracy z pracodawcami i biznesem

prof. dr hab. Małgorzata Posmyk

Kolejne firmy przystąpiły do Rady Biznesu Wydziału BiOŚ

W marcu 2023 r. dwie kolejne firmy złożyły akces i podpisały stosowne porozumienia kwalifikujące je do Rady Biznesu działającej przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Są to Deer Garden - Ogrody Naturalnie oraz Hydroidea sp. z o.o. sp. k.

Porozumienie z firmą Deer Garden - Ogrody Naturalnie i przedstawicielami Rady Biznedu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska #UniLodz (od lewej: prof. Małgorzata M. Posmyk – Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z pracodawcami i biznesem, prof. Andrzej Kruk – Dziekan Wydziału, Mariusz Urbaniak – właściciel firmy Deer Garden, dr hab. Tomasz Jurczak, prof. UŁ – Kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej)Porozumienie z firmą Deer Garden - Ogrody Naturalnie i przedstawicielami Rady Biznedu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska #UniLodz (od lewej: prof. Małgorzata M. Posmyk – Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z pracodawcami i biznesem, prof. Andrzej Kruk – Dziekan Wydziału, Mariusz Urbaniak – właściciel firmy Deer Garden, dr hab. Tomasz Jurczak, prof. UŁ – Kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej)

 

Porozumienie z firmą Hydroidea i przedstawicielami Rady Biznesu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska #UniLodz (od lewej: dr hab. Tomasz Jurczak, prof. UŁ – Kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, prof. Andrzej Kruk – Dziekan Wwydziału, Rdosław Bloch - Prezes Zarządu Hydroidea, oraz Anna Zawitkowska i Maciej Hawrylycz – oboje z Hydroidea)Porozumienie z firmą Hydroidea i przedstawicielami Rady Biznesu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska #UniLodz (od lewej: dr hab. Tomasz Jurczak, prof. UŁ – Kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, prof. Andrzej Kruk – Dziekan Wwydziału, Rdosław Bloch - Prezes Zarządu Hydroidea, oraz Anna Zawitkowska i Maciej Hawrylycz – oboje z Hydroidea)

Firmy współpracują już z Katedrą UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, ale planują rozszerzyć kooperację na cały Wydział. Gratulujemy i zapraszamy do kontaktu!

 


Nowe firmy w Radzie Biznesu Wydziału BiOŚ

W dniu 23 czerwca 2022 r. do Rady Biznesu działającej przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska przystąpiły cztery nowe firmy: APRS Sp. z o.o. z siedzibą w Nielbarku; Leda Polymer Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi; Mikronatura Środowisko Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i OLP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Firmy zostały zgłoszone z inicjatywy Pracowników Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej jako instytucje już współpracujące z tą jednostką i chcące rozszerzyć kooperację z naszym Wydziałem. Liczymy na nowe pomysły i owocną współpracę!

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska #UniLodz prof. Andrzej Kruk i Pani Agnieszka Sitarz – Prezes Zarządu firmy Leda Polymer Sp. z o.o.Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska #UniLodz prof. Andrzej Kruk i Pani Agnieszka Sitarz – Prezes Zarządu firmy Leda Polymer Sp. z o.o.

 

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska #UniLodz prof. Andrzej Kruk i Pani Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk – Prezesa Zarządu firmy OLP Sp. z o.o.

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska #UniLodz prof. Andrzej Kruk i Pani Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk – Prezesa Zarządu firmy OLP Sp. z o.o.

Pliki do pobrania

Nowy Laureat ScienceBEAT z WBiOŚ!

Celebrujemy osiągnięcie naszego studenta kierunku Mikrobiologia – Mateusza Kosińskiego, który jako jeden z ponad 100 kandydatów zakwalifikował się do udziału w ScienceBEAT i jako laureat tego konkursu został nagrodzony w indywidualnej kategorii najzdolniejszego uczestnika.

Student kierunku Mikrobiologia - Mateusz Kosiński - nagrodzony w indywidualnej kategorii najzdolniejszego uczestnika podczas międzynarodowego wydarzenia ScienceBEATStudent kierunku Mikrobiologia - Mateusz Kosiński - nagrodzony w indywidualnej kategorii najzdolniejszego uczestnika podczas międzynarodowego wydarzenia ScienceBEAT


ScienceBEAT to cykliczne – organizowane corocznie od 2012 roku przez grupę Sandoz w Lubljanie – światowej klasy wydarzenie wspierające rozwój młodych badaczy. Konkurs jest skierowany do obiecujących studentów nauk biologicznych, farmaceutycznych i ekonomicznych z całej Europy. Wstępna selekcja uczestników opiera się na porównaniu ich wyników w nauce, staży, aktywności badawczych. W tym roku o miejsce w wydarzeniu rywalizowało ponad 100 utalentowanych młodych ludzi – do finału zakwalifikowano 28 wyróżniających się uczestników z 6 krajów. Podczas 4-dni warsztatów uczestnicy, podzieleni na grupy, poszukiwali rozwiązań problemów w trzech oddzielnych kategoriach: strategie produkcyjne, strategie wejścia na rynek dla leków biopodobnych i planowanie finansowe. Byli oceniani przez praktyków Sandoz w kategoriach: zdolności do nawiązywania kontaktów, umiejętności pracy w grupie jak i jej dowodzeniu, wiedzy teoretycznej oraz możliwości wykorzystania jej w praktyce. Mieli także możliwość wizytowania nowych laboratoriów R&D, poznania obszarów produkcji leków biologicznych i pracy grupowej. Tak więc ScienceBEAT to świetna okazja by sprawdzić, jak wygląda praca w przemyśle farmaceutycznym oraz co może zaoferować uczestnikom, i zwycięzcom, sam Sandoz.
Należy tu przypomnieć, że firma Lek i grupa Santoz to Członkowie-Założyciele Rady Biznesu przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Firma należy do Rady Biznesu od momentu jej powołania, czyli od 2012 r., który był również rokiem zainicjowania ScienceBEAT. Wśród zwycięzców konkursu i laureatów tego wydarzenia, mamy również dr Karolinę Rudnicką z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, która w roku 2014 została nagrodzona w kategorii „Team leader. Oboje Laureaci są zgodni, że przedsięwzięcie ScienceBEAT jest ze wszech miar warte zainteresowania, a do sukcesu wiodą zaangażowanie i pasja. Nie bez znaczenia pozostaje również doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów z udziałem partnerów zewnętrznych m.in. w konkursach Science Hub, Get Smarter
Zapraszamy naszych studentów i doktorantów do aktywności w przyszłych edycjach ScienceBEAT, jak i innych proponowanych wydarzeniach z udziałem praktyków!
Zobacz stronę wydarzenia ScienceBEAT

 


Nowa forma wsparcia współpracy biznesu z badaczami Wydziału BiOŚ - ruszył konkurs Science Hub!

Ideą projektu „Science Hub UŁ” jest wzmocnienie współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z otoczeniem poprzez stworzenie ogólnouczelnianej platformy współpracy pomiędzy UŁ a partnerami zewnętrznymi. W ramach projektu organizowany jest konkurs, którego celem jest wyłonienie projektów opartych na trójstronnej współpracy pomiędzy studentem/studentką UŁ, nauczycielami akademickimi a podmiotami zewnętrznymi.

Kogo poszukujemy?

Do udziału w Konkursie zapraszamy Zespoły złożone z:

 • Minimum jednej osoby studiującej na Wydziale BiOŚ UŁ,
 • Osoby o statucie pracownika UŁ sprawującej opiekę nad realizacją Projektu,
 • Osoby reprezentującej podmiot zewnętrzny (NGO, firmę, jednostkę publiczną).

Jakie projekty mogą zostać zgłoszone do konkursu?

Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty o charakterze aplikacyjnym lub działania wdrożeniowe niezależnie od dyscypliny naukowej, których celem jest rozwiązanie wyzwania/problemu ważnego dla podmiotu zewnętrznego. Zgłaszane projekty mogą być realizowane w ramach już realizowanych prac dyplomowych lub zaliczeniowych i innych form dydaktycznych czy projektów kół naukowych, prac komercyjnych, prac zleconych  itp.

