p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Biotechnologia

Informacje ogólne o kierunku

Kształcenie studentów na kierunku BIOTECHNOLOGIA jest prowadzone w ramach trzyletnich studiów I stopnia – licencjackich, z możliwością kontynuowania nauki na dwuletnich studiach II stopnia – magisterskich, w ramach trzech specjalności, tj.: biotechnologia medyczna, biotechnologia mikrobiologiczna i biotechnologia roślinna oraz na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej UŁ. Programy studiów są skonstruowane i realizowane zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), co oznacza, że poszczególnym przedmiotom przypisana jest ściśle określona liczba punktów. System taki umożliwia odbycie części studiów na innych uczelniach, także za granicą, gdzie punkty zdobyte podczas wyjazdu zostaną przeniesione i uznane po powrocie na uczelnię macierzystą.

 

Studia I stopnia

Opis kierunku

Kierunek został utworzony w 2006 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA studiów I stopnia uzyskuje tytuł licencjata biotechnologii. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na kierunku biotechnologia oferowanym przez Uniwersytet Łódzki umożliwiają swobodne poruszanie się w interdyscyplinarnym obszarze, jakim jest biotechnologia. Powyższe studia zapewniają uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz poznanie metod używanych w praktyce produkcyjnej i badaniach naukowych z zakresu biotechnologii. Studia licencjackie na tym kierunku są trzyletnie i jednolite tzn. bez podziału na specjalności, z możliwością kontynuowania nauki w ramach dwuletnich studiów II stopnia. Program studiów umożliwia przeniesienie się i kontynuację studiów na innych uczelniach, także zagranicznych. Dzięki dużej liczbie zajęć o charakterze praktycznym absolwenci trzyletnich studiów I stopnia uzyskują wiedzę i nabywają umiejętności pozwalające wykorzystywać osiągnięcia biotechnologii, a także innych nauk z obszaru nauk przyrodniczych, w praktyce.

Absolwent kierunku biotechnologia studiów I stopnia ma możliwość zatrudnienia w firmach, których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, w zakładach chemicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, w ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt, oraz powiązanych z nimi instytutach naukowo-badawczych, a także w kontrolnych i badawczych laboratoriach wykorzystujących metody biotechnologiczne, mikrobiologiczne i/lub biologiczne. Uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej. Po ukończeniu studiów I stopnia Absolwent może podjąć studia II stopnia na kierunku BIOTECHNOLOGIA lub kierunkach pokrewnych np.: MIKROBIOLOGIA, BIOLOGIA, GENETYKA,OCHRONA ŚRODOWISKA.

 

Studia II stopnia

Opis kierunku

Kształcenie na studiach II stopnia rozpoczęło się w roku akademickim 2009/2010. Absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra biotechnologii, w zakresie jednej z trzech specjalności, tj.:biotechnologia medyczna, biotechnologia mikrobiologiczna lub biotechnologia roślinna. Program studiów umożliwia przenoszenie się i kontynuację studiów na innych uczelniach, także zagranicznych. Absolwenci studiów II stopnia na kierunku biotechnologia uzyskują rozszerzoną, specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z wybranym działem biotechnologii. Efekty kształcenia realizowane na specjalności biotechnologia mikrobiologiczna umożliwiają pogłębienie wiedzy i nabycie specjalistycznych umiejętności związanych szczególnie ze środowiskowymi, zdrowotnymi i bioinżynieryjnymi aspektami wykorzystania drobnoustrojów. Z kolei efekty kształcenia realizowane na specjalności biotechnologia roślinna pozwalają uzyskać specjalistyczną wiedzę i opanować umiejętności dotyczące wykorzystania zmodyfikowanych genetycznie roślin jako bioreaktorów do produkcji rekombinowanych białek o właściwościach farmaceutycznych, diagnostycznych i przemysłowych, genomiki roślin, mechanizmów odporności/wrażliwości roślin na patogeny bakteryjne i grzybowe oraz konstrukcji roślin o nowych lub zoptymalizowanych cechach użytkowych. Absolwenci specjalności biotechnologia medyczna posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania i wykorzystania testów diagnostycznych i biopreparatów pomocnych w terapii różnych chorób oraz w ochronie zdrowia. Studia magisterskie na tym kierunku są dwuletnie, z możliwością kontynuowania nauki na studiach III stopnia.

Absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA studiów II stopnia ma możliwość zatrudnienia w firmach, których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, w zakładach chemicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, w ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt, a także w kontrolnych i badawczych laboratoriach wykorzystujących metody biologiczne, mikrobiologiczne i/lub biotechnologiczne. Uzyskana w trakcie studiów specjalistyczna wiedza ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej. Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w zespole, w tym pełnienia funkcji kierowniczej. Absolwent II stopnia kierunku biotechnologia może znaleźć zatrudnienie jako nauczyciel po zaliczeniu właściwego dodatkowego kształcenia dla nauczycieli oraz może znaleźć zatrudnienie jako diagnosta laboratoryjny po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie. Ponadto może kontynuować naukę na studiach III stopnia (doktoranckich) prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ oraz na wydziałach pokrewnych.

 

Kierunek BIOTECHNOLOGIA uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2019 r. otrzymując ocenę wyróżniającą z kryteriów tj. umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz infrastruktura wykorzystana w procesie kształcenia.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na I rok studiów na Uniwersytecie Łódzkim na wszystkie kierunki studiów są dostępne na stronach internetowych:

Wydziału BiOŚ

www.rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Zachęcamy do studiowania na Wydziale, którego potencjał naukowy został oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako najwyższy spośród wydziałów biologicznych w Polsce.

 

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 

Do zobaczenia już wkrótce,

 

Do zobaczenia już wkrótce,

Prof. dr hab. Andrzej Kruk

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ;

dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ

Prodziekan ds. dydaktyki

oraz

dr  Anita Ciesielska

Pełnomocnik ds. kierunku Biotechnologia

 

Prezentacje Instytutów