Tytuł Profesora

Obecnie na Wydziale BiOŚ UŁ są przeprowadzane postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora:

Otrzymane tytuły naukowe profesora w:

 

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU PROFESORA

zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm./

 1.    Organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora jest Rada Doskonałości Naukowej, która następnie może skierować do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytułu profesora.

2.    Wymogi stawiane kandydatom do tytułu profesora:

Tytuł naukowy profesora może być nadany osobie, która:

posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz

- wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne,
- uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.

W wyjątkowych przypadkach tytuł profesora może zostać nadany osobie posiadającej stopień doktora, jeżeli będzie to uzasadnione najwyższą jakością osiągnięć naukowych. W takiej sytuacji należy jednak odpowiednio stosować pozostałe wymogi dotyczące dorobku, o których wspomniano powyżej.

Osiągnięcia stanowiące podstawę do nadania tytułu mogą także przyjąć formę zrealizowanych oryginalnych osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych.

Tytuł profesora może być nadany wyłącznie osobie, która w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami. W przeciwnym przypadku, nawet pomimo spełniania wyżej wymienionych przesłanek merytorycznych, tytuł ten nie zostanie nadany.

3.    Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora wszczyna się na wniosek osoby, zawierający uzasadnienie wskazujące na spełnienie wymagań, składany do Rady Doskonałości Naukowej (RDN).

 

Szczegółowe wymagania, etapy procedury oraz wykaz i wzory wymaganych dokumentów

dostępne są na stronie RDN:

 

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html