p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Cele kształcenia Stacjonarne Studium Doktoranckie Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej

Stacjonarne Studium Doktoranckie Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej

Celem kształcenia jest przygotowanie i wypromowanie wysoko wykwalifikowanej kadry doktorów

z zakresu biotechnologii, mikrobiologii, immunologii i różnych specjalności biologii eksperymentalnej (np. cytofizjologii, neurobiologii itp.) do pracy naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych, Polskiej Akademii Nauk, instytutach resortowych, medycynie, przemyśle, rolnictwie i placówkach oświatowych.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE WIEDZY  – DOKTORANT/ABSOLWENT:

 • wyjaśnia w sposób szczegółowy i zaawansowany komponenty, procesy oraz mechanizmy, będące przedmiotem badań z zakresu mikrobiologii, immunologii, biotechnologii lub biologii eksperymentalnej,
 • opisuje bieżące problemy naukowe, zwłaszcza dotychczas nierozwiązane, z zakresu mikrobiologii, immunologii, biotechnologii lub biologii eksperymentalnej,
 • wyjaśnia relacje pomiędzy naukami biologicznymi, medycznymi i ścisłymi oraz pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami biologicznymi,
 • charakteryzuje metodologię oraz warsztat badawczy uprawianej dyscypliny,
 • opisuje sposoby pozyskiwania funduszy na badania naukowe z różnych źródeł na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym,
 • charakteryzuje szkoły i poglądy filozoficzne lub podstawowe zagadnienia z zakresu mikro- i makroekonomii.

EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI – DOKTORANT/ABSOLWENT:

 • planuje i prowadzi badania, posługując się stosownymi metodami badawczymi,
 • wykorzystuje teorie z zakresu nauk biologicznych i nauk ścisłych w badaniach naukowych,
 • wykorzystuje różnorodne źródła specjalistycznej informacji, w tym elektroniczne,
 • interpretuje wyniki własnych badań z wykorzystaniem zaawansowanej analizy statystycznej,
 • posługuje się biegle językiem ojczystym i przynajmniej jednym obcym nowożytnym w sposób umożliwiający pisanie artykułów naukowych, wygłaszanie referatów, prezentowanie plakatów i komunikację z cudzoziemcami,
 • przygotowuje i prezentuje pracę doktorską,
 • przygotowuje wnioski o dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych,
 • prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie akademickim lub popularno-naukowym w języku ojczystym lub obcym nowożytnym.

EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – DOKTORANT/ABSOLWENT:

 • uzasadnia potrzebę intensywnego samokształcenia, zwłaszcza w zakresie uprawianej dyscypliny,
 • charakteryzuje społeczną rolę badacza,
 • ocenia krytycznie zarówno własną pracę naukową, jak i osiągnięcia oraz wkład pracy innych osób,
 • stosuje zasady etyki pracy naukowej i dobre obyczaje w pracy zawodowej,
 • działa na rzecz etosu pracy zespołowej, przede wszystkim w  działalności naukowej,
 • stosuje się do zasad odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych osób,
 • uzasadnia potrzebę aktualizacji wiedzy dotyczącej technik laboratoryjnych i badawczych

oraz wykorzystywania jej w działalności naukowej.