p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Habilitacje

Obecnie na Wydziale BiOŚ UŁ przeprowadzane są przewody habilitacyjne:

Uzyskane stopnie naukowe doktora habilitowanego na Wydziale BiOŚ w:

 Zakończone postępowania habilitacyjne

FORMA DOKUMENTOWANIA WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, składa do Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, w formie papierowej i elektronicznej, wskazując jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego kandydat załącza (w formie odrębnych załączników) :

 1. Kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora;
 2. Autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy  w języku polskim i angielskim;
 3. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, w języku polskim i angielskim  – z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165). W przypadku prac współautorskich należy precyzyjnie podać udział habilitanta w autorstwie publikacji, w tym procentowo. Kryteria oceny obejmują autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach w bazie JCR oraz autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, innych niż w bazie JCR. Autorstwo lub współautorstwo opracowań zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz. Kryteria oceny dotyczą również udzielonych patentów międzynarodowych lub krajowych, wzorów użytkowych, przemysłowych, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach.

Kryteria oceny obejmują ponadto:

 1. Sumaryczny impact factor (IF) publikacji naukowych wg listy JCR, zgodnie z rokiem opublikowania
 2. Liczbę cytowań publikacji wg bazy Web of Science
 3. Indeks Hirscha opublikowanych publikacji wg bazy Web of Science
 4. Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach,
 5. Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową
 6. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych.

Kryteria oceny osiągnięć w zakresie dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej habilitanta obejmują:

 1. Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub krajowych,
 2. Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji,
 3. Otrzymane nagrody i wyróżnienia,
 4. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych,
 5. Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z ośrodkami zagranicznymi i polskimi, a także we współpracy z przedsiębiorcami 
 6. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism,
 7. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych,
 8. Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki
 9. Opiekę naukową nad studentami,
 10. Opiekę naukową nad doktorantami (opiekun naukowy, promotor pomocniczy) – należy podać tytuły rozpraw doktorskich,
 11. Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach akademickich lub naukowych.
 12. Wykonanie ekspertyz lub innych opracowań różnych gremiów (władza publiczna, samorząd, podmioty publiczne, przedsiębiorcy)
 13. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych
 14. Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych.
 15. Współpraca z instytucjami lub organizacjami będącymi towarzystwami naukowymi w kraju lub za granicą.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i papierowej.

Załączniki wymagają podpisu habilitanta.

Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.

W przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów.

Zaleca się podkreślanie w autoreferacie spójności prac tworzących osiągnięcie naukowe, w tym poprzez sformułowanie wspólnych celów i podsumowania wyników/wniosków dla osiągnięcia.

Korespondencja Centralnej Komisji z wnioskodawcą w sprawie przedmiotowego wniosku następuje w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Rozporzadzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 roku ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 1789)