p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

KATEDRA UNESCO EKOHYDROLOGII I EKOLOGII STOSOWANEJ

KATEDRA UNESCO EKOHYDROLOGII I EKOLOGII STOSOWANEJ

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Maciej Zalewski

Adres: 90-237 Łódź, Banacha 12/16, Bud. A

 

Tel: +48 42 635 44 38

Fax: +48 42 665 58 19

e-mail:

 

https://www.ehaeunescochair.org/

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

Prof. dr hab. Maciej Zalewski (Kierownik Katedry)

635 44 38

635 43 68

A / 402

Pn. 13.00-15.00

Prof. dr hab. Piotr Frankiewicz

635 43 69

A/404

Wt. 13.00-15.00

Prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek

635 44 38

A/405

Wt. 8.15-10.15

Dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. nadzw.

635 43 30

B/111

Czw. 12.00-14.00

Dr  hab. Edyta Kiedrzyńska

635 44 38

A/434

Pt. 13.00-15.00

Dr hab.  Magdalena Urbaniak

635 44 38

A/434

Pt. 9.00-11.00

Dr Agnieszka Bednarek

635 44 39

A/405

Śr. 10.00-12.00

Dr Małgorzata Łapińska

635 44 38

A/405

Pt. 14.00-16.00

Dr hab. Tomasz Jurczak

635 45 30

B/113

Pn. 9.00-11.00

Dr Zbigniew Kaczkowski

635 45 30

B/113

Śr. 10.00-12.00

Dr hab. Iwona Wagner

635 44 39

A/405

Pn. 9.30-11.30

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Mgr Arnoldo Font Najera

635 44 38

Mgr Paweł Jarosiewicz

635 44 38

Mgr Aleksandra Jaskulska

635 44 38

 

Mgr Elżbieta Mierzejewska

635 44 38

Mgr Aleksandra Górecka

635 44 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematyka badań:

 

Katedra Ekologii Stosowanej w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego powstała w 1990 roku. W 2019r otrzymała status Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej i od 1 stycznia 2020r. nosi taką nazwę. Badania prowadzone w Katedrze koncentrują się na zintegrowanej strategii trwałego zrównoważonego zagospodarowania zlewni rzek ze specjalnym uwzględnieniem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej EU.

 

Badania priorytetowe:

 • Ekohydrologia – nauka integrująca różne dyscypliny nauk o środowisku dla osiągnięcia trwałego zrównoważonego rozwoju, zogniskowana na ekologicznych aspektach cyklu hydrologicznego. Integracja procesów hydrologicznych, biologicznych i biogeochemicznych w skali ekosystemu rzecznego w celu harmonizacji celów społecznych z jednoczesnym wzmocnieniem potencjału ekosystemu dzięki „podwójnej regulacji” (regulując dynamikę hydrologiczną można kształtować strukturę i dynamikę procesów w biocenozach wodnych i vice versa – kształtując biocenozy można regulować jakość wody w ekosystemach wodnych w celu osiągnięcia ich „dobrego statusu ekologicznego”). Regulacja procesów powinna być zharmonizowana z potencjałem infrastruktury hydrotechnicznej w skali dorzecza.
 • Biotechnologie ekologiczne - wykorzystanie procesów hydrologicznych, biologicznych i biogeochemicznych do regulacji dynamiki wody w krajobrazie i cykli biogeochemicznych np. redukcja zanieczyszczeń obszarowych, wzmocnienie i przyspieszenie procesów samooczyszczania rzek i strumieni, zmiana alokacji nutrietów i zanieczyszczeń w ekosystemach podlegających antropopresji, konstrukcja sekwencyjnych systemów biofiltrujących.
 • Monitoring, metodyka wczesnego ostrzegania oraz kontrola przebiegu procesów sukcesyjnych w kolejnych stadiach eutrofizacji. Redukcja symptomów eutrofizacji (takich jak np. toksyczne zakwity sinic) w zbiornikach zaporowych i jeziorach poprzez regulację sprzężeń zwrotnych w systemach hydrologicznych i biologicznych.
 • Zastosowanie bioremediacji do rekultywacji ekosystemów wodnych i lądowych.
 • Wykorzystanie akwakultury pod kątem zwiększenia produktywności rybackiej oraz zachowania bioróżnorodności wód śródlądowych przy jednoczesnej poprawie jakości zasobów wód.
 • Rola ryb jako indykatora stopnia degradacji środowiska i regulatora procesów biologicznych.

