p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

KATEDRA IMMUNOLOGII I BIOLOGII INFEKCYJNEJ

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela

Adres: 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16, budynek A

Tel: +48 42 635 41 86

Fax: +48 42 665 58 18

e-mail:

Adres/link 

 

Zakład Immunoparazytologii

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

dr hab. Bożena Dziadek, prof. UŁ - kierownik

+48 42 635 45 26

A/271

Pt. 12:00-14:00

dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ

+48 42 635 46 66

A/279

Pt. 12:00-14:00

dr hab. Justyna Gatkowska (adiunkt)

+48 42 635 45 42

A/276

Pt. 12:00-14:00

prof. dr hab. Henryka Długońska (profesor emerytowany)

 

   

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

mgr Malwina Kawka

+48 42 635 45 42

A/276

Pt. 12:00-14:00

mgr Adrian Bekier

+48 42 635 45 42  

A/276

Pt. 12:00-14:00

 

Zakład Immunologii Komórkowej

Pracownicy:

Imię i nazwisko

 Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

dr hab. Marek Fol, prof. UŁ - kierownik

+48 42 635 44 72

A/394

 Pn. 10:00-12:00

dr hab. Magdalena Druszczyńska, prof. UŁ

+48 42 635 44 70

A/393

Śr. 10:00-12:00

dr hab. Magdalena Kowalewicz-Kulbat (adiunkt)

+48 42 635 44 70

A/393

Śr. 10:00-12:00

dr Marcin Włodarczyk (adiunkt)

+48 42 635 44 71

A/392

Śr. 10:00-12:00

prof. dr hab. Wiesława Rudnicka (profesor emerytowany)

 

A/353

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

 

Konsultacje

mgr Sebastian Wawrocki

+48 42 635 44 71

 

A/392

Pn. 9:00-11:00

mgr Krzysztof Krawczyk

+48 42 635 44 71

A/392 Wt. 10:00-12:00

Pracownia Biologii Zakażeń

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

dr hab. Beata Sadowska prof. UŁ - kierownik

+48 42 635 45 25

A/274

Śr. 11:00-13:00

dr M. Więckowska-Szakiel (starszy spec. mikrobiol.)

+48 42 635 45 25

A/274

Śr. 11:00-13:00

dr Joanna Rywaniak (adiunkt)

+48 42 635 41 85

A/273

Śr. 11:00-13:00

prof. dr hab. Barbara Różalska (profesor emerytowany)

 

   

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

 Konsultacje

mgr Urszula Wójcik-Bojek

+48 635 41 85

A/273

Śr. 11:00-13:00

 


Pracownia Gastroimmunologii

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

prof. dr hab. Mikołajczyk- Chmiela - kierownik

+48 42 635 41 86

A/391

Czw. 12:00-14:00

dr hab. Agnieszka Krupa (adiunkt)

+48 42 635 45 41

A/278

Pn. 10:00-12:00

dr Agnieszka Matusiak  (starszy wykładowca)

+48 42 635 45 41

A/278

 Pn. 10:00-12:00

dr Karolina Rudnicka (adiunkt)

+48 42 635 45 41

A/278 

Pn. 10:15-12:30

dr Przemysław Płociński

+48 42 635 45 41

A/278

Projekt TEAM-NET

mgr Paulina Skibińska

+48 42 665 51 60

A/264

Projekt TEAM-NET

dr Maria Walencka    (starszy wykładowca/pracownik emerytowany)

 

 

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

 

 Konsultacje

mgr Weronika Gonciarz

 +48 42 665 51 60

A/264

Pn. 12:00-14:00

mgr Paulina Rusek

+48 42 665 51 60

paulina.rusek@unilodz.eu

A/264

Śr. 12:00-14:00

mgr Mateusz Urbaniak

+48 42 665 51 60

mateusz.urbaniak2@unilodz.eu

A/264

Śr. 12:00-14:00

 

 

Tematyka badań

Zakład Immunologii Komórkowej:

Genetyczne i immunologiczne podłoże odporności i podatności ludzi na gruźlicę; diagnostyczne wskaźniki gruźlicy; efektywność szczepień BCG w zakresie rozwoju nadwrażliwości późnej na tuberkulinę; znaczenie poliforfizmu genów warunkujących obronne funkcje makrofagów, ekspresja receptorów rozpoznających wzory molekularne patogenów, produkcja cytokin; zastosowanie rekombinowanych atentowanych szczepów Mycobacterium tuberculosis w poznawaniu molekularnego podłoża zdolności prątków do rozwoju wewnątrz makrofagów z możliwością wskazania docelowych tarcz dla leków przeciwprątkowych; rola regulatorowa komórek dendrytycznych w chorobach alergicznych; próba wykorzystania szczepionkowych atentowanych prątków BCG do wyrównania równowagi pomiędzy odpowiedzią limfocytów T typu Th2 i Th1, w hodowlach komórek osób z astmą i nieżytem nosa.

 

Zakład Immunoparazytologii:

Interakcje pasożytniczego pierwotniaka Toxoplasma gondii z białkami żywicieli; wpływ prolaktyny i innych hormonów (np. ekdysonu) na rozwój zarażenia toksoplazmą; otrzymywanie antygenów rekombinowanych T. gondii oraz ocena ich przydatności diagnostycznej; konstruowanie nowych szczepionek opartych na DNA lub antygenach rekombinowanych pasożyta i  badanie ich aktywności immunogennej oraz ochronnej na modelu doświadczalnej toksoplazmozy u myszy laboratoryjnych; testowanie in vitro aktywności przeciwpierwotniakowej nowo syntetyzowanych substancji z grupy tiadiazoli, tiosemikarbazydów itp.

 

Pracownia Biologii Zakażeń:

Poszukiwanie alternatywnych i/lub uzupełniających strategii terapii zakażeń, zwłaszcza przebiegających z udziałem biofilmu drobnoustrojów

Określenie biofilm oznacza złożoną i doskonale zorganizowaną strukturę, powszechnie tworzoną zarówno w środowisku zewnętrznym (drobnoustroje środowiskowe), jak i w organizmach wyższych (mikrobom fizjologiczny lub patogenny). Wśród najważniejszych cech populacji biofilmowej mieści się obniżona wrażliwość na środki biostatyczne/biobójcze oraz słabsza podatność na działanie humoralnych i komórkowych mechanizmów obronnych układu odpornościowego.

Na szczególną uwagę zasługuje udział biofilmów w zakażeniach towarzyszących inwazyjnym procedurom medycznym z zastosowaniem przyrządów medycznych oraz czasowych i trwałych implantów (ortopedycznych, naczyniowych, urologicznych itp.). Nie mniej ważna jest rola biofilmów w infekcjach o charakterze przewlekłym i nawracającym (np. zakażenia otolaryngologiczne, zapalenie płuc u chorych na mukowiscydozę, infekcje ran i owrzodzeń o różnym pochodzeniu). Ostateczny przebieg zakażenia determinowany jest jednak nie tylko przez poziom wirulencji samych drobnoustrojów i ich profil lekooporności czy zdolność tworzenia przez nie struktur biofilmowych, ale zależy również od sprawności mechanizmów obronnych gospodarza. Dlatego w naszej ofercie proponujemy badania kompleksowe, zakładające odwzorowanie oddziaływań w układach złożonych typu gospodarz-patogen.

Stosowane modele badawcze:
Zakażenia bakteryjne i grzybicze, głównie o etiologii Staphylococcus spp. i Candida spp.
Zapewniamy wykorzystanie szerokiego panelu szczepów wzorcowych oraz izolatów klinicznych bakterii i grzybów z bogatej kolekcji własnej. Badania prowadzimy w następujących układach:

in vitro na różnorodnych polimerowych powierzchniach abiotycznych symulujących stosowanie biomateriałów oraz na powierzchniach rzeczywistych biomateriałów medycznych o różnym przeznaczeniu klinicznym,

in vitro w licznych typach hodowli tkankowych – wywodzących się z komórek ludzkich i zwierzęcych,

ex vivo na modelu 3-D substytutu skóry; na zwierzęcych skrawkach skóry; w krwi pełnej,

in vivo na modelach zwierzęcych, w tym myszy z indukowaną cukrzycą, myszy z powierzchniową raną skóry, myszy implantowanych podskórnie lub dootrzewnowo.

Zakres prowadzonych badań:

1. Ocena aktywności biologicznej dowolnych preparatów biomedycznych (naturalnych, syntetycznych, półsyntetycznych, stosowanych samodzielnie lub w połączeniu z antybiotykami / chemioterapeutykami w zakresie:

bezpośredniej aktywności biobójczej wg. metodyk normatywnych,

wpływu na adhezję drobnoustrojów do powierzchni abiotycznych lub kondycjonowanych dowolnymi białkami oraz do powierzchni komórek/tkanek eukariotycznych. Metodyka: ewaluacja spektrofotometryczna; wizualizacja zaawansowanymi technikami obrazowania mikroskopowego,

ingerencji w tworzenie biofilmu drobnoustrojów, w tym biofilmu mieszanego bakteryjno-grzybowego, ocena skuteczności w eradykacji dojrzałego biofilmu; Metodyka: j.w.

działania na ekspresję czynników wirulencji bakterii i grzybów. Metodyka: metody immunoenzymatyczne i metody spektrofotometryczne w testach komercyjnych lub opracowanych indywidualnie; ilościowa ocena CFU, ewaluacja mikroskopowa po odpowiednio dobranym barwieniu,

aktywności cytotoksycznej (IC50, ang. inhibitory concentration) w stosunku do komórek eukariotycznych, wg zaleceń adekwatnych norm EN-PN i wytycznych Farmakopei Polskiej; wyznaczanie indeksu biozgodności (BI, ang. biocompatibility index); ocena apoptozy/nekrozy komórek. Metodyka: komercyjne testy spektrofotometryczne i fluorymetryczne; ewaluacja mikroskopowa po odpowiednio dobranym barwieniu,

wpływu na aktywność wydzielniczą komórek eukariotycznych (produkcja cytokin/ chemokin/czynników wzrostowych, innych substancji czynnych). Metodyka: testy immunoenzymatyczne, spektrofotometryczne, fluorymetryczne - komercyjne lub przygotowywane wg. potrzeb,

oddziaływania na migrację/chemotaksję komórek eukariotycznych. Metodyka: test „gojenia rany" („Scratch assay"), test z zastosowaniem komory Boydena.

2. Ocena właściwości biologicznych (przeciwdrobnoustrojowych) natywnych i modyfikowanych powierzchni biomateriałów przeznaczonych do zastosowań medycznych, w zakresie:

ograniczania adhezji i tworzenia biofilmu drobnoustrojów. Metodyka: ewaluacja zaawansowanymi technikami obrazowania mikroskopowego po odpowiednio dobranym barwieniu; metody ilościowe (ocena CFU),

biozgodności tkankowej in vitro Metodyka: ocena cytotoksyczności dla rekomendowanych przez odpowiednie normy linii komórkowych oraz ocena przylegania i namnażania komórek eukariotycznych na ich powierzchni,

badania in vivo na modelach zwierzęcych – implantacja podskórna lub dootrzewnowa biomateriałów, wykorzystanie biomateriałów w formie opatrunków powierzchniowych). Metodyka: ewaluacja wizualna; ilościowa ocena spektrofotometryczna oraz zaawansowanymi technikami mikroskopowymi po odpowiednio dobranym barwieniu (mikrobiologicznym, histologicznym skrawków mikrotomowych tkanek).

Zasady współpracy:
Proponujemy badania współfinansowane, współudział w przygotowaniu dokumentacji do druku oraz współautorstwo artykułów naukowych osób wykonujących badania.

 

Pracownia Gastroimmunologii:

Zapalenie żołądka oraz choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy jako następstwo zakażeń Helicobacter pylori. Rola zakażeń H. pylori w rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Genetyczne i immunologiczne podłoże odporności i podatności ludzi na zakażenia pałeczkami H. pylori; przyczyny zróżnicowanego przebiegu takich zakażeń; rola antygenów  H. pylori  w inicjowaniu i modulowaniu procesów odporności naturalnej nieswoistej oraz nabytej swoistej;  analiza aktywności fagocytarnej, cytotoksycznej, proliferacyjnej i sekrecyjnej komórek odpornościowych oraz ich fenotypowanie; ocena skutków mimikry antygenowej wynikającej z podobieństwa komponentów H. pylori i komórek gospodarza; receptory dla wzorców molekularnych patogenów oraz cytokin; znaczenie polimorfizmu genów je kodujących; odpowiedź humoralna.  Diagnostyczne wyznaczniki zakażeń H. pylori; skuteczność testów nieinwazyjnych. Poszukiwanie alternatywnych, w stosunku do antybiotykoterapii, sposobów zwalczania zakażeń H. pylori z wykorzystaniem modeli zwierzęcych.

 

Projekty naukowe (badawcze):

- aktualnie realizowane:

Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego (2019-2022), Konkurs TEAM-NET 1/2018 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej finansowany z środków Unii Europejskiej (Działanie 4.4 POIR - Zwiększanie potencjału kadrowego, sektora B+R, Inteligentny Rozwój)

Understanding and exploiting the impact of low pH on microorganisms (2019-2023), Horyzont 2020- Program Ramowy Unii Europejskiej. COST European Cooperation in Science and Technology.

Zastosowanie suplementu diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego w łagodzeniu dolegliwości towarzyszących skapooobjawowym zakażeniom H. pylori (2019-2020), Projekt komercyjny B+R

PioMelaCure – piomelaninowy preparat wspomagający terapię powszechnych zakażeń H. pylori (2019-2020), „Inkubator Innowacyjności +”

Znaczenie IL-33 w monitorowaniu funkcji barierowej nabłonka żołądkowego oraz regulacji procesów zapalnych wzbudzanych przez miejscowe patogeny bakteryjne oraz czynniki pokarmowe i farmakologiczne (2016-2019), NCN

Molekularna i funkcjonalna analiza interleukiny 18 (IL-18), jej receptora (IL-18R) i wiążącego ją białka w aktywnej gruźlicy i latentnej infekcji (2016-2019), NCN

Metabolity wtórne owoców, liści oraz gałązek rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.) jako naturalne substancje bioaktywne (2016-2019), NCN

Odpornościowe i metabolomiczne sygnatury w zakażeniach Mycobacterium tuberculosis u dzieci (2017-2020), NCN

Odpowiedź limfocytów NKT na glikolipidowe ligandy Helicobacter pylori w kontekście cząsteczki CD1d – znaczenie w rozwoju odporności (2017-2020), NCN

Opracowanie modelu wykorzystania drobnoustrojów halofilnych prezentowanych przez komórki dendrytyczne jako modulatora odpowiedzi immunologicznej w reakcjach zapalnych (2018-2021), NCN

 

- zrealizowane:

Immunologiczne podstawy udziału IL-18 w odpowiedzi komórkowej na Mycobacterium bovis BCG u myszy z obniżoną odpornością i immunokompetentnych (2014-2017), NCN

Infekcyjne zapalenie wsierdzia-analiza biomedyczna in vitro potencjalnych cech terapeutycznych wybranych fitozwiązków (2014-2016), NCN

Wyznaczniki reakcji zapalnej i odpornościowej w modelowym zakażeniu Helicobacter pylori u świnek morskich (2013-2015), NCN

Aktywność immunogenna i ochronna rekombinowanych białek ROP5 i ROP18 Toxoplasma gondii (2012-2015), NCN

Analiza biomedyczna alternatywnej strategii leczenia ran przewlekle zakażonych. Badania in vitro z zastosowaniem polifenoli roślinnych (2013-2014), NCN

Badanie immunopatogennego i neuroprotekcyjnego działania rekombinowanych szczepionek przeciw toksoplazmozie z użyciem mysiego modelu doświadczalnego (2011-2014), NCN

Fitoekdysteroidy jako potencjalne leki hamujące rozwój zarażenia Toxoplasma gondii (2011-2014), NCN

Ocena wirulencji, tworzenia biofilmu i lekowrazliwości Candida albicans poddanych działaniu roślinnych olejków eterycznych. Potencjalne zastosowanie olejków w skojarzeniu z lekami, w terapii przewlekłych zakażeń ran o etiologii grzybiczo-bakteryjnej (2011-2013), NCN

Kompleksowe badania naukowe interakcji wybranych białek fazy ostrej z komórkami oraz antygenami komórkowymi Mycobacterium (2011-2012), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Próba selektywnej supresji alergeno-swoistej odpowiedzi Th2 przez szczepionkowe prątki Mycobacterium bovis BCG (2009- 2012), MNiSW

Aktywowane winylosulfoniany – nowe zastosowania w syntezie ważnych biologicznie układów heterocyklicznych i kwasów alfa-aminosulfonowych (2009-2012), MNiSzW (współpraca, projekt realizowany na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej)

Czynniki warunkujące przeżywalność prątków gruźlicy w komórkach fagocytarnych gospodarza (2008-2011), MNiSW

Wpływ patogenów jelitowych na wydzielanie enterohormonów (greliny, insuliny, leptyny, neuropeptydu Y, peptydu YY, oreksyny i alfa MSH) u dzieci z niedoborem wzrostu: zjawisko mimikry antygenowej (2010-2013), MNiSzW (współpraca, projekt realizowany w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki)

Opracowanie modelu świnki morskiej do oceny wzmagających odporność na choroby zakaźne biopreparatów o przeznaczeniu klinicznym i weterynaryjnym (2010-2013), MNiSW

Reakcje odpornościowe na wirulentne i atenuowane prątki gruźlicy jako podstawa optymalizacji diagnozowania i profilaktyki tej choroby (2010-2013), MNiSW

Ocena wirulencji, tworzenia biofilmu i lekowrażliwości Candida albicans poddanych działaniu roślinnych olejków eterycznych. Potencjalne zastosowanie olejków w skojarzeniu
z lekami, w terapii przewlekłych zakażeń ran o etiologii grzybiczo-bakteryjnej (2011-2013), NCN

Komórkowe i humoralne reakcje cytotoksyczne w zakażeniach H. pylori (2009-2012), MNiSW

