p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Informacje ogólne o Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich InterDOC-STARt

W dniu 16. 04. 2018 r. Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego utworzone zostały 4 letnie, stacjonarne studia doktoranckie „InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ”. Program opracowany został w ramach Projektu NCBiR współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2. Studia doktoranckie, Umowa nr POWR.03.02.00-00-I033/16-00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: http://interdoc-start.biol.uni.lodz.pl/