p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Cele kształcenia na Studium Doktoranckim Genetyki Molekularne

Celem kształcenia na Studium Doktoranckim Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej wyposażonej w wiedzę na zaawansowanym poziomie oraz wyspecjalizowane umiejętności w zakresie genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej.

 

Efekty kształcenia  w zakresie WIEDZY – Doktorant/absolwent:

 • opisuje wyspecjalizowane zagadnienia z zakresu genetyki molekularnej, cytogenetyki lub biofizyki medycznej,
 • dyskutuje na temat bieżących problemów naukowych z zakresu nauk biologicznych oraz ich powiązań z naukami medycznymi i ścisłymi,
 • wyjaśnia ograniczenia natury technicznej, społecznej lub finansowej w realizacji najważniejszych celów poznawczych wybranej dyscypliny,
 • posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie uprawianej dyscypliny naukowej w języku ojczystym i obcym nowożytnym,
 • wyjaśnia zasady pozyskiwania z różnych źródeł funduszy na badania naukowe,
 • charakteryzuje wybrane teorie z zakresu filozofii lub ekonomii.

 

Efekty kształcenia w zakresie UMIEJĘTNOŚCI – Doktorant/absolwent:

 • dobiera odpowiednie metody badawcze do projektowania i wykonania badań naukowych realizowanych w celu przygotowania rozprawy doktorskiej,
 • analizuje różnorodne informacje pochodzące z bieżącej literatury naukowej dostępnej w czasopismach międzynarodowych,
 • gromadzi, interpretuje z wykorzystaniem metod statystycznych i przygotowuje wyniki swoich badań do druku,
 • prezentuje wyniki badań na zebraniach naukowych, zjazdach i konferencjach krajowych i zagranicznych w języku ojczystym i obcym nowożytnym,
 • przygotowuje i prezentuje rozprawę doktorską,
 • przygotowuje wnioski o przyznanie funduszy na realizację prowadzonych badań,
 • przygotowuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne na podstawowym poziomie akademickim.

 

Efekty kształcenia w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – Doktorant/absolwent:

 • dzieli się zdobytymi doświadczeniami w pracy naukowej i dydaktycznej,
 • krytycznie ocenia wyniki własnych badań i innych autorów,
 • identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne w działalności naukowej
 • szanuje własność intelektualną autorów, których prace cytuje,
 • włącza się w pracę zespołową w roli kierownika lub wykonawcy,
 • uzasadnia potrzebę podnoszenia jakości pracy naukowej własnej i współpracowników dla dobra nauki i społeczeństwa,
 • stosuje się do zasad bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego.