p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Informacje ogólne o Studiach Doktoranckich Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej

Stacjonarne Studia  Doktoranckie Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej mają bardzo bogate tradycje. Zostały utworzone w 1969 roku jako Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UŁ. W roku 1983 działalność ich została zawieszona, a następnie w roku 1988 reaktywowano je jako 4-letnie Studia Doktoranckie Nauk Biologicznych w zakresie specjalności: cytogenetyka, genetyka molekularna i radiobiologia (na podstawie decyzji MEN, pismo DKS III-6201/UŁ/1/88 oraz zarządzenia nr 79 Rektora UŁ z 9.09.1988). Pod obecną nazwą funkcjonuje od 2009 r.

Celem kształceniana Studiach Doktoranckich Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej wyposażonej w wiedzę na zaawansowanym poziomie oraz wyspecjalizowane umiejętności w zakresie genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej.

 

Prace doktorskie wykonywane są pod opieką samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w siedmiu jednostkach Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

-       Katedrze Genetyki Molekularnej,

-       Katedrze Genetyki Ogólnej,

-       Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin,

-       Katedrze Biofizyki Molekularnej,

-       Katedrze Biofizyki Ogólnej,

-       Katedrze Termobiologii,

-       Katedrze Biofizyki Skażeń Środowiska,

-       Zakładzie Genetyki Drobnoustrojów.

 

Kadra naukowo-dydaktyczna sprawująca opiekę nad prowadzonymi pracami doktorskimi i prowadząca zajęcia z doktorantami dostosowana jest do profilu kształcenia doktorantów reprezentujących różne specjalności i kierunki. Studenci mają także możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych w Łódzkim Towarzystwie Naukowym (ŁTN) przez wybitnych naukowców, reprezentujących różne dziedziny naukowe, ze wszystkich Łódzkich Szkół Wyższych.

Badania naukowe prowadzone w ramach Studiów Doktoranckich Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej można zaliczyć do priorytetowych kierunków badawczych. Mają one zarówno aspekt poznawczy jak i aplikacyjny. Dotyczą między innymi kluczowych zagadnień w zakresie zdrowia, w tym patogenezy nowotworów, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) czy choroby Alzheimera.

Celem badań jest opracowanie nowych strategii do walki z nowotworami (m. in. określenie molekularnych wyznaczników efektywnej terapii przeciwnowotworowej, ocena znaczenia procesów naprawy DNA dla prognozowania i terapii nowotworów, a także charakterystyka mechanizmów działania nowych analogów leków przeciwnowotworowych, koniugatów leków z białkami czy dendrymerami), wirusem HIV, zakażeniami grzybiczymi, gruźlicą i innymi chorobami cywilizacyjnymi.

W badaniach wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia w zakresie nanotechnologii (np. dendrymery, fulereny, koniugaty białkowe). Prace badawcze prowadzone w ramach studiów dotyczą także inżynierii genetycznej roślin, a w szczególności wykorzystania roślin do produkcji rekombinowanych białek.

Te innowacyjne badania przyczynią się do rozwoju regionu Łódzkiego, dostarczając opracowań nowych technologii, metod badawczych do wdrożenia i stosowania w diagnostyce medycznej, rolnictwie i warzywnictwie.

Doktoranci w ramach studiów mają możliwość wyjazdów na zagraniczne staże do wiodących światowych uczelni. Daje im to sposobność poznania innych form kształcenia, wykonania pracy doktorskiej, rozwoju naukowego oraz nawiązywania kontaktów naukowych w celu dalszej współpracy.