STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO NA WYDZIALE BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UŁ

Postępowanie habilitacyjne dr Arthura Saniotisa z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 

Postępowanie habilitacyjne dr Joanny Brzeszczyńskiej z Katedry Biofizyki Molekularnej Wydziału BiOŚ UŁ

 • dr. Michała Sarny z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która

 1. posiada stopień doktora.
 2. posiada osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny. Osiągnięcie, może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych. Osiągnięcie może mieć formę:
  1. 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, lub
  2. 1 cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub
  3. 1 zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego.
 3. wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.

Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.

Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek składany przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora habilitowanego do komisji za pośrednictwem RDN. Wzór wniosku - załącznik nr 9. Wniosek, obejmuje:

 1. opis kariery zawodowej;
 2. wykaz osiągnięć, będących podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
 3. wskazanie UŁ jako podmiotu habilitującego.

Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego załącza:

 1. odpis lub kserokopię dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podmiot wydający dyplom);
 2. autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim i języku angielskim;
 3. informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeśli osoba ubiegała się wcześniej o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
 4. kwestionariusz osobowy wzór - załącznik nr 6;
 5. oświadczenie recenzenta wzór -  załącznik nr 10;
 6. oświadczenie RODO.

W przypadku, gdy osiągnięciem naukowym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego załącza się oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, należy załączyć oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Wzór oświadczenia - załącznik nr 2.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, składa do Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, w formie papierowej i elektronicznej, wskazując jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego kandydat załącza (w formie odrębnych załączników) :

 1. Kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora;
 2. Autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy  w języku polskim i angielskim;
 3. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, w języku polskim i angielskim  – z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165). W przypadku prac współautorskich należy precyzyjnie podać udział habilitanta w autorstwie publikacji, w tym procentowo. Kryteria oceny obejmują autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach w bazie JCR oraz autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, innych niż w bazie JCR. Autorstwo lub współautorstwo opracowań zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz. Kryteria oceny dotyczą również udzielonych patentów międzynarodowych lub krajowych, wzorów użytkowych, przemysłowych, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach.

Kryteria oceny obejmują ponadto:

 1. Sumaryczny impact factor (IF) publikacji naukowych wg listy JCR, zgodnie z rokiem opublikowania
 2. Liczbę cytowań publikacji wg bazy Web of Science
 3. Indeks Hirscha opublikowanych publikacji wg bazy Web of Science
 4. Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach,
 5. Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową
 6. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych.

Kryteria oceny osiągnięć w zakresie dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej habilitanta obejmują:

 1. Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub krajowych,
 2. Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji,
 3. Otrzymane nagrody i wyróżnienia,
 4. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych,
 5. Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z ośrodkami zagranicznymi i polskimi, a także we współpracy z przedsiębiorcami 
 6. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism,
 7. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych,
 8. Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki
 9. Opiekę naukową nad studentami,
 10. Opiekę naukową nad doktorantami (opiekun naukowy, promotor pomocniczy) – należy podać tytuły rozpraw doktorskich,
 11. Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach akademickich lub naukowych.
 12. Wykonanie ekspertyz lub innych opracowań różnych gremiów (władza publiczna, samorząd, podmioty publiczne, przedsiębiorcy)
 13. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych
 14. Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych.
 15. Współpraca z instytucjami lub organizacjami będącymi towarzystwami naukowymi w kraju lub za granicą.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i papierowej.

Załączniki wymagają podpisu habilitanta.

Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.

W przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów.

Zaleca się podkreślanie w autoreferacie spójności prac tworzących osiągnięcie naukowe, w tym poprzez sformułowanie wspólnych celów i podsumowania wyników/wniosków dla osiągnięcia.

Korespondencja Centralnej Komisji z wnioskodawcą w sprawie przedmiotowego wniosku następuje w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Rozporzadzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 roku ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 1789)

Załączniki:

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności