WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem wykonawczym w zakresie zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, podlegającym Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Kolegium dziekańskiego – w tym Prodziekan ds. dydaktyki i Prodziekan ds. stopni naukowych, Dyrektorzy Instytutów, a także Pełnomocnicy Dziekana ds. kierunków oraz pełnomocnicy i koordynatorzy związani z procesem kształcenia, tj. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia – jako przewodniczący Komisji, Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych kierunkowych, Pełnomocnik Dziekana ds. Kształcenia Nauczycielskiego i kontaktu ze szkołami oraz Wydziałowy koordynator ds. e-learningu. Dodatkowo komisja wspierana jest przez trzech członków odpowiedzialnych za: promocję jakości kształcenia, ewaluację i badania ankietowe, oraz analizę rynku pracy i losów absolwentów. Do składu Komisji włączeni są także: przedstawiciel Dziekanatu, przedstawiciel otoczenia społeczno gospodarczego, przedstawiciel doktorantów i przedstawiciel studentów.

Komisja powołana Uchwałą Rady Wydziału nr 16 z października 2020 (zm. Uchwałą nr 50)

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy:

 • Realizacja Polityki Zarządzania Jakością Kształcenia przyjętej na Wydziale BIOŚ
 • Stałe monitorowanie aktów prawa pod kątem przepisów regulujących system jakości kształcenia
 • Opracowanie jednolitych dla Wydziału procedur służących zarządzaniu jakością kształcenia
 • Prowadzenie badań opinii studentów, kandydatów na studia oraz absolwentów na temat jakości kształcenia
 • Okresowy  monitoring i  doskonalenie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych w zakresie merytorycznym i organizacyjnym (obsada zajęć) oraz infrastrukturalnych warunków realizacji zajęć na Wydziale BiOŚ UŁ
 • Opiniowanie nowych programów studiów oraz zmian w programach już istniejących
 • Upowszechnianie informacji nt Jakości Kształcenia wśród pracowników i studentów
 • Współpraca z Uczelnianą Radą ds. Jakości Kształcenia i innymi podmiotami w Uczelni odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemu jakości kształcenia
 • Współpraca z Komisjami Dydaktycznymi ds. kierunków działającymi na Wydziale BiOŚ UŁ
 • Przygotowywanie rocznych raportów dotyczących efektów funkcjonowania systemu jakości kształcenia na Wydziale.

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. WERYFIKACJI JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH I EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Prac Dyplomowych i Egzaminów Dyplomowych jest organem mającym na celu zapewnienie wysokiej jakości dyplomowania na Wydziale BiOŚ UŁ z poszanowaniem praw autorskich. W skład Komisji wchodzą pracownicy samodzielni reprezentujący 5 Instytutów Wydziału BiOŚ UŁ oraz pracownicy Dziekanatu zajmujący się w danym roku akademickim obsługą studentów poszczególnych kierunków studiów.

Komisja powołana Uchwałą Rady Wydziału nr 17 z października 2020 r.

Do zadań Wydziałowej komisji ds. Jakości Studiów Doktoranckich należy:

 • Przegląd i analiza tematyki prac dyplomowych pod kątem zgodności z kierunkiem i specjalnością studiów
 • Weryfikacja losowo wybranych prac dyplomowych oraz egzaminów licencjackich i magisterskich pod kątem uzyskiwania efektów uczenia się
 • Monitorowanie jakości recenzji prac dyplomowych oraz monitorowanie składu komisji egzaminacyjnych egzaminów dyplomowych
 • Monitorowanie prawidłowości przebiegu egzaminów dyplomowych
 • Gromadzenie informacji nt. nagradzanych prac dyplomowych w konkursach zewnętrznych
 • Sporządzanie raportów wraz z rekomendacjami po przeprowadzonych weryfikacjach i monitoringu

Przewodniczący:
prof. dr hab. Piotr Zieliński

Członkowie:
dr hab. Ewa Gajewska, prof. UŁ
dr hab. Łukasz Pułaski, prof. UŁ
dr hab. Beata Sadowska, prof. UŁ
dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas, prof. UŁ
pracownicy Dziekanatu Wydziału BiOŚ UŁ zajmujący się w danym roku akademickim obsługą studentów poszczególnych kierunków studiów

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI STUDIÓW DOKTORANCKICH

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Studiów Doktoranckich jest organem, który został powołany Uchwałą Rady Wydziału nr 15 z października 2020 r. W skład Komisji wchodzą Kierownicy Studiów Doktoranckich oraz przedstawiciele samorządu doktorantów.

