p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Biologia Kryminalistyczna

Informacje ogólne o kierunku

Kształcenie studentów na kierunku BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA jest prowadzone w ramach trzyletnich studiów stacjonarnych I stopnia licencjackich. Obecna, pierwsza edycja studiów jest realizowana w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”, który finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Programy studiów są skonstruowane i realizowane zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), co oznacza, że poszczególnym przedmiotom przypisana jest ściśle określona liczba punktów. System taki umożliwia odbycie części studiów na innych uczelniach, także za granicą, gdzie punkty zdobyte podczas wyjazdu zostaną przeniesione i uznane po powrocie na uczelnię macierzystą.

Studia I stopnia (stacjonarne)

Opis kierunku

Absolwent kierunku BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA studiów I stopnia uzyskuje tytuł licencjata. W programie studiów realizowane są zajęcia teoretyczne oraz liczne zajęcia praktyczne w zakresie technik kryminalistycznych wykonywanych na miejscu zdarzenia oraz metod stosowanych w laboratorium kryminalistycznym. Dodatkowo, jako uzupełnienie mające na celu poszerzenie warsztatu metodologicznego zajęcia specjalistyczne będą prowadzone przez doświadczonych funkcjonariuszy Policji, pracowników sądu oraz Żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

Zagadnienia i treści programowe studium kierowane są przede wszystkim do osób, które będą chciały zawiązać swoją przyszłość zawodową z pracą w policji i wymiarze sprawiedliwości (np. jako technicy kryminalistyczni, pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, funkcjonariusze wydziałów dochodzeniowo-śledczych). Ideą tego kierunku studiów jest przedstawienie słuchaczom najnowszych osiągnięć w zakresie nauk biologiczno-chemicznych, które znajdują zastosowanie w kryminalistyce i sądownictwie.

Studia pierwszego stopnia na kierunku biologia kryminalistyczna pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu nauk biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem biochemii, biologii molekularnej, anatomii, fizjologii, biologii środowiskowej i genetyki. Dodatkowo absolwent uzyska umiejętności pobierania i zabezpieczania biologicznego materiału dowodowego, umiejętność wykorzystywania dostępnych źródeł informacji naukowej w celu poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie biologii kryminalistycznej; przygotowanie do podejmowania współpracy, po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji, z policją, prokuratorami i lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz powstałych na bazie zebranego i zabezpieczonego materiały biologicznego oraz podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych w postępowaniu dowodowym.

Absolwent kierunku BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA studiów I stopnia, dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu może znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych związanych z badaniami molekularnymi oraz sądowymi; laboratoriach kryminalistycznych policji; laboratoriach specjalistycznych wojska; ogólnie pojętych organach ścigania; laboratoriach badań środowiska. Absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a także na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na I rok studiów na Uniwersytecie Łódzkim na wszystkie kierunki studiów są dostępne na stronach internetowych:

Wydziału BiOŚ

www.rekrutacja.uni.lodz.pl

www.kryminalistyka.uni.lodz.pl

 

Zachęcamy do studiowania na Wydziale, którego potencjał naukowy został oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako najwyższy spośród wydziałów biologicznych w Polsce.

 

Do zobaczenia już wkrótce,

Prof. dr hab. Andrzej Kruk

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ;

dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ

Prodziekan ds. dydaktyki

oraz

dr hab. Renata Bocian

Pełnomocnik ds. kierunku Biologia kryminalistyczna