Maj

p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Regulamin praktyk pedagogicznych ciągłych dla studentów kierunku: biologia, biotechnologia i mikrobiologia

Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej Uniwersytetu Łódzkiego

90-237 Łódź, ul. Banacha 1/3
Tel. 042 6354521, 6354522, 6354540, 6354541

 
REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH
dla studentów kierunku: biologia, biotechnologia i mikrobiologia

I. Cel praktyki
Praktyka pedagogiczna ma na celu:

 1. Rozwijanie i pogłębianie sprawności pedagogicznej studentów w normalnych warunkach pracy w szkole.
 2. Uzyskanie możliwie pełnej orientacji o przydatności studenta do pracy w szkole i do zawodu nauczycielskiego.

 

II. Zadania praktyki
Wskazane wyżej cele realizowane są poprzez:

 1. Obowiązkowe hospitowanie i prowadzenie lekcji przez studentów we wszystkich klasach, w których realizowany jest program nauczania przyrody/biologii.
 2. Zapoznanie studentów ze wszystkimi obowiązkami wychowawcy klasy, dziennikiem lekcyjnym, dziennikiem zajęć pozalekcyjnych i pozostałą dokumentacją.
 3. Zapoznanie studentów z formami zajęć pozalekcyjnych w szkole (koło biologiczne, koło LOP, działka szkolna, olimpiady biologiczne, zajęcia terenowe, „zielone szkoły” itp.).
 4. Zapoznanie studentów z pracą biblioteki i świetlicy szkolnej.
 5. Zapoznanie studentów z pracą Komitetu Rodzicielskiego i Rady Pedagogicznej, z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły (formy pracy w organizacjach na terenie szkoły).

 

III. Organizacja i przebieg praktyk stałych

 1. Praktyka trwa w semestrze letnuim, od .....do .......roku.
 2. Osobą odpowiedzialną za praktykę pedagogiczną dla studentów biologii są: dyrektor szkoły, jego zastępca oraz opiekun praktyk – nauczyciel przyrody/biologii.
 3. Trzy-cztery dni w okresie trwania praktyki przeznacza się na hospitacje lekcji nauczyciela.
 4. W okresie 4-tygodniowej praktyki studenci zobowiązani są do przeprowadzenia minimum 34 lekcji (16 tematów) przyrody/biologii w różnych klasach; oprócz tego, jeżeli to będzie możliwe, do przeprowadzenia przynajmniej jednej lekcji wychowawczej oraz lekcji w terenie, np. na działce, w ogrodzie zoologicznym, w parku lub muzeum przyrodniczym. Student winien przepracować w czasie praktyki minimum 115 godzin lekcyjnych.
 5. Studenci II roku odbywają praktykę w szkole podstawowej. Odbycie praktyk potwierdza dyrekcja szkoły.
 6. Student odbywający praktykę podporządkowany jest całkowicie dyrektorowi szkoły i opiekunowi praktyk z ramienia szkoły.
 7. Student zobowiązany jest do: pełnienia z nauczycielem przyrody/biologii dyżurów w czasie przerw, pomocy nauczycielowi w prowadzeniu hodowli biologicznych oraz w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do lekcji.
 8. Student-praktykant może prowadzić zajęcia w ramach zastępstw tylko na wyraźne polecenie dyrektora szkoły, który w takich przypadkach bierze na siebie odpowiedzialność z tytułu OC.
 9. Tematy lekcji i terminy ich prowadzenia otrzymują studenci od nauczyciela przyrody/biologii na początku praktyki. Studenci zobowiązani są do przedstawiania przygotowywanych konspektów nauczycielowi przynajmniej dzień przed planowanym terminem prowadzenia lekcji. Student ma obowiązek przechowywać 16 konspektów (scenariuszy) lekcji podpisanych przez nauczyciela do czasu egzaminu z dydaktyki lub do wglądu dla opiekuna praktyk z ramienia UŁ.
 10. Terminarz planowanych lekcji student dostarcza w pierwszym tygodniu trwania praktyki do Zakładu Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej (dotyczy studentów odbywających praktykę na terenie Łodzi).
 11. Wszystkie lekcje przeprowadzone w czasie trwania praktyki winny być szczegółowo omówione przez nauczyciela prowadzącego.
 12. Praktykant dokonuje systematycznie w dzienniku praktyk ewidencji lekcji hospitowanych i prowadzonych oraz wszystkich innych zajęć przewidzianych programem praktyki.
 13. Nauczyciel kierujący praktyką jest zobowiązany do omawiania z praktykantem, na bieżąco oraz po zakończeniu zajęć, osiągnięć i trudności, jakie wystąpiły w okresie trwania praktyki, a następnie wpisać recenzję działalności dydaktyczno-wychowawczej studenta odbywającego praktykę pedagogiczną do dziennika praktyk.

  W recenzji należy uwzględnić:

  • stopień przygotowania merytoryczno-metodycznego praktykanta,
  • umiejętności w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej,
  • stosunek studenta do obowiązków.

  Konkluzją recenzji powinna być ogólna ocena działalności praktykanta wyrażona w przyjętej
  w UŁ skali ocen (od 2 do 5). Recenzja i ocena wystawiona przez nauczyciela stanowi element składowy końcowej oceny z Dydaktyki przedmiotowej.

 14. Student po odbyciu praktyki zobowiązany jest do zapisania w dzienniku praktyk własnych uwag i spostrzeżeń na temat przebiegu praktyk i korzyści z nich wyniesionych oraz potwierdzić je swoim podpisem.
 15. Dzienniki praktyk studenci przedstawiają do zaliczenia w Zakładzie Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej w okresie siedmiu dni po zakończeniu praktyk.