p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Druki niezbędnych dokumentów

Kandydaci na STUDIA DOKTORANCKIE zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, które należy wydrukować z systemu elektronicznej rekrutacji;

b)  dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź innych równorzędnych (1);

c)  zaświadczenie o średniej ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub studiów I i II stopnia (2);

d)  opinia o uzdolnieniach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, sporządzona przez pracownika naukowego, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora;

e)  deklarację samodzielnego pracownika o gotowości podjęcia się opieki nad pracą naukową i dydaktyczną kandydata.;

f)   curriculum vitae;

g)  opcjonalnie certyfikat językowy znajdujący się w wykazie
wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
(Dz.U. z 2016 r., poz.1586) – dokument ten nie jest obowiązkowy;

h) informacje o dotychczasowej pracy naukowej (publikacje, komunikaty zjazdowe, nagrody) – spis oraz kserokopie;
(pod uwagę brany jest dorobek naukowy z dyscypliny odpowiadającej danym studiom i to nie wcześniejszy niż sprzed ostatnich 5 lat poprzedzających rekrutację)

i)   informacje o działalności w studenckim ruchu naukowym potwierdzone przez opiekuna koła naukowego;

j)   oświadczenie dotyczące przyporządkowania dorobku naukowo-badawczego do dyscypliny naukowej, z którą związane są dane studia doktoranckie;

k)  zarys koncepcji rozprawy doktorskiej uzgodniony z potencjalnym opiekunem naukowym;

l)   jeśli kandydat zamierza ubiegać się o stypendium należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej;

m)  kwestionariusz osobowy i 2 fotografie (w formacie jak do dowodu osobistego lub paszportu).

n) oświadczenie o mobilności.

W przypadku osób podejmujących rekrutację na dwa lub więcej studiów doktoranckich, do dokumentów dołączany jest wydruk z systemu IRK z informacją, na jakie studia została podjęta rekrutacja.

 

 

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019