KATEDRA EKOLOGII I ZOOLOGII KRĘGOWCÓW

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Andrzej Kruk

Adres: 90-237 Łódź, ul Banacha 12/16, budynek A

Tel: +48 42 635 44 33 (Sekretariat)

Fax: +48 42 665 58 17 (Sekretariat)

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/

pokój

Konsultacje

prof. dr hab. 

Andrzej Kruk

(Kierownik Katedry,

Dziekan Wydziału)

+48 42 635 44 36

A /410

Poniedziałek

Czwartek

12:00-13:00

(w Dziekanacie)

prof. dr hab.

Mirosław Przybylski 

+48 42 635 44 33

A/408

Czwartek

12:00-14:00

prof. dr hab.  

Piotr Zieliński

+48 42 635 44 34

A/418

Środa

12:00-14:00

dr hab.

Małgorzata Dukowska

prof. UŁ

+48 42 635 44 33

A/430

Wtorek

11:00-13:00

dr hab.

Joanna Grabowska

prof. UŁ

+48 42 635 45 13 joanna.grabowska@biol.uni.lodz.pl  A/407 

Poniedziałek

10:00-11:30

dr Philippe Kok

prof. UŁ

+48 42 635 44 33 philippe.kok@biol.uni.lodz.pl A/408  

dr Martin Reichard

prof. UŁ

+48 42 635 44 33 martin.reichard@biol.uni.lodz.pl    

dr hab.

Carl Smith

prof. UŁ

+48 42 635 44 33 carl.smith@biol.uni.lodz.pl    
dr hab.

Lorenzo Vilizzi

prof. UŁ

+48 42 635 44 33

 

A/415  
dr hab. Mariusz Tszydel

+48 42 635 44 33

 

A/420

Środa

12:00-14:00

dr hab. Grzegorz Zięba

+48 42 635 44 33

A/413

Środa 

11:00-13:00

dr Alejandro Ibáñez Ricomá

+48 42 635 44 33

A/408  

dr Richard Bailey

+48 42 635 44 33

A/408   

dr Dagmara Błońska

+48 42 635 44 33

A/416

Środa 

11:00-12:00

dr Bartosz Janic

+48 42 635 44 33

A/416

Środa 

11:00-12:00

dr Lidia Marszał

+48 42 635 44 33

A/413

Poniedziałek 

11:00-13:00

dr Dariusz Pietraszewski

+48 42 635 44 33

dariusz.pietraszewski@biol.uni.lodz.pl

A/416

 

dr Eliza Szczerkowska-Majchrzak

+48 42 635 44 33

A/420

Czwartek 

10:00-12:00

mgr Maciej Jażdżewski

+48 42 635 44 33

A/421

9:00-15:00 

mgr Szymon Tybulczuk 

+48 42 635 44 33

szymon.tybulczuk@biol.uni.lodz.pl

A/422

 

mgr Kacper Pyrzanowski

+48 42 635 44 33

A/432

 

prof. dr hab.

Gordon H. Copp

(honorowy pracownik naukowy)

48 42 635 44 33   A/408  
prof. dr hab.

Ali Serhan Tarkan

(scientific member)

+48 42 635 44 33   A/408  

prof. dr hab.

Wanda Galicka

(profesor emerytowany)

+48 42 635 44 35  wanda.galicka@biol.uni.lodz.pl A/415  

prof. dr hab.

Maria Grzybkowska

(profesor emerytowany)

+48 42 635 44 37  maria.grzybkowska@biol.uni.lodz.pl A/429  

 

prof. dr hab.

Tadeusz Penczak

(profesor emerytowany)

+48 42 635 45 13 A/407  

dr hab. Łukasz Głowacki

(pracownik emerytowany)

+48 42 635 44 33 lukasz.glowacki@biol.uni.lodz.pl A/411  

 

 

Doktoranci:

 

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

mgr Sebastian Kozic

+48 42 635 44 33

mgr Joanna Leszczyńska

+48 42 635 44 33

mgr Marta Leśniak

+48 42 635 44 33

mgr Kacper Pyrzanowski

+48 42 635 44 33

 

Tematyka badań:

 • Biologia wybranych gatunków ryb i minogów. 
 • Rola ryb, jako indykatora stopnia degradacji środowiska i regulatora procesów biologicznych; ocena długoterminowych zmian w zgrupowaniach ryb.
 • Monitoring ichtiofauny systemów rzecznych i starorzeczy.
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w badaniach zespołów organizmów rzecznych.
 • Ekologia inwazyjnych gatunków ryb.
 • Strategia żerowania ryb; rozdział ich nisz pokarmowych na podstawie analizy preferencji siedliskowych ofiar.
 • Analiza rozkładów przestrzennych liczebności i biomasy gatunków słodkowodnych oraz różnorodności ich zespołów.
 • Monitoring, ekologia, biologia płazów, gadów i ptaków.
 • Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na występowanie i rozprzestrzenienie chronionych gatunków na terenie województwa łódzkiego.
 • Ocena jakości wód na podstawie parametrów fizyko-chemicznych  i zgrupowań bezkręgowców.
 • Częstotliwość występowania deformacji morfologicznych muchówek Chironomidae jako wskaźnik jakości wody; dryf bezkręgowców i/lub ich wylinek w rzekach (aspekt aplikacyjny).
 • Skład i struktura zgrupowań owadów Chironomidae w rzekach nizinnych, refugia, produktywność ekologiczna.
 • Ekologia chruścików (Trichoptera) oraz ich zdolności adaptacyjne w odpowiedzi na antropogeniczne przekształcenia środowiska wodnego
 • Bioenergetyka i produktywność ekosystemów rzecznych i zbiorników zaporowych.
 • Interakcje międzygatunkowe.

 

Realizowane projekty:

 • NCN - UMO-2015/19/B/ST10/02167 - Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod z zakresu rozpoznawania obrazów do kompleksowej analizy zlewniowej wpływu antropogenicznych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych na jakość zasobów wodnych; kierownik: dr hab. E. Kiedrzyńska, wykonawca: prof. A. Kruk (lata realizacji: 2016-2019)
 • Development and implementation of risk assessment tools for non-native aquatic taxa; (International programme) UK Department of Environment, Food and Rural Affairs, Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Sciences, Lowestoft, UK; wykonawca: dr L. Vilizzi (lata realizacji: 2004­–present)
 • NCN - UMO-2016/21/P/NZ8/03919 - „Convergent evolution in the threespine stickleback”, laureat konkursu POLONEZ współfinansowany z programu Horyzont 2020 w ramach działań Maria Skłodowska-Curie (COFUND); kierownik: dr Carl Smith, wykonawca: prof. M. Przybylski (lata realizacji: 2017-2019)
 • NCN - UMO-2011/01/D/NZ8/01807 - Cechy biologii bassa słonecznego Lepomis gibbosus sprzyjające inwazji w kontekście przewidywanych zmian klimatu; kierownik: dr G. Zięba (lata realizacji: 2011-2015) 
 • NCN N N 304 023 240 - Ocena bioakumulacji wybranych metali w bezkręgowcach bentosowych (Chironomidae) o rozmaitych adaptacjach do środowiska; kierownik dr. M. Dukowska (lata realizacji  2011-2016).
 • MNiSW N304 323135 – Znaczenie nowych stanowisk lęgowych dla wyjaśnienia wzrostu liczebności bociana czarnego (Ciconia nigra) w Polsce środkowej; kierownik: prof. P. Zieliński (lata realizacji: 2008-2011)
 • MNiSW N304 305 140 – Zagrożenia i długoterminowe zmiany (1963-2013) w ichtiofaunie Warty wskutek stresów antropogenicznych i oddziaływania gatunków inwazyjnych; kierownik: prof. A. Kruk (lata realizacji: 2011-2016)
 • 213/BN/D/2013 - Ocena wpływu tamy i toru kajakowego na funkcjonowanie nizinnej rzeki. Wartość ogólna zadania: 57 500 PLN. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 42 000 PLN; kierownik: dr E. Szczerkowska-Majchrzak (lata realizacji: 2013-2014) 
 • 867/BN/D/2015 - Monitoring ichtiofauny zlewni rzeki Pilicy (szósta dekada badań) - nasilenie i kierunki długoterminowych (1963-2017) zmian metapopulacji i metazespołów ryb w wyniku antropopresji i napływu gatunków obcych. Wartość ogólna zadania: 157 298,88 PLN. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 120 000,00 PLN; kierownik: dr hab. Ł. Głowacki (lata realizacji:  2015-2017)
 • MNiSW N N304 40 9239 - Rola pontokaspijskich babkowatych (Gobiidae) w rozprzestrzenianiu się pasożytów na tereny Polski wzdłuż centralnego inwazyjnego korytarza; kierownik: prof. M. Ovczarenko (Instytut Parazytologii PAN Warszawa); wykonawca: prof. J. Grabowska (lata realizacji: 2010-2013)
 • MNiSW N N304 37 1539 - Wpływ obcego gatunku ryby, babki łysej (Neogobius gymnotrachelus), na występowanie głowacza białopłetwego (Cottus gobio); kierownik prof. T. Kakareko UMK Toruń; wykonawcy: prof. J. Grabowska, prof. M. Przybylski, dr D. Pietraszewski (lata realizacji: 2010 – 2013)
 • MNiSW 0438/T02/2010/70 - Budowa i właściwości włókien chruścików (Insecta, Trichoptera) w aspekcie możliwości ich aplikacyjnego zastosowania. Projekt realizowany w ramach PROGRAMU IUVENTUS PLUS; kierownik: dr M. Tszydel (rok realizacji: 2011)
 • MNiSW N N304 023240 - Ocena bioakumulacji wybranych metali w bezkręgowcach bentosowych (Chironomidae) o rozmaitych adaptacjach do środowiska; kierownik: dr hab. M. Dukowska (lata realizacji: 2011-2016)
 • MNiSW N304 365338 - Preferencje siedliskowe kozy złotawej (Sabanejewia aurata) i kozy (Cobitis taenia); kierownik: prof. M. Przybylski (lata realizacji: 2010-2014)
 • Nr. Ed.VII.4346/G-17/2009/2010 - Geobotaniczno-sozologiczna waloryzacja i delimitacja siedlisk przyrodniczych Łodzi jako warunek zrównoważonego, funkcjonalno-przestrzennego jej rozwoju, w zakresie: Ichtiofauna strumieni miasta Łodzi – stan, zagrożenia, perspektywy. Grant Prezydenta Miasta Łodzi; kierownik: prof. A. Kruk (lata realizacji: 2009-2010)
 • MNiSW N304 378138 - Wpływ piętrzenia nizinnych rzek na biologię wybranych grup owadów; kierownik: mgr M. Kurzawski (lata realizacji: 2010-2011)
 • MNiSW N304 2212237 – Procesy metapopulacyjne gatunków i zbiorowisk ryb w systemie dużej rzeki nizinnej; kierownik: dr hab. Ł. Głowacki; wykonawca prof. T. Penczak (lata realizacji: 2009-2012)
 • Fp7-People-2007-2-1-Ief - Modelling of non-native fish species responses to climate change. Komisja Europejska, Marie Curie Intra-European Fellowships. Realizowany w: Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas), Lowestoft Laboratory, Wielka Brytania; kierownik: prof. G.H. Copp; wykonawca: dr G. Zięba (lata realizacji: 2008-2010)
 • MNiSW N305 101 635 – Zagrożenia i zmiany w ichtiofaunie systemu rzeki Bug w następstwie wzrostu liczebności gatunków inwazyjnych i stresów antropogenicznych; kierownik: prof. T. Penczak (lata realizacji: 2008-2011)
 • MNiSW N303 127 32/4022 - Tempo wzrostu, reprodukcja i żerowanie, jako wyznaczniki potencjału inwazyjnego trawianki Perccottus glenii (Odontobutidae, Perciformes); kierownik: dr J. Grabowska (lata realizacji: 2007-2009)
 • WAR/334/79 - British & Polish Young Scientistics - Alternative male mating tactics in bitterling fishes. Realizowany w Department of Biology, University of Leicester, Wielka Brytania; kierownik: dr Carl Smith, wykonawca: dr G. Zięba (czas realizacji: 27.06 - 3.08.2006)
 • MNiI P04F 060 29 – Różnorodność ekologiczna na przykładzie ryb w małej rzece; grant promotorski; kierownik: prof. T. Penczak (lata realizacji: 2005-2007)
 • Nr. 2 P04F 015 29 - Analiza preferencji wyboru małży (Unionidae) do rozrodu różanki Rhodeus sericeus; kierownik: dr hab. prof. nadzw. M. Przybylski (lata realizacji: 2005-2007)
 • Nr. 2 P04G 076 26 - Obce gatunki inwazyjne w faunie Polski w kontekście ochrony różnorodności biologicznej; kierownik: dr J. Grabowska (lata realizacji: 2004-2007)
 • KBN 6 P04F 012 25 - Bentos nizinnej rzeki w warunkach powrotu do naturalnego przepływu po długotrwałych zaburzeniach spowodowanych piętrzeniem i funkcjonowaniem górskiego toru kajakowego; kierownik: prof. M. Grzybkowska (lata realizacji: 2003-2006)
 • KBN Nr 3 P04G 062 25 – Monitoring ichtiofauny systemu rzeki Pilicy; kierownik: prof. T. Penczak (lata realizacji: 2003-2006)
 • KBN Nr 3 P04F 056 23 - Strategia żerowania i rozrodu jako cechy sprzyjające inwazji babki łysej Neogobius gymnotrachelus; kierownik: dr J. Grabowska ( lata realizacji: 2002- 2005)
 • GRANT Radomsko-Kieleckiego Towarzystwa Przyrodniczego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Kielcach - Ocena zgrupowania bentofauny w Krasnej na terenie planowanego rezerwatu przyrody” w ramach projektu: „Ochrona i zrównoważone zagospodarowanie doliny rzeki Krasnej”; kierownik: dr M. Dukowska (lata realizacji: 2001-2002)
 • Leśnictwo Miejskie – Łódź „Fauna w lasach Miasta Łodzi” w „Programie ochrony przyrody w lasach Miasta Łodzi”; kierownik: prof. M. Grzybkowska (lata realizacji: 2001)
 • KBN 6 P04F 047 19 - Mozaikowość warunków środowiskowych a struktura i obfitość zoobentosu w rzece o silnie zakłócanym reżimie hydrologicznym; kierownik: prof. M. Grzybkowska (lata realizacji: 2000-2002)
 • KBN Nr 6 P04F 008 19 - Rekonstrukcja ichtiofauny rzeki Bzury oraz jej dorzecza wobec polepszania się jakości wody jej zlewni; kierownik: mgr G. Zięba (lata realizacji: 2000-2001)
 • KBN P04F 023 18 - Ocena tempa wzrostu ryb w systemie rzecznym ze zdegradowaną rzeką główną; kierownik: dr J. Grabowska (lata realizacji: 2000-2001)
 • KBN Nr 6 P04F 027 18 - Analiza różnic fenotypowych między populacjami minoga ukraińskiego Endontomyzon mariae, zasiedlającymi dorzecza Wisły i Odry; kierownik: mgr L. Marszał (lata realizacji: 2000-2001)
 • KBN Nr 6 P04F 060 14 - Znaczenie starorzeczy dla funkcjonowania ekosystemów rzecznych, różnorodności ichtiofauny i utrzymaniu racjonalnej gospodarki rybackiej; kierownik: prof. T. Penczak (lata realizacji: 1998-2001)
 • KBN Nr 6 P04F 033 14 – Stan ichtiofauny dużej rzeki nizinnej (Warta) w warunkach silnej antropopresji; kierownik: dr A. Kruk (lata realizacji: 1998-1999)
 • KBN Nr 6 P04F 081 14 - Wpływ zbiornika Jeziorsko na ochotkowate i ich bazę pokarmową w Warcie poniżej piętrzenia; wykonawca: mgr M. Dukowska; kierownik: prof. M. Grzybkowska (lata realizacji: 1998-1999)
 • KBN Nr 6 P04F 00212 - Analiza cech cyklu życiowego różanki Rhodeus sericeus amarus; kierownik: dr M. Przybylski (lata realizacji: 1997-1999)
 • KBN Nr 6 P04F 028 10 - Analiza zróżnicowania synurbijnych populacji myszy polnej Apodemus agrarius (Pallas 1771) na podstawie cech niemetrycznych i metrycznych; kierownik: prof. J. Markowski (lata realizacji: 1997-1998)
 • KBN Nr 6 P04F 040 12 - Wpływ degradacji rzeki na różnorodność gatunkową ichtiofauny w jej dopływach; kierownik: mgr J. Kostrzewa (lata realizacji: 1997-1998)
 • KBN Nr 6 P04F 019 11 - Praktyczne znaczenie metody ABC w ocenie stanu zespołów ryb dużej rzeki nizinnej; grand młodego badacza; kierownik: mgr A. Kruk (lata realizacji: 1996-1997)
 • KBN 6 PO4F 002 1 - Reakcja bentofauny na dopływ allochtonicznej materii organicznej w rzece nizinnej o zmienionym reżimie hydrologicznym; kierownik: mgr M. Dukowska (lata realizacji: 1996-1997)
 • KBN Nr 6 P204 051 06 - Genetyka ekologiczna zająca Lepus europaeus; kierownik: prof. J. Markowski (lata realizacji: 1995-1997)
 • KBN Nr 6 P04F 037 09 - Znaczenie dwulęgowości w strategii rozrodczej jaskółki dymówki (Hirundo rustica); kierownik: prof. J. Bańbura (lata realizacji: 1995-1997)
 • KBN Nr 6 P04F 013 11 - Ocena poziomu zmienności biochemicznej synurbijnych populacji myszy polnej Apodemus agrarius (Pallas 1771) na terenie Łodzi; kierownik: prof. J. Markowski (lata realizacji: 1995-1996)
 • KBN Nr 282 P04 95 08 - Dieta filtrujących Trichoptera a skład sestonu; kierownik: mgr A. Temech (lata realizacji: 1995-1996)
 • KBN 200/046/183 - Struktura i funkcjonowanie biocenoz w dużej aluwialnej rzece będącej pod wpływem zbiornika zaporowego; kierownik: prof. T. Penczak (lata realizacji: 1990-1994)
 • CPBP 04.09 - Bioenergetyka ryb w rzekach nizinnych; kierownik: prof. T. Penczak (lata realizacji: 1986-1990)
 • CPBP 04.10.08 - Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Ekosystemy wodne, ich funkcjonowanie, ochrona i restauracja; kierownik: prof. T. Penczak (lata realizacji: 1987-1988)
 • 19 (305) Badania dynamiki zmian populacji ryb występujących w rzekach i zbiornikach zaporowych jako podstawa racjonalizacji gospodarki rybackiej; kierownik: prof. M. Zalewski. Zadanie badawcze Pokarm połci, leszcza i krąpia w Sulejowskim Zbiorniku Retencyjnym; kierownik: dr M. Grzybkowska (lata realizacji: 1983 - 1985 i 1988 r)
 • WE 10.2 - Zmiany w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów w strefie oddziaływania Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego (kierownik prof. R. Olaczek, dr H. Jakubowski). Zadania badawcze: Bezkręgowce, szczególnie Chironomidae, w pięciorzędowych odcinkach rzek nizinnych, Widawce i Grabi oraz pokarm dominujących gatunków ryb karpiowatych; kierownik: dr M. Grzybkowska (lata realizacji: 1982 – 1985)
 • MR II/15 - Ekologiczne podstawy zagospodarowania zlewni Wisły; kierownik: prof. T. Penczak (lata realizacji: 1981-1985)
 • WE 10.02 - Rola systemu jeziornego w obiegu materii w krajobrazie oraz procesy obiegu w jeziorze; kierownik: prof. T. Penczak (lata realizacji: 1976-1980) 

