p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Orłów - konkurs dla wybitnie uzdolnionych studentów

Szanowni Państwo,

zachęcamy do składania ofert w odpowiedzi na zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego „Szkoła Orłów”.

Celem tego projektu jest  wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

 

W ramach realizacji projektu zadaniem uczelni będzie:

  1. Przeprowadzenie naboru wybitnie zdolnych studentów (laureatów olimpiad, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów),
  2. Realizacja procesu kształcenia wybitnie zdolnych studentów z wykorzystaniem metody tutoringu na studiach I stopnia lub pierwszych siedmiu semestrach jednolitych studiów magisterskich.

 

Okres realizacji zadań w projekcie nie może trwać dłużej niż do 31.07.2022 r.

W ofercie Uczelnia:

  1. wskazuje przewidywaną liczbę studentów, którzy wezmą udział w zajęciach z wykorzystaniem metody tutoringu, przez okres studiów I stopnia lub 7 pierwszych semestrów jednolitych studiów magisterskich, z podziałem na obszary kształcenia: nauki humanistyczne, nauki ścisłe, nauki społeczne, nauki przyrodnicze, nauki techniczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz sztuka;
  2. wskazuje przewidywaną liczbę nauczycieli akademickich do przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu przez okres studiów I stopnia lub 7 pierwszych semestrów jednolitych studiów magisterskich;
  3. opisuje sposób rekrutacji studentów do projektu;
  4. opisuje osiągniecia studentów podczas olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
  5. opisuje doświadczenie uczelni, w tym kadry akademickiej, w stosowaniu nowoczesnych metod kształcenia studentów

 

Wymogi wobec studentów objętych wsparciem będą wzrastały wraz z kolejnymi latami kształcenia. Po I roku studiów postępy będą oceniane na podstawie średniej ocen. Po II roku wymagane jest rozpoczęcie projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką tutora a po III roku studiów - przygotowanie publikacji mającej walor naukowy. Każdorazowo pod uwagę brana będzie średnia z ocen oraz dodatkowe działania o charakterze naukowo-badawczo-dydaktycznym.

W ramach projektu można sfinansować następujące koszty:

a.       miesięczne stypendium dla studenta w wysokości 1 370,70 zł

b.      pomoce dydaktyczne dla jednego studenta w wysokości 200,00 zł

c.       wynagrodzenie nauczycieli akademickich za przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu (przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów) w trakcie trwania projektu – maksymalna kwota dofinansowania za 1 godzinę zajęć wynosi 230,00 zł dla jednego nauczyciela akademickiego);

d.      koszty pośrednie: nie mogą łącznie przekroczyć 5% rzeczywiście poniesionych kosztów bezpośrednich.

 

Więcej informacji na stronie MNISW: https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wy...

Zachęcamy do składania ofert!

 

Z wyrazami szacunku,

Renata Olender-Bartosik

Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Uniwersytecka 3

90-137 Łódź

ZałącznikWielkość
Plik formularz_oferty.docx558.46 KB
Microsoft Office document icon kosztorys.doc102 KB