p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Formalności związane ze złożeniem pracy dyplomowej i przygotowaniem do egzaminu dyplomowego dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Formalności związane z przygotowaniem do obrony pracy dyplomowej 

na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w roku akademickim 2019/2020  

w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2  

 

Na podstawie Zarządzenia nr 116 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.04.2020 r. w sprawie: szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 oraz Regulaminu studiów w UŁ przyjętego Uchwałą nr 449 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r. z późn. zm.  

  

Student składa niezbędne dokumenty w formie elektronicznej  

albo przesyła na adres Dziekanatu pocztą tradycyjną / składa w wyznaczonym miejscu na Wydziale! 

 

 1. Zaliczenie seminarium dyplomowego.  

W ostatnim semestrze lub roku studiów student, który uzyskał zaliczenia wszystkich obowiązkowych przedmiotów i praktyk w toku studiów, po przedłożeniu pracy dyplomowej i przyjęciu jej przez Kierującego pracą uzyskuje zaliczenie seminarium dyplomowego. Obowiązkiem studenta jest  
na bieżąco kontrolować poprawność wpisywania ocen do USOSweb 

W sytuacji, gdy nie posiadając wiedzy o niezaliczeniu jakiegoś przedmiotu przez studenta Kierujący seminarium dokonał wpisu zaliczenia seminarium dyplomowego, Dziekan może ten wpis anulować (Zgodnie z Regulaminem Studiów § 54 pkt. 4). 

 

 1. Złożenie przez studenta pracy dyplomowej w wersji elektronicznej poprzez Archiwum Prac Dyplomowych (APD) 

 1. Po uruchomieniu przez pracownika Dziekanatu procesu obsługi pracy dyplomowej w APD,  
  Student wprowadza do ww. systemu dane dotyczące pracy (patrz: Instrukcja-APD-Student – Krok 1 i 2): 

 • tytuł pracy dyplomowej w języku polskim w przypadku pracy pisanej w języku innym niż polski, 

 • tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim w przypadku pracy pisanej w języku innym niż angielski, 

 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim; dodatkowo w języku oryginału w przypadku pracy pisanej w języku innym niż polski lub angielski, 

 • streszczenia pracy w języku polskim i angielskim; dodatkowo w języku oryginału w przypadku pracy pisanej w języku innym niż polski lub angielski. 

UWAGA! Zgodnie z Regulaminem studiów tytuł pracy dyplomowej w języku oryginału oraz osobę kierującą pracą zatwierdza Rada Wydziału albo jednostka przez nią wskazana. Do systemu APD tytuł  
w języku oryginału wprowadza pracownik Dziekanatu na podstawie danych przesyłanych  
Wydziału. Zamieszczony w APD tytuł nie podlega już żadnym modyfikacjom. W przypadku konieczności zmiany tytułu – informacja powinna być przekazana drogą służbową (poczta elektroniczna) z jednostki Wydziału do akceptacji Prodziekana ds. danego kierunku. Technicznej korekty tytułu  
w systemie APD może dokonać tylko pracownik Dziekanatu!  

 

 1. Student dodaje pracę do APD w postaci jednego pliku zapisanego w formacie PDF (uzgodniony  
  z Kierującym pracą ostatni, kompletny plik zawierający pełny tekst pracy wraz z grafiką i literaturą = układ pracy przeznaczony do wydruku). Plik ten należy dodać do APD jako „Praca” (Rodzaj: Praca).  
  Niektóre materiały do pracy, przygotowane w taki sposób, że nie jest możliwe scalenie ich  
  z zawartością pracy, np. mapy, wieloarkuszowe tabele, mogą być zapisanie w oddzielnych plikach PDF jako załączniki do pracy. Wszystkie załączniki do pracy również muszą być wprowadzane przez Studenta  
  do systemu APD – w formie jednego pliku archiwum (RAR, ZIP, 7Z). Pliki załączników należy dodać do APD jako „Inne” (Rodzaj: Inne). 

 

 

 1. Po pobraniu ze strony Wydziału odpowiednich druków oświadczeń, tj.: 

Student wypełnia je i czytelnie podpisuje niebieskim długopisem, a następnie zamieszcza w systemie APD  
jako załącznik do pracy (Rodzaj: Inne). 

 

 • Pracę dyplomową należy przygotować według wskazówek zamieszczonych na stronie Wydziału  
  w zakładce: STUDENCI → STUDIA I & II stopnia → Praca dyplomowa: http://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/praca-dyplomowa-wskazowki 

 • UWAGA! Strona tytułowa musi zostać przygotowana zgodnie ze wzorem, nie wolno modyfikować układu strony i czcionki. NIE WOLNO STAWIAĆ KROPKI PO TYTULE PRACY!  

Wzór strony tytułowej dostępny jest na stronie Wydziału (praca licencjacka) (praca magisterska) 

 

 1. Akceptacja zamieszczonych danych w systemie APD przez Kierującego pracą  

 

 1. Sprawdzenie pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) 

Kierujący pracą sprawdza oryginalność pracy w systemie antyplagiatowym (JSA) dostępnym poprzez APD,  
a następnie składa oświadczenie o wyniku badania pracy w JSA za pomocą systemu APD.  

 

 1. Wystawienie recenzji oraz oceny pracy dyplomowej przez Kierującego i Recenzenta. Ostateczne zatwierdzenie pracy (patrz: Instrukcja-APD-Recenzenci i Zatwierdzenie ostateczne  Krok 4 i 5)  

Recenzje pracy dyplomowej są jawne i zostają zamieszczane w APD. Zasady tej nie stosuje się w przypadku pracy, której przedmiot objęty jest tajemnicą prawnie chronioną. 

 

 1. Elektroniczny protokół egzaminu dyplomowego  

Zgodnie z Zarządzeniem nr 116 Rektora  z dnia 28.04.2020 r. na 14 dni przed egzaminem dyplomowym Kierujący pracą poprzez służbową pocztę elektroniczną zgłasza pracownikowi Dziekanatu zdalny egzamin  
i przekazuje dane pozwalające na wygenerowanie protokołu egzaminu dyplomowego (tytuł pracy, dane studenta,  
dane członków Komisjidatę oraz godzinę egzaminu).  

Dane do elektronicznego protokołu egzaminu dyplomowego są pobierane z USOS, w tym również temat pracy, który musi być identyczny z tematem pracy w APD i JSA. W momencie zgłaszania danych, praca powinna być już zaakceptowana, sprawdzona systemem antyplagiatowym (JSA), a w USOS powinna być wystawiona ocena  
z seminarium, ponieważ pracownik Dziekanatu do protokołu wylicza średnią za studia.  

Elektroniczny obieg protokołu i jego podpisywania odbywa się w Portalu Pracowniczym. Członkowie Komisji Egzaminu Dyplomowego mają obowiązek uzupełnienia i podpisania elektronicznym podpisem UŁ protokołu zdalnego egzaminu dyplomowego w ciągu 3 dni od dnia jego przeprowadzenia 

 

 1. Zdalne egzaminy dyplomowe (zgodnie z Komunikatem Rektora UŁ z dnia 15.05.2020 r. egzaminy dyplomowe mogą odbywać się od 15 czerwca 2020 roku). Na Wydziale terminy obron powinny być zaplanowane od 15 czerwca br. do 15 lipca br. i od 24 sierpnia br. Zdalne egzaminy dyplomowe powinny być przeprowadzone zgodnie ze szczególnym trybem określonym w Zarządzeniu nr 116 Rektora UŁ z dnia 28.04.2020 r. Warunkiem dopuszczenia do zdalnego egzaminu dyplomowego jest dostęp Członków Komisji Egzaminacyjnej oraz studenta do urządzeń informatycznych obsługujących narzędzia Microsoft Teams lub – za zgodą Prorektora właściwego ds. kształcenia – do innych równoważnych narzędzi informatycznych, pozwalających na dwukierunkowy przekaz audio i video  
  w czasie rzeczywistym. Przed zdalnym egzaminem student (za pośrednictwem poczty elektronicznej z domeną unilodz.eu) składa samodzielnie napisane oświadczenie kierującemu pracą dyplomową o dysponowaniu przez niego wymaganymi urządzeniami. 

Egzamin dyplomowy jest rejestrowany. Rejestracji egzaminu może dokonać wyłącznie Kierujący pracą Komisji. Kierujący pracą ma obowiązek przekazania pliku z nagraniem do Dziekanatu. Pracownik Dziekanatu jest zobowiązany do zabezpieczenia pliku, wyłącznie na sprzęcie służbowym, przed jego udostępnieniem osobom trzecim. Plik jest trwale usuwany po upływie 6 miesięcy od dnia egzaminu dyplomowego.  

  

 1. Brak zaliczenia seminarium dyplomowego / niezłożenie pracy w terminie 

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w Dziekanacie, z adnotacją Kierującego pracą o jej przyjęciu, nie później niż do końca sesji poprawkowej w semestrze kończącym studia!  

Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia seminarium dyplomowego z powodu nieprzedłożenia pracy dyplomowej,  
ma prawo w uzasadnionych i wyjątkowych sytuacjach ubiegać się o przedłużenie terminu zaliczenia seminarium dyplomowego. Podstawą do złożenia wniosku o przedłużenie terminu zaliczenia seminarium dyplomowego  
nie może być studiowanie na dwóch lub więcej kierunkach. Student składa do Prodziekana ds. danego kierunku podanie (formularz podania dostępny na stronie Wydziału).  

Prośba powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie, pisemne poparcie Kierującego pracą wraz z Jego adnotacją  
o stopniu zaawansowania pracy i wskazaniem planowanej daty ukończenia pracy. Do podania należy dołączyć również plik elektroniczny dotychczas przygotowanej pracy dyplomowej. Podanie wraz z opinią Kierującego pracą oraz z załącznikiem należy dostarczyć do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września danego rokuTermin zaliczenia seminarium nie może być przesunięty przez Prodziekana więcej niż o jeden miesiąc od końca okresu rozliczeniowego na danym kierunku studiów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może przesunąć termin zaliczenia kończącego przedmiot, nie więcej jednak niż o kolejny miesiąc. 

 

 • Przed egzaminem dyplomowym Student jest zobowiązany  
  do dostarczenia do Dziekanatu: 

 

 • szt. identycznych FOTOGRAFII o wymiarach 4,5 x 6,5 cm 

UWAGA! Do dyplomów nie będą przyjmowane fotografie wykonane w strojach o charakterze nieoficjalnym, np. w bluzach dresowych, w T-shirtach, z odkrytymi ramionami lub dużym dekoltem itp.  

Zalecane: 

− dla Studentek/Absolwentek: elegancka biała bluzka/koszula, kostium lub garnitur w kolorze ciemnym stonowanym (nie z dżinsu),  

− dla Studentów/Absolwentów: biała koszula, krawat i marynarka w kolorze ciemnym stonowanym  
(nie z dżinsu). 

 • POTWIERDZENIA DOKONANIA OPŁATY ZA DYPLOM60 ZŁ  

(za wydanie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz dwóch odpisów dyplomu  
i suplementu w języku polskim, w tym na wniosek absolwenta (odpowiedni wniosek dostępny na stronie Wydziału) jednego odpisu dyplomu lub jednego odpisu suplementu w języku obcym. Zgodnie z Zarządzeniem nr 61 Rektora  z dnia 08.05.2019 w sprawie: ustalenia opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnienie dokumentów) 

Opłatę za dyplom należy wnieść na konto: 

Bank PEKAO S.A. II O/Łódź 

83 1240 3028 1111 0010 2942 8897 

z adnotacją: opłata za dyplom, Wydział BiOŚ UŁ, imię i nazwisko, nr albumu 

FOTOGRAFIE oraz DOWÓD WPŁATY (z załączoną informacją zawierającą dane: imię i nazwisko,  
nr albumu oraz kierunek) student może dostarczyć następująco:  

 • przesłać tradycyjną pocztą na adres: Dziekanat Wydziału BiOŚ UŁ, ul. Pilarskiego 14/16, 90-231 Łódź,  

 • umieścić (w zaklejonej, dokładnie podpisanej kopercie) pojemniku na dokumenty wystawionym  
  w holu w budynku A (przy Portierni), ul. Banacha 12/16, Łódź  

UWAGA! Przygotowanie dyplomu będzie możliwe po dokonaniu właściwych opłat i dostarczeniu dowodu wpłaty oraz wymaganej liczby fotografii.  

 

 

 • PODANIA O UMIESZCZENIU W SUPLEMENCIE DODATKOWYCH OSIĄGNIĘĆ Z TOKU STUDIÓW 

Skierowane do Prodziekana ds. właściwego kierunku podanie o umieszczenie w suplemencie do dyplomu dodatkowych osiągnięć wraz z dokumentami poświadczającymi dodatkowe osiągnięcia Studenta, np. funkcje w samorządzie studenckim (przewodniczący, wice-przewodniczący, skarbnik) Student jest zobowiązany dostarczyć na 14 dni przed egzaminem dyplomowym w formie skanu,  
na adres mailowy osoby obsługującej dany kierunek studiów.  

UWAGA! Wykaz osiągnięć należy podać w języku polskim i w języku angielskim. Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Rektora UŁ nr 54 z dnia 19.04.2011 r. 

 

Informacje o zrealizowaniu dodatkowych praktyk nieobjętych planem zajęć, jeśli były one realizowane za pośrednictwem Biura Karier Zawodowych UŁ powinny być wpisywane do suplementu przez tą jednostkę 

  

 • FORMULARZA ABSOLWENTA  

Dostępny na stronie Wydziału Formularz absolwenta Absolwent skrupulatnie wypełnia (pytania dotyczą etapu studiów ukończonego w bieżącym roku) i drogą elektroniczną  
z wykorzystaniem poczty o domenie @unilodz.eu przesyła do osoby obsługującej dany kierunek studiów: 

Biologia I stopnia (studia stacjonarne) i Genetyka: 

  

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne oraz Ochrona środowiska (studia stacjonarne  
i niestacjonarne I i II stopnia): 

 

 Biotechnologia I stopnia i Mikrobiologia I i II stopnia: 

  

Biotechnologia II stopnia, Biologia II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne): 

 

 

 • Odbiór dyplomu:  

Wejście do Dziekanatu po odebranie dyplomu będzie możliwe  
TYLKO po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Dziekanatu (drogą e-mail)! 

Absolwent będzie mógł odebrać dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu TYLKO po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Uczelni potwierdzonych elektroniczną kartą obiegową 

W Uniwersytecie Łódzkim wprowadzona została elektroniczna karta obiegowa, tzw. e-obiegówka, w której  
m. in. Student/Absolwent zobowiązany jest udzielić kilku odpowiedzi. Elektroniczna karta obiegowa zostanie uznana za zakończoną po udzieleniu odpowiedzi przez Studenta/Absolwenta, pracownika Kierującego Jego pracą dyplomową, Dziekanat oraz inne jednostki UŁ wskazane w e-obiegówce każdego Studenta/Absolwenta. 

 

Zwrot legitymacji studenckiej 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. ze zm.: 

Legitymacja studencka zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia  
w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów 

 

W przypadku wystąpienia problemów podczas realizowania procedury obiegu pracy w APD  

pomocne informacje dostępne są na stronie https://apdhelp.uni.lodz.pl/ 

Kontakt e-mail: