Habilitacje

Obecnie na Wydziale BiOŚ UŁ przeprowadzane są postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego:

Uzyskane stopnie naukowe doktora habilitowanego na Wydziale BiOŚ w:

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała Senatu nr 660 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin określający szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

Załączniki do Regulaminu - postępowania habilitacyjne

Synaba

Osoby, które obroniły stopień doktora lub doktora habilitowanego zobowiązane są do wypełnienia SYNABY na stronie Nauki Polskiej (możliwe również zainstalowanie programu przez stronę www.opi.org.pl).
Po wypełnieniu i przesłaniu synaby w systemie, należy ją wydrukować i złożyć niezwłocznie w Dziekanacie (p. 104).

DYPLOM

Zarządzenie Rektora nr 73 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki osobom, którym nadano od dnia 1 października 2019 r. stopień doktora lub doktora habilitowanego

Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: opłaty za wydanie oryginału, odpisu lub duplikatu dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego

Habilitacja wg Ustawy 2.0

Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która

1. posiada stopień doktora.

2. posiada osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny. Osiągnięcie, może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

Osiągnięcie może mieć formę:

a) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, lub

b) 1 cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub

c) 1 zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego.

3. wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.

Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.

Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek składany przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora habilitowanego do komisji za pośrednictwem RDN. Wzór wniosku - załącznik nr 9Wniosek, obejmuje:

   1. opis kariery zawodowej;

   2. wykaz osiągnięć, będących podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego;

   3. wskazanie UŁ jako podmiotu habilitującego.

Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego załącza:

   1. odpis lub kserokopię dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podmiot wydający dyplom);

   2. autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim i języku angielskim;

   3. informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeśli osoba ubiegała się wcześniej o nadanie stopnia doktora habilitowanego;

   4. kwestionariusz osobowy wzór - załącznik nr 6;

   5. oświadczenie recenzenta wzór załącznik nr 10;
   6. oświadczenie RODO.

    W przypadku, gdy osiągnięciem naukowym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego załącza się oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, należy załączyć oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Wzór oświadczenia -załącznik nr 2

 

 

Forma dokumentowania wniosku o wszczęcie przewodu habilitacyjnego wszczętego do dnia 30.04.2019 r.