p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Mikrobiologia

Mikrobiologia

Informacje ogólne o kierunku

Kształcenie studentów na kierunku MIKROBIOLOGIA jest prowadzone w ramach trzyletnich studiów I stopnia – licencjackich, z możliwością kontynuowania nauki na dwuletnich studiach II stopnia – uzupełniających magisterskich, w ramach jednej specjalności – Mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna oraz na studiach doktoranckich np. w Studium Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej UŁ. Programy studiów są skonstruowane i realizowane zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), co oznacza, że poszczególnym przedmiotom przypisana jest ściśle określona liczba punktów. System taki umożliwia odbycie części studiów na innych uczelniach, także za granicą, gdzie punkty zdobyte podczas wyjazdu zostaną przeniesione i uznane po powrocie na uczelnię macierzystą.

 

Studia I stopnia

Opis kierunku

Kierunek został utworzony po raz pierwszy w Polsce w 2008 roku na Uniwersytecie Łódzkim jako kierunek autorski. Absolwent kierunku MIKROBIOLOGIA studiów I stopnia uzyskuje tytuł licencjata mikrobiologii. Studenci kierunku Mikrobiologia zdobywają nie tylko wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, ale także wiedzę teoretyczną dotyczącą szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów) zajmujących różne nisze ekologiczne, w tym w organizmie człowieka i innych organizmach wyższych. Znajomość morfologii, fizjologii, genetyki i ekologii drobnoustrojów jest uzupełniana wiedzą o praktycznym ich wykorzystaniu w przemyśle, rolnictwie i ochronie środowiska. Znaczącą część kształcenia stanowią również zajęcia z zakresu immunologii, serologii i innych pokrewnych dyscyplin, które pozwalają studentom zrozumieć interakcje organizmu gospodarza z czynnikami infekcyjnymi. Podczas licznych zajęć praktycznych studenci opanowują podstawowe techniki stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych (klinicznych, przemysłowych, kontroli środowiska), serologicznych i biochemicznych. Nabywają także umiejętności analizy statystycznej uzyskiwanych wyników pomiarów i oznaczeń. Ponadto rozwijają umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z baz danych i fachowej literatury.

Absolwent kierunku MIKROBIOLOGIA studiów I stopnia, dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy laboratoryjnej, jest dobrze przygotowany do pracy zarówno w laboratoriach diagnostycznych, przemysłowych, jak i badawczych, w szczególności związanych z kliniką człowieka i zwierząt, kontrolą jakości i ochrony środowiska oraz przemysłem np. kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym. Potrafi również wybrać, przetworzyć i usystematyzować informacje z zakresu mikrobiologii, immunologii i innych pokrewnych dyscyplin oraz przekazać je w formie pisemnej i ustnej. Po ukończeniu studiów I stopnia Absolwent może podjąć studia II stopnia na kierunku MIKROBIOLOGIA lub kierunkach pokrewnych, np.: BIOTECHNOLOGIA, BIOLOGIA, GENETYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA.

 

Studia II stopnia

Opis kierunku

Kierunek został utworzony po raz pierwszy w Polsce w 2008 roku na Uniwersytecie Łódzkim jako kierunek autorski. Kształcenie na studiach II stopnia rozpoczęło się w roku akademickim 2011-2012. Absolwent kierunku MIKROBIOLOGIA studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra mikrobiologii, w zakresie specjalności mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna. Studenci na II stopniu kierunku Mikrobiologia zdobywają szczegółową wiedzę mikrobiologiczną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe i praktyczne, uzupełnioną o zaawansowaną wiedzę z zakresu immunologii, biotechnologii, genetyki drobnoustrojów, biochemii klinicznej i biologii molekularnej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę teoretyczną o drobnoustrojach chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt, stanowiących naturalną mikroflorę niezbędną dla życia oraz wykorzystywanych w profilaktyce chorób zakaźnych i podnoszących kondycję życiową. Dużą część programu (ponad 60%) stanowią zajęcia praktyczne, w tym pracownie specjalistyczne podczas których studenci nabywają umiejętności praktycznego identyfikowania drobnoustrojów w materiałach klinicznych, żywności, produktach przemysłu biotechnologicznego, kosmetycznego, włókienniczego, zapoznają się z nowoczesnymi metodami serologicznymi, immunologii komórkowej, immunochemii, genetyki drobnoustrojów, mikrobiologii przemysłowej i ekologii mikrobiologicznej. Przyswajają wiedzę z zakresu epidemiologii chorób zakaźnych, patologii o podłożu immunologicznym, stosowanych metodach leczenia i zapobiegania, strategiach otrzymywania nowych leków i preparatów o przeznaczeniu medycznym. Studenci uzyskują także zaawansowane umiejętności analizy statystycznej. Ponadto doskonalą znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym nie tylko korzystanie z baz danych i fachowej literatury, ale również umożliwiającym przygotowywanie prezentacji multimedialnych, doniesień naukowych oraz dyskusje z cudzoziemcami w sprawach naukowych.

Absolwent kierunku MIKROBIOLOGIA studiów II stopnia, dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w pracy laboratoryjnej, jest dobrze przygotowany do pracy zarówno w laboratoriach badawczych, jak i medycznych, nadzoru epidemiologicznego, przemysłowych (w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym), kontroli jakości i ochrony środowiska, a także do prowadzenia prac zespołowych, w tym o charakterze badawczym, w środowisku interdyscyplinarnym, przejmując w miarę potrzeby rolę konsultanta w zakresie problemów mikrobiologicznych i immunologicznych. Posiada umiejętność wyrażania opinii, podejmowania decyzji lub działania oraz poczuwa się do odpowiedzialności za powierzony sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Ma wpojony nawyk ustawicznego kształcenia, jest otwarty na nowe trendy i techniki pracy oraz na unowocześnianie i podnoszenie efektywności wykonywania zadań w miejscu zatrudnienia. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). Absolwent II stopnia kierunku Mikrobiologia może znaleźć zatrudnienie również jako nauczyciel po zaliczeniu właściwego dodatkowego kształcenia dla nauczycieli.

 

Kierunek MIKROBIOLOGIA uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2019 r. otrzymując ocenę wyróżniającą z kryteriów tj. kadra prowadząca proces kształcenia, opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie kształceniaumiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz infrastruktura wykorzystana w procesie kształcenia.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na I rok studiów na Uniwersytecie Łódzkim na wszystkie kierunki studiów są dostępne na stronach internetowych:

Wydziału BiOŚ

www.rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Zachęcamy do studiowania na Wydziale, którego potencjał naukowy został oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako najwyższy spośród wydziałów biologicznych w Polsce.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 

Do zobaczenia już wkrótce,

Prof. dr hab. Andrzej Kruk

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ;

dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ

Prodziekan ds. dydaktyki

oraz

dr  Anita Ciesielska

Pełnomocnik ds. kierunku Mikrobiologia