Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:

 1. posiada stopień doktora.
 2. posiada osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny. Osiągnięcie, może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych. Osiągnięcie może mieć formę:
  • 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, lub
  • 1 cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub
  • 1 zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego.
 3. wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.

Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.

Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek składany przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora habilitowanego do komisji za pośrednictwem RDN (Załącznik nr 9 do Uchwały Senatu nr 566 z dnia 29 września 2023 r.).

Wniosek, obejmuje:

 1. opis kariery zawodowej;
 2. wykaz osiągnięć, będących podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
 3. wskazanie UŁ jako podmiotu habilitującego.

Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego załącza:

 1. odpis lub kserokopię dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podmiot wydający dyplom);
 2. autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim i języku angielskim;
 3. informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeśli osoba ubiegała się wcześniej o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
 4. kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 6 do Uchwały Senatu nr 660 z dnia 27 stycznia 2020 r.);
 5. oświadczenie RODO (Załącznik nr 11 do Uchwały Senatu nr 566 z dnia 29 września 2023 r.).

W przypadku woli załączenia kopii publikacji prosimy o ich przekazywanie jedynie na elektronicznych nośnikach danych.

W przypadku, gdy osiągnięciem naukowym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego załącza się oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, należy załączyć oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów.

Jeżeli przedłożenie oświadczeń innych współautorów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa oświadczenie, w którym samodzielnie określa indywidualny wkład każdego ze współautorów (§ 4 ust. 4. Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim). Wzór oświadczenia przedstawia załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 660 z dnia 27 stycznia 2020 r.

 • dr. Michała Sarny z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie