Komisja UŁ ds. Stopni Naukowych

 

Komisja UŁ ds. Stopni Naukowych

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie nauki biologiczne

 

     

Przewodnicząca Komisji:

prof. dr hab. Agnieszka Marczak

 agnieszka.marczak@biol.uni.lodz.pl

 

   
Skład Komisji tutaj stopnie.naukowe@biol.uni.lodz.pl *

*Możliwe spotkania w aplikacji MS Teams po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym

 

Zadania Komisji:

Zgodnie z Regulaminem określającym szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim, do zadań komisji należą sprawy dotyczące nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego oraz doktora, w szczególności orzekanie w sprawie:

  - wyznaczenia i zmiany promotora, promotorów, kopromotora i promotora pomocniczego;

 -  wyznaczenia i zmiany recenzentów;

 -  powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich;

 -  dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej;

 -  powołania komisji doktorskiej;

 -  nadania stopnia doktora;

 -  powołania komisji habilitacyjnej;

 -  nadania stopnia doktora habilitowanego;

 -  stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia naukowego.

 

Regulamin do pobrania

Terminarz Posiedzeń Komisji

 

Osoby odpowiedzialne za obsługę administracyjną:

Koordynator ds. postępowań doktorskich: dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ

Zadania:

   - kontakt z kandydatami do stopnia doktora

   - przyjmowanie dokumentów i weryfikacja pod względem formalnym

 

Sekretarz administracyjny ds. stopnia naukowego doktora: mgr Inga Grzelak

Zadania: obsługa administracyjna komisji, w szczególności:

   - zamieszczenie dokumentów, o których mowa w Regulaminie § 7 ust. 6, w BIP UŁ;

   - zamieszczenie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 6, w Systemie POLon;

   - przygotowywanie umów i rachunków dla recenzentów i promotorów;

   - obsługa administracyjna posiedzeń komisji

   - inne, bieżące zadania wyznaczone przez przewodniczącego

 

Sekretarz administracyjny ds. stopnia naukowego doktora habilitowanego: lic. Sonia Suchińska

Zadania: obsługa administracyjna komisji, w szczególności:

   - zamieszczenie dokumentów, o których mowa w Regulaminie § 13 ust. 1, w BIP UŁ;

   - zamieszczenie dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2, w Systemie POLon;

   - przygotowywanie umów i rachunków dla recenzentów i członków komisji habilitacyjnych;

   - obsługa administracyjna posiedzeń komisji

   - inne, bieżące zadania wyznaczone przez przewodniczącego