p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Przewody doktorskie - Druki niezbędnych dokumentów

Wszczęcie przewodu doktorskiego

 Okres przejściowy

Postępowania o nadanie stopnia doktora wszczęte i niezakończone przed 1 października 2018 r. są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, przy czym jeżeli nadanie stopnia nastąpi po 30 kwietnia 2019 r., to stopień należy nadać w dziedzinach i dyscyplinach określonych w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.(Art. 179 ust.1 UPW)

 

W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na nowych zasadach, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych. (Art. 179 ust. 8 UPW)

 

W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na nowych zasadach, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów. (Art. 179 ust. 7 UPW)

 

Postępowania o nadanie stopnia doktora, wszczęte między 1 października 2018 r. a 30 kwietnia 2019 r., prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepisów, z tym że do 30 września 2019 r. w uczelni stopień nadaje rada jednostki organizacyjnej, a od 1 października 2019 r. senat uczelni lub inny organ wskazany w statucie jako właściwy do nadawania stopnia w danej dyscyplinie (Komisja ds. Stopni Naukowych). (Art. 179 ust. 3 UPW)

 

W okresie od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r. nie można będzie Wszczynać postępowań w sprawie nadania stopnia doktora. Wszystkie wnioski złożone w tym czasie wywołają skutek wszczynający postępowanie dopiero 1 października 2019 r. Od tego dnia wszystkie postępowania wszczynane i prowadzone będą na zasadach określonych w przepisach nowej ustawy. (Art. 179 ust. 5 UPW)

 

W postępowaniach wszczętych do 31 grudnia 2020 r. do minimalnego dorobku zalicza się także artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych ujętych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, nawet jeżeli opublikowanie artykułu nastąpiło przed dniem ogłoszenia tego wykazu. Zaliczane będą także artykuły opublikowane przed 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte na liście A albo C dotychczasowego ministerialnego wykazu czasopism naukowych, albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym w przypadku listy B zaliczane będą wyłącznie artykuły naukowe, którym za opublikowanie przyznawanych było co najmniej 10 punktów.

Do minimalnego dorobku analogicznie zaliczane także będą monografie naukowe wydane przez wydawnictwo ujęte w ministerialnym wykazie wydawnictw, nawet jeżeli opublikowanie monografii nastąpiło przed dniem ogłoszenia tego wykazu. Zaliczone zostaną również monografie wydane przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte we wspomnianym wykazie wydawnictw. (Art. 179 ust. 6 UPW oraz Art. 267 ust. 2 UPSWIN)

 

Wszystkie przewody doktorskie, które zostały wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów, a które nie zostały zakończone do 31 grudnia 2021 r., zostaną obligatoryjnie zamknięte po tym terminie, co wymaga wydania właściwych decyzji administracyjnych w tej sprawie.

 

Składanie pracy doktorskiej i wyznaczenie recenzentów

Przy wyborze recenzentów, należy złożyć następujące dokumenty:

 • - opinia promotora o pracy wraz z propozycją recenzentów (min. 3 osoby wszystkie spoza UŁ (z podaniem adresów do korespondencji i adresów e-mail)),
 • - raport z systemu antyplagiatowego (JSA) podpisany przez promotora,
 • - praca doktorska (4 egz.) (wzór1,     wzór2),
 • - praca doktorska na nośniku elektronicznym (cała praca (rozszerzenie pdf)).
 • - oświadczenie dla BUŁ (2 egzemplarze),
 • - oświadczenie.
 • - podpisaną elektroniczną wersję streszczenia w jęz. polskim i angielskim w jednym pliku
 • - zdeponować prace doktorską w Repozytorium UŁ

 

Zdawanie egzaminów doktorskich

Planując złożyć egzamin doktorski w zakresie dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej lub nowożytnego języka obcego, po uzgodnieniu terminu egzaminu ze wszystkimi członkami komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie, należy zwrócić się z wnioskiem do pani prof. dr hab. Agnieszki Marczak - Przewodniczącej Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne, z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w zaplanowanym terminie.

Instrukacja dot. zdalnych egzaminów doktorskich

 

Obrona pracy doktorskiej

Przed obroną pracy doktorskiej, należy złożyć następujące dokumenty:

 • - autoreferat (8 szt. + w formie elektronicznej),
 • - uaktualniony życiorys (w formie opisowej),
 • - uaktualniony wykaz publikacji,
 • - indeks doktorancki (z zaliczeniem ostatniego roku przez Kierownika Studiów Doktoranckich)
 • - zaświadczenie.

 

Po obronie i nadaniu stopnia naukowego doktora

Po obronie i nadaniu stopnia naukowego doktora, należy złożyć następujące dokumenty:

 • - synaba (pobierz aplikację),
 • - zawiadomienie (w formie elektronicznej),
 • - e-obiegówkę,
 • - potwierdzenie wpłaty za dyplom doktorski w wysokości 60 zł na konto Uniwersytetu Łódzkiego (Bank Polska Kasa Opieki S. A. II o/Łódź 83 1240 3028 1111 0010 2942 8897)