p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Cele kształcenia Stacjonarne Studium Doktoranckie Ekologii i Ochrony Środowiska

Stacjonarne Studium Doktoranckie Ekologii i Ochrony Środowiska 

Celem kształcenia studiów doktoranckich jest promowanie wysoko kwalifikowanych kadr naukowych biologii lub ekologii i ochrony środowiska poprzez wyposażenie doktoranta w zaawansowaną wiedzę w dyscyplinach biologii lub ekologii i ochrony środowiska oraz  umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnych badań naukowych  i prezentację ich wyników oraz realizację procesu kształcenia na poziomie akademickim

Efekty kształcenia  w zakresie WIEDZY – Doktorant/absolwent:

 • wyjaśnia złożone zależności, procesy i mechanizmy będące przedmiotem badań z zakresu dyscyplin biologia, ekologia lub ochrona środowiska,
 • dyskutuje bieżące problemy naukowe w uprawnianej dyscyplinie powołując się na aktualne publikacje w wiodących naukowych czasopismach z obiegu międzynarodowego,
 • charakteryzuje metodologię oraz warsztat badawczy uprawianej dyscypliny,
 • opisuje przyczyny braku rozwiązań określonych problemów z zakresu dyscyplin: biologia, ekologia lub ochrona środowiska,
 • wyjaśnia wybrane problemy filozofii nauki lub mikro- i makroekonomii,
 • posługuje się specjalistycznym słownictwem w zakresie wybranej dyscypliny w języku ojczystym i obcym nowożytnym.

Efekty kształcenia w zakresie UMIEJĘTNOŚCI – Doktorant/absolwent:

 • wykorzystuje dorobek nauk biologicznych oraz nauk chemicznych, fizycznych lub geograficznych w działalności naukowej,
 • dobiera odpowiednie metody badawcze podczas planowania i prowadzania badań oraz sporządzania dokumentacji eksperckiej z zakresu biologii, ekologii lub ochrony środowiska,
 • organizuje i rzetelnie przeprowadza badania związane z pracą doktorską,
 • interpretuje wyniki własnych badań z wykorzystaniem zaawansowanej analizy statystycznej,
 • wykorzystuje wiedzę z różnych źródeł informacji, w tym elektronicznych,
 • krytyczne ocenia jakość tekstów specjalistycznych autorstwa własnego i innych badaczy,
 • proponuje i stosuje odpowiednie procedury w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy na realizację projektów naukowych,
 • przygotowuje i prezentuje pracę doktorską,
 • prowadzi zajęcia dydaktyczne na podstawowym poziomie akademickim.

Efekty kształcenia w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – Doktorant/absolwent:

 • charakteryzuje aspekty etyczne ingerencji badacza w organizm, zespół organizmów lub ich środowisko,
 • szanuje własność intelektualną autorów, których prace cytuje,
 • planuje świadomie swój rozwój intelektualny i naukowy,
 • wyjaśnia potrzebę działania na rzecz podwyższania efektywności pracy twórczej własnej i współpracowników,
 • wyszukuje i wdraża nowe rozwiązania badawcze,
 • wymienia argumenty na rzecz popularyzowania wyników badań naukowych,
 • wyjaśnia zależności pomiędzy rozwojem nauki i dobrobytem społeczeństwa,
 • współpracuje z zespołem badawczym w roli wykonawcy lub kierownika,
 • ocenia zagrożenia wynikające ze stosowanych technik badawczych i tworzy warunki dla bezpiecznej pracy.