Maj

p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Regulamin praktyk pedagogicznych ciągłych w gimnazjum,specjalność nauczycielska biologia z chemią

Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej

Uniwersytetu Łódzkiego

90-237 Łódź, ul. Banacha 1/3

Tel. 042 6354521, 6354522, 6354540, 6354541

 

 

 

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH

w gimnazjum (specj. nauczycielska biologia z chemią)

 

I. Cel praktyki

Praktyka pedagogiczna ma na celu:

1. Rozwijanie i pogłębianie sprawności pedagogicznej studentów w normalnych warunkach pracy w szkole.

2. Uzyskanie możliwie pełnej orientacji o przydatności studenta do pracy w szkole 
i do zawodu nauczycielskiego.

 

II. Zadania praktyki

Wskazane wyżej cele realizowane są poprzez:

1. Obowiązkowe hospitowanie i prowadzenie lekcji przez studentów we wszystkich klasach, w których realizowany jest program nauczania biologii.

2. Zapoznanie studentów ze wszystkimi obowiązkami wychowawcy klasy, dziennikiem lekcyjnym, dziennikiem zajęć pozalekcyjnych i pozostałą dokumentacją.

3. Zapoznanie studentów z formami zajęć pozalekcyjnych w szkole (koło biologiczne, koło LOP, działka szkolna, olimpiady biologiczne, zajęcia terenowe, „zielone szkoły” itp.).

4. Zapoznanie studentów z pracą biblioteki i świetlicy szkolnej.

5. Zapoznanie studentów z pracą Komitetu Rodzicielskiego i Rady Pedagogicznej, z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły (formy pracy w organizacjach na terenie szkoły).

 

III. Organizacja i przebieg praktyk stałych

1. Praktyka odbywa się w semestrze letnim.

2. Osobą odpowiedzialną za praktykę pedagogiczną dla studentów są: dyrektor szkoły lub jego zastępca oraz opiekun praktyk – nauczyciel biologii.

3. Trzy-cztery dni w okresie trwania praktyki przeznacza się na hospitacje lekcji nauczyciela.

4. W okresie 3-tygodniowej praktyki studenci zobowiązani są do przeprowadzenia minimum 34 lekcji (16 tematów) biologii w różnych klasach; oprócz tego, jeżeli to będzie możliwe, do przeprowadzenia przynajmniej jednej lekcji wychowawczej oraz lekcji w terenie, np. na działce, w ogrodzie zoologicznym, w parku lub muzeum przyrodniczym. Student winien przepracować w czasie praktyki minimum 120 godzin lekcyjnych.

5. Student odbywający praktykę podporządkowany jest całkowicie dyrektorowi szkoły 
i opiekunowi praktyk z ramienia szkoły.

6. Student zobowiązany jest do: pełnienia z nauczycielem biologii dyżurów w czasie przerw, pomocy nauczycielowi w prowadzeniu hodowli biologicznych oraz w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do lekcji.

7. Student-praktykant może prowadzić zajęcia w ramach zastępstw tylko na wyraźne polecenie dyrektora szkoły, który w takich przypadkach bierze na siebie odpowiedzialność z tytułu OC.

8. Tematy lekcji i terminy ich prowadzenia otrzymują studenci od nauczyciela biologii na początku praktyki. Studenci zobowiązani są do przedstawiania przygotowywanych konspektów nauczycielowi przynajmniej dzień przed planowanym terminem prowadzenia lekcji. Student ma obowiązek przechowywać 16 konspektów (scenariuszy) lekcji podpisanych przez nauczyciela do wglądu dla opiekuna praktyk z ramienia UŁ.

9. W ramach rozliczenia pensum godzinowego praktyk student może uwzględnić 10 godzin przeznaczonych na przygotowanie konspektów do realizowanych zajęć.

10. Wszystkie lekcje przeprowadzone w czasie trwania praktyki winny być szczegółowo omówione przez nauczyciela prowadzącego.

11. Praktykant dokonuje systematycznie w dzienniku praktyk ewidencji lekcji hospitowanych i prowadzonych oraz wszystkich innych zajęć przewidzianych programem praktyki.

12. Nauczyciel kierujący praktyką jest zobowiązany do omawiania z praktykantem, na bieżąco oraz po zakończeniu zajęć, osiągnięć i trudności, jakie wystąpiły w okresie trwania praktyki, 
a następnie wpisać recenzję działalności dydaktyczno-wychowawczej studenta odbywającego praktykę pedagogiczną do dziennika praktyk.

W recenzji należy uwzględnić:

- stopień przygotowania merytoryczno-metodycznego praktykanta,

- umiejętności w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej,

- stosunek studenta do obowiązków.

Konkluzją recenzji powinna być ogólna ocena działalności praktykanta wyrażona w przyjętej 
w UŁ skali ocen (od 2 do 5).

13. Student po odbyciu praktyki zobowiązany jest do zapisania w dzienniku praktyk własnych uwag i spostrzeżeń na temat przebiegu praktyk i korzyści z nich wyniesionych 
oraz potwierdzić je swoim podpisem.

16. Dzienniki praktyk studenci przedstawiają do zaliczenia w Zakładzie Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej w okresie dziesięciu dni po zakończeniu praktyk.