KATEDRA ANTROPOLOGII

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Adres: 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16 budynek A

Tel: +48 42 635 44 55, +48 42 635 48 37

Fax: +48 42 635 44 13

e-mail:

Visiting Research Fellow in the Adelaide Medical School in the Faculty of Health and Medical Sciences (The University of Adelaide, Australia) w okresie 14.10.2014 - 15.10.2017, 16.10.2017 - 15.10.2020 i 16.10.2020 - 15.10.2023.


Sekretariat:

mgr Illia Shrubkovskyi

Tel: +48 42 635 44 55

e-mail: 


Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek
/pokój

Konsultacje

prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska (Kierownik Katedry)

635 44 55

A / 159

Wtorek
13:00-14:30

dr hab. Wiesław Lorkiewicz, prof. UŁ

635 48 37

A / 152

Środa
12:30-14:00
zdalnie/on-line (Teams)

dr hab. Aneta Sitek, prof. UŁ

635 44 54

A / 57

Wtorek
9:00-10:30

dr Beata Borowska

635 44 56

A / 162

Środa
12:00-13:30 
stacjonarnie

dr Florin-Mircea Iliescu

 

 

 

dr Marta Kurek

635 44 55

A/ 153

Środa
12:30-13:30
Czwartek
9:00-10:00 
stacjonarnie

dr Paulina Pruszkowska-Przybylska

635 44 55

A / 53

Czwartek
8:00-9:30 
zdalnie/ ON-LINE

dr Iwona Rosset

635 44 54

A / 57

Środa 
11.00-12.30 
stacjonarnie

mgr Illia Shrubkovskyi

635 44 55

A/ 158

sekretariat

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

mgr Justyna Karkus

635 44 55  A / 155 Wtorek
12:30-14:00

mgr Joanna Mietlińska

635 44 55

 A / 153 Środa
12:30-13:30

mgr Paulina Borówka

635 44 55

A / 156 lub Biobank

Środa
10:00-11:30
zdalnie

mgr Magdalena Kobus

635 44 55 A / 155 Wtorek
12:00-13:30
lek. med. Ewa Olender 635 44 55 A / 153  

 

Tematyka badań

Antropologia historyczna
Struktura schorzeń populacji pradziejowych i historycznych;
Zróżnicowanie biologiczne ludzkich populacji pradziejowych i historycznych;
Wykorzystanie danych antropologicznych w ustaleniu związków pokrewieństwa między osobnikami złożonymi w jednej jamie grobowej na podstawie badania historycznego materiału kostnego;
Wyznaczniki stresu środowiskowego w populacjach pradziejowych i historycznych;
Biologia populacji ludzkich z okresu rewolucji neolitycznej;
Zróżnicowanie neolitycznych populacji ludzkich z terenu Polski w zakresie cech morfologicznych szkieletu oraz archaicznego (kopalnego) mtDNA.

Antropologia ontogenetyczna
Badanie prawidłowości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży;
Czynniki różnicujące przebieg fazy progresywnej rozwoju biologicznego;
Społeczno-środowiskowe uwarunkowania procesu wzrastania;
Biologiczne przejawy rozwarstwienia społecznego populacji ludzkich;
Asymetria struktur głowy (fluktuująca i kierunkowa);
Zmienność pigmentacji skóry w populacji polskiej (czynniki warunkujące wahania wskaźnika melaniny i wskaźnika rumienia).

Odontologia (Dental Anthropology)
Cechy odontometryczne, odontoskopijne, asymetria fluktuacyjna uzębienia populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych;
Morfologia koron zębowych osobników z wadami genetycznymi (zespół Downa, rozszczep wargi i podniebienia) oraz osób z zespołem dezaprobaty płci;
Metody oceny wieku osobników na podstawie zdjęć rtg aparatu żucia;
Badania DNA pozyskanego z zębów populacji ludzkich współczesnych i historycznych (antropologia molekularna).

Antropologia kliniczna
Wpływ chorób na cechy rozwojowe;
Morfologiczne skutki schorzeń;
Badania odrębności rozwojowych chorych z wadami wrodzonymi;
Badania antropologiczne osób z zespołem dezaprobaty płci;
Analiza stanu rozwoju dzieci z chorobami alergicznymi.

Ekologia człowieka
Czynniki warunkujące wahania wskaźnika wtórnej proporcji płci (SSR - ang. Secondary Sex Ratio) populacji ludzkich.

Realizowane projekty

"Analiza epigenomu w celach dochodzeniowo-śledczych – zwiększenie możliwości identyfikacyjnych i wykrywczych badań DNA" (EPIGENOM) - projekt nr DOB-BIO10/06/01/2019 realizowany w ramach umowy z NCBiR przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz AIS.PL Sp. z o.o. Z ramienia UŁ Kierownikiem Zespołu oraz Członkiem Komitetu Sterującego jest dr hab. Aneta Sitek, prof. UŁ (Katedra Antropologii UŁ). Termin realizacji 2019-2022 rok.

„Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl” – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Poddziałanie 2.3.1. "Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki" na lata 2014-2020. POPC.02.03.01-00-0012/17  - kierownik: mgr inż. Błażej Marciniak (Pracownia Biobank Lab Katedry Biofizyki Molekularnej UŁ), koordynator: dr hab. Wiesław Lorkiewicz, prof. UŁ (Katedra Antropologii UŁ). Termin realizacji 2017-2020 rok.

„Wzorzec związanej z wiekiem i płcią zmienności gęstości mineralnej szkieletu i częstości złamań osteoporotycznych od neolitu do czasów nowożytnych jako wyznacznik zmian kondycji biologicznej populacji ludzkich” - projekt badawczy, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkusu OPUS12 (NCN), nr 2016/23/B/NZ8/03145; kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska. Termin realizacji 2017-2022 rok.

"Ukierunkowanie specjalistycznej opieki medycznej nad dzieckiem otyłym - ocena społecznych dystansów w odniesieniu do nadmiarów i niedomiarów masy ciała u dzieci i młodzieży łódzkiej w okresie ostatniego 25-lecia" - grant Prezydenta Miasta Łodzi nr 167/08/2011 (kierownik: dr hab. Elżbieta Żądzińska, prof. UŁ, wykonawcy: dr Aneta Sitek, dr Iwona Rosset oraz dr n. med. Lidia Ostrowska-Nawarycz i dr n. przyr. Tadeusz Nawarycz - Zakład Biofizyki Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych UM w Łodzi);

"Zakres zmienności cech pigmentacyjnych populacji jako istotny element wśród genetyczno-środowiskowych czynników ryzyka występowania nowotworów skóry" - grant MNiSW nr 0754/B/P01/2011/40 (kierownik: dr Aneta Sitek, wykonawcy: dr hab. Elżbieta Żądzińska, prof. UŁ, dr hab. Bogusław Antoszewski - II Katedra Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr Iwona Rosset);

"Hypoplastyczna linia neonatalna - wyznacznik stresu okołoporodowego. Możliwości praktycznego zastosowania w badaniach rozwoju prenatalnego współczesnych i historycznych populacji ludzkich" - grant MNiSW nr N303506038 (kierownik: dr hab. Elżbieta Żądzińska, prof. nadzw. UŁ, wykonawcy: dr Beata Borowska-Strugińska, dr Wiesław Lorkiewicz);

"Kształtowanie się współczesnej populacji Europy Centralnej w świetle badań neolitycznego mtDNA" - grant MNiSW nr N303335463 (kierownik: dr Wiesław Lorkiewicz, główny wykonawca: dr hab. Elżbieta Żądzińska, prof.nadzw.UŁ i dr hab. Henryk Witas, prof.UM - Zakład Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr hab. Elżbieta Haduch i dr Anita Szczepanek - Zakład Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego);

"Znaczenie alleli delta F508CFTR i warunkujących tolerancję laktozy dla oceny pochodzenia rodzimych populacji neolitycznych" - grant MNiSW nr N109286737 (kierownik: dr hab. Henryk Witas, prof UM - Zakład Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, główny wykonawca: dr hab. Elżbieta Żądzińska, prof.nadzw.UŁ).

Katedra Antropologii UŁ otrzymała dofinansowanie w ramach projektu NOVUM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (konkurs 2008) na wyposażenie laboratorium osteologicznego - pomieszczenia do przechowywania i wstępnej analizy materiałów szkieletowych - Program NOVUM Wsparcie finansowe inicjatyw o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce. Beneficjenci edycji 2008.  

Tematy badawcze dofinansowane w ramach projektu "Doktoranci - Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców" - Akronim D-RIM, którego celem jest poprawa innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności województwa łódzkiego poprzez inwestowanie w młode kadry naukowe Uniwersytetu Łódzkiego:

"Czynniki warunkujące zmienność hypoplastycznej linii neonatalnej” – dr Marta Kurek;
"Osteopenia i osteoporoza - epidemiologia schorzenia, analiza występowania w ludzkich populacjach historycznych i współczesnych"- mgr Anna Spinek.

Stypendia doktoranckie współfinansowane są przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Współpraca

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Archeologii I Etnologii PAN, Łódź
Instytut Biologii Molekularnej PAN, Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
Katedra Metod Statystycznych Instytut Statystyki i Demografii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Laboratorium Antropologii Molekularnej i Paleogenetyki Uniwersytetu we Florencji (Włochy)
Polska Akademia Nauk Zakład Antropologii
Polskie Towarzystwo Antropologiczne
Zakład Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Biofizyki Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych UM w Łodzi
Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Usługi/Ekspertyzy

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Antropologii mogą być podstawą zleconych prac usługowych w następującej tematyce:

 1. ekspertyzy antropologiczne ludzkich populacji historycznych i pradziejowych (szkieletowych i ciałopalnych), które obejmują: ocena liczby osobników w pochówku, ocena wieku biologicznego osobnika, płci, przebytych schorzeń, patologii morfologicznych (ew. odbiorca – instytucje archeologiczne, konserwatorskie zajmujące się przygotowaniem terenu pod prace budowlane, np. przy budowie autostrad; instytucje rządowe poszukujące biegłych antropologów w przypadku odkrywania np. miejsc pochówków zbiorowych. Badanie populacji pradziejowych: dr Beata Borowska-Strugińska, dr Wiesław Lorkiewicz.  Funkcję biegłego antropologa dla Instytutu Pamięci Narodowej pełnił dr Wiesław Lorkiewicz);

 2. ekspertyzy odontologiczne (ew. pracodawca jw.);

 3. ocena i monitorowanie niedoborów i nadmiarów masy ciała dzieci i osób dorosłych (ew. pracodawca – placówki edukacyjne, placówki zdrowia publicznego);

 4. monitorowanie rozwoju dzieci na podstawie aktualnych norm auksologicznych (siatek centylowych metodą LMS z możliwością precyzyjnego ustalenia pozycji centylowej) dzieci i młodzieży Łodzi (ew. pracodawca j.w.);

 5. monitorowanie norm parametrów morfologicznych w tym również cech pigmentacyjnych współczesnej populacji Polaków (ew. odbiorca – zakłady przemysłu dziewiarskiego, obuwniczego, kosmetycznego itp., zakłady pośredniczące w eksporcie odzieży, artykułów użytkowych, które powinny być dostosowane do populacyjnych norm morfologicznych, ergonomiczne).

Wybrane publikacje

Kobus M, Sitek A, Antoszewski B. Rożniecki J, Pełka J, Żądzińska E. 2021. Prenatal oestrogen-testosterone balance as a risk factor of migraine in adults. J Headache Pain 22, 119 (2021). doi: 10.1186/s10194-021-01326-3. – link

Kobus M, Sitek A, Rosset I, Pruszkowska–Przybylska P, Żądzińska E (2021) Association of prenatal sex steroid exposure estimated by the digit ratio (2D:4D) with birth weight, BMI and muscle strength in 6- to 13-yearold Polish children. PLoS ONE 16(10): e0258179. - link

Spinek AE, Majsterek I, Walczak A, Rosset I, Sewerynek E, Żądzińska E. 2021. VDR polymorphisms effect on bone mineral density in Polish postmenopausal women. Homo. 2021 Sep 28;72(3):239-260. doi: 10.1127/homo/2021/1356. – link

Pruszkowska-Przybylska P, Kobus M, Iljin A, Wiktorska JA, Żądzińska E, Sitek A. 2021. Thyroid diseases and second to fourth digit ratio in Polish adults. Sci Rep 11, 18979 (2021). doi: 10.1038/s41598-021-98436-4 - link

Pruszkowska-Przybylska P, Sitek A, Rosset I, Sobalska-Kwapis M, Słomka M, Strapagiel D, Żądzińska E, Morling N. 2021. Cortisol concentration affects fat and muscle mass among Polish children aged 6-13 years. BMC Pediatr. 2021 Aug 27;21(1):365. doi: 10.1186/s12887-021-02837-3 - link

Kuczyński W, Hoshino T, Kudrycka A, Małolepsza A, Karwowska U, Pruszkowska M, Wasiak J, Kuczyńska A, Spałka J, Pruszkowska-Przybylska P, Mokros Ł, Białas A, Białasiewicz P, Nowak D, Sasanabe R, Blagrove M, Manning J. 2021. Understanding the Associations of Prenatal Androgen Exposure on Sleep Physiology, Circadian Proteins, Anthropometric Parameters, Hormonal Factors, Quality of Life and Sex Among Healthy Young Adults – BOAT International, Multicentre Study Protocol. JMIR Research Protocols. 14/04/2021:29199 (forthcoming/in press) DOI:10.2196/29199 - link

Skibiński J, Pruszkowska-Przybylska P. 2021. Zależności między poziomem witaminy D a ilością tkanki tłuszczowej człowieka. Kosmos, 70(1), 95-102 DOI: 10.36921/kos.2021_2704  - link

Pruszkowska-Przybylska P, Sitek A, Rosset I, Sobalska‑Kwapis M, Słomka M, Strapagiel D, Żądzińska E, Morling N. 2021. Associations between second to fourth digit ratio, cortisol, vitamin D, and body composition among Polish children. Sci Rep 11, 7029 (2021). doi: 10.1038/s41598-021-86521-7 - link

Buda P, Chyb M, Smorczewska-Kiljan A, Wieteska-Klimczak A, Paczesna A, Kowalczyk-Domagała M, Okarska-Napierała M, Sobalska-Kwapis M, Grochowalski Ł, Słomka M, Sitek A, Książyk J and Strapagiel D. 2021. Association Between rs12037447, rs146732504, rs151078858, rs55723436, and rs6094136 Polymorphisms and Kawasaki Disease in the Population of Polish Children. Front. Pediatr. 9:624798. doi: 10.3389/fped.2021.624798 - link

Budd, C., Bogucki, P., Lillie, M., Grygiel, R., Lorkiewicz, W., & Schulting, R. 2020. All things bright: Copper grave goods and diet at the Neolithic site of Osłonki, Poland. Antiquity, 94(376), 932-947. doi:10.15184/aqy.2020.102 - publikacja zamieszczona na platformie Cambridge Core (Cambridge University Press)

Grochowalski Ł, Jarczak J, Urbanowicz M, Słomka M, Szargut M, Borówka P, Sobalska-Kwapis M, Marciniak B, Ossowski A, Lorkiewicz W, Strapagiel D. 2020. Y-Chromosome Genetic Analysis of Modern Polish Population. Front Genet. 2020; 11: 567309. Published online 2020 Oct 23. doi: 10.3389/fgene.2020.567309 - link

Lorkiewicz W, Karkus J, Mietlińska J, Stuss M, Sewerynek E, Plażuk D, Żądzińska E. 2020. Did parity affect bone mineral density of women in past populations? Parturition scars and BMD of Neolithic to modern skeletons from north-central Poland. Journal of Archaeological Science, 124, 105264 doi: 10.1016/j.jas.2020.105264 – link

Kurek M, Borowska B, Lubowiedzka-Gontarek B, Rosset I, Żądzińska E. 2020. Disturbances in primary dental enamel in Polish autistic children. Sci Rep. 10(1): 12751. doi: 10.1038/s41598-020-69642-3 - link

Kasielska-Trojan A, Manning JT, Antczak A, Dutkowska A, Kuczyński W, Sitek A, Antoszewski B. 2020. Digit ratio (2D:4D) in women and men with lung cancer. Sci Rep. 10(1): 11369. doi: 10.1038/s41598-020-68239-0 - link

Demesko J, Kurek M, Podlaszczuk P, Markowski J. 2020. Enamel Thickness Differs between Field and Forest European Roe Deer Capreolus capreolus. Polish Journal of Ecology. 68(1):100-107 - link

Kasielska-Trojan A, Danilewicz M, Sitek A, Antoszewski B. 2020. Body size measurements, digit ratio (2D:4D) and oestrogen and progesterone receptors' expressions in juvenile gigantomastia. J Pediatr Endocrinol Metab. 2020 Mar 26;33(3):403-408 - link

Pruszkowska-Przybylska P. 2020. Environmental and Genetic Factors Affecting Body Mass and Proportion among Individuals on the Progressive Stages of Ontogenesis in Poland (Central Europe). Jyoti Ratan Ghosh, Kaushik Bose [red]. Contemporary Issues in Childhood Malnutrition. Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-53617-348-2

Korycka-Machała M, Pawełczyk J, Borówka P, Dziadek B, Brzostek A, Kawka M, Bekier A, Rykowski S, Olejniczak AB, Strapagiel D, Witczak Z, Dziadek J. 2020. PPE51 Is Involved in the Uptake of Disaccharides by Mycobacterium tuberculosis. Cells 2020, 9(3), 603; doi: 10.3390/cells9030603 - link

Pruszkowska-Przybylska P,  Sitek A, Rosset I, Sobalska-Kwapis M, Słomka M, Strapagiel D, Żądzińska E, Morling N. 2020. Association of saliva 25(OH)D concentration with body composition and proportion among pre-pubertal and pubertal Polish children. American Journal of Human Biology, First published: 05 February 2020 doi: 10.1002/ajhb.23397 - link

Jagielski T, Borówka P, Bakuła Z, Lach J, Marciniak B, Brzostek A, Dziadek J, Dziurzyński M, Pennings L, van Ingen J, Žolnir-Dovč M and Strapagiel D. 2020. Genomic Insights Into the Mycobacterium kansasii Complex: An Update. Front. Microbiol. 10:2918. doi: 10.3389/fmicb.2019.02918 – link

Karkus J, Chabrzyk P, Majorek M. 2020. Pochówki w krypcie pojezuickiego kościoła św. św. Wojciecha i Stanisława w Kaliszu. Fontes Archaeologici Posnanienses 56: 215-228. doi: 10.34868/fap.56.010 - link

Kurek M, Spinek A. 2020. Badania koncentracji wybranych pierwiastków u pochowanych osób (in:) Krypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. Tom 2: Antropologia – Archeobotanika – Mikrobiologia – Konserwacja, Drążkowska A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ISBN 978-83-231-4466-3, pp. 37-41. - link

Gołub S, Borowska B, Mąka M. 2020. Próba identyfikacji pochówku biskupa Jakuba Suszy na podstawie wyników badań archeologicznych, antropologicznych i źródeł historycznych, Rocznik Chełmski Tom 24, s. 29-50. - link

Borowska B, Kapla W. 2020. Analiza antropologiczna. Katalog (in:)] Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia Tom 3: Stanowisko 4. Badania interdyscyplinarne, pod red. Tadeusza Baranowskiego, Kaliny Skóry i Katarzyny Skrzyńskiej, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa, ISBN: 978-83-66463-37-0

Borowska B. 2020. Charakterystyka odontologiczna (in:) Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia Tom 3: Stanowisko 4. Badania interdyscyplinarne, pod red. Tadeusza Baranowskiego, Kaliny Skóry i Katarzyny Skrzyńskiej, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa, ISBN: 978-83-66463-37-0

Kurek M. 2019. Badania szlifów zębowych (in:) Ulica 3 maja w Rzeszowie: archeologia, historia, archeometria, kafle piecowe, antropologia, radiologia, odontologia, katalog. Rogóż J, Mącik H. (ed.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, ISBN: 978-83-7996-686-8, pp. 221-230 - link

Gołub S, Borowska B. 2019. Zagadkowy epizod z dziejów nowożytnych: grób mężczyzny po stronie północnej kulminacji (in:) Średniowieczny zespół rezydencjonalny na Górze Katedralnej w Chełmie, Andrzej Buko (ed.), Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, ISBN: 978-83-953153-9-8, pp. 129-132.

Nieczuja-Dwojacka  J, Borowska B, Janiszewska A, Kozieł S. 2019. Socioeconomic factors and lifestyle affecting the variability of menstrual cycle characteristics in women from Central Poland. Anthropological Review, Vol. 82(4), 327–338 – link

Pruszkowska-Przybylska P, Rosset I, Sitek A, Żądzińska E. 2019. Familial factors more importantly modify the age of achieving motor developmental milestones than duration of breastfeeding amongst Polish children. HOMO - Journal of Comparative Human Biology, 70(4): 297 - 303. doi: 10.1127/homo/2019/1121 - link

Jarczak J, Lach J, Borówka P, Gałka M, Bućko M, Marciniak B, Strapagiel D. 2019. BioSCOOP - Biobank Sample Communication Protocol. New approach for the transfer of information between biobanks. Database (Oxford). 2019 Jan 1;2019. pii: baz105. doi: 10.1093/database/baz105. – link

Kasielska-Trojan A, Sitek A, Antoszewski B. 2019. Second to fourth digit ratio (2D:4D) in women with carpal tunnel syndrome. Early Hum Dev. 137:104829. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2019.104829. - link

Pereira V, Freire-Aradas A, Ballard D, Børsting C, Diez V, Pruszkowska-Przybylska P, Ribeiro J, Achakzai NM, Aliferi A, Bulbul O, Perez Carceles MD, Triki-Fendri S, Rebai A, Syndercombe Court D, Morling N, Lareu MV, Carracedo A, The EUROFORAGEN-NoE Consortium, Phillips C. 2019. Development and validation of the EUROFORAGEN NAME (North African and Middle Eastern) ancestry panel. Forensic Science International: Genetics 42: 260-267 - link

Nieczuja-Dwojacka J, Borowska-Strugińska B, Janiszewska A, Kozieł S. 2019. Influence of socioeconomic factors during adolescence on the menarcheal age in Central Poland girls. Anthropologischer Anzeiger 76(1): 29-35 - link

Borówka P, Pułaski Ł, Marciniak B, Borowska-Strugińska B, Dziadek J, Żądzińska E, Lorkiewicz W, Strapagiel D. 2019. Screening methods for detection of ancient Mycobacterium tuberculosis complex fingerprints in next-generation sequencing data derived from skeletal samples. GigaScience. 2019 Jun 1;8(6). pii: giz065. doi: 10.1093/gigascience/giz065. - link

Kozieł S, Ignasiak Z, Żądzińska E. 2019. Exposure to parental smoking during pregnancy and handgrip strength in 7–10-year old children. Early Human Development 134 (2019) 7–11 – link

Jarczak J, Grochowalski Ł, Marciniak B, Lach J, Słomka M,  Sobalska-Kwapis M, Lorkiewicz W, Pułaski Ł, Strapagiel D. 2019. Mitochondrial DNA variability of the Polish population. European Journal of Human Genetics DOI: 10.1038/s41431-019-0381-x – link

Sękowski P, Żądzińska E, Pawłowska E, Sitek A, Antoszewski B. 2019. Odontological analysis of Polish children with unilateral cleft lip and palate. Anthropological Review, Vol. 82(1), 91–104 – link

Pietrusiński M, Kasielska-Trojan A, Sitek A, Borowiec M, Antoszewski B. 2019, Selected genes polymorphisms and the risk of non-syndromic striae. A case-control study in the Polish population. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology Mar 9. doi: 10.1111/jdv.15558. - link

Pruszkowska-Przybylska P, Sitek A, Rosset I, Sobalska-Kwapis M, Słomka M, Strapagiel D, Żądzińska E. 2019. The association between socioeconomic status, duration of breastfeeding, parental age and birth parameters with BMI, body fat and muscle mass among prepubertal children in Poland. Anthropologischer Anzeiger Journal of Biological and Clinical Anthropology. Published online March 2019 - link

Lorkiewicz W, Mietlińska J, Karkus J, Kurek M, Borówka P, Stuss M, Sewerynek E, Plażuk D, Żądzińska E. 2019. Osteoporotic bone fractures and age-related bone loss in males inhabiting the Kujawy region in north-central Poland from the Neolithic to early modern times. Journal of Archaeological Science 103, 16–25. - link

Olędzki M, Zawilski P, Borowska-Strugińska B. 2018. Latkowo 50, gm. Inowrocław. Cmentarzysko szkieletowe z późnego okresu rzymskiego. Łódź 2018, ISBN 978-83-949961-6-1

Borowska-Strugińska B, Rychter M. 2018. Analiza antropologiczna szczątków kostnych pochodzących z grobu skrzynkowego kultury pomorskiej ze stanowiska nr 1 w Kręcieszkach,  gm. Bedlno, pow. Kutno, woj. łódzkie, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, 33: 55-74. - link

Karkus J. 2018. Periodontitis in 14th–17th century inhabitants of Brześć Kujawski in north-central Poland. Anthropological Review  Vol. 81(4), 423–434. - link

Kozieł S, Żądzińska E, Gomula A. 2018. Parental smoking during pregnancy and head shape and size in school children. Annals of Human Biology 2018 Oct 17:1-5. doi: 10.1080/03014460.2018.1511829. [Epub ahead of print] - link

Zurawiecka M, Klis K, Suder A, Suliga E, Borowska-Struginska B, Teul I, Wronka I. 2018. Does an early rural life influence selected health-related parameters of female university students? Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM), DOI: https://doi.org/10.26444/aaem/93746 - link

Fernandes DM, Strapagiel D, Borówka P, Marciniak B, Żądzińska E, Sirak K, Siska V, Grygiel R, Carlsson J, Manica A, Lorkiewicz W, Pinhasi R. 2018. A genomic Neolithic time transect of hunter-farmer admixture in central Poland. SCIENTIFIC REPORTS 2018 Oct 5;8(1):14879. doi: 10.1038/s41598-018-33067-w - link

Sitek A, Kozieł S, Kasielska-Trojan A, Antoszewski B. 2018. Do skin and hair pigmentation in prepubertal and early pubertal stages correlate with 2D:4D? American Journal of Human Biology 2018 Sep 27:e12631. doi: 10.1002/ajhb.23183. [Epub ahead of print] - link

Tomczyk J, Myszka A, Borowska‐Strugińska B, Zalewska M, Turska‐Szybka A, Olczak‐Kowalczyk D. 2018. Periodontitis in the historical population of Radom (Poland) from the 11th to 19th centuries. International Journal of Osteoarchaeology, First published: 16 April 2018, https://doi.org/10.1002/oa.2664 - link

Pruszkowska-Przybylska P, Sitek A, Rosset I, Sobalska-Kwapis M, Słomka M, Strapagiel D, Żądzińska E. 2018. Association of the 2D:4D digit ratio with body composition among the Polish children aged 6-13 years. Early Hum Dev. 2018 Aug 14;124:26-32. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2018.08.001. [Epub ahead of print] - link

Kukla-Bartoszek M, Pośpiech E, Spólnicka M, Karłowska-Pik J, Strapagiel D, Żądzińska E, Rosset I, Sobalska-Kwapis M, Słomka M, Walsh S, Kayser M, Sitek A, Branicki W. 2018. Investigating the impact of agedepended hair colour darkening during childhood on DNA-based hair colour prediction with the HIrisPlex system. Forensic Science International: Genetics (2018), https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2018.06.007 - link

Lorkiewicz W, Mietlińska J, Karkus J, Żądzińska E, Jakubowski JK, Antoszewski B. 2018. Over 4500 years of trepanation in Poland: from the unknown to therapeutic advisability. International Journal of Osteoarchaeology doi: 10.1002/oa.2675 - link

Pruszkowska-Przybylska P, Nieczuja-Dwojacka J, Żądzińska E. 2018. Supplementation of vitamin D after birth affects body size and BMI in Polish children during the first 3.5 years of life - an analysis based on two cohorts measured in the years 1993-1997and 2004-2008. Anthropologischer Anzeiger 2018 Mar 28. doi: 10.1127/anthranz/2018/0823. [Epub ahead of print]

Bakuła Z, Brzostek A, Borówka P, Żaczek A, Szulc-Kiełbik I, Podpora A, Parniewski P, Strapagiel D, Dziadek J, Proboszcz M, Bielecki J, van Ingen J & Jagielski T. 2018. Molecular typing of Mycobacterium kansasii using pulsed-field gel electrophoresis and a newly designed variable-number tandem repeat analysis. SCIENTIFIC REPORTS (2018) 8:4462, DOI:10.1038/s41598-018-21562-z - link

Marchewka J., Borowska-Strugińska B.,  Czuszkiewicz J., Kliś K., 2017. Cervical Spine Anomalies: Children in One of the Oldest Churches in Poland. International Journal of Osteoarchaeology 27(5): 926-934. - link

Kozieł S, Kociuba M, Chakraborty R, Sitek A, Ignasiak Z. 2017. Further evidence of an association between low second-to-fourth digit ratio (2D:4D) and selection for the uniformed services: a study among police personnel in Wrocław, Poland. Journal of Biosocial Science 2017 Aug 22:1-13. doi: 10.1017/S0021932017000438. - link

Sitek A, Rosset I, Żądzińska E, Antoszewski B. 2017. Variability of skin and hair melanin indices and of erythema index in Polish prepubertal children. Anthropologie. Volume 55, Issue 3, Pp. 297-304. -link

Kliś K, Żurawiecka M, Suder A, Teul I, Borowska-Strugińska B, Suliga E, Wronka I. 2017. Influence of Socioeconomic Factors on Self-Reported Prevalence of Allergic Diseases Among Female University Students. Advances in Experimental Medicine and Biology, doi: 10.1007/5584_2017_14. – link

Bruzda-Zwiech A, Borowska-Strugińska B,Filipińska R, Żądzińska E, Lubowiedzka-Gontarek B, Szydłowska-Walendowska B, Wochna-Sobańska M. 2017. Exploring the association between body mass index and dental caries in 3-7-year-old children, living in Łódź, Poland. Anthropological Review, 80(1): 71-83 – link

Siewierska-Górska A, Sitek A, Żądzińska E, Bartosz G, Strapagiel D. 2017. Association of five SNPs with human hair colour in the Polish population. HOMO - Journal of Comparative Human Biology, 68(2), 134-144. -link

Rosset I, Żądzińska E, Strapagiel D, Grzelak A, Henneberg M. 2017. Association between body height and month of birth among women of European origin in northern and southern hemispheres. American Journal of Human Biology, 00:e22967. doi:10.1002/ajhb.22967. - link

Sitek A., Rosset I., Żądzińska E., Siewierska-Górska A., Pietrowska E., Strapagiel D. 2016. Selected gene polymorphisms effect on skin and hair pigmentation in Polish children at the prepubertal age. Anthropologischer Anzeiger doi: 10.1127/anthranz/2016/0632  - link

Lorkiewicz W, Żądzińska E. 2016. Anthropological analysis of Mesolithic and final Palaeolithic human remains. In: Kaczanowska M, Kozłowski JK, Sampson A (Eds.), The Sarakenos Cave at Akraephnion, Boeotia, Greece. Vol. II. The Early Neolithic, the Mesolithic and the final Palaeolithic (Excavations in Trench A). The Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków, pp. 91-97.

Spinek A, Lorkiewicz W, Mietlińska J, Sewerynek E, Kłys A, Caramelli D, Żądzińska E. 2016. Evaluation of chronological changes in bone fractures and age-related bone loss: A test case from Poland. Journal of Archaeological Science, 72: 117-127. - link

Żądzińska E, Kozieł S, Borowska-Strugińska B, Rosset I, Sitek A, Lorkiewicz W. 2016. Parental smoking during pregnancy shortens offspring’s legs. HOMO - Journal of Comparative Human Biology, doi: 10.1016/j.jchb.2016.06.002 - link

Rosset I., Strapagiel D., Sitek A., Majewska M., Ostrowska-Nawarycz L., Żądzińska E. 2016. Association of FTO and TMEM18 polymorphisms with overweight and obesity in the population of Polish children. Anthropological Review 79(1): 17–33. - link

Sitek A, Rosset I, Żądzińska, Kasielska-Trojan A, Neskoromna-Jędrzejczak A, Antoszewski B. 2015. Skin color parameters and Fitzpatrick phototypes in estimating the risk of skin cancer: A case-control study in the Polish population. Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2015.10.022 - link

Borowska-Strugińska B, Żądzińska E, Bruzda-Zwiech A, Filipińska R, Lubowiecka-Gontarek B, Szydłowska-Walendowska B, Wochna-Sobańska M. 2015. Prenatal and familial factors of caries in first permanent molars in schoolchildren living in urban area of Łódź, Poland. HOMO - Journal of Comparative Human Biology, doi: 10.1016/j.jchb.2015.12.002 - link

Kliś K, Jarzebak K, Borowska-Strugińska B, Mulawa A, Żurawiecka M, Wronka I. 2015. Season of birth influences the timing of first menstruation. American Journal of Human Biology, doi: 10.1002/ajhb.22783. - link

Bruzda-Zwiech A, Filipińska R, Borowska-Strugińska B, Żądzińska E, Wochna-Sobańska M. 2015. Caries Experience and Distribution by Tooth Surfaces in Primary Molars in the Pre-school Child Population of Lodz, Poland. Oral Health Prev Dent. doi: 10.3290/j.ohpd.a34371. - link

, , Relationship between pre-natal factors, the perinatal environment, motor development in the first year of life and the timing of first deciduous tooth emergence. Annals of Human Biology: 1–9. Posted online on 12 Jun 2015 (doi: 10.3109/03014460.2015.1006140) - link

Lorkiewicz W, Płoszaj T, Jędrychowska-Dańska K, Żądzińska E, Strapagiel D, Haduch E, Szczepanek A, Grygiel R, Witas HW. 2015. Between the Baltic and Danubian Worlds: The Genetic Affinities of a Middle Neolithic Population from Central Poland. PLoS ONE 10(2): e0118316. doi:10.1371/journal.pone.0118316 - link
 

Żądzińska E, Lorkiewicz W, Kurek M, Borowska-Strugińska B. 2015. Accentuated Lines in the Enamel of Primary Incisors from Skeletal Remains: A Contribution to the Explanation of Early Childhood  Mortality in a Medieval Population from Poland. AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY DOI: 10.1002/ajpa.22731 - link

Kurek M, Żądzińska E, Sitek A, Borowska-Strugińska B, Rosset I, Lorkiewicz W. 2015. Neonatal line width in deciduous incisors from Neolithic, mediaeval and modern skeletal samples from north-central Poland. Annals of Anatomy, http://dx.doi.org/10.1016/j.aanat.2015.02.006 - link

Kurek M, Żądzińska E, Sitek A, Borowska-Strugińska B, Rosset I, Lorkiewicz W. 2014. Prenatal factors associated with the neonatal line thicknessin human deciduous incisors. HOMO - Journal of Comparative Human Biology DOI:10.1016/j.jchb.2014.11.001 - link

Borowska-Strugińska B, Druszczyńska M, Lorkiewicz W, Szewczyk R, Żądzińska E. 2014. Mycolic Acids as Markers of Osseous Tuberculosis in the Neolithic Skeleton from Kujawy Region (Central Poland). Anthropological Review 77 (2): 137–149. - link

Sitek A, Rosset I, Strapagiel D, Majewska M, Ostrowska-Nawarycz L, Żądzińska E. 2014. Association of FTO gene with obesity in Polish schoolchildren. Anthropological Review 77 (1): 33–44. - link

Kozieł S, Chakraborty R, Sitek A. 2013. Second to fourth digits ratio (2D:4D) and subjective pain experience in tattooing. Anthropological Review 76 (1): 117–124. -link

Żądzińska E, Rosset I. 2013. Prenatal and perinatal factors affecting body mass index in prepubertal Polish children. Ann Hum Biol 40 (6): 477-484. - link

Żądzińska E, Nieczuja-Dwojacka J, Borowska-Strugińska B. 2013. Primary tooth emergence in Polish children: timing, sequence and the relation between morphological and dental maturity in males and females. Anthr Anz – J Biol Clinic Anthrop 70 (1): 1-13.

Żądzińska E, Kurek M, Borowska-Strugińska B, Sitek A, Rosset I, Lorkiewicz W. 2013. The effect of the season of birth and of selected maternal factors on linear enamel thickness in modern human deciduous incisors. Arch Oral Biol 58: 951-963. - link

Żądzińska E., Kozieł S., Kurek M., Spinek A. 2013. Mother’s trauma during pregnancy affects fluctuating asymmetry in offspring’s face. Anthr Anz – J Biol Clinic Anthrop 70 (4): 427-437.

Sitek A, Żądzińska E, Rosset I, Antoszewski B. 2013. Is increased constitutive skin and hair pigmentation an early morphological sign of puberty? HOMO - J Comp Hum Biol 64: 205-2014. - link

Kozieł S., Sitek  A. 2013. Self-assessment of attractiveness of persons with body decoration. HOMO - J Comp Hum Biol 64: 317-325. - link

Teul I., Lorkowski J., Lorkiewicz W., Nowakowski D. 2013. Sinusitis in people living in the medieval Ages. Adv Exp Med Biol 788: 133-138. - link

Lorkiewicz W. 2012. Skeletal trauma and violence among the early farmers of the North European Plain: evidence from Neolithic settlements of the Lengyel Culture in Kuyavia, north-central Poland, [w:] Schulting R., Fibiger L. (red.), Sticks, stones, and broken bones. Neolithic violence in a European perspective. Oxford, Oxford University Press, s. 51-76. - link

A.Sitek, M.Fijałkowska, E.Żądzińska, B.Antoszewski, Biometric Characteristics of the Pelvis in Female-to-Male Transsexuals, Arch Sex Behav (2012) 41: 1303-1313. – link

E.Żądzińska, I.Rosset, S.Kozieł, T.Nawarycz, B.Borowska-Strugińska, W.Lorkiewicz, L.Ostrowska-Nawarycz, A.Sitek, Frequency of under- and overweight among children and adolescents during the economic transition in Poland, HOMO - J. Comp. Hum. Biol. Volume 63, Issue 3 (2012) : 216-232link

Lorkiewicz W., I. Teul, P. Kubacka. 2011. Poland. [w:] N. Marquez Grant i L. Fibiger (red.), Routledge handbook of archaeological human remains and legislation. An International Guide to Laws and Practice in the Excavation and Treatment of Archaeological Human Remains, Taylor & Francis Ltd, London, s. 331-339 - link

E.Żądzińska, I.Rosset, A.Mikulec, C.Domański, B.Pawłowski, Impact of economic conditions on the secondary sex ratio in a post-communist economy, HOMO - J. Comp. Hum. Biol. Volume 62, Issue 3 (2011): 218-227 - link

Elżbieta Żądzińska, Beata Lubowiedzka, Magdalenia Wochna-Sobańska, Morphology of dentition in Polish children with trisomy 21 (Down syndrome), Anthropological Review, vol. 73, 2010, 47-61. – link

Lorkiewicz W., Nonalimentary tooth use in the Neolithic population of the Lengyel Culture in central Poland (4600-4000 BC), American Journal of Physical Anthropology, 144, 2011, 538-551; - link

Lorkiewicz W., Unusual burial from an early Neolithic site of the lengyel culture in central Poland: Punishment, violence or mortuary behaviour? Int. J. Osteoarchaeol., 21, 2011, 428-434; - link

