p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Podstawy prawne - ustawy i rozporządzenia

 1. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z dnia 5 września 2017 r.)
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 28 września 2011r.)
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 209 w sprawie: zmiany uchwały nr 452 Senatu UŁ z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim (16.04.2017)
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich
 6. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia
 8. Statut Uniwersytetu Łódzkiego przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 422 z dnia 23 stycznia 2012 r.
 9. Zarządzenie Rektora UŁ nr 100 - Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych
 11. Uchwały RW dot. realizowania praktyk dydaktycznych na Wydziale BiOŚ UŁ (25.06.2013, 29.10.2013)
 12. Zarządzenie nr 134 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17.06.2020 r. w sprawie: elektronicznego obiegu dokumentacji dla uczestników studiów doktoranckich i doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 452 Senatu UŁ z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich. https://baw.uni.lodz.pl/d/31677/5/

 

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/studia-doktoranckie-akty-prawne-stypendia