p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Poszukiwany doktorant/student-stypendysta

Nazwa stanowiska: Doktorant/student-stypendysta (1 stanowisko)

Wymagania:

- W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcje kandydat:

•             jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,

•             jest studentem, co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,

•             jest doktorantem.

chemii, biologii lub nauk pokrewnych,

- legitymuje się dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie (oświadczenie);

- ma doświadczenie w prowadzeniu syntez organicznych;

- wykazuje biegłość w obsłudze programów służących statystycznej analizie danych i prezentacji;

- wykazuje chęć podjęcia studiów doktoranckich w Katedrze Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego (o ile dotyczy).

Opis zadań:

Poszukujemy osoby do pracy w projekcie NCN – konkurs OPUS - „Analogi kwasu foliowego o właściwościach cytotoksycznych a przełamanie bariery oporności wielolekowej”. Osoba otrzymująca stypendium będzie brała udział w realizacji m.in. następujących zadań:

- synteza metaloorganicznych analogów antyfolianów;

- analiza aktywności enzymów zaangażowanych w metabolizm kwasu foliowego;

- badanie aktywności biologicznej analogów folianów, w tym testy cytotoksyczności, modulacji aktywności białek oporności wielolekowej.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 5 grudnia 2016, 23:59

Forma składania ofert: e-mail, osobiście

Warunki zatrudnienia:

Stypendium NCN (1000 zł/miesiąc), bez zatrudnienia w jednostce.

Przewidziany okres finansowania w ramach Projektu: do 31 stycznia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 6 grudnia 2016 r.

Data rozpoczęcia pracy: grudzień 2016 r./styczeń 2017 r.

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny
  2. Życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych
  3. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia magistra, – jeżeli dotyczy
  4. Opinię opiekuna naukowego (promotora) pracy magisterskiej

Prosimy o dołączenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U.Nr 133, Poz.833). Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy przewodniczącego komisji konkursowej (

) – tytuł maila: „Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty” lub w formie tradycyjnej na adres: dr Błażej Rychlik, Pracownia Cytometrii, Katedra Biofizyki Molekularnej UŁ, ul. Pomorska 141/143, pokój W24, 90-236 Łódź

Szczegółowych informacji udziela dr Błażej Rychlik, e-mail:

; lub telefoniczne tel. 042 635 41 00