p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Etat adiunkta naukowego w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ

Nazwa stanowiska: post-doc (adiunkt naukowy)

Wymagania:

Kandydat na stanowisko powinien:

- posiadać stopień naukowy doktora nauk biologicznych – stopień powinien być uzyskany w latach 2013-2020;
- posiadać dorobek naukowy w zakresie genetyki udokumentowany pracami naukowymi, w których Kandydat jest pierwszym lub korespondencyjnym autorem;
- doświadczenie w badaniach molekularnych;
- zaawansowaną znajomość metod filogenetycznych i filogeograficznych oraz umiejętność stosowania ich w badaniach oceanobiologicznych;
- zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy badawczej oraz umiejętność samodzielnej pracy eksperymentalnej (projektowanie eksperymentów, analiza wyników itd.);
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

 

Opis zadań:

Praca naukowa w projekcie: Różnorodność biologiczna i wzorce rozmieszczenia skorupiaków z grupy Peracarida południowo-wschodniej Australii (BIOPASS)

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie:
- ekstrakcja i PCR materiału genetycznego z powierzonych materiałów;
- sekwencjonowanie DNA (zarówno sangerowskie jak i NGS);
- wykonanie analiz filogenetycznych i filogeograficznych.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 30 listopada 2020, 00:00
Forma składania ofert: email:

Warunki zatrudnienia:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.);
• Kandydat ubiegający się o stanowisko post-doc powinien uzyskać stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie;
• W okresie pobierania wynagrodzenia za realizację Projektu, kandydat otrzymujący stanowisko post-doc nie może pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN ani nie może być zatrudniony na podstawie innej umowy o pracę;
• Warunkiem jest, aby kierownik projektu z jednostki zatrudniającej kandydata, nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jego przewodzie doktorskim.

 

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć:
• życiorys,
• wykaz publikacji
• autoreferat naukowy,
• odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• zaświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego,
• certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego (min. poziom B2).

Research assistant professor (post-doc) in

Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology, UL

 

Requirements:

The candidate for the position should:

- hold a doctoral degree in biological sciences in the discipline of biology or ecology; the degree should be obtained in the years 2013–2020;

- have scientific achievements in the field of molecular biology, documented in original scientific papers in which the Candidate is the first or corresponding author;

- experience in molecular research;

- advanced knowledge of phylogenetic and phylogeographic methods and the ability to apply them in oceanobiological research;

-  ability to work in team and independently perform experimental work (designing experiments, analyzing the results, etc.)

- very good communication in English (spoken and written).

 

Description of the tasks

Scientific work at implementation of the project: BIOdiversity PAtternS and Scale: the case of peracarid Crustacea from south-eastern Australia (BIOPASS)

-          DNA extraction and PCR reaction based on preserved material (peracarid crustaceans);

-          DNA sequencing (both Sangerian and NGS);

-          implementation of phylogenetic and phylogeographic analyzes;

-          implementation of basic ecological analyzes.

 

NCN call for proposals type: OPUS - NZ

Deadline for submitting offers: November 30, 2020, 00:00

The form of submitting offers: email:

The conditions of employment:

-          A candidate needs to meet the conditions specified in Art. 113 of the Act of July 20, 2018, Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 1668, as amended);

-          A candidate should obtain a doctoral degree not earlier than 7 years before the year of employment in the project;

-          A candidate employed a post-doc position in the project may not receive any other remuneration from the funds awarded under NCN calls or be employed under another employment contract.

 

Additional information:

The submitted application should include:

• curriculum vitae,

• list of publications,

• a copy of the diploma of obtaining a doctoral degree