p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Zasady realizowania praktyk dydaktycznych przez doktorantów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w roku akademickim 2020/2021

  1. Wymiar godzinowy praktyk dydaktycznych: 90 i 30 godzin rocznie odpowiednio dla doktorantów pobierających i niepobierających stypendium z dowolnego źródła (z zastrzeżeniem w następnym punkcie). Doktoranci, którzy korzystają z przedłużenia studiów doktoranckich nie będą zobowiązani odbywać praktyk dydaktycznych.
  2. Doktorantów, którzy uzyskali stypendium z dotacji projakościowej lub stypendium dla najlepszych doktorantów i nie pobierają przy tym żadnego innego stypendium, obowiązują praktyki dydaktyczne w wymiarze 30 godzin rocznie.
  3. Jedną trzecią obowiązującego wymiaru praktyk (odpowiednio 30 albo 10 godzin) wszyscy doktoranci przeprowadzają obligatoryjnie samodzielnie i rozliczają w kartach KIOD (tzn. taka liczba godzin jest im zapewniana przed podziałem zajęć pomiędzy pracowników), a pozostałą część zajęć w Katedrach niedopensowanych prowadzą samodzielnie albo w formie uczestniczenia w prowadzeniu zajęć– zgodnie z decyzją Dyrektora Instytutu i Kierownika Katedry. Doktoranci w Katedrach przepensowanych prowadzą wszystkie zajęcia samodzielnie i rozliczają je w kartach KIOD.
  4. Z uwagi na efekty kształcenia dla studiów doktoranckich, zajęcia realizowane w ramach uczestniczenia w prowadzeniu zajęć powinny przybierać formę, w której to doktorant prowadzi zajęcia ze wsparciem pracownika Wydziału, a nie odwrotnie.
  5. Do praktyk dydaktycznych może zostać zaliczony udział doktoranta w akcjach promocyjnych Wydziału BiOŚ UŁ. Liczbę godzin uzyskanych z tego tytułu określa Komisja ds. Promocji Wydziału. Doktoranci nie wpisują godzin uzyskanych z tego tytułu do kart KIOD. Powinny być one rozliczone podobnie jak uczestniczenie w prowadzeniu zajęć,
    z tym że godziny przepracowane na rzecz promocji Wydziału mogą być wykorzystane nawet w przepensowanych jednostkach i w ten sposób zmniejszają one zobowiązania dydaktyczne doktoranta. Godziny przepracowane na rzecz promocji Wydziału są wpisywane do indeksów, a dowód przeprowadzenia tych godzin (w postaci oświadczenia podpisanego przez przewodniczącego Komisji ds. Promocji Wydziału) jest przechowywany przez kierownika studiów.
  6. Przewiduje się następujące odstępstwa od ustaleń z pkt. 1-3:

 

Doktorant odbywa praktyki w wymiarze ½ obowiązującego go limitu (patrz punkty 1-3) w przypadku gdy:

a)      realizuje doktorat wdrożeniowy lub jest uczestnikiem w projekcie InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia doktoranckie na Wydziale BiOŚ UŁ, z uwagi na dodatkowe obowiązki związane z realizacją zadań projektowych. Ulga ta może zostać odebrana w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z założeń projektu.

b)       jest Beneficjentem „Diamentowego grantu” oraz jednocześnie realizuje studia
II stopnia.       

 

Jak wpisać praktyki dydaktyczne do indeksu (przykład):

 

Praktyki dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone samodzielnie:

                               Pracownia molekularne (ćwiczenia)   15 godz

                               Opieka nad magistrantem                    15 godz

Zajęcia prowadzone w ramach współprowadzenia:

                               Pracownia specjalistyczna                      60 godz     (tu musi się podpisać osoba, która była

 odpowiedzialna za te zajęcia, czyli ta z którą

prowadziliście te zajęcia)

 

 

Całość praktyk zalicza w indeksie opiekun/promotor