p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Etat adiunkta naukowego w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ

Wymagania:

Kandydat na stanowisko powinien:

- posiadać stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia – stopień powinien być uzyskany w latach 2013-2020;
- posiadać dorobek naukowy w zakresie ekologii lub biologii, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalnych prac naukowych w których Kandydat jest pierwszym lub korespondencyjnym autorem;
- doświadczenie w badaniach taksonomicznych oraz znajomość systematyki morskich skorupiaków;
- zaawansowaną znajomość metod statystycznych i umiejętność stosowania ich w badaniach oceanobiologicznych;
- zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy badawczej oraz umiejętność samodzielnej pracy eksperymentalnej (projektowanie eksperymentów, analiza wyników itd.);
- bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie. 

Opis zadań:

Praca naukowa w projekcie: Różnorodność biologiczna i wzorce rozmieszczenia skorupiaków z grupy Peracarida południowo-wschodniej Australii (BIOPASS)

Identyfikacja kolekcji skorupiaków z grupy Peracarida (współpraca z kierownikiem projektu i doktorantami) w oparciu o wskazane metody taksonomii integratywnej.
Opis wybranych nowych dla nauki taksonów (gatunków/ rodzaju). Sporządzenie klucza taksonomicznego. 
Zestawienie danych biologicznych i środowiskowych dla SE Australii
Wykonanie podstawowych analiz ekologicznych. 

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 30 listopada 2020, 00:00
Forma składania ofert: email :

Warunki zatrudnienia:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.);
• Kandydat ubiegający się o stanowisko post-doc powinien uzyskać stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie;
• W okresie pobierania wynagrodzenia za realizację Projektu, kandydat otrzymujący stanowisko post-doc nie może pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN ani nie może być zatrudniony na podstawie innej umowy o pracę;
• Warunkiem jest, aby kierownik projektu z jednostki zatrudniającej kandydata, nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jego przewodzie doktorskim.

 

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć:
• życiorys,
• wykaz publikacji,
• odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
• oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
• zaświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego,
• certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego (min. poziom B2).

 

Research assistant professor (post-doc) in

Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology, UL

 

Requirements:

The candidate for the position should:

- hold a doctoral degree in biological sciences in the discipline of biology or ecology; the degree should be obtained in the years 2013–2020;

- have scientific achievements in the field of ecology or biology, documented in original scientific papers in which the Candidate is the first or corresponding author;

- experience in taxonomic research and knowledge on systematics of marine crustaceans;

- advanced knowledge on statistical methods and ability to apply them in biological research;

-  ability to work in team and independently perform experimental work (designing experiments, analyzing the results, etc.)

- very good communication in English (spoken and written).

 

Description of the tasks

Scientific work at the implementation of the project: BIOdiversity PAtternS and Scale: the case of peracarid Crustacea from south-eastern Australia (BIOPASS)

-          identification of the Peracarids crustaceans (cooperation with the project coordinator and PhD students) with different tools of integrative taxonomy;

-          description of new taxa (species / genus) selected for science; constructing of a taxonomic key;

-          aggregation of biological and environmental data for SE Australia;

-          implementation of basic ecological analyzes.

 

NCN call for proposals type: OPUS - NZ

Deadline for submitting offers: November 30, 2020, 00:00

The form of submitting offers: email:

The conditions of employment:

-          A candidate needs to meet the conditions specified in Art. 113 of the Act of July 20, 2018, Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 1668, as amended);

-          A candidate should obtain a doctoral degree not earlier than 7 years before the year of employment in the project;

-          A candidate employed a post-doc position in the project may not receive any other remuneration from the funds awarded under NCN calls or be employed under another employment contract.

 

Additional information:

The submitted application should include:

• curriculum vitae,

• list of publications,

• a copy of the diploma of obtaining a doctoral degree