p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Cele i efekty kształcenia

Celem kształceniaw ramach Studium Doktoranckiego Biochemiczno-Biofizycznego jest przygotowanie i wypromowanie wysoko wykwalifikowanych doktorów w zakresie biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i różnych specjalności biologii eksperymentalnej do pracy naukowej, zawodowej i dydaktycznej na poziomie akademickim (ogólnokształcącym)  z umiejętnościami samodzielnego prowadzenia badań.

Efekty kształcenia  w zakresie WIEDZY – Doktorant/absolwent:

Doktorant/absolwent :

 • charakteryzuje nierozwiązane zagadnienia w obszarze nauk przyrodniczych,
 • dyskutuje na temat złożonych bieżących problemów z zakresu biochemii, biofizyki, biologii molekularnej lub biologii eksperymentalnej,
 • opisuje relacje pomiędzy naukami biologicznymi, medycznymi i ścisłymi,
 • wyjaśnia wartość naukową doniesień literaturowych z uprawianej dyscypliny,
 • charakteryzuje metodologię i warsztat badawczy uprawianej dyscypliny,
 • posługuje się specjalistyczną terminologią w języku ojczystym i kongresowym,
 • charakteryzuje główne czynniki determinujące rozwój nauki lub gospodarki.

Efekty kształcenia w zakresie UMIEJĘTNOŚCI– Doktorant/absolwent:

 • projektuje przebieg doświadczeń w celu realizacji określonego zadania badawczego,
 • dobiera adekwatne metody badawcze z pogranicza nauk biologicznych oraz nauk chemicznych lub fizycznych,
 • formułuje hipotezy badawcze i weryfikuje je za pomocą metod statystycznych,
 • przygotowuje i przedstawia doniesienia konferencyjne na podstawie wyników prowadzonych badań,
 • posługuje się specjalistycznym językiem ojczystym i kongresowym w sposób umożliwiający pisanie prac naukowych, przedstawianie plakatów i prezentację referatów oraz komunikowanie się z cudzoziemcami,
 • wykorzystuje dostępne źródła informacji w celu pozyskania funduszy krajowych lub zagranicznych na finansowanie badań naukowych, staży naukowych lub udziału w konferencjach,
 • przygotowuje pracę doktorską i prezentuje ją podczas publicznej obrony doktorskiej,
 • prowadzi zajęcia dydaktyczne na podstawowym poziomie akademickim.

Efekty kształcenia w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH– Doktorant/absolwent:

 • planuje świadomie swój rozwój intelektualny i naukowy oraz przejawia chęć ciągłego uczenia się i dzielenia się wiedzą z innymi,
 • analizuje związki pomiędzy rozwojem nauki a rozwojem jednostki i społeczeństwa,
 • wymienia argumenty na rzecz poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań badawczych,
 • ocenia krytycznie wyniki zarówno własnej, jak i cudzej pracy naukowej,
  • pracuje w zespole jako wykonawca lub kierownik badań szanując pracę i doświadczenie współpracowników,
  • postępuje według zasad etyki pracy naukowej i dobrych obyczajów w pracy zawodowej,
  • stosuje się do zasad bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego.