p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Habilitacje

 Zakończone postępowania habilitacyjne

Habilitacja wg Ustawy 2.0

Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która

1. posiada stopień doktora.

2. posiada osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny. Osiągnięcie, może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

Osiągnięcie może mieć formę:

a) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, lub

b) 1 cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub

c) 1 zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego.

3. wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.

Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.

Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek składany przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora habilitowanego do komisji za pośrednictwem RDN. Wzór wniosku - załącznik nr 9Wniosek, obejmuje:

   1. opis kariery zawodowej;
   2. wykaz osiągnięć, będących podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
   3. wskazanie UŁ jako podmiotu habilitującego.

Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego załącza:

   1. odpis lub kserokopię dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podmiot wydający dyplom);
   2. autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim i języku angielskim;
   3. informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeśli osoba ubiegała się wcześniej o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
   4. kwestionariusz osobowy wzór - załącznik nr 6.

    W przypadku, gdy osiągnięciem naukowym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego załącza się oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, należy załączyć oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Wzór oświadczenia -załącznik nr 2

Podstawa prawna:

Dz .U. 2018 poz. 1668

uchwała nr 609 Senatu UŁ

Regulamin nadawania stopni w UŁ

 

 

Forma dokumentowania wniosku o wszczęcie przewodu habilitacyjnego wszczętego do dnia 30.04.2019 r.