Maj

p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej na rok 2018/2019

REKRUTACJA na STUDIA DOKTORANCKIE na Wydziale BiOŚ UŁ 2018/2019

 

Stacjonarne Studia Doktoranckie Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej

Limit przyjęć:

10

Nabór elektroniczny:

04.06.2018 - 09.07.2018 r. www.rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Termin składania dokumentów w formie papierowej:

04.06.2018 - 09.07.2018 r. (do godz. 12:00) – termin wpłynięcia dokumentów

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału BiOŚ UŁ, ul. Pilarskiego 14/16, pok. 12, mgr Inga Grzelak

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej:

11.07.2017 r (środa), godz. 900, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Gmach A, ul. Banacha 12/16, Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin, sala nr 216, II piętro.

 Powyższy terminarz rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ został zatwierdzony Uchwałą Senatu UŁ nr 208 Senatu UŁ z dnia 16 kwietnia 2018 r.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie
na WYDZIALE BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wymagane dokumenty:

a)  podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, które należy wydrukować z systemu elektronicznej rekrutacji;

b)  dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź innych równorzędnych (1);

c)  zaświadczenie o średniej ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub studiów I i II stopnia (2);

d)  opinia o uzdolnieniach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, sporządzona przez pracownika naukowego, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora;

e)  deklarację samodzielnego pracownika o gotowości podjęcia się opieki nad pracą naukową i dydaktyczną kandydata.;

f)   curriculum vitae;

g)  opcjonalnie certyfikat językowy znajdujący się w wykazie
wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
(Dz.U. z 2016 r., poz.1586) – dokument ten nie jest obowiązkowy;

h) informacje o dotychczasowej pracy naukowej (publikacje, komunikaty zjazdowe, nagrody) – spis oraz kserokopie;
(pod uwagę brany jest dorobek naukowy z dyscypliny odpowiadającej danym studiom i to nie wcześniejszy niż sprzed ostatnich 5 lat poprzedzających rekrutację)

i)   informacje o działalności w studenckim ruchu naukowym potwierdzone przez opiekuna koła naukowego;

j)   oświadczenie dotyczące przyporządkowania dorobku naukowo-badawczego do dyscypliny naukowej, z którą związane są dane studia doktoranckie;

k)  zarys koncepcji rozprawy doktorskiej uzgodniony z potencjalnym opiekunem naukowym;

l)   jeśli kandydat zamierza ubiegać się o stypendium należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej;

m)  kwestionariusz osobowy i 2 fotografie (w formacie jak do dowodu osobistego lub paszportu).

n) oświadczenie o mobilności.

 

(1)kandydaci będący beneficjentami programu Diamentowy Grant zamiast dyplomu ukończenia studiów, składają dokumentację odnośnie do przyznania Diamentowego Grantu,

(2) kandydaci będący beneficjentami programu Diamentowy Grant nie składają ww. załącznika

 

 

Każdy z kandydatów podlega ocenie punktowej, która obejmuje następujące kryteria:

 

a)

Średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub średnia ważona ze średnich ocen ze studiów I i II stopnia (w przypadku ukończenia więcej niż jednego kierunków studiów I lub II stopnia brane będą pod uwagę średnie, które kandydat wprowadzi do systemu elektronicznego podczas rejestracji).

Wzór do wyliczenia średniej: Śr=(LIst ×Śr Ist.+ LIIst׌r IIst.)/LIst+IIst (gdzie L=liczba lat)

Szczegółowe kryteria dla średnich:

poniżej 3,00 – 0 pkt

3,00-3,50: 1 pkt

3,51-3,75: 2 pkt

3,76-4,00: 3 pkt

4,01-4,20: 4 pkt

4,21-4,40: 5 pkt

4,41-4,60: 6 pkt

4,61-4,80: 7 pkt

4,81-5,00: 8 pkt

 Diamentowy Grant: 8 pkt

(0 – 8 pkt.)

b)

Zaliczenie części przedmiotów studiów na zagranicznej uczelni wyższej
Maksymalną liczbę punktów (2 pkt) otrzymuje osoba, która zaliczyła przynajmniej 1 semestr na zagranicznej uczelni).

(0 – 2 pkt.)

c)

Aktywna działalność w studenckim ruchu naukowym potwierdzona przez opiekuna koła naukowego
- za każdy rok członkostwa w kole 0,5 pkt (+0,5 pkt/rok dla osoby pełniącej funkcję przewodniczącego)

(0 – 2 pkt.)

d)

Dorobek naukowy (publikacje*,udział w konferencjach naukowych oraz granty na realizację studenckich projektów badawczych)
(pod uwagę brany jest dorobek naukowy z dyscypliny odpowiadającej danym studiom i to nie wcześniejszy niż sprzed ostatnich 5 lat poprzedzających rekrutację)

- Publikacja w czasopiśmie z listy A – w języku obcym: 2 pkt,w języku polskim: 1,5 pkt

- Publikacja z listy B lub C lub artykuł w czasopiśmie zagranicznym typu open access lub rozdział w recenzowanej monografii ≥5 stron – w języku obcym: 1 pkt;
w języku polskim: 0,5 pkt

- Inne publikacje  – 0,25 pkt (łącznie nie więcej niż 1 pkt)

-Udział w konferencji – prezentacja ustna 0,5 pkt; plakat 0,25 pkt. Nagrodzone wystąpienie lub plakat: dodatkowo 0,5 pkt

- Rozliczony grant na realizację studenckiego projektu badawczego - 1 pkt

*Pod uwagę brane są tylko prace już opublikowane lub przyjęte do druku z potwierdzeniem redakcji.

(0 – 6 pkt.)

e)

Znajomość języków obcych oceniona w trakcie rozmowy z kandydatem.
Kandydat posiadający certyfikat językowy znajdujący się w wykazie wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) jest zwolniony z rozmowy i uzyskuje maksymalną liczbę punktów.

(0 – 3 pkt.)

f)

Wiedza oraz predyspozycje kandydata do pracy naukowej ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w tym koncepcja pracy doktorskiej

(0 – 9 pkt.)

 

Razem

30 pkt

       
   
     
     
     
     
     
     

Pod uwagę brany jest dorobek naukowy z dyscypliny odpowiadającej danym studiom i to nie wcześniejszy niż sprzed ostatnich 5 lat poprzedzających rekrutację.

Powyższe szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ zostały zatwierdzone Uchwałą Senatu UŁ nr 207 z dnia 16 kwietnia 2018 r.