p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Cele i efekty kształcenia interDOC-STARt

Zasadnicze cele kształcenia

Celem kształcenia na InterDOC-STARt – Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy absolwentów w zakresie wybranej, wiodącej dyscypliny naukowej w odniesieniu do wiedzy z innych dyscyplin naukowych i z jej wykorzystaniem. Wiedza i umiejętności nabywane podczas studiów przygotują doktoranta do samodzielnego planowania, projektowania i prowadzenia badań naukowych w ramach indywidulanego programu badawczego - IPB. Absolwent przygotowany będzie do krytycznej oceny wyników interdyscyplinarnych badań naukowych, które stanowić będą podstawę publikacji naukowych, a także prezentowania uzyskanych wyników na forum międzynarodowego środowiska naukowego. Celem kształcenia jest przygotowanie doktoranta do prowadzenia pracy dydaktycznej na poziomie szkoły wyższej, w której potrafi łączyć zdobytą wiedzę naukową z wykorzystaniem najnowszych metod przekazu. Absolwent uzyska kompetencje umożliwiające angażowanie się w indywidualne i zespołowe badania interdyscyplinarne, wynikiem których będzie odpowiedzialna aplikacja zdobytej wiedzy i wyników badań w innowacyjnej gospodarce i na rzecz społeczeństwa.

Efekty kształcenia

dla studentów studiów doktoranckich InterDOC-STARt - Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale BiOŚ UŁ z odniesieniem do charakterystyk drugiego stopnia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Objaśnienia oznaczeń symboli:

04ISD3A_ oznaczenie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów doktoranckich InterDOC-STARt - Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Następnie, po znaku podkreślenia, literowe oznaczenie grupy efektów: W – kategoria wiedzy, U – kategoria umiejętności, K – kategoria kompetencji oraz dwie cyfry oznaczające numer efektu kształcenia. Oznaczenia kodu składnika opisu PRK są zgodne z załącznikiem do rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1594): P8S = poziom 8, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego: WG = wiedza – głębia i zakres, WK = wiedza – kontekst, UW = umiejętności – wykorzystanie wiedzy, UK = umiejętności – komunikowanie się, UO = umiejętności – organizacja pracy, UU = umiejętności – uczenie się, KK = kompetencje społeczne – ocena (krytyczna), KO = kompetencje społeczne – odpowiedzialność, KR = kompetencje społeczne – rola zawodowa

 

Kod

                                         Efekt kształcenia

Kod PRK poziom 8

WIEDZA

– Absolwent:

04ISD3A_W01

zna i rozumie światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne, zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe w zakresie dyscypliny wiodącej spośród: biologii, biochemii, biofizyki, biotechnologii, mikrobiologii, ekologii
i ochrony środowiska, oraz dyscyplin innych niż wiodąca, w stopniu umożliwiającym rewizję obowiązujących pojęć i teorii;

P8S_WG

04ISD3A_W02

zna i rozumie w ujęciu interdyscyplinarnym aktualne, główne kierunki rozwoju dziedziny wiodącej z zakresu nauk przyrodniczych oraz dyscyplin innych niż wiodąca;

P8S_WG

04ISD3A_W03

zna i rozumie metodologię i zasady planowania badań naukowych właściwych dla dyscypliny wiodącej i innych niż wiodącą, istotnych ze względu na możliwość prowadzenia badań i wykorzystania ich wyników w kontekście interdyscyplinarnym;

P8S_WG

04ISD3A_W04

zna i rozumie prawne, etyczne i bioetyczne uwarunkowania działalności badawczej i pracy badacza w aspekcie badań interdyscyplinarnych;

P8S_WK

04ISD3A_W05

posiada podstawową wiedzę o zasadach finansowania badań naukowych, pozyskiwania projektów badawczych ze źródeł krajowych i zagranicznych;

P8S_WK

04ISD3A_W06

zna zasady i metody przygotowania i oceny publikacji naukowych i projektów badawczych zgodnie z zasadą funkcjonowania otwartej nauki;

P8S_WK

04ISD3A_W07

posiada podstawową wiedzę z zakresu komercjalizacji wyników badań
i transferu wiedzy do zastosowań praktycznych;

P8S_WK

04ISD3A_W08

zna nowoczesne, innowacyjne metody, koncepcje i narzędzia prowadzenia zajęć dydaktycznych i upowszechniania nauki w zakresie nauk przyrodniczych, w tym wiodącej dyscypliny naukowej.

P8S_WK

UMIEJĘTNOŚCI

- Absolwent:

04ISD3A_U01

potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, interdyscyplinarnym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować i wnioskować na podstawie wyników badań;

P8S_UW

04ISD3A_U02

potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny rezultatów badań, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym i ich wkładu w rozwój wiedzy;

P8S_UW

04ISD3A_U03

potrafi ocenić możliwość przeniesienia i przekazania wyników prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej oraz zainicjować te działania;

P8S_UW

04ISD3A_U04

potrafi upowszechniać wyniki badań, głównie w formie oryginalnych publikacji naukowych, a także w formach popularnych;

P8S_UK

04ISD3A_U05

potrafi inicjować debatę i uczestniczyć w dyskusji naukowej;

P8S_UK

04ISD3A_U06

potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym: udział w konferencjach, seminariach, warsztatach, wyprawach naukowych lub stażach zagranicznych;

P8S_UK

04ISD3A_U07

potrafi przygotować wniosek o finansowanie projektu badawczego;

P8S_UO

04ISD3A_U08

potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcie badawcze o charakterze interdyscyplinarnym, także w środowisku międzynarodowym;

P8S_UO

04ISD3A_U09

potrafi samodzielnie działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować
i organizować rozwój innych osób, między innymi, podczas zajęć dydaktycznych oraz działań związanych z popularyzacją wiedzy;

P8S_UU

04ISD3A_U10

potrafi opracować i realizować zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych metod.

P8S_UU

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Absolwent:

04ISD3A_K01

krytycznie ocenia dorobek z zakresu dyscypliny naukowej wiodącej i innej niż wiodąca oraz własny wkład w rozwój tych dyscyplin;

P8S_KK

04ISD3A_K02

uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych, szczególnie tych o charakterze interdyscyplinarnym;

P8S_KK

04ISD3A_K03

jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy, przekazywania społeczeństwu informacji i opinii wynikających z osiągnięć nauki, zaangażowania się w kształcenie specjalistów i podejmowania się działań prowadzących do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy;

P8S_KO

04ISD3A_K04

jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, kreowania nowych idei i poszukiwania w ramach współpracy interdyscyplinarnej innowacyjnych rozwiązań, podejmowania wyzwań intelektualnych w sferze naukowej
i publicznej oraz ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich decyzji;

P8S_KO

04ISD3A_K05

prowadzi badania w sposób niezależny, z uwzględnieniem istniejących ograniczeń z przyczyn finansowych lub infrastrukturalnych;

P8S_KR

04ISD3A_K06

respektuje zasady publicznej własności wyników badań naukowych
z poszanowaniem zasad prawnych ochrony własności intelektualnej.

P8S_KR