p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Przewody doktorskie - Druki niezbędnych dokumentów

Przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie

Kandydaci na STUDIA DOKTORANCKIE zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

 

Otwarcie przewodu doktorskiego

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego. (Ustawa SiT, Art. 11 ust.2)

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2016 r.)

Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:

 • - kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej „ustawą”, lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2));
 • - propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej, propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2, także propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego;
 • - wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;
 • - opinię opiekuna naukowego;
 • - informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora;
 • - kwestionariusz osobowy dla doktoranta;
 • - kserokopię dowodu osobistego;
 • - życiorys;
 • - kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego; (wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia).

Wypełniony wniosek w wersji edytowalnej proszę dodatkowo przesłać na adres

 

Składanie pracy doktorskiej i wyznaczenie recenzentów

Przy wyborze recenzentów, należy złożyć następujące dokumenty:

 • - opinia promotora o pracy wraz z propozycją recenzentów (min. 3 osoby wszystkie spoza UŁ (z podaniem adresów do korespondencji i adresów e-mail)),
 • - raport z systemu antyplagiatowego (JSA) podpisany przez promotora,
 • - praca doktorska (4 egz.) (wzór1,     wzór2),
 • - praca doktorska na nośniku elektronicznym (cała praca (rozszerzenie pdf)).
 • - oświadczenie dla BUŁ (2 egzemplarze),
 • - oświadczenie.
 • - podpisaną elektroniczną wersję streszczenia w jęz. polskim i angielskim w jednym pliku
 • - zdeponować prace doktorską w Repozytorium UŁ

 

Obrona pracy doktorskiej

Przed obroną pracy doktorskiej, należy złożyć następujące dokumenty:

 • - autoreferat (8 szt. + w formie elektronicznej),
 • - uaktualniony życiorys (w formie opisowej),
 • - uaktualniony wykaz publikacji,
 • - indeks doktorancki (z zaliczeniem ostatniego roku przez Kierownika Studiów Doktoranckich)
 • - zaświadczenie.

 

Po obronie i nadaniu stopnia naukowego doktora

Po obronie i nadaniu stopnia naukowego doktora, należy złożyć następujące dokumenty:

 • - synaba (pobierz aplikację),
 • - zawiadomienie (w formie elektronicznej),
 • - e-obiegówkę,
 • - potwierdzenie wpłaty za dyplom doktorski w wysokości 120 zł na konto Uniwersytetu Łódzkiego (Bank Polska Kasa Opieki S. A. II o/Łódź 83 1240 3028 1111 0010 2942 8897)