Rola prolaktyny (PRL) w odporności ludzi na zakażenia Toxoplasma gondii (2008-2010), MNiSW

Biofilmy gronkowców w konfrontacji z komórkami układu odpornościowego i antybiotykami. Dlaczego przegrywamy? (2008-2010), MNiSW

Rola LPS H. pylori oraz receptorów CD14 i TLR4 gospodarza w chorobach związanych z zakażeniem tymi bakteriami – chorobie wrzodowej żołądka lub chorobie niedokrwiennej serca (2006-2008), MNiSW

Polimorfizm genów regulujących interakcje mykobakterii z makrofagami u ludzi zdrowych i chorych na gruźlicę (2006-2007), Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Departament Badań Naukowych

Ocena skuteczności działania naturalnych czynników przeciwbakteryjnych na biofilm gronkowców. Własne rozwiązania metodyczne (2005-2007), MNiSW

Reakcje ligandów H. pylori z komórkowymi i rozpuszczalnymi receptorami, u dzieci i dorosłych z przewlekłą dyspepsją (2003-2005), Komitet Badań Naukowych

Nieinwazyjne testy diagnostyczne do wykrywania zakażeń wywoływanych przez pałeczki Helicobacter pylori-opracowanie własnych rozwiązań metodycznych i ocena przydatności wybranych testów komercyjnych (2000-2001), Komitet Badań Naukowych

Swoiste reakcje komórkowe jako wskaźniki podatności lub odporności na chorobotwórcze działanie Helicobacter pylori (1998-1999), Komitet Badań Naukowych

Zróżnicowanie fenotypowe szczepów Helicobacter pylori a przebieg kliniczny choroby wrzodowej, niewrzodowej dyspepsji (NUD) oraz bezobjawowego zakażenia u dzieci i młodzieży (1995-1997), Komitet Badań Naukowych

 

Współpraca

Współpraca  w zakresie badań naukowych:

- Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii

- Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi, II Klinika Kardiologii, Szpital im. Wł. Biegańskiego

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Szpital im. Wł. Biegańskiego

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Biochemii Farmaceutycznej

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi

- Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Biochemii Technicznej

- Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów, Szpital Kardiologiczny, Klinika Endokrynologii

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergologii

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Immunoendokrynologii

- Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Oddział Leczenia Gruźlicy, Tuszyn

- Laboratorium Biologii Prątka, Łódź

- University of Texas Health Centre at Tyler, Texas, USA

- Department of Chemical Sciences, University of Napoli Federico II, Napoli, Italy

- Center for Infection and Immunity of Lille, Institut Pasteur de Lille, Lille, France

- CNRS-UMR 8576, Unite de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle, Universite Lille Nord France, Lille, France

- UMR 8576 Université des Sciences et Technique de Lille, Lille, France

- UR918, INRA  Centre de Tours, Nouzilly, France

- Linköping University, Linköping, Sweeden

Wymiana międzynarodowa studentów:

Wyjazdy:
UREKA – Irlandia (1 osoba)
IAESTE – Serbia (2 osoby); Niemcy (1 osoba); Kolumbia (2 osoby); Szwajcaria (1 osoba)

 
Przyjęcia studentów zagranicznych:

IAESTE – Chorwacja (1 osoba); Wielka Brytania (2 osoby); Hiszpania (1 osoba); Bośnia i Hercegowina (1 osoba), Niemcy (1 osoba), Szwajcaria (1 osoba)

 

Usługi/Ekspertyzy

Współpraca z przemysłem:

- badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyków

- badanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych wyrobów kosmetycznych i ich składników

- ocena przeciwdrobnoustrojowych właściwości funkcjonalnych tekstyliów i wyrobów włókienniczych

- test skuteczności i ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych wg różnych metod badawczych (norma PN-EN ISO 11930, KOKO Test, Farmakopea Polska wyd. IX)

- ocena latentnych zakażeń prątkami Mycobacterium tuberculosis w teście QuantiFERON®–TB Gold Plus

 

Wybrane publikacje

Kamizela A., Gawdzik B., Urbaniak M., Lechowicz Ł., Białońska A., Kutniewska S.E., Gonciarz W., Chmiela M.: New g-halo-d-lactones and d-hydroxy-g-lactones with strong cytotoxic activity. Molecules 2019, 24, 1875

Wlodarczyk M, Druszczynska M, Fol M. Trained innate immunity not always amicable. International Journal of Molecular Sciences. 2019, 20, 2565

Radtke A., Ehlert M., Jędrzejewski T., Sadowska B., Więckowska-Szakiel M., Holopainen J., Ritala M., Leskela M., Bartmański M., Szkodo M., Piszczek P.: Titania nanotubes/ hydroxyapatite nanocomposites produced with the use of the atomic layer deposition technique: estimation of bioactivity and nanomechanical properties. Nanomaterials 2019, 9, 123

Sadowska B., Wójcik U., Krzyżanowska_Kowalczyk J., Kowalczyk M., Stochmal A., Rywaniak J., Burzyńska J., Różalska B.: The Pros and Cons of cystic fibrosis (CF) patient use of herbal supplements containing Pulmonaria officinalis L. Extract: the evidence from an in vitro study on Staphylococcus aureus CF clinical isolates. Molecules 2019, 24(6)

Malinowska K., Lorenz I.P., Sadowska B., Mucha P.: Metal ions complexes, aziridines, and diaziridines – synthesis and biological activity. Current Medicinal Chemistry 2019, 26(4): 648-663

Namiecińska E., Sobiesiak M., Małecka M., Guga P., Różalska B., Budzisz E.: Antimicrobial and structural properties of metal ions complexes with thiosemicarbazide Motif and related heterocyclic compounds. Current Medicinal Chemistry 2019, 26(4): 1-30

Gonciarz W., Matusiak A., Rudnicka K., Rechciński T., Chałubiński M., Czkwianianc E., Broncel M., Gajewski A., Chmiela M.: Autoantibodies to a specific peptide epitope of human Hsp60 (ATVLA) with homology to Helicobacter pylori HspB in H. pylori-infected patients. APMIS 2019, 127: 139-149

Gonciarz W, Walencka M., Moran A.P., Hinc K., Obuchowski M., Chmiela M.: Upregulation of MUC5AC production and deposition of LEWIS determinants by HELICOBACTER PYLORI facilitate gastric tissue colonization and the maintenance of infection. Journal of Biomedical Science 2019, 26(1):23

Paneth A., Weglińska L., Bekier A., Stefaniszyn E., Wujec M., Trotsko N., Dzitko K.:Systematic identification of thiosemicarbazides for inhibition of Toxoplasma gondii growth in vitro. Molecules 2019, 24(3): 614

Nowak K.M.,  Bodek K.H.,  Szterk A.,  Rudnicka K., Szymborski T., Kosieradzki M., Fiedor P.: Preclinical assessment of the potential of a 3D chitosan drug delivery system with sodium meloxicam for treating complications following tooth extraction. International Journal of Biological Macromolecules 2019, (w druku)

Darshono T., Rudnicka K., Wilhelm M., Schoen C.: Effects of yeast (1,3)-(1,6)-beta-glucan on severity of upper respiratory tract infections: A double-blind, randomized, placebo-controlled study in healthy subjects. Journal of the American College of Nutrition 2019, 38(1): 40-50

Śmiechowicz E., Niekraszewicz B., Kulpiński P., Dzitko K.: Antibacterial composite cellulose fibres modified with silver nanoparticles and nanosilica. Cellulose 2018, 25: 3499-3517

Florence J.M., Krupa A., Booshehri L.M., Davis S.A., Matthay M.A., Kurdowska A.K.: Inhibiting Bruton’s tyrosine kinase rescues mice from lethal influenza-induced acute lung injury. American Journal of Physiology Lung Cellular and Molecular Physiology 2018, 1:315 (1): L52-L58 

Chmiela M., Walczak N., Rudnicka K.: Helicobacter pylori outer membranę vesicles involvement in the infection development and Helicobacter pylori-related diseases. Journal of Biomedical Science 2018, 25:78

Walencka M., Matusiak A., Chmiela M.: Rola zakażenia Campylobacter jejuni w rozwoju zespołu Guillaina-Barrégo.  Postępy Mikrobiologii 2018, 3, 258-267

Dharsono T., Rudnicka K., Wilhelm M., Schoen Ch.: Effects of yeast (1,3)-(1,6)-beta-glucan on severity of upper respiratory tract infections: a double-blind, randomized, placebo-controlled study in healthy subjects. Journal of the American College of Nutrition 2018, 10: 1-11

Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B., Laskarys J., Chmiela M.: Campylobacter infections, a significant hygienic epidemiological issue of twenty first century. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2018, 72: 678-685

Szosland-Fałtyn A., Bartodziejska B., Królasik J., Pazaik-Domańska B., Korsak D., Chmiela M.: The prevalence of Campylobacter spp. In Polish poultry meat. Polish Journal of Microbiology 2018, 1, 117-120

Kamizela A., Gawdzik B., Urbaniak M., Lechowicz Ł., Białońska A., Gonciarz W., Chmiela M.: Synthesis, characterization, cytotoxicity, and antibacterial properties of trans-g-Halo-d-lactones. ChemistryOpen 2018, 7, 543-550

Woźnicka M., Świątek M., Pająk M., Gądek-Sobczyńska J., Chmiela M., Gonciarz W., Lisiecki P., Pasternak B., Kufelnicki A.: Complexes in aqueous cobalt(II)-2-picolinehydroxamic and cytotoxic properties. Journal of Inorganic Biochemistry 2018, 187, 62-72

Florence J.M., Krupa A., Booshehri L.M., Gajewski A.L., Kurdowska A.K.: Disrupting the Btk Pathway suppresses COPD-like lung alterations in atherosclerosis prone ApoE-/- mice following regular exposure to cigarette smoke. International Journal of  Molecular Sciences 2018, 19, 343

Włodarczyk M., Ograczyk E., Kowalewicz-Kulbat M., Druszczyńska M. Rudnicka W., Fol M.: Effect of cyclophosphamide treatment on central and effector memory T cells in mice. International Journal of Toxicology 2018, 37 (5): 373-382

Łukasiewicz K., Fol M.: Microorganisms in the treatment of cancer: advantages and limitations. Journal of Immunology Research 2018, 2397808

Różalska B., Sadowska B., Żuchowski J., Więckowska-Szakiel M., Budzyńska A., Wójcik U., Stochmal U.: Phenolic and nonpolar fractions of Elaeagnus rhamnoides (L.) A. Nelson extract as virulence modulators – in vitro study on bacteria, fungi, and epithelial cells. Molecules 2018, 23, 1498

Łudzik K., Kustrzepa K., Kowalewicz-Kulbat M., Kontek R., Kontek B., Wróblewska A., Jóźwik M., Lulo D.: Antimicrobial and cytotoxic properties of bisquaternanry ammonium bromides of different spacer length. Journal of Surfactants and Detergents 2018

Kowalewicz-Kulbat M., Szpakowski P., Locht C., Biet F., Kaplonek P., Krawczyk K.T., Pestel J., Rudnicka W.: Tuberculin skin test reaction is related to memory, but not naive CD4+ T cel responses to mycobacterial stimuli in BCG-vaccinated young adults. Vaccine, 2018, 36, 4566-4577

Gatkowska J., Wieczorek M., Dziadek B., Dzitko K., Dziadek J., Długońska H.: Assessment of the antigenic and neuroprotective activity of the subunit anti-Toxoplasma vaccine in T. gondii experimentally infected mice. Veterinary Parasitology 2018, 254: 82-94

Piątek P., Domowicz M., Lewkowicz N., Przygodzka P., Matysiak M., Dzitko K., Lewkowicz P.: C5a-preactivetd neutrophils are critical for autoimmune-induced astrocyte dysregulation in neuromyelitis optica spectrum disorder. Frontiers in Immunology 2018, 9, 1694

Łączkowski K.Z., Konklewska N., Biernasiuk A., Malm A., Sałat K., Furgała A., Dzitko K., Bekier A., Baranowska-Łączkowska A., Paneth A.: Thiazoles with cyclopropyl fragment as antifungal, anticonvulsant, and anti-Toxoplasma gondii agents: synthesis, toxity evaluation, and molecular docking study. Medicinal Chemistry Research 2018, 27: 2125-2140

Łączkowski K.Z., Anusiak J., Świtalska M., Dzitko K., Cytarska J., Baranowska-Łączkowska A., Plech T., Paneth A., Wietrzyk J., Białczyk J.: Synthesis, molecular docking, ctDNA interaction, DFT calculation and evaluation of antiproliferative and anti-Toxoplasma gondii activities of 2,4-diaminotriazine-thiazole derivatives. Medicinal Chemistry Research 2018, 27;1131-1148

Markiewicz A., Zasada M., Erkiert-Polguj A., Więckowska-Szakiel M., Budzisz E.: An evaluation of the antiaging properties of strawberry hydrolase treatment enriched with L-ascorbic acid applied with microneedle mesotherapy. Journal of Cosmetic Dermatology 2018, 1-7

Różalska B., Sadowska B., Budzyńska A., Bernat P., Różalska S.: Biogenic nanosilver synthesized in Metarhizium robertsii waste mycelium extract-as a modular of Candida albicans morphogenesis, membranę lipidome and biofilm. PLOS One 2018, 13(3): e019425

Namiecińska E., Sobiesiak M., Małecka M., Guga P., Różalska B., Budzisz E.: Antimicrobial and structural properties of metal ions complexes with thiosemicarbazide motif and related heterocyclic compounds. Current Medicinal Chemistry  2019; 26(4): 664-693

Rusek P., Wala M., Druszczyńska M., Fol M.: Infectious agents as stimuli of trained innate immunity. International Journal of Molecular Sciences 2018, 19, 456

Łudzik K., Kustrzepa K., Kowalewicz-Kulbat M., Kontek R., Kontek B., Wróblewska A., Jóźwiak M., Lulo D.: Antimicrobial and cytotoxic properties of bisquaternary ammonium bromides of different spacer length. Journal of Surfactants and Detergents 2018, 21: 91-99

 

 

Tematyka prac dyplomowych

 

Prace licencjackie:

Studenci przygotowują prace dyplomowe o charakterze teoretycznym w zakresie immunologii, immunologii zakażeń, mikrobiologii klinicznej, mikrobiologii sanitarnej, diagnostyki mikrobiologicznej, biotechnologii kosmetyków, biotechnologii medycznej, na podstawie piśmiennictwa naukowego w języku polskim i angielskim. Opracowują temat wybrany samodzielnie, lub zaproponowany przez opiekuna naukowego, gromadzą piśmiennictwo w zakresie literatury przedmiotu, analizują problemy badawcze i formułują wnioski.  Przygotowują pracę dyplomową w postaci pisemnej według ustalonych wytycznych, dotyczących opracowywania prac licencjackich, a także w wersji elektronicznej. Prezentują publicznie streszczenie pracy w formie ustnej, w połączeniu z prezentacją multimedialną.

Przykładowe tematy prac licencjackich

 1. Formy morfologiczne Helicobacter pylori i ich przypuszczalna rola w transmisji zakażeń.
 2. Biostymulatory odpowiedzi immunologicznej.
 3. Przeciwbakteryjne białko kationowe gospodarza: katepsyny i katelicydyny – budowa
  i funkcje.
 4. Biomarkery zakażenia prątkami gruźlicy.
 5. Niekonwencjonalne źródła komórek macierzystych.
 6. Eksperymentalne terapie inwazji Trypanosoma cruzi.
 7. Trichomonas – ludzki pasożyt czy komensal.
 8. Rola apoptozy w procesach fizjologicznych i zakażeniach.
 9. Biofilmy drobnoustrojów. Ich znaczenie w środowisku i utrzymaniu zdrowia człowieka.

Prace magisterskie:

Praca magisterska obejmuje realizację badań doświadczalnych w zakresie immunologii, immunologii zakażeń, mikrobiologii klinicznej, mikrobiologii sanitarnej, diagnostyki mikrobiologicznej, biotechnologii kosmetyków, biotechnologii medycznej. Prace są wykonywane w ramach projektów badawczych realizowanych w jednostce, pod bezpośrednią opieką pracowników naukowo-dydaktycznych. Studenci zbierają piśmiennictwo naukowe, które posłuży im do sformułowania hipotezy badawczej, realizują część doświadczalną pracy w oparciu o wytyczone cele badawcze stosując dobraną do zadań metodykę, opracowują wyniki pod względem statystycznym (stosują metody statystyczne i narzędzia informatyczne do szczegółowej analizy danych eksperymentalnych) i graficznym, proponują  interpretację wyników, poddają je krytycznej analizie, uczą się prowadzenia dyskusji naukowej. Studenci przygotowują pracę magisterską w formie pisemnej, a także w wersji elektronicznej,  w oparciu o przyjęte wytyczne, a także prezentują publicznie tezy swojej pracy w formie ustnej, w połączeniu z prezentacją multimedialną.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 1. Modulacja kolonizacji świnek morskich pałeczkami H. pylori przez M. bovis BCG.
 2. Specyfika wiązania LPS H. pylori z receptorem DC-SIGN.
 3. Rola IL-8 w interakcji makrofagów z prątkami gruźlicy badana na poziomie fagocytozy
  i sekrecji cytokin.
 4. Warianty genu interleukiny 10 i produkcja tej cytokiny w stymulowanych antygenami mykobakterii hodowlach pełnej krwi pacjentów z aktywną gruźlicą i latentnym zakażeniem M. tuberculosis.
 5. Otrzymywanie rekombinowanego antygenu MAG1 Toxoplasma gondii w systemie ekspresyjnym Escherichia coli.
 6. Badanie aktywności wybranych tiosemikarbazydów, tiadiazoli i triazoli wobec Toxoplasma gondii .
 7. Aktywność wydzielnicza makrofagów mysich stymulowanych przesączami hodowli zawiesinowych i biofilmowych Staphylococcus ureus.
 8. Badanie aktywności wybranych olejków eterycznych i ich składników wobec  klinicznych szczepów Candida spp.

 

Przydatne linki

Galeria zdjęć

Materiały dla studentów