p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Doktoraty

Recenzje i streszczenia doktoratów - nowy tryb

 

Planowane obrony prac doktorskich:

„Ekspresja transporterów oporności wielolekowej jako czynnik modulujący wrażliwość komórek na stres oksydacyjny" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Krzyżanowskiego (25 września 2019 r.)

„Wybrane terpenoidy jako modulatory homeostazy redoks oraz oporności wielolekowej w modelowych układach komórkowych in vitro" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Wojciechowskiej (25 września 2019 r.)

„Neuroprotekcyjne właściwości piceatannolu w modelowych układach biologicznych" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Gerszon (23 września 2019 r.)

„Zagęszczenie, pokarm, proporcja płci i wzrost piskląt bociana czarnego Ciconia nigra w Polsce środkowej" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Kamińskiego (17 września 2019 r.)

„Wpływ związków bromofenolowych ograniczających palność materiałów organicznych na erytrocyty człowieka" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Jarosiewicz (17 września 2019 r.)

„Mechanizmy nadreaktywności płytek krwi w chorobach tarczycy o podłożu autoimmunologicznym" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Tomczyńskiej (8 lipca 2019 r.)

 

Doktoraty zakończone w:

 

 

 

FORMA DOKUMENTOWANIA WNIOSKU O OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO - NOWE ZASADY

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem”, składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego wniosek o jego wszczęcie.

Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:

1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego

2) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej;

3) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a także propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego;

4) wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

5) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

 

Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:

1) kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego;

2) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski

 

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

Rozprawa doktorska przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki.

Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim.

Kandydat przedkłada promotorowi/promotorom, rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem albo – w przypadku prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych – opisem, w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada promotorowi/promotorom, oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.