p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Biologia

Informacje ogólne o kierunku

Kształcenie studentów na kierunku BIOLOGIA jest prowadzone w ramach trzyletnich studiów I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) – licencjackich, w ramach jednej ze specjalności, tj.: biochemia i biologia molekularna, biofizyka, biologia eksperymentalna, biologia środowiskowa, genetyka lub specjalność nauczycielska, z możliwością kontynuowania nauki na dwuletnich studiach II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) – uzupełniających magisterskich, w ramach jednej z pięciu specjalności na studiach stacjonarnych, tj.: biochemia i biologia molekularna, biofizyka medyczna i bioinformatyka, biologia eksperymentalna, biologia środowiskowa i genetyka lub w ramach jednej z dwóch specjalności na studiach niestacjonarnych, tj.: biologia stosowana i molekularna oraz biologia środowiskowa. Wybór specjalności kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) deklarują podczas rekrutacji. Programy studiów są skonstruowane i realizowane zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), co oznacza, że poszczególnym przedmiotom przypisana jest ściśle określona liczba punktów. System taki umożliwia odbycie części studiów na innych uczelniach, także za granicą, gdzie punkty zdobyte podczas wyjazdu zostaną przeniesione i uznane po powrocie na uczelnię macierzystą

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Opis kierunku

Absolwent kierunku BIOLOGIA studiów I stopnia uzyskuje tytuł licencjata biologii w zakresie wybranej przez siebie specjalności, którą wybiera po drugim roku studiów, tj.: biochemię i biologię molekularną, biofizykę, biologię eksperymentalną, biologię środowiskową lub genetykę. Dodatkowo na trzecim roku studiów studenci kierunku BIOLOGIA realizują kilka wspólnych przedmiotów. W ramach kierunku BIOLOGIA można także wybrać specjalność nauczycielską (już podczas rekrutacji), w ramach której oprócz przedmiotów ogólnobiologicznych realizowany jest blok przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. W programie studiów realizowane są liczne ćwiczenia terenowe, praktyka psychologiczno-pedagogiczna i praktyka nauczania przedmiotu. Studia pierwszego stopnia na kierunku BIOLOGIA pozwalają na uzyskanie rzetelnej wiedzy z zakresu nauk biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem biochemii, biologii molekularnej, biofizyki, cytologii, fizjologii, biologii środowiskowej i genetyki. Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie umiejętności obsługi typowej i specjalistycznej aparatury analityczno-diagnostycznej przeznaczonej do analizy materiału biologicznego. Ponadto rozwijają umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z baz danych i fachowej literatury. Kierunek BIOLOGIA uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2004 i 2010 r. oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w 2002 i 2007 r., a także akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2020. Ponadto zdobył Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Otwarty na Świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej”. Przyznany przez Polską Komisję Akredytacyjną Certyfikat Doskonałości Kształcenia stanowi potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na kierunku BIOLOGIA.

Absolwent kierunku BIOLOGIA studiów I stopnia, dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu może znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych związanych z ochroną zdrowia i środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt oraz laboratoriach działających przy zakładach przemysłowych (przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, chemiczny, rolny, itp.). Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, absolwent może znaleźć także zatrudnienie jako nauczyciel w szkołach podstawowych, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku BIOLOGIA i odbyciu zajęć z dodatkowego kursu z dydaktyki przedmiotowej, również jako nauczyciel biologii w szkołach ponadpodstawowych. Po ukończeniu studiów I stopnia Absolwent może podjąć studia II stopnia na kierunku BIOLOGIA lub kierunkach pokrewnych, np.: MIKROBIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA.

 

 Specjalność nauczycielska

Od roku akademickiego 2019/2020 specjalność nauczycielska na kierunku BIOLOGIA realizowana jest w ramach projektu wdrożeniowego Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.01.00-00-KN53/18-00).

Szczegóły w prezentacji

 

Studia II stopnia

Opis kierunku

Absolwent kierunku BIOLOGIA studiów stacjonarnych II stopnia uzyskuje tytuł magistra biologii, w zakresie jednej z pięciu specjalności, tj.: biochemia i biologia molekularna, biofizyka medyczna i bioinformatyka, biologia eksperymentalna, biologia środowiskowa lub genetyka. Absolwent kierunku BIOLOGIA studiów niestacjonarnych II stopnia uzyskuje tytuł magistra biologii, w zakresie jednej z dwóch specjalności, tj.: biologia stosowana i molekularna oraz biologia środowiskowa. Wybór specjalności kandydaci na studia niestacjonarne deklarują podczas rekrutacji. Studia drugiego stopnia na kierunku BIOLOGIA pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem biochemii, biologii molekularnej, biofizyki, bioinformatyki, cytologii, fizjologii, biologii środowiskowej i genetyki. Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie umiejętności analizy materiału biologicznego przy użyciu specjalistycznej aparatury oraz analizy procesów zachodzących na różnych poziomach organizacji komórki i organizmu. Ponadto doskonalą znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym nie tylko korzystanie z baz danych i fachowej literatury, ale również umożliwiającym przygotowywanie prezentacji multimedialnych, doniesień naukowych oraz dyskusje z cudzoziemcami w sprawach naukowych. Kierunek BIOLOGIA uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2004 i 2010 r. oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w 2002 i 2007 r., a także akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2020. Ponadto zdobył Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Otwarty na Świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej”. Przyznany przez Polską Komisję Akredytacyjną Certyfikat Doskonałości Kształcenia stanowi potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na kierunku BIOLOGIA.

Absolwent kierunku BIOLOGIA studiów II stopnia, dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu może znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych związanych z ochroną zdrowia i środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach działających przy zakładach przemysłowych (przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, chemiczny, rolny, itp.). Absolwent kierunku BIOLOGIA, studiów drugiego stopnia może także znaleźć zatrudnienie jako nauczyciel biologii we wszystkich typach szkół po zaliczeniu dodatkowego kształcenia dla nauczycieli oraz może znaleźć zatrudnienie jako diagnosta laboratoryjny po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie. Ponadto może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz na wydziałach pokrewnych.