Maj

p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Komisje do spraw jakości kształcenia

Organem wykonawczym w zakresie zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, podlegającym Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia, jest Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (uchwała Rady Wydziału BiOŚ UŁ z dn. 14.12.2010). W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzą m.in. Prodziekani (odpowiedzialni za poszczególne kierunki studiów I i II stopnia), czterech Dyrektorów Instytutów, kierownik jednego ze studiów doktoranckich, dydaktyk ze stopniem doktora, przedstawiciel studentów, przedstawiciel doktorantów i pracodawców. Z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia współpracuje Wydziałowa Komisja ds. Weryfikacji Jakości Prac Dyplomowych i Egzaminów Dyplomowych. Obydwie Komisje przedstawiają Radzie Wydziału BiOŚ UŁ sprawozdanie z działalności najrzadziej raz w roku.

 

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

- współpraca z Uczelnianą Radą ds. Jakości Kształcenia i innymi podmiotami w Uczelni odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemu jakości kształcenia;
- opracowanie jednolitych dla Wydziału  procedur służących zarządzaniu jakością kształcenia;
- ocena form działania w celu podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale;
- opiniowanie programów kształcenia;
- przegląd aktów prawa pod kątem przepisów regulujących system jakości kształcenia;
- przygotowywanie rocznych raportów dotyczących efektów funkcjonowania systemu jakości kształcenia na Wydziale.

 

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Weryfikacji Jakości Prac Dyplomowych i Egzaminów Dyplomowych:

- wstępna kontrola prac dyplomowych pod względem formalnym (przy złożeniu pracy w Dziekanacie); w przypadku wątpliwości lub stwierdzenia nieprawidłowości praca kierowana jest do Przewodniczącego Komisji lub odpowiedniego Prodziekana;
- typowanie prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym;
- ocena zgodności tematyki prac dyplomowych z kierunkiem i specjalnością studiów;
- weryfikacja losowo wybranych prac dyplomowych oraz egzaminów licencjackich i magisterskich pod kątem uzyskiwania efektów kształcenia;
- okresowe oceny jakości recenzji prac dyplomowych oraz składu komisji egzaminacyjnych egzaminów dyplomowych.

 

Skład osobowy Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

Przewodnicząca – dr Agnieszka Wolańska-Kamińska

Członkowie:

-     dr hab. Maciej Bartos, prof. nadzw. UŁ

-     prof. dr hab. Bożena Bukowska

-     prof. dr hab. Henryka Długońska

-     dr hab. Katarzyna Dzitko

-     dr hab. Agnieszka Marczak, prof. nadzw. UŁ

-     prof. dr hab. Maria Skłodowska

-     prof. dr hab. Mirosław Soszyński

-     dr hab. Adrianna Wojtal – Frankiewicz, prof. nadzw. UŁ

-     prof. dr hab. Katarzyna Woźniak

-     dr hab. Katarzyna Lisowska, prof. nadzw. UŁ

-     dr hab. Urszula Małolepsza, prof. nadzw. UŁ

-     dr hab. Katarzyna Szczepko. prof. nadzw. UŁ

-     mgr Danuta Babska

-     dr Michał Ciepłucha (przedstawiciel przedsiębiorców)

-     mgr Anna Lichota (przedstawiciel doktorantów)

-     Aleksandra Woltyńska (przedstawiciel studentów)

 

Skład osobowy Wydziałowej Komisji ds. Weryfikacji Jakości Prac Dyplomowych i Egzaminów Dyplomowych:

Przewodniczący – prof. dr hab. Piotr Zieliński

Członkowie:

-     dr hab. Jacek Patykowski, prof. nadzw. UŁ

-     dr hab. Łukasz Pułaski, prof. nadzw. UŁ

-     dr hab. Beata Sadowska, prof. nadzw. UŁ

-     dr hab. Halina Żbikowska, prof. nadzw. UŁ

-     pracownicy Dziekanatu Wydziału BiOŚ UŁ zajmujący się w danym roku akademickim obsługą studentów poszczególnych kierunków studiów

 

-