Antoszewski B., Sitek A., Fijalkowska M., Kasielska A., Kruk-Jeromin J., Tattooing and body piercing - what motivates you to do it? Int J Soc Psychiatry, 2010, Volume: 56 Issue: 5 Pages: 471-479 link

Kurek M., Borowska-Strugińska B., Mazurkiewicz J., Nieczuja-Dwojacka J., Żądzińska E., 2009, Pattern of dental caries in the historical human population of Kujawy in the Polish Lowland (north-central Poland), [in:] Comparative Dental Morphology, Koppe T., Meyer G., Alt KW (eds), Front.Oral Biol., 13, 172-177 link

Antoszewski B., Żądzińska E., Foczpański J, 2009, The metric features of teeth in famele-to male transsexuals, Arch.Sex.Behav., 38, 351-358 – link

E.Żądzińska, M.Karasińska, K.Jedrychowska-Dańska, C.Watala, H.W.Witas, Sex diagnosis of subadult specimens from Medieval Polish archaeological sites: Metric analysis of deciduous dentition, HOMO - Journal of Comparative Human Biology, Volume 59, Issue 3, Pages 175-187 (2008) - link

E.Żądzińska, I.Rosset, C.Domański, B.Pawłowski, A.Mikulec, Can economic stress affect secondary sex ratio in Poland?, Anthropological Review, Vol.70, Pages 15-27 (2007) link

W.Lorkiewicz, H.Stolarczyk, A.Śmiszkiewicz-Skwarska, E.Żądzińska, An interesting case of prehistoric trepanation from Poland: re-evaluation of the skull from the Franki Suchodolskie site, International Journal of Osteoarchaeology, 15, 2005, 115-123; - link

Tematyka prac dyplomowych

Tematy realizowanych prac magisterskich:

 • Czynniki warunkujące zmienność gęstości mineralnej kości wśród kobiet łódzkich
 • Charakterystyka odontologiczna wczesnośredniowiecznej ludności Radomia
 • Cechy morfologiczne miednicy jako wyznaczniki stresu fizjologicznego
 • Ciśnienie tętnicze krwi a wskaźnik melaniny skórnej u dzieci łódzkich w wieku 7-10 lat
 • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania niedoborów masy ciała (BMI) dzieci i młodzieży w Łodzi

Propozycje tematów prac licencjackich/magisterskich:

 • Występowanie nieprawidłowej masy ciała wśród dzieci i młodzieży w Łodzi.
 • Zastosowanie wybranych metod odległości biologicznej do oceny podobieństwa średniowiecznych populacji szkieletowych z regionu Brześcia Kujawskiego
 • Poglądy na temat liczby gatunków w ewolucji człowieka
 • Gruźlica - występowanie w materiałach pradziejowych i współcześnie.
 • Przejścia epidemiczne na ziemiach polskich
 • Schorzenia w materiale szkieletowym z dawnych cmentarzysk w Polsce
 • Stres jako czynnik modyfikujący przebieg rozwoju
 • Wpływ wybranych czynników na ryzyko występowania schorzeń aparatu żucia
 • Sezonowe wahania urodzeniowej masy ciała
 • Genetyczne uwarunkowania pigmentacji skóry
 • Czynniki genetyczne w determinacji wieku menarche.
 • Ciśnienie krwi a pigmentacja.
 • Konstytutywna pigmentacja skóry u dorosłych Polaków
 • Współczesne poglądy na starzenie się człowieka
 • Geny istotne w ukierunkowaniu ewolucji człowieka
 • Pojęcie rasy w antropologii biologicznej, czyli między nauką a polityką
 • Rolnik czy rycerz? Metody rekonstrukcji aktywności fizycznej człowieka na podstawie szkieletu
 • Antropologia stosowana: przykłady praktycznego użycia metod badawczych biologii człowieka

Materiały dla studentów

Decyzją Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w ramach Studenckiego Koła Biologicznego powołana została Sekcja Antropologiczna. Opiekunami Sekcji zostali: dr Beata Borowska-Strugińska i prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska. Sekcja posiada nazwę własną "ANTROPOŁOWCY" oraz oryginalne logo. Członkami Sekcji Antropologicznej są studenci Biologii, Archeologii i Etnologii UŁ. „ANTROPOŁOWCY” biorą czynny udział w konferencjach, w przygotowywaniu wystaw (warsztatów) antropologicznych w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki oraz Pikniku Naukowego UŁ. Od 2011 roku studenci Sekcji Antropologicznej współpracują ze studentami Koła Kryminalistyków z Wydziału Prawa i Administracji UŁ, przygotowując wspólne warsztaty i spotkania naukowe.

Miło nam poinformować, że VI oraz VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna organizowana była w latach 2011 i 2012 przez Sekcję „ANTROPOŁOWCY” na  Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w Łodzi. Tematy spotkań: "Nic co ludzkie nie jest mi obce - środowisko biologiczne i kulturowe człowieka na przestrzeni wieków" (konferencja 2011).  „Odkryć to co zakryte  - biologia i kultura człowieka” (konferencja 2012).  Materiały pokonferencyjne ukazały się drukiem.

 „ANTROPOŁOWCY” biorą również czynny udział w projekcie Uniwersytet Łódzki dla Dzieci (UŁDD). Sekcja została już po raz trzeci wytypowana na drodze konkursu do przeprowadzenia cyklu warsztatów organizowanych dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tegoroczny tytuł warsztatów brzmi „ ZAPISANE W KOŚCIACH czyli co Piotrek znalazł w ogródku….” Szczegółowe informacje oraz galerię zdjęć można znaleźć na stronie Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci https://dladzieci.uni.lodz.pl/ jak również na stronie internetowej Sekcji Antropologicznej "ANTROPOŁOWCY" http://www.antropolowcy.pl


Przydatne
linki

Galeria zdjęć