Przewodnicząca Komisji: prof. dr hab. Agnieszka Marczak

Skład Komisji

Możliwe spotkania w aplikacji MS Teams po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym: stopnie.naukowe@biol.uni.lodz.pl
 


­­Zadania Komisji:

Zgodnie z Regulaminem określającym szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim, do zadań Komisji należą sprawy dotyczące nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego oraz doktora, w szczególności orzekanie w sprawie:

 •  wyznaczenia i zmiany promotora, promotorów, kopromotora i promotora pomocniczego;
 •  wyznaczenia i zmiany recenzentów;
 •  powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich;
 •  dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej;
 •  powołania komisji doktorskiej;
 •  nadania stopnia doktora;
 •  powołania komisji habilitacyjnej;
 •  nadania stopnia doktora habilitowanego;
 •  stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia naukowego.

Koordynator ds. przewodów doktorskich wszczętych przed 30.04.2019 r.: dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ
Zadania:

 • kontakt z kandydatami do stopnia doktora
 • przyjmowanie dokumentów i weryfikacja pod względem formalnym

Koordynator ds. postępowań o nadanie stopnia doktora wszczętych po 1.10.2019 r.: dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ
Zadania:

 • kontakt z kandydatami do stopnia doktora
 • przyjmowanie dokumentów i weryfikacja pod względem formalnym

Sekretarz administracyjny ds. stopnia naukowego doktora: mgr Inga Grzelak
Zadania: obsługa administracyjna komisji, w szczególności:

 • zamieszczenie dokumentów, o których mowa w Regulaminie § 7 ust. 6, w BIP UŁ;
 • zamieszczenie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 6, w Systemie POLon;
 • przygotowywanie umów i rachunków dla recenzentów i promotorów;
 • obsługa administracyjna posiedzeń komisji
 • inne, bieżące zadania wyznaczone przez przewodniczącego

Sekretarz administracyjny ds. stopnia naukowego doktora habilitowanego: lic. Sonia Suchińska
Zadania: obsługa administracyjna komisji, w szczególności:

 • zamieszczenie dokumentów, o których mowa w Regulaminie § 13 ust. 1, w BIP UŁ;
 • zamieszczenie dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2, w Systemie POLon;
 • przygotowywanie umów i rachunków dla recenzentów i członków komisji habilitacyjnych;
 • obsługa administracyjna posiedzeń komisji
 • inne, bieżące zadania wyznaczone przez przewodniczącego