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Studiów Doktoranckich należy:

 • Opracowanie jednolitych dla Wydziału procedur służących zarządzaniu jakością kształcenia na studiach doktoranckich
 • Ocena form działania w celu podnoszenia jakości kształcenia na studiach doktoranckich
 • Opiniowanie programów kształcenia na studiach doktoranckich
 • Przegląd aktów prawa pod kątem przepisów regulujących system jakości kształcenia na studiach doktoranckich
 • Przygotowywanie rocznych raportów dotyczących efektów funkcjonowania systemu jakości kształcenia na Wydziale

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska

Członkowie:
dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ
prof. dr hab. Agnieszka Marczak
prof. dr hab. Mirosław Soszyński

Przedstawiciele Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów:
mgr Marta Gellert (SSD Ekologii i Ochrony Środowiska)
mgr Dominika Komorowska (SSD Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej)
mgr Agata Rolnik (SSD InterDoc-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale BiOŚ UŁ)
mgr Urszula Wójcik-Bojek (SSD Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej)

WYDZIAŁOWE KOMISJE DYDAKTYCZNE

Składy Komisji Dydaktycznych ds. kierunków reprezentują Dyrektorzy Instytutów silnie związanych z danym kierunkiem (np. poprzez specjalność czy blok licencjacki) lub wytypowani przez niego przedstawiciele Instytutu a także Pełnomocnicy Dziekana ds. kierunku. W składach niektórych Komisji – głównie kierunków środowiskowych, których kształcenie związane jest z  jednym Instytutem, znaleźli się przedstawiciele katedr, mających znaczący udział w prowadzeniu zajęć na danym kierunku. W przypadku kierunków, w których w proces nauczania zaangażowane są znacząco inne wydziały, do składów komisji zaproponowano ich przedstawicieli (Ekomiasto, Ochrona środowiska). Do komisji włączono pracowników naukowo-dydaktycznych o znaczącym dorobku naukowym ściśle związanym ze specyfiką kierunku. Są oni reprezentowani zarówno przez pracowników samodzielnych jak i pomocniczych. W prace Komisji zaangażowani są także przedstawiciele studentów danego kierunku (każdego stopnia) oraz dodatkowo przedstawiciele pracodawców i / lub absolwenci kierunku.

Do zadań Komisji Dydaktycznej ds. kierunków należy:

 • Merytoryczny nadzór nad Programem studiów danego kierunku
 • Cykliczny przegląd Programu studiów i treści kształcenia na kierunku
 • Modyfikacja i dostosowywanie Programu studiów danego kierunku do zmieniających się uwarunkowań i wyzwań społeczno-gospodarczych
 • Aktualizacja Programu studiów danego kierunku z uwzględnieniem kierunków badań i sukcesów naukowych Wydziału BiOŚ UŁ
 • Analiza opinii nauczycieli akademickich, opinii studentów oraz opinii pracodawców zgłaszanych do Programu studiów i procesu kształcenia na danym kierunku i uwzględnianie ich w przeglądzie Programu studiów
 • Sporządzanie raportów z przeglądu Programu studiów wraz z rekomendacjami zmian i przedstawianie ich Radzie Wydziału
 • Dokonywanie zmian w Programie studiów na danym kierunku i kierowanie ich do dalszego procedowania
 • Współpraca z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałową Komisją ds.Weryfikacji Jakości Prac Dyplomowych i Egzaminów Dyplomowych
 • Udział w pracach związanych z przygotowaniem kierunku do akredytacji

Komisja powołana Uchwałą Rady Wydziału nr 18 z października 2020 r.

Przewodnicząca:
dr hab. Renata Bocian

Członkowie:
dr hab. Renata Kontek, prof. UŁ
dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ
dr Dariusz Pietraszewski
dr hab. Aneta Sitek, prof. UŁ
dr hab. Paweł Stączek, prof. UŁ
dr hab. Katarzyna Szczepko-Morawiec, prof. UŁ
prof. dr hab. Tomasz Śliwiński,
dr Ewelina Synowiec
dr Dorota Mańkowska – Naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi, przedstawiciel pracodawców/absolwent
Kamil Słomczyński – student studiów I stopnia kierunku Biologia
Damian Andrysiak – student studiów II stopnia kierunku Biologia

Komisja powołana Uchwałą Rady Wydziału nr 19 z października 2020 r.

Przewodniczący:
dr hab. Marek Wieczorek, prof. UŁ

Członkowie:
dr hab. Michał Bijak, prof. UŁ
dr hab. Renata Bocian
dr hab. Wiesław Lorkiewicz prof. UŁ
dr hab. Aneta Sitek, prof. UŁ
dr Ewelina Synowiec
prof. dr hab. Tomasz Śliwiński
nadkom. Iwona Bogusz – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, przedstawiciel pracodawców
Nikola Bielak – studentka kierunku Biologia kryminalistyczna

Komisja powołana Uchwałą Rady Wydziału nr 20 z października 2020 r. (zm. Uchwałą nr 51).

Przewodnicząca:
dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, prof. UŁ

Członkowie:
dr Natalia Ratajczyk
dr Piotr Jóźwiak
dr Iwona Rosset
dr hab. Aneta Sitek, prof. UŁ
dr hab. Grzegorz Zięba
dr hab. Katarzyna Zielińska
dr hab. Radosław Włodarczyk, prof. UŁ
dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ
Bartłomiej Świątczak – Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ w Łodzi, przedstawiciel pracodawców
Dawid Żegota – student kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Komisja powołana Uchwałą Rady Wydziału nr 22 z października 2020 r. (zm. Uchwałą nr 43).

Przewodniczący:
dr hab. Maciej Bartos, prof. UŁ

Członkowie:
dr Elżbieta Antczak
dr hab. Tomasz Jurczak, prof. UŁ
dr Marta Kurek
dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
dr hab. Zbigniew Przygodzki, prof. UŁ
dr Natalia Ratajczyk
dr Agnieszka Rzeńca
dr hab. Aneta Sitek, prof. UŁ
dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ
dr hab. Agnieszka Soszyńska, prof. UŁ
dr Ewelina Szczepocka
dr hab. Mariusz Tszydel
dr Jakub Zasina
dr Andrzej Długoński – ekspert w Komitecie Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi, członek Komisji ds. Wizerunku Centrum Miasta Łodzi przy Biurze Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi
mgr Katarzyna Dyzio – Dyrektor Biura Aktywności Miejskich Urzędu Miasta Łodzi 
Damian Warych – student kierunku EkoMiasto

Komisja powołana Uchwałą Rady Wydziału nr 24 z października 2020 r. (zm. Uchwałą nr 52).

Przewodnicząca:
dr hab. Magdalena Druszczyńska, prof. UŁ

Członkowie:
dr hab. Anita Ciesielska, prof. UŁ
dr hab. Dominika Drzewiecka
dr hab. Bożena Dziadek, prof. UŁ
dr Paulina Jęcz
dr hab. Magdalena Kowalewicz-Kulbat, prof. UŁ
dr Mariusz Krupiński
dr Magdalena Moryl
dr Karolina Rudnicka, prof. UŁ
dr hab. Sylwia Różalska, prof. UŁ
dr hab. Mirosława Słaba, prof. UŁ
dr hab. Agnieszka Torzewska, prof. UŁ
dr Agnieszka Maszewska- absolwent/przedstawiciel pracodawców
dr Karol Majewski - absolwent/przedstawiciel pracodawców
dr Justyna Nykiel-Szymańska - przedstawiciel pracodawców
Aleksandra Leciejewska – studentka studiów I stopnia kierunku Mikrobiologia
Zuzanna Miodek – studentka studiów II stopnia kierunku Mikrobiologia

Komisja powołana Uchwałą Rady Wydziału nr 25 z października 2020 r.

Przewodnicząca:
dr hab. Aneta Sitek, prof. UŁ

Członkowie:
dr Beata Borowska
dr hab. Anna Drozd, prof. UŁ
dr hab. Dominik Drzazga
dr hab. Małgorzata Dukowska, prof. UŁ
prof. dr hab. Piotr Frankiewicz
dr hab. Tomasz Janiszewski, prof. UŁ
dr hab. Izabela Kałucka
dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ
dr Natalia Ratajczyk
mgr Katarzyna Krakowska – Kierująca Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, przedstawiciel pracodawców
Anna Lutomska – studentka studiów I stopnia kierunku Ochrona Środowiska
Weronika Błaszczyk – studentka studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI