p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

KATEDRA FIZJOLOGII I BIOCHEMII ROŚLIN

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Maria Skłodowska

Adres:ul. Banacha 12/16, 90-237, Łódź, budynek A

Tel: +48 42 635 44 20

Fax: +48 42 635 44 23

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko Telefon e-mail Budynek/pokój Konsultacje
prof. dr hab. Maria Skłodowska (Kierownik Katedry) +48 42 635 44 20 A/206 wt. 13:00-15:00
prof. dr hab. Henryk Urbanek (emerytowany profesor UŁ) +48 42 635 44 15 A/215 -
prof. dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska +48 42 635 44 14 A/211 wt. 12:00-14:00
dr hab. Ewa Gajewska, prof. UŁ +48 42 635 44 16 A/210  czw. 11:00-13:00
dr hab. Urszula Małolepsza, prof. UŁ +48 42 635 44 19 A/236 wt. 13:00-15:00
dr Katarzyna Bergier +48 42 635 44 18 A/203 pn. 13:00-15:00
dr Marcin Naliwajski +48 42 635 44 18 A/203 wt. 12:30-14:30
dr Justyna Nawrocka +48 42 635 44 19 A/236  czw. 11:00-13:00
dr Marzena Wielanek +48 42 635 44 16 A/210  
dr Anna Wyrwicka +48 42 635 44 16 A/210 śr. 13:30-15:30
mgr Małgorzata Fronczak +48 42 635 44 23 A/303 prac. techn.
mgr inż. Urszula Świercz +48 42 635 44 17 A/201 prac. techn.
Ewa Guzik +48 42 635 44 17 A/201 prac. techn.

Doktoranci:

Imię i nazwisko            
                           Telefon e-mail Budynek/pokój Konsultacje
mgr Patrycja Kopa +48 42 635 44 17 A/204  
mgr Marta Olszewska +48 42 635 44 17 A/204 czw. 13:00-15:00
mgr Monika Skwarek +48 42 635 44 17 A/204 śr. 10:00-12:00
mgr Aleksandra Witusińska +48 42 635 44 17 A/204 czw. 12:00-14:00
mgr Małgorzata Żyźniewska +48 42 635 44 17 A/204 śr. 11:00-13:00

 

Tematyka badań

 1. Roślinne kultury in vitro. Rozmnażanie roślin ozdobnych, użytkowych, leczniczych, ginących techniką kultur in vitro. Produkcja metabolitów wtórnych o właściwościach leczniczych i prozdrowotnych, barwników spożywczych i kosmetycznych, ekologicznych środków ochrony roślin i antyoksydantów w roślinnych kulturach in vitro.
 2. Biochemiczne mechanizmy odporności roślin na patogeny i szkodniki. Odporność roślin na stresy środowiskowe: zasolenie, kwaśny deszcz, metale śladowe.

Realizowane projekty

NCN UMO-2013/11/N/NZ9/00117 Udział chloroplastów i mitochondriów w odpowiedzi ogórka siewnego (Cucumis sativus) na infekcję Pseudomonas syringae pv lachrymans” Kierownik: mgr T. Kopczewski. Opiekun naukowy: dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska. Czas realizacji: 2014-2018.

NCN UMO-2012/07/N/NZ9/00041 „Metaboliczne i hormonalne regulacje odpowiedzi ogórka siewnego (Cucumis sativus) na działanie wieloczynnikowego stresu środowiskowego”. Kierownik: mgr inż. J. Chojak-Koźniewska. Opiekun naukowy: dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska. Czas realizacji: 2013-2016.

MNiSW N N310 302339 „Integracja metabolizmu węgla, azotu i siarki u ogórka w przebiegu zakażenia Pseudomonas syringae pv. lachrymans w warunkach elicytacji naturalnych reakcji obronnych przy zróżnicowanym nawożeniu azotowym”. Kierownik: prof. dr hab. Maria Skłodowska. Czas realizacji: 2010-2013.

Udział w projektach

NCN - UMO-2015/19/B/ST10/02167 „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod z zakresu rozpoznawania obrazów do kompleksowej analizy zlewniowej wpływu antropogenicznych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych na jakość zasobów wodnych”. Kierownik: dr hab. Edyta Kiedrzyńska. Wykonawca: dr Anna Wyrwicka. Czas realizacji: 2016-2019.

MNiSW - 0492/IP1/2015/73 „Rola bakterii ryzosferycznych oraz roślin z rodziny Cucurbitaceae w procesie usuwania toksycznych związków PCDD/PCDF” Projekt „IUVENTUS Plus”. Kierownik: dr hab. Magdalena Urbaniak. Wykonawca: dr Anna Wyrwicka. Czas realizacji: 2015-2017.

NCN - UMO-2013/09/D/ST10/04043 „Wpływ PCDD/PCDF z osadów ściekowych na zanieczyszczenia gleby oraz metabolizm Salix sp.” Kierownik dr hab. Magdalena Urbaniak. Wykonawca: dr Anna Wyrwicka. Czas realizacji: 2014-2016.

NCN 2001/01/B/NZ9/02540 „Dlaczego wiązki przewodzące różnią się od tkanki miękiszowej odpornością na patogeny”. Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Miszalski, Instytut Fizjologii Roślin PAN Kraków. Czas realizacji: 2012 -2014.

WND-POIG.01.03.01-00-129/09 „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, poddziałanie 1.3.1. Kierownik: dr Magdalena Szczech, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Czas realizacji: 2009-2014.

MNiSW 830/1/N-COST/2010/11 „Mechanizmy odpornościowe i sygnalne indukowane u fakultatywnego halofita Mesembryanthemum crystalllinum w odpowiedzi na zasolenie i stres biotyczny” - projekt międzynarodowy niewspółfinansowany realizowany w ramach Akcji COST FA 0901. Kierownik: dr Ewa Surówka, Instytut Fizjologii Roślin PAN Kraków. Czas realizacji: 2011-2013.

POIG.01.01.02-10-106/09 „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. T 8: Użytkowanie i ochrona środowiska w strategii zrównoważonego rozwoju, PT 8.6: Innowacyjne metody harmonizacji biotechnologii ekosystemowych z infrastrukturą systemów kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków (http://test.ekobiotech.org/home), koordynowany przez Politechnikę Łódzką, koordynator na UŁ prof. dr hab. Maciej Zalewski. Wykonawca: dr Anna Wyrwicka. Czas realizacji: 2007-2013

Współpraca

z partnerami krajowymi:

Zakład Biologii Stresu Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie

Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Zakład Biologii Komórki Instytutu Biologii, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Łódzka

Zakład Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

z partnerami zagranicznymi:

Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRET-CNR), Monterotondo (Rome), Italy

Istituto di Ricerca sulle Acque, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-CNR), Monterotondo (Rome), Italy

Laboratory of Biological Oxidation, Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology, Agricultural University of Georgia, Kakha Bendukidze University Campus, Tbilisi, Georgia

Usługi/Ekspertyzy

Wykonanie analiz, opracowań metod i ekspertyz oraz doradztwo w zakresie:

 • wykorzystania krajowych roślin warzywnych i leczniczych do otrzymywania substancji aktywnych biologicznie stosowanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym;
 • opracowania wydajnych metod izolowania związków aktywnych biologicznie np.: flawonoidów, izotiocyjanianów, saponin, laktonów steroidowych oraz wytwarzania preparatów prozdrowotnych (nutraceutyki);
 • opracowania i wdrażania ekologicznej technologii w produkcji ogrodniczej w aspekcie zawartości i zachowania składników prozdrowotnych w warzywach i owocach świeżych, przechowywanych i przetworzonych;
 • opracowania innowacyjnych technologii w ekologicznej produkcji rolniczej poprzez zastosowanie naturalnych bioaktywatorów odporności roślin na patogeny i szkodniki;
 • wykorzystania roślin do oczyszczania środowiska (fitoremediacja).

Wybrane publikacje

2019

Kowalczyk T., Sitarek P., Skała E., Toma M., Wielanek M., Pytel D., Wieczfińska J., Szemraj J., Śliwiński T. (2019) Induction of apoptosis by in vitro and in vivo plant extracts derived from Menyanthes trifoliata L. in human cancer cells. Cytotechnology. Available online: January 2019. https://doi.org/10.1007/s10616-018-0274-9

Łacwik P., Białas A.J., Wielanek M., Skłodowska M., Kupczyk M., Górski P., Kuna P. (2019) Single, short-time exposure to heat in a car during sunny day can decrease epinephrine concentration in autoinjectors: a real-life pilot study. Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. Available online: November 2018. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2018.10.027

Siebielec S, Siebielec G, Urbaniak M, Smreczak B, Grzęda E, Wyrwicka A, Kidd PS. (2019) Impact of rhizobacterial inoculants on plant growth and enzyme activities in soil treated with contaminated bottom sediments. International Journal of Phytoremediation 21:4, 325-333, DOI: 10.1080/15226514.2018.1524833
 
Skłodowska M., Gajewska E., Naliwajski M., Wielanek M., Kuźniak E., Chojak-Koźniewska J. (2019) Benzothiadiazole and nitrogen source modify the nitrogen metabolism in cucumber infected with Pseudomonas syringae pv. lachrymans. Scientia Horticulturae 246: 289-297.
 
Wyrwicka A, Urbaniak M, Przybylski M. (2019) The response of cucumber plants (Cucumis sativus L.) to the application of PCB-contaminated sewage sludge and urban sediment. PeerJ 7:e6743 http://doi.org/10.7717/peerj.6743

2018

Chojak-Koźniewska J., Kuźniak E., Linkiewicz A., Sowa S. (2018) Primary carbon metabolism-related changes in cucumber exposed to single and sequential treatments with salt stress and bacterial infection. Plant Physiology and Biochemistry 123: 160-169.

Chojak-Koźniewska J., Kuźniak E., Zimny J. (2018) The effects of combined abiotic and pathogen stress in plants: Insights from salinity and Pseudomonas syringae pv lachrymans interaction in cucumber Frontiers in Plant Science 9: 1691.

Gajewska E., Surówka E., Kornaś A., Kuźniak E., (2018) Nitrogen metabolism-related enzymes in C3-CAM plant, Mesembryanthemum crystallinum after Botrytis cinerea infection. Biologia Plantarum 62: 579-587.

Bernat P., Nykiel-Szymańska J., Gajewska E., Różalska S., Stolarek P., Dackowa J., Słaba M. (2018) Trichoderma harzianum diminished oxidative stress caused by 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) in wheat, with insights from lipidomics. Journal of Plant Physiology 229: 158-163.

Kołodziejek J., Patykowski J., Wala M. (2018) An experimental comparison of germination ecology and its implication for conservation of selected rare and endangered species of Dianthus (Caryophyllaceae) Botany 96: 319-328.

Miszalski Z., Kornas A., Kuźniak E. (2018) Photosynthesis-related functions of vasculature-associated chlorenchymatous cells. In: F. M. Cánovas, U. Lüttge, R. Matyssek (Ed.) Progress in Botany 79: 173–196; Springer International Publishing, Berlin, Heidelberg

Naliwajski M.R., Skłodowska M. (2018) The relationship between carbon and nitrogen metabolism in cucumber leaves acclimated to salt stress. PeerJ 6:e6043.

Nawrocka J.,Szczech M., Małolepsza U. (2018) Trichoderma atroviride enhances phenolic synthesis and cucumber protection against Rhizoctonia solani. Plant Protection Science 54: 17-23.

Nawrocka J., Małolepsza U., Szymczak K., Szczech M. (2018) Involvement of metabolic components, volatile compounds, PR proteins, and mechanical strengthening in multilayer protection of cucumber plants against Rhizoctonia solani activated by Trichoderma atroviride TRS25. Protoplasma 255: 359-373.

Sitarek P., Kowalczyk T., Rijo P., Białas A.J., Wielanek M., Wysokińska H., Garcia C., Toma M., Śliwiński T., Skała E. (2018) Over-expression of AtPAP1 transcriptional factor enhances phenolic acid production in transgenic roots of Leonurus sibiricus L. and their biological activities. Molecular Biotechnology 60: 74–82.

Skłodowska M., Mikiciński A., Wielanek M., Kuźniak E., Sobiczewski P. (2018) Phenolic profiles in apple leaves and the efficacy of selected phenols against fire blight (Erwinia amylovora). European Journal of Plant Pathology 151: 213–228.

Wyrwicka A., Urbaniak M. (2018) The biochemical response of willow plants (Salix viminalis L.) to the use of sewage sludge from various sizes of wastewater treatment plant. Science of the Total Environment 615: 882-894.

Sitarek P., Kowalczyk T., Picot L., Michalska-Hejduk D., Bijak M., Białas A.J., Wielanek M., Śliwiński T., Skała E. (2018) Growth of Leonurus sibiricus L. roots with over-expression of AtPAP1 transcriptional factor in closed bioreactor, production of bioactive phenolic compounds and evaluation of their biological activity. Industrial Crops & Products 122: 732-739.

2017

Chojak-Koźniewska J., Linkiewicz A., Sowa S., Radzioch M.A., Kuźniak E. (2017) Interactive effects of salt stress and Pseudomonas syringae pv. lachrymans infection in cucumber: Involvement of antioxidant enzymes, abscisic acid and salicylic acid. Environmental and Experimental Botany 136: 9–20.

Kołodziejek J., Patykowski J., Wala M. (2017) Effect of light, gibberellic acid and nitrogen source on germination of eight taxa from disappearing European temperate forest, Potentillo albae-Quercetum. Scientific Reports, 7: Article number: 13924.

Kuźniak E., Kopczewski T., Chojak-Koźniewska J. (2017) Ascorbate-glutathione cycle and biotic stress tolerance in plants. W: M. A. Hossain, S. Munné- Bosch, D. J. Burritt, P. Diaz Vivancos, M. Fujita, A. Lorence (Ed.) Ascorbic Acid in Plant Growth, Development and Stress Tolerance. Springer, ISBN 978-3-319-74056-0; s. 201-23

Małolepsza U., Nawrocka J., Szczech M. (2017) Trichoderma virens 106 inoculation stimulates defence enzyme activities and enhances phenolic levels in tomato plants leading to lowered Rhizoctonia solani infection. Biocontrol Science and Technology 27(2): 180-199.

Urbaniak M., Wyrwicka A., Tołoczko W., Serwecińska L., Zieliński M. (2017) The effect of sewage sludge application on soil properties and willow (Salix sp.) cultivation. Science of the Total Environment 586: 66-75.

Sitarek P., Skała E., Toma M., Wielanek M., Szemraj J., Skorski T., Białas A.J., Sakowicz T., Kowalczyk T. Radek M., Wysokińska H., Śliwiński T. (2017) Transformed root extract of Leonurus sibiricus induces apoptosis through intrinsic and extrinsic pathways in various grades of human glioma cells. Pathology and Oncology Research 23(3): 679–687.

2016

Kuźniak E., Kornaś A., Kaźmierczak A., Rozpądek P., Nosek M., Kocurek M., Zellnig G., Müller M., Miszalski Z. (2016) Photosynthesis-related characteristics of the midrib and the interveinal lamina in leaves of C3-CAM intermediate plant Mesembryanthemum crystallinum. Annals of Botany 117: 1141-1151.

Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Chojak-Koźniewska J., Kuźniak E. (2016) Automated image analysis for quantification of reactive oxygen species in plant leaves. Methods 109: 114–122.

Sitarek P., Skała E., Toma M., Wielanek M., Nieborowska-Skorska M., Kolasa M., Skorski T., Szemraj J., Wysokińska H., Śliwiński T. (2016) A preliminary study of apoptosis induction in glioma cells via alteration of the Bax/Bcl-2-p53 axis by transformed and non-transformed root extracts of Leonurus sibiricus L. Tumor Biology 37(7): 8753–8764.

Wyrwicka A., Urbaniak M. (2016) The different physiological and antioxidative responses of zucchini and cucumber to sewage sludge application. PLoS ONE 11 (6): e0157782.

Sitarek P., Skała E., Wysokińska H., Wielanek M., Szemraj J., Toma M., Śliwiński T. (2016) The effect of Leonurus sibiricus plant extracts on stimulating repair and protective activity against oxidative DNA damage in CHO cells and content of phenolic compounds. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. Article ID 5738193, 11 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2016/5738193.

2015

Kołodziejek J., Patykowski J. (2015) Effect of environmental factors on germination and emergence of invasive Rumex confertus in central Europe. The Scientific World Journal. Article ID 170176.

Kuźniak E., Wielanek M., Chwatko G., Głowacki R., Libik-Konieczny M., Piątek M., Gajewska E., Skłodowska M. (2015) Salicylic acid and cysteine contribute to arbutin-induced alleviation of angular leaf spot disease development in cucumber. Journal of Plant Physiology 81: 9-13.

Nosek M., Kornas A., Kuźniak E., Miszalski Z. (2015) Plastoquinone redox state modifies plant response to pathogen. Plant Physiology and Biochemistry 96: 163-170.

Nosek M., Rozpądek P., Kornas A., Kuźniak E., Schmitt A., Miszalski Z. (2015) Veinal-mesophyll interaction under biotic stress. Journal of Plant Physiology 185: 52-5.

Nowogórska A., Patykowski J. (2015) Selected reactive oxygen species and antioxidant enzymes in common bean after Pseudomonas syringae pv. phaseolicola and Botrytis cinerea infection. Acta Physiologiae Plantarum, 37: 17 -25.

Pietrowska E., Różalska S., Kaźmierczak A., Nawrocka J., Małolepsza U. (2015) Reactive oxygen and nitrogen (ROS and RNS) species generation and cell death in tomato suspension cultures-Botrytis cinerea interaction. Protoplasma 252: 307 – 319.

Sykłowska-Baranek K., Grech-Baran M., Naliwajski M.R., Bonfill M., Pietrosiuk A. (2015) Paclitaxel production and PAL activity in hairy root cultures of Taxus x media var. Hicksii carrying a taxadiene synthase transgene elicited with nitric oxide and methyl jasmonate. Acta Physiologiae Plantarum 37: 218.

Skłodowska M., Naliwajski M., Wielanek M., Gajewska E., Kuźniak E. (2015) Arbutin- and benzotiadiazole-mediated cucumber response to Pseudomonas syringae pv. lachrymans infection in carbohydrate metabolism. Scientia Horticulturae 192: 200-210.

Skłodowska, M., Naliwajski, M., Wielanek, M., Gajewska E., Kuźniak E. (2015) Nitrogen forms modulate effects of benzothiadiazole and arbutin on cucumber sugar metabolism. Biologia Plantarum 59(4): 757-766.

2014

Bernat P., Gajewska E., Szewczyk R., Słaba M., Długoński J. (2014) Tributyltin (TBT) induces oxidative stress and modifies lipid profile in the filamentous fungus Cunninghamella elegans. Environmental Science and Pollution Research 21: 4228–4235.

Bernat P., Gajewska E., Bernat T., Wielanek M. (2014) Characterisation of the wheat phospholipid fraction in the presence of nickel and/or selenium. Plant Growth Regulation 72: 163-170.

Grąbkowska R., Mielicki W., Wielanek M., Wysokińska H. (2014) Changes of phenylethanoid and iridoid glycoside distribution in various tissues of shoot cultures and regenerated plants of Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. ex Meisn. South African Journal of Botany 95: 159–164.

Kuźniak E., Głowacki R., Chwatko G., Kopczewski T., Wielanek M., Gajewska E., Skłodowska M. (2014) Involvement of ascorbate, glutathione, protein S-thiolation and salicylic acid in benzothiadiazole-inducible defense response of cucumber against Pseudomonas syringae pv lachrymans. Physiological and Molecular Plant Pathology 86: 89-97.

Naliwajski M.R., Skłodowska M. (2014) Proline and its metabolism enzymes in cucumber cell cultures Cucumis sativus during acclimation to salinity. Protoplasma 2251: 201-209.

Naliwajski M.R., Skłodowska M. (2014) The pro- and antioxidant system in cucumber (Cucumis sativus L.) cells during acclimatization to salinity. Biologia Plantarum 58: 47-54.

Golemiec E., Tokarz K., Wielanek M., Niewiadomska E. (2014) A dissection of the effects of ethylene, H2O2 and high irradiance on antioxidants and several genes associated with stress and senescence in Tobacco leaves. Journal of Plant Physiology 171: 269-175.

Tematyka prac dyplomowych

Przykładowe tematy prac licencjackich:
 • Żurawina – zdrowie w naturze
 • Nutraceutyki – preparaty na bazie substancji biologicznie czynnych otrzymywanych z roślin
 • Alergeny roślinne
 • Rośliny użytkowe w fitoterapii
 • Wykorzystanie kultur korzeni włośnikowatych do produkcji roślin transgenicznych
 • Oddziaływania allelopatyczne roślin wyższych i ich znaczenie ekologiczne
 • Jak porozumiewają się rośliny? Rola sygnałów chemicznych w interakcji roślin ze środowiskiem
 • Praktyczne aspekty roślinnych kultur in vitro
 • Produkcja związków o znaczeniu farmaceutycznym w roślinnych kulturach in vitro
 • Wykorzystanie substancji pochodzenia roślinnego w terapii nowotworów
Przykładowe tematy prac magisterskich:
 • Akumulacja selenu i jej wpływ na zawartość tearubryn i tiofenów w korzeniach transformowanych Schkuhria pinnata
 • Wytwarzanie alkaloidów tropanowych w kulturach korzeni włośnikowatych Physalis ixocarpa
 • Właściwości fitoremediacyjne kultur korzeni transformowanych Tropaeolum majus L. i Oxalis triangularis L.
 • Związki fenolowe w reakcjach obronnych roślin ogórka (Cucumis sativus L.) i pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) indukowanych przez wybrane szczepy Trichoderma
 • Zmiany aktywności wybranych enzymów antyoksydacyjnych w siewkach drzew iglastych po ataku owadów
 • Analiza potencjału antyoksydacyjnego i profilu związków fenolowych u Physalis peruviana i Solanum nigrum
 • Udział reaktywnych form tlenu i kwasu salicylowego w reakcji ogórka (Cucumis sativius L.) na infekcję Pseudomonas syringae pv lachrymans.
 • Wpływ traktowania selenem na toksyczność niklu w siewkach pszenicy
 • Zróżnicowanie zmian oksydacyjnych i odpowiedzi antyoksydacyjnej jako bioindykacja stresu środowiskowego w tkankach roślin wierzby poddanych działaniu osadów ściekowych
 • Wybrane parametry biochemiczne makrofitów zastosowanych w Modelowym Systemie Biofiltracyjnym
 • Aktywność enzymów antyoksydacyjnych w fotomiksotroficznych i heterotroficznych korzeniach transformowanych Schkuhria pinnata
 • Zmiany stężenia wybranych markerów stresu oksydacyjnego w aklimowanych komórkach hodowli zawiesinowych ogórka poddanych działaniu stresu solnego

Materiały dla studentów

Podręczniki z zakresu fizjologii roślin, biochemii roślin i biotechnologii oraz konspekty do ćwiczeń dostępne w bibliotece Katedry Fizjologii i Biochemii Roślin.

Produkcja związków o znaczeniu farmaceutycznym w roślinnych kulturach in vitro.

Wykorzystanie substancji pochodzenia roślinnego w terapii nowotworów.