 

Współpraca:

 • 1) Formalna współpraca
 • BRAZYLIA – Uniwersytet w Marindze, Parana 1998-2009 - "Ekologia ryb słodkowodnych w Stanie Parana, Brazylia i w Polsce" - temat badawczy realizowany z partnerem brazylijskim, Uniwersytet w Maringa, w ramach protokołu wykonawczego do umowy międzyrządowej (współpraca dwustronna). Realizowane tematy: ichtiofauna rzek Stanu Parana; zespoły ryb, parametry populacyjne, produkcja i konsumpcja pokarmu w rzekach przegrodzonych tamami; abiotyczne czynniki wpływające na produkcję ryb w rzekach tropikalnych; porównanie fauny naroślinnej rzeki tropikalnej i umiarkowanej. Współpracownicy: prof. A. A. Agostinho, dr A. M. Takeda – prof. T. Penczak, prof. M. Grzybkowska.
 • 2) Niesformalizowana współpraca
 • HISZPANIA – Muzeum Przyrodnicze, Madryt,Universitat de Girona, Girona, Catalonia. Realizowane tematy: pokarm, wzrost i rozród ryb rzecznych Hiszpanii. Współpracownicy: dr M. Valladolid – dr M. Przybylski
 • KOREA - Kyung Hee University w Seulu. Realizowany temat: Modelowanie matematyczne danych ekologicznych (sztuczne sieci neuronowe). Współpracownicy: Prof. Y.S. Park i dr hab. prof. nazdw.  A. Kruk, Prof. dr hab. T. Penczak 
 • WIELKA BRYTANIA – Leicester University, Leicester, Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) Lowestoft. Realizowane tematy: biologia różanki; biologia gatunków inwazyjnych. Współpracownicy: dr C. Smith, dr G. H. Copp – dr G. Zięba, dr hab. prof. nadzw. J. Grabowska dr hab. prof. nazdw. M. Przybylski
 • CZECHY – Masaryk University, Brno Institute of Botany and Zoology. Realizowane tematy: stan zapasożycowienia obcych, inwazyjnych gatunków ryb na przykładzie populacji: babki łysej (Neogobius gymnotrachelus), babki szczupłej (Neogobius fluviatilis), babki marmurkowej (Proterorhinus marmoratus), trawianki (Perccottus glenii) z Wisły i Bugu. Współpracownicy: dr M. Ondračkova i dr hab. prof. nazdw. J. Grabowska
 • SŁOWACJA – Comenius University, Bratislava Faculty of Natural Sciences, Department of Ecology. Realizowany temat: strategia żerowania inwazyjnych gatunków ryb na przykładzie populacji: babki byczej (Neogobius melanostomus) i babki szczupłej (Neogobius fluviatilis). Współpracownicy: prof. dr. hab. Vladimir Kovač i dr hab. prof. nadzw. J. Grabowska

 

Usługi/Ekspertyzy:

 • Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (ryby i minogi)
 • Ekspertyzy ichtiologiczne
 • Plany Zadań Ochrony dla obszarów chronionych
 • Oceny stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego wód na podstawie występowania bezkręgowców oraz elementów przyrody ożywionej i nieożywionej towarzyszącej wodom śródlądowym
 • Inwentaryzacja faunistyczna środowisk wodnych

 

Tematyka prac dyplomowych:

Tematy prac dyplomowych łączą się ściśle z badaniami prowadzonymi aktualnie w Katedrze i dotyczą ekologii środowisk rzecznych m.in. różnorodności biologicznej ichtiofauny i bentofauny w wodach płynących i starorzeczach, wpływu antropopresji na stan ichtiofauny oraz bentofauny, zmian w składzie i liczebności fauny kręgowców i bezkręgowców stwierdzonych w badaniach monitoringowych, biologii wybranych przedstawicieli kręgowców i bezkręgowców. Materiał do prac, w zależności od tematu i preferencji studentów, zbierany może być w trakcie wyjazdów terenowych, jak i w toku prac laboratoryjnych.

 

Przykładowe tematy prac licencjackich i magisterskich:

 • Zoobentos w siedliskowo zróżnicowanej, nizinnej rzece o silnie modyfikowanym przepływie.
 • Zastosowanie organizmów wodnych do oceny jakości wód.
 • Zasoby pokarmowe i ich wykorzystanie przez ciernika (Gasterosteus aculeatus L.) w dużej rzece nizinnej.
 • Występowanie minogów w Polsce.
 • Wybrane aspekty biologii ryb i minogów.
 • Wpływ zbiornika Jeziorsko na biocenozę rzeki Warty poniżej piętrzenia.
 • Wpływ zbiornika „Kotliny” na ichtiofaunę rzeki Miazgi.
 • Wpływ górskiego toru kajakowego na biocenozę nizinnej rzeki
 • Struktura zespołów ryb w rzekach.
 • Strategie żerowania i rozrodu wybranych gatunków ryb słodkowodnych.
 • Różnorodność gatunkowa i jej ochrona.
 • Rozdział zasobów pokarmowych między okoniem (Perca fluviatilis L.) i jazgarzem (Gymnocephalus cernuus (L.) żerujących wśród zanurzonych makrofitów w rzece poniżej piętrzenia.
 • Reakcja wybranych cech biologicznych i parametrów populacyjnych Chironomidae (Diptera) na piętrzenie w niskorzędowym odcinku nizinnej rzeki.
 • Reakcja bentofauny nizinnej rzeki na silne zaburzenia; powrót do wysokiej częstotliwości zmian przepływu po renaturyzacji (trzeci okres badań).
 • Płodność Chironomidae w zurbanizowanym niskorzędowym odcinku rzeki nizinnej.
 • Ocena jakości wody Drzewiczki na podstawie dryfujących wylinek poczwarkowych Chironomidae (Diptera).
 • Ocena bioakumulacji wybranych metali w tkankach larw i imagines ochotkowatych.
 • Obce gatunki ryb w wodach Polski: ich biologia, historia inwazji, wpływ na rodzime ekosystemy.
 • Muchówki Chironomidae (Diptera) w ekologii, ekotoksykologii i paleobiologii.
 • Monitoring wód.
 • Metale ciężkie w osadach dennych zurbanizowanego odcinka spiętrzonej rzeki.
 • Ichtiofauny wybranych rzek Polski.
 • Ichtiofauna systemu rzeki Liwiec.
 • Ichtiofauna rzek nizinnych o różnym stopniu nasilenia antropopresji.
 • Ichtiofauna Czarnej Koneckiej.
 • Hydromorfologiczna charakterystyka spiętrzonej rzeki
 • Ekologia bezkręgowców wodnych.
 • Biologia i ochrona ryb; wzrost, żerowanie, reprodukcja, preferencje mikrosiedliskowe gatunków.
 • Bentos i fauna naroślinna w dużej rzece nizinnej.

 

Materiały dla studentów:

 

Wybrane publikacje:

 • Kopeć D., Ratajczyk N., Wola A., Walisch M, Kruk A. 2014. Flooplain forest vegetation response to hydroengineering and climatic pressure – A five decade comparative analysis in the Bzura River valley (Central Poland). Forest Ecology and Management, 314: 120-130.
 • Bańbura J., Skwarska J., Bańbura M., Glądalski M., Holysz M., Kalinski A., Markowski M., Wawrzyniak J., Zieliński P. 2013. Spatial and temporal variation in heterophil-to-lymphocyte ratios of nestling passerine birds: comparison of blue tits and great tits. PLoS One 8(9): e74226. doi:10.1371/journal.pone.0074226.
 • Penczak T., Kruk A., Głowacki Ł., Galicka W. 2013. The role of streams of different sizes in recovery of fish fauna in the Pilica River catchment. River Research and Applications, 00: 000-000. DOI: 10.1002/rra.2699.
 • Dukowska M., Grzybkowska M., Kruk A., Szczerkowska-Majchrzak E. 2013. Food niche partitioning between perch and ruffe: combined use of a self-organising map and the IndVal index for analysing fish diet. Ecological Modelling, 265: 221-229. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2013.06.022.
 • Głowacki Ł.B., Penczak T. 2013. Drivers of fish diversity, homogenization/differentiation and species range expansions at the watershed scale. Diversity and Distributions, 19: 907-918. DOI: 10.1111/ddi.12039.
 • Kruk A., Penczak T. 2012. Natural regeneration of fish assemblages in the Pilica River after a reduction of point-source pollution. River Research and Applications, DOI: 10.1002/rra.2562.
 • Adamczyk J.J.,  Kruk A., Penczak, T., Minter D. 2012. Factors shaping communities of pyrophilous macrofungi in microhabitats destroyed by illegal campfires. Fungal Biology, DOI: 10.1016/j.funbio.2012.07.003.
 • Dukowska M., Michałowicz J., Grzybkowska M. 2012. Influence of natural organic matter and metal accumulation in sediment on riverine macrobenthic assemblages. Polish Journal of Ecology, 2: 351-362.
 • Głowacki Ł., Penczak T. 2012. Large dam reservoirs are probably long-period oscillators of fish diversity. Journal of Fish Biology, 80: 2213-2235. DOI: 10.1111/j.1095-8649.2012.03274.x.
 • Penczak T., Głowacki Ł., Kruk A., Galicka W. 2012. Implementation of a self-organizing map for investigation of impoundment impact on fish assemblages in a large, lowland river: Long-term study. Ecological Modelling, 227: 64-71.
 • Spence R., Wootton R.J., Przybylski M., Zięba G., Macdonald K., Smith C. 2012. Calcium and salinity as selective factors in plate morph evolution of the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus). Journal of Evolutionary Biology, 00: 000-000. DOI: 10.1111/j.1420-9101.2012.02585.x.
 • Głowacki Ł. 2011. Accuracy of species richness estimators applied to fish in small and large temperate lowland rivers. Biodiversity and Conservation, 20: 1365-1384. DOI: 10.1007/s10531-011-0032-1.
 • Głowacki Ł., Grzybkowska M., Dukowska M., Penczak T. 2011. Effects of damming a large lowland river on Chironomids and fish assessed with (Multiplicate partitioning of) true/hill biodoversity measures. River Research and Applications, 37: 612-629. DOI: 10.1002/rra.1380.
 • Penczak T. 2011. Fish assemblages composition in a natural, then regulated, stream: A quantitative long-term study. Ecological Modelling, 222: 2103–2118.
 • Grabowska J., Kotusz J., Witkowski A. 2010. Alien invasive fish species in Polish waters an overview. Folia Zoologica, 59(1): 73-85.
 • Szczerkowska-Majchrzak E., Grzybkowska M, Dukowska M. 2010. Effect of flow fluctuations on patch dynamics and chironomid distribution in a medium-sized lowland river. Journal of Freshwater Ecology, 25 (3): 437-448.
 • Rutkowski R., Rejt Ł., Tereba A., Gryczyńska-Siemiątkowska A., Janic B. 2009. Population genetic structure of the European kestrel Falco tinnunculus in Central Poland. European Journal of Wildlife Research, 56(3): 297-305.
 • Grabowska J., Grabowski M., Pietraszewski D., Gmur J. 2009. Non-selective predator – the versatile diet of Amur sleeper (Perccottus glenii Dybowski, 1877) in the Vistula River (Poland), a newly invaded ecosystem. Journal of Applied Ichthyology, 25: 451-459.
 • Penczak T., Agostinho A.A., Gomes L., Latini J.D. 2009. Impacts of a reservoir on fish assemblages of small tributaries of the Corumba River, Brazil. River Research and Applications, 25 (8): 1013-1024.
 • Tszydel M., Grzybkowska M., Kruk A., 2009. Influence of dam removal on trichopteran assemblages in the lowland Drzewiczka River, Poland. Hydrobiologia, 630: 75-89.
 • Głowacki Ł., Penczak T. 2008. New Species Richness Predictors First Tested on Fish in a small Tropical Stream. Transactions of the American Fisheries Society, 137: 431–437. 
 • Kruk A. 2007. Role of habitat degradation in determining fish distribution and abundance along the lowland Warta River, Poland. Journal of Applied Ichthyology, 23: 9-18.
 • Przybylski M., Reichard M., Spence R. & Smith C. 2007. Evidence that the spatial distribution of fertilizations determines variance in male reproductive success in the European bitterling, Rhodeus amarus. Behaviour, 144: 1403-1417.
 • Kruk A., Lek S., Park Y.-S., Penczak T. 2007. Fish assemblages in the large lowland Narew River system (Poland): Application of the self-organizing map algorithm. Ecological Modelling, 203: 45-61.
 • Dukowska M.,  E. Szczerkowska E., Grzybkowska M., Tszydel M., T. Penczak T. 2007. Effect of flow manipulations on benthic fauna communities in a lowland river: interhabitat comparison. Polish Journal of Ecology, 55: 101-112.
 • Penczak T., Kruk A., Grzybkowska M., Dukowska M. 2006.  Patterning of impoundment impact on chironomid assemblages and their environment with use of the self-organizing map (SOM). Acta Oecologica, 30: 312-321.
 • Grabowska J. 2005. Reproductive biology of racer goby Neogobius gymnotrachelus in the Włocławski Reservoir (Vistula River, Poland). Journal of  Applied Ichthyology, 21: 296-299.
 • Głowacki Ł., Penczak T. 2005. Species richness estimators applied to fish in a small tropical river sampled by conventional methods and rotenone. Aquatic Living Resources, 18: 159-168.
 • Grabowska J., Grabowski M. 2005. Diel-feeding activity in early summer of racer goby Neogobius gymnotrachelus (Gobiidae): a new invader in the Baltic basin. Journal of Applied Ichthyology, 21: 282-286.
 • Copp G.H., Bianco P.G., Bogutskaya N.G., Eros T., Falka I., Ferreira M.T, Fox M.G., Freyhof J., Gozlan R.E., Grabowska J., Kovac V., Moreno-Amich R., Naseka A.M., Penaz M., Povz M., Przybylski M., Robillard M., Russell I.C., Stakenas S., Sumer S,  Vila-Gispert A., Wiesner C. 2005. To be, or not to be, a non-native freshwater fish? Journal of Applied Ichthyology, 21: 242-262.
 • Penczak T., Kruk A., Park YS., Lek S. 2005. Patterning spatial variation in fish assemblage structures and diversity in the Pilica River system. 100-113. In: Lek, S., Scardi, M., Verdonschot, P.F.M., Descy, J.P., Park, Ys  (Eds.)  Modelling Community Structure in Freshwater Ecosystems. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 518 pp.
 • Penczak T., Galicka W., Głowacki Ł., Koszaliński H., Kruk A., Zięba G., Kostrzewa J., Marszał L. 2004. Fish assemblages changes relative to environmental factors and time in the Warta River, Poland, and its oxbow lakes. Journal of fish Biology, 64: 483-501.
 • Smith C., Reichard M., Jurajda P., Przybylski M. 2004. The reproductive ecology of the European bitterling (Rhodeus sericeus). Journal of Zoology (London), 262: 107-124.
 • Alabrudzińska J., Kaliński A., Słomczyński R., Wawrzyniak J., Zieliński P., Bańbura J. 2003. Effects of nest characteristics on breeding success of Great Tits Parus major. Acta Ornithologica, 38: 151-154.
 • Kruk A., Penczak T. 2003. Impoundment impact on populations of facultative riverine fish. Annales Limnologie – International Journal of Limnology, 39: 197-210.
 • Marszał L., Grzybkowska M., Przybylski M., Valladolid M. 2003. Feeding activity of spined loach Cobitis sp. in Lake Lucień, Poland. Folia Biologica, 51: 159-165.
 • Przybylski M., Zięba G., Marszał L., Dukowska M. 2003. Microhabitat preferences of spined loach, Cobitis sp. in the Grabia River – multivariation approach. Folia Biologica (Krakow), 51 (suppl.): 167-171.
 • Zieliński P. 2002. Brood reduction and parental infanticide – are the White Stork Ciconia ciconia and the Black Stork C. nigra exceptional? Acta Ornithologica, 37: 113-119.
 • Penczak T., Formigo N. 2000. Fish stocks in the Âncora River, north Portugal. Food consumption estimated with a bioenergetics model. Fisheries Research, 49: 117-128.
 • Głowacki Ł., Penczak T. 2000. Impoundment impact on fish in the Warta River: species richness and sample size in the rarefaction method. Journal of Fish Biology, 56: 99-108.
 • Penczak T., Kruk A. 2000. Threatened obligatory riverine fishes in human-modified Polish rivers. Ecology of Freshwater Fish, 9: 109-117.
 • Penczak T., Kruk A. 1999. Applicability of the abundance/biomass comparison method for detecting human impacts on fish populations in the Pilica River, Poland. Fisheries Research, 39: 229-240.
 • Formigo N., Penczak T. 1999. Fish stocks of the Ancora River, northern Portugal: production. Fisheries Research, 40: 91-96.
 • Penczak T. 1999. Impact of introduced brown trout on native fish communities in the Pilica River catchment (Poland). Environmental Biology of Fishes, 54: 237-252.
 • Penczak T., Agostinho A.A., Hahn N.S., Fugi R., Gomes L.C. 1999. Energy budgets of fish populations in two tributaries of the Paraná River, Paraná, Brazil. Journal of Tropical Ecology, 15: 159-177.
 • Penczak T., Głowacki Ł., Galicka W., Koszaliński H. 1998. A long-term study (1985-1995) of fish populations in the impounded Warta River, Poland. Hydrobiologia, 368: 157-173.
 • Penczak T., O'Hara K. 1998. Accuracy of fish population estimates in a navigation canal with heavy traffic. Fisheries Research, 35: 191-198.
 • Penczak T., Agostinho A.A., Latini J.D. 1997. 'Three seine nets sampling applied to the littoral zone of two Brazilian tropical rivers with reduced velocity (Brazil). Fisheries Research, 31: 93-106.
 • Penczak T. 1996. Natural regeneration of endangered fish populations in the Pilica drainage basin after reducing human impacts. pp. 121-1333. In: Kirchhofer, A., Hefti, D. (Eds.) Conservation of Endangered Freshwater Fish in Europe. Advances in Life Sciences. Birkhäuser Verlag, Basel-Boston-Berlin, 341 pp.
 • Grzybkowska M., Temech A., Dukowska M.,  1996.  Impact  of  long-term alternations of discharge and spate on chironomid community in  the lowland   Widawka River (Central Poland). Hydrobiologia, 324: 107-115.
 • Agostinho A.A., Penczak T. 1995. Populations and production of fish in two small tributaries of the Paraná River, Paraná, Brazil. Hydrobiologia, 312: 153-166.
 • Grzybkowska M., 1994. Impact of human-induced flow perturbation  on  the chironomid communities in the first order stream section of the Bzura River (Central  Poland).  (In:)  Chironomids - from  genes  to ecosystems (Cranston  P., Ed.), CSIRO Publications, Victoria, Australia, 247-253.
 • Penczak T., Agostinho A.A., Okada E.K. 1994. Fish diversity and community structure in two small tributaries of the Paraná River, Paraná State, Brazil. Hydrobiologia, 294: 243-251.
 • Grzybkowska M., 1991. Development and habitat selection of chironomid communities at long- and short-term water discharge fluctuation. Regulated Rivers: Research and Management, 6: 257-264.
 • Galicka W., Grzybkowska M., Penczak T.1990. Kształtowanie się makrobentosu i ichtiofauny rzeki Warty pod wpływem Zbiornika Jeziorsko, 322-340. W: Z. Kajak (red.) Funkcjonowanie ekosystemów wodnych, ich ochrona i rekultywacja. Część I. Ekologia zbiorników wodnych. The impact of the Sulejów Reservoir on the macrobenthos and ichthyofauna of the Warta River, 322-340. In: Z. Kajak (Ed.) The functioning of water ecosystems, their protection and recultivation. Part I. The Ecology of water ecosystems. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, 340 pp. [In Pol.].
 • Penczak T., Jakubowski H. 1990. Drawbacks of electric fishing in rivers, 115-122. In: I. G. Cowx (Ed.) Developments in Electric Fishing. Fishing News Books, Oxford, IX + 358 pp.
 • Penczak T., Romero T.E. 1990. Accuracy of a modified catch-effort method for estimating fish density in large rivers (Warta River, Poland), 191-196. In: I. G. Cowx (Ed.) Developments in Electric Fishing. Fishing News Books, Oxford, IX + 358 pp.
 • Grzybkowska M., Witczak J, 1990. Distribution and production of Chironomidae (Diptera) in the lower course of the Grabia River (Central Poland). Freshwater Biology, 24:519 - 531.
 • Bańbura J., Zieliński P. 1990. Within-clutch repeatability of egg dimensions in the Black-headed Gull Larus ridibundus. Journal für Ornithologie, 131: 305-310.
 • Grzybkowska M., Hejduk J., Zieliński P., 1990.  Seasonal dynamic and production of Chironomidae in a large lowland river upstream and downstream  from a new reservoir in Central Poland. Archiv für Hydrobiologie, 119: 439 -455.
 • Galicka W., Penczak T. 1989. Total nitrogen and phosphorus budgets in the lowland Sulejów Reservoir. Archiv für Hydrobiologie, 117, 2: 177-190.
 • Backiel T., Penczak T. 1989. The Fish and Fisheries in the Vistula River and its Tributary, the Pilica River, pp. 488-503. In: D. P. Dodge (Ed.) Proceedings of the International Large River Symposium, Honey Harbour, Ontario, Canada, 14-21 September, 1986. Can. Spec. Publ. Fish. Aquat. Sci.,106., 629 pp.
 • Grzybkowska M., 1989. Production estimates of the dominant taxa of  Chironomidae (Diptera) in the modified, River Widawka and the natural, River Grabia, Central Poland. Hydrobiologia, 179: 245-259.
 • Lobon-Cervia J., Penczak T., de Sostoa, A. 1988. Morphological variability and distribution of stickleback (Gasterosteus aculeatus L.) in Spain. Cybium, 12, 3: 219-227.
 • O'Hara K., Penczak T. 1987. Production of the three-spined stickleback, Gasterosteus aculeatus L., in the River Weaver, England. Freshwater Biology, 18: 353-360.
 • Mann R.H.K., Penczak T. 1986. Fish production in rivers: a review. Polskie Archiwum Hydrobiologii, 33, 3/4: 233-247.
 • Penczak T., Jankov J., Dikov Ts. J., Zalewski M. 1985. Fish production in the Mesta River, Rila Mountain, Samokov, Bulgaria. Fisheries Research, 3: 201-221.
 • Tátrai I., Penczak T. 1985. Influence of temperature and rate of feeding on nitrogen metabolism of juvenile bream (Abramis brama L.). Comparative Biochemistry and Physiology, 82A, 1: 125-129.
 • Penczak T. 1985. Trophic ecology and fecundity of Fundulus heteroclitus in Chezzetcook Inlet, Nova Scotia. Marine Biology, 89: 235-243.
 • Penczak T., Moliński M. 1984. Fish production in Oued Sebaou, a seasonal river in North Algeria. Journal of Fish Biology, 25: 723-732.
 • Lobon-Cervia J., Penczak T. 1984. Fish production in the Jarama River, Central Spain. Holarctic Ecology, 7: 128-137.
 • Penczak T., Mahon R., Balon E.K. 1984. The effect of an impoundment on the upstream and downstream fish taxocenes (Speed River, Ontario, Canada). Archiv für Hydrobiologie, 99, 2: 200-207.
 • Penczak T., O'Hara K. 1983. Catch-effort efficiency using three small seine Nets. Fisheries Management, 14, 2: 83-92.
 • Penczak T., Galicka W., Molinski M., Kusto E., Zalewski M. 1982. The enrichment of a mesotrophic lake by carbon, phosphorus and nitrogen from the cage aquaculture of rainbow trout, Salmo gairdneri.Journal of Applied Ecology, 19:371-393.
 • Penczak T. 1981. Ecological fish production in two small lowland rivers in Poland. Oecologia (Berl.), 48: 107-111.

 

Przydatne linki:

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

ZałącznikWielkość
Image icon dsc05552.jpg5.33 MB
Image icon dsc_0001.jpg222.4 KB
Image icon dsc_0086.jpg2.66 MB