Do Konkursu mogą także zostać zgłoszone projekty już rozpoczęte, lecz jeszcze nie zakończone. Zgłoszone projekty muszą zostać zakończone do 31.05.2024 r.

Co zyskuje przedsiębiorstwo?

 • Wyniki zrealizowanego projektu, który odpowiada na realne potrzeby danego podmiotu.
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w realizacji projektu naukowego we współpracy z osobą sprawującą opiekę oraz osobą studiującą.
 • Możliwość udziału w szkoleniu dotyczącym zasad i procesu współpracy z Uniwersytetem Łódzkim przy projektach trójstronnych.
 • Zaświadczenie o udziale w projekcie.

O szczegółach konkursu, wymaganych dokumentach i kryteriach ich oceny dowiesz się więcej tutaj: https://www.sciencehub.uni.lodz.pl/konkurs.

Masz pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z biurem Science Hub lub Wydziałową Ambasadorkądr Karoliną Rudnicką.


Nowy list intencyjny zacieśniający współpracę na rzecz ekologicznych rozwiązań!

Dnia 18 V 2022 na Wydziale BiOŚ UniLodz miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Wydziałem BiOŚ UniLodz reprezentowanym przez Pana Dziekana prof. dr hab. Andrzeja Kruka, a Gminą Stare Babice reprezentowaną przez Pana Wójta Sławomira Sumkę oraz Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym "Eko-Babice" Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Prezesa Marcina Łasińskiego. Inicjatorem porozumienia jest, kierowana przez prof. dr hab. Tomasza Jurczaka, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej. Bogate doświadczenie naukowców Katedry oraz wieloletnie zaangażowanie w realizację międzynarodowych projektów wdrożeniowych w zakresie adaptacji miast do zmian klimatu pozwoli wypracować rozwiązania ograniczające problemy zgłaszane przez gminę Stare Babice. Są to, z jednej strony, liczne podtopienia w okresach deszczowych utrudniające funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, z drugiej - niedostatek wody w okresach bezdeszczowych. Widząc potencjał dla szerokiej kooperacji w zakresie wprowadzania różnych ekologicznych rozwiązań porozumienie umożliwia zaangażowanie się w prace wszystkich zainteresowanych jednostek Wydziału. Planowane są również działania edukacyjne: warsztaty, szkolenia dla młodzież i lokalnych mieszkańców, pikniki ekologiczne i inne rodzinne inicjatywy organizowane w celu zwiększenia świadomości w zakresie gospodarowania wodą, minimalizowania odpadów, znaczenia fitoremediacji i bioróżnorodności. Jako Wydział jesteśmy otwarci na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie konkretnych działań, które powinny być podejmowane przez każdego z nas indywidualnie, jak i przez instytucje, w których pracujemy, czy uczymy - aby wspólnymi siłami ograniczać szkodliwego oddziaływania człowieka na środowisko a przez to łagodzić negatywne skutki związane ze zmianami klimatu.

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka i Dziekan Wydziału BiOŚ Andrzej Kruk

Przedstawiciele Urzędu Gminy Stare Babice, Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z o. o. oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Od lewej: Sławomir Sumka, Andrzej Kruk, Marcin Łasiński, Agnieszka Kamińska, Tomasz Jurczak

 


Szkolenie dla firmy PrimaVega

Na Wydziale BiOŚ przygotowano i przeprowadzono w dniach 27-29 kwietnia 2022 r. komercyjne szkolenie nt. „Podstawy biologii roślin zielnych”, przeznaczone dla pracowników firmy PrimaVega. Wykładowcy: prof. dr hab. Maria Skłodowska, prof. dr hab. Małgorzata M. Posmyk i dr M. Juraniec. Obsługa administracyjna: dr Aneta Domańska, mgr Joanna Pokładek, Katarzyna Opas, Grzegorz Frątczak.

Dziękujemy za zainteresowanie pogłębianiem wiedzy i zapraszamy do dalszej współpracy!
Zdjęcie przestawia pracowników firmy PrimaVega biorący udział w Szkoleniu i przedstawicieli Wydziału BiOŚ

Pliki do pobrania