 

Realizowane projekty

 • 2010-2014, Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich, (EHREK), Projekt LIFE08 ENV/PL/000517, koordynator projektu: prof. dr hab. Maciej Zalewski, kierownik projektu dr Tomasz Jurczak
 • 2010-2013, Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I – Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Poddziałanie 1.1.2. (512/040003), koordynowany przez Politechnikę Łódzką, koordynator na UŁ prof. dr hab. M. Zalewski
 • 2010-2015, ERASMUS MUNDUS Master of Science in Ecohydrology (ECOHYD, 159659-1-2009-1-PT-ERA MUNDUS-EMMC, www.ecohyd.org), nr referencyjny 2010-2505/001-001 EMMC, nr ewidencyjny w UŁ: 519/040055, koordynator na UŁ: prof. dr hab. Maciej Zalewski
 • 2010-2013, Porównanie aktywności enzymów antyutleniających u pelagicznych i bentosowych filtratorow w zależności od stężenia toksyn sinicowych w warunkach naturalnych. N304 398 839 nr umowy 3988/B/PO1/12010/39, kierownik projektu: dr A. Wojtal-Frankiewicz
 • 2010-2011, Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców (Akronim D-RIM) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1, koordynator: prof. dr hab. Piotr Frankiewicz
 • 2009-2012, Opracowanie modelowych geowłókninowych, biodegradowalnych złóż biologicznych do rekultywacji zanieczyszczeń azotowych i fosforowych w zagrożonych obszarach krajobrazu rolniczego. Projekt badawczo rozwojowy Nr: N R14 0061 06/2009, kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Zalewski
 • 2008-2011, AQUA-TNET, Udział jako partner doradczy reprezentujący Uniwersytet Łódzki w multidyscyplinarnej sieci tematycznej w ramach programu Sokrates Erasmus -AQUA-TNET: Socrates Thematic Network for Aquaculture, Fisheries and Aquatic Resource Management. Network for Education and Training in the Aquaculture Industry. Kontynuacja projektu z lat 2005-2008. Koordynator projektu: dr. David Murphy, AquaTT Manager Dublin 2, Ireland. http://www.aquatnet.com/.
 • 2006-2011, 6PR EU: SWITCH - Sustainable Water management Improves Tomorrow’s Cities’ Health.  - University of Lodz, Proposal/Contract no.: 018530-2), koordynator na UŁ: prof. dr hab. Maciej Zalewski
 • 2002-2005, Barriers against cyanotoxins in drinking water (acronym: TOXIC),http://www.cyanotoxic.com, European Commission Project EC-EVK1-2001-00182, koordynator na UŁ: dr Małgorzata Tarczyńska
 • 2002-2004, Controling of algal blooms by micro- and ultrafiltration. DVGW-Technologiezentrum Wasser Karlsruhe, koordynator na UŁ: dr Małgorzata Tarczyńska
 • 2002-2004, Elimination of microcystins during conventional treatment process. DVGW-Technologiezentrum Wasser Karlsruhe, koordynator na UŁ: dr Małgorzata Tarczyńska
 • 2002-2003, Linking cyanobacterial diversity and cyanotoxins(acronym: MIDI-CHIP-TOX)http://www.itba.mi.cnr.it/midi-chip/index, European Commission Project EC-EVK2-2002-00546, koordynator na UŁ: dr Małgorzata Tarczyńska
 • 2001-2003, Development, Evaluation and Implementation of standardised Fish-based Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers. A Contribution to the Water Framework Directive. (acronym: FAME),http://fame.boku.ac.at/, European Commission Project EVK1-CT-2001-00094, koordynator na UŁ: prof. dr hab. Maciej Zalewski

 

Współpraca

 • Profesor Luis Chicharo - Ph.D. (University of Algarve, Faculty Marine and Environmental Sciences, Campus Gambelas-Faro, Portugal, email:
 • Professor Kieran McCarthy, National University of Ireland, Galway
 • Profesor Paul J. DuBowy, Environmental Program Manager Patamology and Ecohydrology, US Army Cors of Engineers, Mississippi Valley Division, Mississippi River & Tributaries Regional Technical Center, CEMVD-PD-KM, Vicksburg, Mississippi, 38181-0080USA
 • Dr. Anastasia Imsiridou, Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki, Department of Fisheries and Aquaculture Technology, Nea Moudania, Chalkidiki, Greece
 • UNESCO-IHE Institute of Water Education, Delft, The Netherlands
 • 2009-2010 Program wykonawczy z Chinami w ramach międzynarodowej współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą pn.: „System wczesnego ostrzegania przed zakwitami sinicowymi w jeziorach i sztucznych zbiornikach wodnych”. „Early warning system of Cyanobacteria bloom in freshwater reservoirs and lakes”. 2008-2011 Współpraca naukowa z prof. Zhou Yiyong, dr Cao Xiuyun i dr Song Chunlei z Institute of Hydrobiology Chinese Academy of Science, w ramach projektu “Early warning system of cyanobacteria bloom in freshwater reservoirs and lakes (System wczesnego ostrzegania przed zakwitami sinicowymi w jeziorach i sztucznych zbiornikach wodnych)”.
 • 2008-2011: AQUA-TNET, Socrates Thematic Network for Aquaculture, Fisheries and Aquatic Resource Management. Network for Education and Training in the Aquaculture Industry. Kontynuacja projektu z lat 2005-2008. Koordynator projektu: dr. David Murphy, AquaTT Manager Dublin 2, Ireland.
 • Szkolenie stypendystów UNESCO we współpracy z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii.
 • Szkolenie stażystów w ramach programu IAESTE

 

Usługi/Ekspertyzy

 • Opracowanie i wdrażanie metodyki ekohydrologicznej dla rekultywacji i renaturyzacji rzek i zbiorników zaporowych;
 • Analiza procesów ekohydrologicznych w skali dorzecza w zakresie zastosowania biotechnologii ekologicznych;
 • Monitoring procesów eutrofizacji zbiorników zaporowych i jezior ze szczególnym uwzględnieniem badań nad toksycznością zakwitów sinicowych oraz możliwościami ich eliminacji;
 • badania cytotoksyczności zakwitów sinicowych na kultury tkanek roślin i zwierząt

Możliwe formy współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie usług:

 • konstrukcja sekwencyjnych systemów o wysokiej efektywności dla oczyszczania wód burzowych w miastach (przedzbiorniki);
 • konstrukcja sekwencyjnych systemów o wysokiej wydajności dla oczyszczania wód z akwakultury
 • konstrukcja barier denitryfikacyjnych dla ograniczania (10x) spływu związków azotowych z obszarów intensywnej hodowli i nawożenia
 • konstrukcja barier biogeochemicznych dla ograniczenia dopływu związków azotu i fosforu z obszarów intensywnej hodowli, uprawy i rekreacji;
 • opracowanie rozwiązań systemowych dla osiągania wymogów ramowych dyrektyw środowiskowych Komisji Europejskiej (wodna, azotanowa itd.)w skali dorzecza.

 

Wybrane publikacje

 

 

Tomasz Jurczak, Iwona Wagner, Adrianna Wojtal-Frankiewicz, Piotr Frankiewicz, Agnieszka Bednarek, Małgorzata Łapińska, Zbigniew Kaczkowski, Maciej Zalewski 2019. Comprehensive approach to restoring urban recreational reservoirs. Part 1 – Reduction of nutrient loading through low-cost and highly effective ecohydrological measures, Ecological Engineering 131:81-98

 Tomasz Jurczak, AdriannaWojtal-Frankiewicz, Piotr Frankiewicz, Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska, Agnieszka Bednarek, Maciej Zalewski 2019. Comprehensive approach to restoring urban recreational reservoirs. Part 2 – Use of zooplankton as indicators for the ecological quality assessment. Science of the Total Environment 653:1623-1640.

Jurczak T., Wagner I., Kaczkowski Z., Szklarek S., Zalewski M. 2018a. Hybrid system for the purification of street stormwater runoff supplying urban recreation reservoirs. Ecological Engineering 110, 67-77. 

Jurczak T., Wojtal-Frankiewicz A., Kaczkowski Z., Oleksińska Z., Bednarek A., Zalewski M. 2018b. Restoration of a shady urban pond – the pros and cons. Journal of Environmental Management 217, 919-928

Szklarek S., Wagner I., Jurczak T., Zalewski M. 2018. Sequential Sedimentation-Biofiltration System for the purification of a small urban river (the Sokolowka, Lodz) supplied by stormwater. Journal of Environmental Management 205, 201-208.

Godlewska M., Balk H., Kaczkowski Z., Jurczak T., Izydorczyk K., Długoszewski B., Jaskulska A., Gągała-Borowska I., Mankiewicz-Boczek J. 2018. Nightfish avoidance ofMicrocystisbloom revealed by simultaneous hydroacoustic measurements of both organisms. Fisheries Research 207: 74-84. 

Wejnerowski L., Cerbin S., Wojciechowicz M., Jurczak T., Glama M., Meriluoto J., Dziuba M. 2018. Effects of Daphnia exudates and sodium octyl sulphates on filament morphology and cell wall thickness of Aphanizomenon gracile (Nostocales), Cylindrospermopsis raciborskii (Nostocales) and Planktothrix agardhii (Oscillatoriales). European Journal of Phycology, 53:3, 280-289, 

Rzymski P., Horyn O., Budzyńska A., Jurczak T., Kokociński M., Niedzielski P., Klimaszyk P., Falfushynska H. 2018. A report of Cylindrospermopsis raciborskii and other cyanobacteria in the water reservoirs of power plants in Ukraine. Environmental Science and Pollution Research 25:15245–15252

Mierzejewsja E., Baran A., Urbaniak M. 2018. The influence of MCPA on soil ecotoxicity and the presence of genes involved In its biodegradation. Archives of Environmental Protection Vol. 44 no. 4 pp. 58-64(15 pkt. MNiSW)

 

Wojtal-Frankiewicz A., Kruk A., Frankiewicz P., Olesińska Z., Izydorczyk K. 2015. Long-Term Patterns In the Population Dynamice of Daphnia longispina, Leptodora kindtii and Cyanobacteria in a Shallow Reserviur: A Self-Organising Map (SOM) Approach. Plos One 10(12):e0144109.

 

Urbaniak M., Kiedrzyńska E. 2015. Concetrations and toxic equivalency of polychlorinated biphenyls in polish wastewater treatment plant effluents. Bulletin Environmental Contamination and Toxicology 95:530-535

Kiedrzyńska E., Kiedrzyński M., Zalewski M. 2015 Sustainable floodplain management for flood prevention and water quality improvement. Nat. Hazards 76:955-977.

Zalewski, M. 2014., Ecohydrology, biotechnology and engineering for cost efficiency in reaching the sustainability of biogeosphere. Ecohydrology & Hydrobiology 14(1): 14-20

Kiedrzyńska E., Jóźwik A., Kiedrzyński M., Zalewski M., 2014. Hierarchy of factors exerting an impact on the nutrient load of the Baltic Sea and sustainable management of its drainage basin. Marine Pollution Bulletin 88: 162-173

Urbaniak, M.Zalewski, M.Zieliński, M.Kaczkowski,Z. 2013, Spatial distribution of PCDDs, PCDFs and dl-PCBs along the cascade of urban reservoirs Hydrology Research Volume 44, Issue 4, Pages 614-630

Mankiewicz-Boczek J.,ImsiridouA., Kaczkowski K., Tsiora A., Karaiskova N., Łapińska M., Minos G., Zalewski M. 2013. Genetic diversity of perch populations in three lowland reservoirs (Central Poland): perspective for fish sustainable management. Polish Journal of  Ecology 61(2): 385-390.

Zalewski M., Izydorczyk K., Wagner I., Mankiewicz-Boczek J., Urbaniak M., Frątczak W. 2013. Ecohydrology – transdisciplinary sustainability science for multicultural cooperation. In: Griffiths J. and Lambert R. [Eds.] Free Flow Reaching Water Security Through Cooperation. UNESCO, Paris, France, pp 299-303.

Urbaniak M., Skowron A., Zielinski M., Zalewski M., 2012. Hydrological and environmental conditions as key drivers for spatial and seasonal changes in PCDD/PCDF concentrations, transport and deposition along urban cascade reservoirs. Chemosphere, 88, 1358–1367.

Urbaniak M., Kiedrzyńska E., Zalewski M., 2012. The role of a lowland reservoir in the transport of micropollutants, nutrients and the suspended particulate matter along the river continuum, Hydrology Research, 43(4), 400-411.

Zalewski M., 2011. Ecohydrology for implementation of the EU water framework directive. Proceedings of the Institution of Civil  Engineering Water Management vol. 164 issue WM8, pp 375-385.

Wojtal-Frankiewicz A., Frankiewicz P. 2011. The impact of pelagic (Daphnia longispina) and benthic (Dreissena polymorpha) filter feeders on chlorophyll and nutrient concentration. Limnologica 41: 191-200.

Mankiewicz-Boczek, J., Palus, J., Gagała, I., Izydorczyk, K., Jurczak, T., Dziubałtowska, E., Stepnik, M., Zalewski, M. 2011. Effects of microcystins-containing cyanobacteria from a temperate ecosystem on human lymphocytes culture and their potential for adverse human health effects. Harmful Algae 10 (4), pp. 356-365

Zalewski M., 2010. Ecohydrology for compensation of Global Change. Brazilian Journal of Biology vol. 70 no. 3 (suppl.), 689-695.

Wojtal A., Bogusz D., Menshutkin V., Izydorczyk K., Frankiewicz P., Wagner-Lotkowska I., Zalewski M. 2008. A study of Daphnia-Leptodora-juvenile Percids interactions using a mathematical model in the biomanipulated Sulejow Reservoir. Ann. Limnol. - Int. J. Lim. 44 (1): 7-23

Bednarek A., Zalewski M. 2007. Potential effects of enhancing denitrification rates in sediments of the Sulejow reservoir. Environment Protection Engineering. Vol. 33 (2): 35-43.

Zalewski M. 2006. Ecohydrology – an interdisciplinary tool for integrated protection and management of water bodies. Arch. Hydrobiol. Suppl. 158/4: 613-622.

Zalewski M., Wagner-Łotkowska I. (eds). 2004. Integrated Watershed Management – Ecohydrology and Phytotechnology - Manual. UNESCO IHP, UNEP IETC. 246 pp.

Zalewski M., Santiago-Fandino V., Neate J. 2003. Energy, water, plant interactions: ”Green Feedback” as a mechanism for environmental management and control through the application of phytotechnology and ecohydrology. Hydrological Processes 17: 2753-2767.

Zalewski M. 2002. Ecohydrology—the use of ecological and hydrological processes for sustainable management of water resources. Hydrological Sciences Journal 47(5): 825-834

Zalewski M.  (ed.) 2000. Special Issue on Ecohydrology. Ecological Engineering. The Journal of Ecotechnology 16 (1).

Frankiewicz P., Dabrowski K., Martyniak A., Zalewski M. 1999: Cannibalism as a regulatory force of pikeperch, Stizostedion lucioperca (L.), population dynamics in the lowland Sulejow reservoir (Central Poland). Hydrobiologia 408/409: 47-55.

Zalewski M., Bis B., Lapinska M., Frankiewicz P., Puchalski W. 1998. The importance of the riparian ecotone and river hydraulics for sustainable basin-scale restoration scenarios. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. 8: 287-307.

Zalewski M., Janauer G. S., Jolankai G. (eds.). 1997. Ecohydrology - A new Paradigm for the Sustainable Use  of Aquatic Resources. International Hydrological Programme UNESCO. Technical Document on Hydrology No 7, Paris: 58 pp.

Zalewski M. (red.). 1995. Procesy biologiczne w ochronie i rekultywacji nizinnych zbiorników zaporowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. PIOŚ, ZES UŁ. Łódź. 240 pp.

Schiemer F., Zalewski M., Thorpe J.H. (eds.). 1995. The Importance of Aquatic-Terrestrial Ecotones for Freshwater Fish. "Developmnets in Hydrobiology"  105 ; Hydrobiologia 303 (1-3), 278 pp.

Zalewski M., Brewinska-Zaras B., Frankiewicz P., Kalinowski S. 1990. The potential for biomanipulation using fry communities in a lowland reservoir: Concordance between water quality and optimal recruitment. Hydrobiologia. 200/201: 549-556.

Zalewski M., Naiman R.J. 1985. The regulation of riverine fish communities by a continuum of abiotic-biotic factors. In: Habitat Modifications and Freshwater Fisheries (ed. J.S. Alabaster), FAO. Butterworths, London. 3-9.

Zalewski M., Frankiewicz P., Berwinska-Zaras B. 1985. Factors limiting the growth and survival of brown trout introduced to different types of streams. Journal of Fish Biology 27: 59-73.

 

Tematyka prac dyplomowych

Badania transdyscyplinarne dotyczące zrównoważonego zarządzania ekosystemami wodnymi w skali zlewni, ich ochrony I renaturyzacji, integrujące takie dyscypliny I zagadnienia jak:

 • Ekohydrologia,
 • Ekohydrologia terenów zurbanizowanych,
 • Biotechnologie ekologiczne, fitotechnologie, fitoremediacja,
 • Modelowanie matematyczne procesów ekologicznych,
 • Ekotoksykologia, biologia molekularna i metody genetyczne w ekohydrologii,
 • Monitoring środowiska,
 • Monitoring toksycznych zakwitów sinicowych, chemia analityczna i instrumentalna (HPLC),
 • Ekologia rzek i zbiorników zaporowych,
 • Ekologia dolin rzecznych,
 • Rola stref ekotonowych woda-ląd w krajobrazie,
 • Zastosowanie ścian denitryfikacyjnych i biofiltrów w ochronie jakości wód,
 • Renaturyzacja i bioindeksacja rzek,
 • Biologia ryb i akwakultura,
 • Metody ekohydrologiczne dla wspierania populacji ryb słodkowodnych,
 • Hydroakustyka w monitoringu ryb słodkowodnych,
 • Zależności troficzne w zbiornikach zaporowych, badania eksperymentalne i biomanipulacja.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 

 1. Analiza procesów hydrologicznych oraz transportu materii organicznej na przykładzie miejskiej rzeki Sokołówki.
 2. Hydrologiczna regulacja sukcesji i samooczyszczania rzek miejskich.
 3. Dynamika czasoprzestrzenna wybranych mikrozanieczyszczeń w rzece miejskiej na przykładzie Sokołówki.
 4. Bariery denitryfikacyjne jako efektywna metoda redukcji ładunku azotu w wodach gruntowych.
 5. Dynamika czasoprzestrzenna wybranych mikrozanieczyszczeń w rzece miejskiej na przykładzie Sokołówki.
 6. Porównanie pracy bioreaktorów denitryfikacyjnych w usuwaniu zanieczyszczeń azotowych ze ścieków rolniczych.
 7. Rehabilitacja cyklu wodnego przy wykorzystaniu najlepszych praktyk zagospodarowania wód opadowych w rewitalizowanych historycznie cennych obszarach miejskich na przykładzie Księżego Młyna w Łodzi.
 8. Jakość wód miejskich rzek w świetle potrzeb i możliwości wdrożenia innowacyjnych rozwiązań ekohydrologicznych – na przykładzie Łodzi.
 9. Ocena wpływu podłoży wzbogaconych osadem ściekowym na intensyfikację produkcji biomasy roślin energetycznych z wykorzystaniem analizy aktywności enzymatycznej mikroorganizmów glebowych.
 10. Potencjał stref ekotonowych w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych pochodzących z terenów rolniczych.
 11. Identyfikacja stanu jakości wód powierzchniowych i poziomu presji antropogenicznej w zlewni Pilicy według zasad koncepcji ekohydrologii i z wykorzystaniem metod GIS.
 12. Zastosowanie biodegradowalnych geowłókninowych złóż do redukcji związków azotu w obszarach rolniczych.
 13. Opracowanie monitoringu dla sinic produkujących cylindrospermopsynę w jeziorach rejonu Wielkopolski.
 14. Wpływ toksyn sinicowych na aktywność enzymów antyutleniających u filtrujących gatunków zooplanktonu i racicznicy zmiennej.
 15. Zastosowanie biodegradowalnych złóż chemicznie czynnych do usuwania związków fosforu z obszarów zlewni miejskiej i rolniczej.
 16. Rola małej retencji w kształtowaniu stanu ekologicznego niewielkich rzek.

 

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Mała energetyka wodna - oddziaływanie na środowisko, a korzyści dla gospodarki i lokalnych społeczności.
 2. Renaturyzacja rzek terenów rolniczych i zurbanizowanych - dobre praktyki.
 3. Znaczenie "zielonych dachów/ścian" dla poprawy mikroklimatu i zdrowotności w miastach
 4. Stan wód powierzchniowych na obszarach zurbanizowanych w Polsce.
 5. Wpływ zielonych dachów na regulację cyklu hydrologicznego w mieście.

 

 

 

Przydatne linki

 

Galeria zdjęć